Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Long-term sickness absence due to breast cancer among Finnish women during 2005–2013 : a population-based study on occupational class differences

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-05-17T09:19:56Z
dc.date.available 2018-05-17T09:19:56Z
dc.date.issued 2018-05-17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18017
dc.title Long-term sickness absence due to breast cancer among Finnish women during 2005–2013 : a population-based study on occupational class differences en
ethesis.discipline Public Health en
ethesis.discipline Kansanterveystiede fi
ethesis.discipline Folkhälsovetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/96711a08-4d5d-4103-ad08-25b03d308bac
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Suur-Uski, Johanna
dct.creator Pekkala, Johanna
dct.creator Blomgren, Jenni
dct.creator Pietiläinen, Olli
dct.creator Rahkonen, Ossi
dct.creator Mänty, Minna
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Rintasyöpä on kehittyneissä maissa naisten yleisin syöpä ja heikentää merkittävästi työkykyä. Korkea sosioekonominen asema assosioituu korkeampaan rintasyövän ilmaantuvuuteen, mutta parempaan ennusteeseen. Vaikka rintasyöpä on yleinen sairaus ja sen ilmaantuvuushuippu on työikäisessä väestössä, on rintasyöpää sairastavien työntekijöiden sairauspoissaolojen sosioekonomisia eroja tutkittu vähän. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää rintasyöpään sairastuneiden työntekijöiden sairauspoissaolojen eroja kolmen eri hierarkkisen ammattiryhmän välillä. Tutkimuksessa tarkasteltiin sosioekonomisia eroja rintasyöpään liittyvien pitkien sairauspoissaolojen ilmaantuvuudessa ja sairauspoissaolojen kestossa. Sosioekonominen asema määriteltiin tutkimuksessa työntekijän ammattiryhmän mukaan. Aineisto koostui 35-64-vuotiaista naisista seuraavissa ammattiluokissa: ylemmät toimihenkilöt, alemmat toimihenkilöt ja työntekijät. Sosioekonomiset erot analysoitiin laskemalla rintasyöpädiagnoosilla myönnettyjen yli 10 vuorokauden pituisten sairauspoissaolojen ikävakioitu kumulatiivinen ilmaantuvuus ja keskimääräinen sairauspoissaolon pituus vuosina 2005-2013. Vuosittainen kumulatiivinen ilmaantuvuus oli korkein ylemmillä toimihenkilöillä (314-384 per 100 000 henkilöä) ja matalin työntekijöillä (208-268 per 100 000 henkilöä). Sairauspoissaolojen keskimääräinen pituus oli korkein työntekijöillä (150-173 päivää) ja lyhyin ylemmillä toimihenkilöillä (114-140 päivää). Tutkimuksen keskeisimmät tulokset olivat: 1) sairauspoissaolojen ilmaantuvuus oli korkein ylemmillä toimihenkilöillä ja matalin työntekijöillä koko tutkimuksen ajan, 2) sairauspoissaolojen keskimääräinen pituus oli pisin työntekijöillä ja lyhin ylemmillä toimihenkilöillä koko tutkimuksen ajan ja 3) sosioekonomiset erot sairauspoissaolojen ilmaantuvuudessa ja pituudessa pysyivät laajalti muuttumattomina tutkimuksen aikana. Alemmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla työntekijöillä oli pidempiä sairaspoissaoloja kuin muilla. Huomiota tulisi kiinnittää rintasyöpää sairastavien alemmissa ammattiluokissa työskentelevien työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. fi
dct.abstract Background: Breast cancer is the most common cancer among women in Western countries, invariably worsening ability to work. High occupational class is associated with higher breast cancer incidence but better survival, however, little is known about occupational class differences in breast cancer related sickness absence over time. Therefore, we aimed to examine occupational class differences in the incidence and duration of long-term sickness absence due to breast cancer over time. Methods: A nationally representative 70-per-cent random sample of Finnish women aged 35–64 in 2004–2012 (annual n=499,778–519,318) was linked to register data on over 10-days long medically certified sickness absence due to breast cancer (ICD-10 code C50) in 2005–2013. This study focused on employed women, including upper non-manual employees (n=111,127–128,905), lower non-manual employees (n=270,426–287,016) and manual workers (n=98,067–118,731). The class differences were analysed by calculating age-adjusted cumulative incidence and duration of absence due to breast cancer annually over the period 2005–2013. Results: Throughout the study period, the annual cumulative incidence was highest among upper non-manuals (314–384 per 100,000 persons) and lowest among manual workers (208–268 per 100,000 persons). In contrast, the annual duration of absence was inversely associated with occupational class, with manual workers having the longest (150–173 days) and upper non-manuals the shortest (114–140 days) duration of absence throughout. Occupational class differences in sickness absence due to breast cancer remained broadly stable over time. Conclusions: Employees in lower occupational classes had lower cumulative incidence but longer duration of sickness absence due to breast cancer compared to those in higher occupational classes. Attention should be paid to promotion of work capacity among employees with breast cancer in lower occupational classes. en
dct.subject sickness absence en
dct.subject breast cancer en
dct.subject occupational class differences en
dct.subject trend en
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Mänty, Minna
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:25e41f62-69cc-4e66-b152-c04b896b6bda
ethesis.degreeprogram Lääketieteen koulutusohjelma fi
ethesis.degreeprogram Medical curriculum en
ethesis.degreeprogram Medicinska utbildningsprogrammet sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/767842ad-05d0-4813-84df-c487f341f1ca
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-03-27 10:29:10:482
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201805171975
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Kansanterveystiede fi

Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma_Johanna_Suur-Uski.pdf 622.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record