Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Keuhkon matalan maligniteetin neuroendokriiniset kasvaimet Suomessa 1971-2012

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-05-17T09:16:54Z
dc.date.available 2018-05-17T09:16:54Z
dc.date.issued 2018-05-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18009
dc.title Keuhkon matalan maligniteetin neuroendokriiniset kasvaimet Suomessa 1971-2012 fi
ethesis.discipline Respiratory Medicine and Allergology en
ethesis.discipline Keuhkosairaudet ja allergologia fi
ethesis.discipline Lungsjukdomar och allergologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/0867034b-a15a-4b05-9756-914cbeb9bd1e
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Mononen, Sanna
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Keuhkojen matalan maligniteettiasteen neuroendokriiniset kasvaimet eli keuhkokarsinoidit ovat harvinaisia pahanlaatuisia kasvaimia, joita tavataan kaikissa ikäryhmissä. Niille altistavia tekijöitä ei tunneta: yleisemmistä keuhkosyöpätyypeistä poiketen esimerkiksi tupakoinnilla ei ole havaittu olevan yhteyttä sairastumisriskiin. Keuhkokarsinoidit jaetaan mikroskopiassa nähtävien ominaisuuksien eli histologisen kuvan perusteella tyypillisiin ja atyyppisiin kasvaimiin. Hoito on molemmissa histologisissa tyypeissä ensisijaisesti leikkaus, kun taas sädehoidon ja solusalpaajien merkitys on vähäinen. Kyseisten kasvainten ennuste on erinomainen erityisesti tyypillisissä kasvaimissa heijastaen niiden matalaa maligniteettiastetta eli hidasta paikallista leviämistä ja taipumusta lähettää etäpesäkkeitä harvoin. Tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella keuhkokarsinoidien esiintymistä suomalaisessa väestössä Suomen Syöpärekisterin tietojen pohjalta. Tiedot vuosina 1971-2012 Syöpärekisteriin ilmoitetuista 689 tapauksesta toimitettiin tietosuojatusti, ja jokainen tapaus arvioitiin kriittisesti uudelleen saatavissa olevan rekisteritiedon pohjalta. Vuosittain todettujen uusien keuhkokarsinoidien määrän havaittiin kasvaneen 1970-luvulta eteenpäin, mutta tämä lienee ennemmin diagnostisten menetelmien kehityksestä kuin todellisesta taudin yleistymisestä johtuva havainto. Valtaosa kasvaimista oli luokiteltu histologiselta kuvaltaan tyypillisiksi. Pitkäaikaisennusteen havaittiin olevan erittäin hyvä erityisesti tyypillisissä kasvaimissa. Huonomman ennusteen lisäksi atyyppisillä kasvaimilla havaittiin useammin taudin toteamishetkellä levinneisyyttä alueellisiin imusolmukkeisiin tai sitä laajemmalle kuvastaen niiden aggressiivisempaa taudinkuvaa tyypillisiin kasvaimiin verrattuna. Tautia havaittiin esiintyvän lähes kaikissa ikäryhmissä, ja jopa hieman yli kolmannes kasvaimista todettiin alle 50-vuotiailla potilailla. Nämä suomalaisessa aineistossa saadut tulokset ovat hyvin linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Aiempia vastaavia tutkimuksia suomalaisessa väestössä ei ole julkaistu. fi
dct.subject Neuroendocrine Tumors en
dct.subject Carcinoid Tumor en
dct.subject Lung Neoplasms en
dct.subject Epidemiology en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ilonen, Ilkka
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:0295ce2f-19ae-402f-822e-7d3cdab74497
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-04-26 14:18:40:616
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201805171967
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Keuhkosairaudet ja allergologia fi

Files in this item

Files Size Format View
Keuhkon matalan ... ndokriiniset kasvaimet.pdf 822.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record