Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Severe cutaneous drug reactions treated in the Department of Dermatology and allergology, Helsinki University Hospital, during years 2007 – 2017

Show full item record

Title: Severe cutaneous drug reactions treated in the Department of Dermatology and allergology, Helsinki University Hospital, during years 2007 – 2017
Author(s): Bekhtari, Soumeya
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Discipline: Dermatology and Allergology
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Lääkkeiden aiheuttamista ihoreaktioista noin 2 % on vakavia hengenvaarallisia yleistyneitä reaktioita. Näitä ovat Stevens-Johnsonin oireyhtymä (SJS), toksinen epidermaalinen nekrolyysi (TEN), akuutti yleistynyt eksantematoottinen pustuloosi (AGEP), yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä (DRESS) ja erythema multiforme major (EM, monimuotoinen punavihoittuma). Tutkimuksessamme selvitimme HYKS:n Iho- ja allergiasairaalassa hoidettujen vakavien lääkeainereaktioiden taustoja. Kävimme läpi 338 lääkeainereaktion saaneen potilaan potilaskertomustiedot vuosilta 2007 – 2017. Näistä potilaista 41:llä (12%) todettiin vakava lääkeainereaktio. Ikäjakauma lääkeainereaktioissa oli 26 – 88 vuotta, keskimääräinen sairastumisikä oli 58,1 vuotta. Naisten osuus näissä reaktioissa oli 68%. Yleisimmät epäillyt aiheuttajalääkkeet olivat antibiootit, sisäiset sienilääkkeet, hydroksiklorokiini, sulfasalatsiini, tulehduskipulääkkeet ja epilepsialääkkeet. Epäillyn lääkkeen käyttöaika vaihteli suuresti, päivästä jopa vuoteen. Perussairauksia oli suurimmalla osalla potilaista, näin ollen polyfarmasia oli yleistä kaikissa diagnoosiryhmissä. Reaktiota edeltävä infektio oli yleinen, se oli tiedossa 56 %:ssa tapauksista. Yleisoireita raportoitiin 44%:lla potilaista. Limakalvo-oireilua esiintyi 54%:lla potilaista. Kohonnut CRP-arvo todettiin valtaosalla (93%) potilaista. Veren eosinofiliaa esiintyi 46%:lla potilaista ja kohonneita maksa-arvoja mitattiin 68%:lla potilaista. Taudin jälkikomplikaatioita todettiin 10%:lla potilaista. Vakavien henkeä uhkaavien lääkeainereaktioiden diagnostiikka on haastavaa. Monet muut sairaudet voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita, jotka tulee ottaa huomioon erotusdiagnostiikassa. Valtaosalla potilaista on monta lääkettä samanaikaisesti käytössä ja lääkeaineihottuman aiheuttaneen lääkkeen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Laboratoriokokeista ja ihokoepalasta ei voida tehdä varmaa diagnoosia, vaan ne toimivat diagnoosin tukena yhdessä kliinisen kuvan kanssa. Altistuskokeet näissä vakavissa, jopa henkeä uhkaavissa reaktioissa ovat harvoin perusteltuja. Lisäksi yleisimpiin sairauksiin on käytettävissä muita vaihtoehtoisia lääkkeitä. Mahdollisimman nopea epäillyn aiheuttajalääkkeen lopetus on hoidon kulmakivi.
2% of drug induced cutaneous adverse reactions are severe and potentially life threatening. These include Stevens-Johnson syndrome (SJS), toxic epidermal necrolysis (TEN), acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP), drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) and erythema multiforme major (EM). The aim of this study was to assess severe cutaneous drug reactions. We searched for all cutaneous adverse drug reactions from hospital records at Department of dermatology and allergology, Helsinki University hospital, between 2007 and 2017. There were 338 patients altogether. Forty-one (12%) of them were diagnosed with SJS/TEN, EM, AGEP or DRESS. Age range in these reactions was 26 – 88 years (mean 58,1). 68% of patients were women. The most common culprit drugs were antibiotics, systemic antifungals, hydroxychloroquine, sulfasalazine, non-steroidal anti-inflammatory drugs and anticonvulsants. The time interval from the start of the culprit drug to the skin reaction could vary from a day to one year. Comorbidities and polypharmacy were common. A preceding infection was reported in 56% of cases. Systemic symptoms were present in 44% of patients. 54% of patients had mucous involvement. Most patients (93%) had elevated CRP levels. Blood eosinophilia was present in 46% of patients and elevated liver enzymes in 68% of patients. 10% of patients suffered from late complications. Laboratory tests are nonspecific to diagnosis of these reactions, but combined with an appropriate clinical presentation and histology in skin biopsy, they help in setting diagnosis. Drug rechallenge is rarely indicated because there are alternatives to the suspected offending drug to be able to treat most conditions. Rapid withdrawal of the culprit drug is the most important step in treatment of these drug reactions.
Keyword(s): Stevens-Johnson syndrome toxic epidermal necrolysis erythema multiforme major acute generalized exanthematous pustulosis drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms drug


Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma_soumeya_bekhtari.docx 442.4Kb Microsoft Word 2007

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record