Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Heinrich Heine – ein früher europäischer Kulturvermittler : Versuch einer Identitätsbeschreibung

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-05-22T14:38:39Z
dc.date.available 2018-05-22T14:38:39Z
dc.date.issued 2018-05-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18044
dc.title Heinrich Heine – ein früher europäischer Kulturvermittler : Versuch einer Identitätsbeschreibung de
ethesis.discipline germaaninen filologia fi
ethesis.discipline Germanic Philology en
ethesis.discipline Germansk filologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/C86f799b-ba26-41df-9179-6409b2c007d4
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/56a0d08f-2fcf-469f-861a-3ef0ca566b86
ethesis.department Nykykielten laitos fi
ethesis.department Department of Modern Languages en
ethesis.department Institutionen för moderna språk sv
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Hollo, Erkki J.
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 ger
dct.abstract Tutkielman aiheena on 1800-luvun alkupuolella eläneen saksalaisen runoilijan Heinrich Heinen identiteetti kulttuurisena toimijana. Romantiikan jälkimainingeissa, mutta samalla Ranskan vallankumousten vaikutuspiirissä Heinestä kehittyi jo varhain intellektuelli, joka vietti loppuelämänsä Pariisissa. Hänen romanttisia teoksiaan tunnettiin ja rakastettiin maailmanlaajuisesti, mutta hänen persoonaansa oli aluksi tutkittu varsin vähän. Toisen maailmansodan jälkeen etenkin Saksassa, mutta myös muualla Heine-tutkimusten määrä on jatkuvasti kasvanut. Hänet nähdään, taustaltaan juutalaisena, moniulotteisena ajattelijana, joka jo nuoruudessaan koki erääksi tehtäväkseen eurooppalaisten arvojen edistämisen. Tutkielmassa eritellään kulttuuritutkimuksen näkökulmasta Heinen identiteettiä, sen henkilökohtaista, poliittista, uskonnollista ja juutalaista puolta. Tarkastelun keskiössä on hänen Pariisin aikanaan kirjoittamansa runoteos ”Ein Wintermärchen”, joka on nähty satiirina hänen Saksaan tekemänsä matkan kokemuksista, mutta ennen muuta silloisen Preussin valtiojärjestelmästä. Se on kuitenkin samalla paljon enemmän, hätähuuto kansojen vapauden puolesta. Tämän satiirin taustaa tarkastellaan tutkielmassa lähtökohtana, minkä jälkeen esitellään menetelmiä, joita identiteetin analysoinnissa käytetään erityisesti saksankielisessä kirjallisuudessa. Koska Heineä koskeva kirjallinen tutkimus on mittava, identiteettianalyysin tarkastelutapa on tulkinnallinen ja deskriptiivinen, toisin sanoen on pyritty valikoidusti rakentamaan päättely eri lähteistä saatavien näkökohtien varaan. Tämä mahdollistaa kokoavan, joskin siis yleispiirteisen arvion identiteetin eri puolista, erityisesti painottaen erilaisten kulttuuripiirien vuorovaikutusta. Heinen kulttuurisessa ympäristössä oli yhtäältä vuorottelua saksalaisessa ja ranskalaisessa yhteisössä, toisaalta erilaisten radikaalisten poliittisten suuntausten vuorovaikutuskentässä, uskonnollis-filosofisten aatteiden ristiaallokossa, ei vähiten henkilökohtaisissa ihmissuhdevaikeuksissa. Eräs keskeinen puoli liittyy vallalla olleen romantiikan uudistamiseen, missä Heinen vaikutus on ollut merkittävä. Mainittujen erilaisten lähestymistapojen tarkastelun perusteella tutkielmassa päädytään havaitsemaan, miten Heine monessa suhteessa oli omankin aikakautemme kannalta uudistaja ja edelläkävijä. Häntä on pidetty lähes profeettana, ensimmäisenä intellektuellina, joka osallistui julkisuuden kautta kriittisesti yhteiskunnalliseen ja taiteelliseen toimintaan. Heine asettaa runoilijan moraaliseksi oppaaksi vallankäyttäjille. Erityistä merkitystä on annettava sille, että hän valistusajan jälkimainingeissa edisti kulttuurien vuorovaikutusta yli rajojen ja vallankumousaatteen innoittamana ihmisten vapautta. Identiteetin eri puolten erittelyn tuotoksena päädytään havaitsemaan Heinen persoonan ristiriitaisuus kaikissa sen ulottuvuuksissa. Hän tuki valllankumouksellisuutta, mutta oli monarkian kannattaja, hän kääntyi kristinuskoon, mutta oli sen oppien tiukka arvostelija, kuten vastaavasti myös juutalaisuuden osalta. Tutkielman tuotoksena on siten eräänlainen yleiskatsaus niistä lukuisista kulttuurisen identiteetin muodoista, jotka Heinessä yhtyvät. Niiden syventävälle tutkimukselle jää vastedes runsaasti tilaa. fi
dct.subject Ein Wintermärchen de
dct.subject Identität de
dct.subject Kulturalität de
dct.subject Europäer de
dct.subject Intellektueller de
dct.subject Exil de
dct.subject Heine, Heinrich
dct.language de
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/ger
ethesis.language saksa fi
ethesis.language German en
ethesis.language tyska sv
ethesis.supervisor Rink, Christian
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:11a76b2d-1a85-471b-b61d-f42101c25643
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-04-17 15:44:24:360
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201805221994
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
HolloGraduarbeit.pdf 1.230Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record