Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Fiscal Policy in a Liquidity Trap

Show full item record

Title: Fiscal Policy in a Liquidity Trap
Author(s): Wang, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Discipline: Economics
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Likviditeettiansalla tarkoitetaan tilannetta, jossa nimelliset korot ovat lähellä nollaa tai jopa nollassa, ja seurauksena perinteiset rahapoliittiset interventiot talouskasvun parantamiseksi korkoja alentamalla ovat tehottomia. Erilaisia epätavallisempia finassi- ja rahapoliittisia toimenpiteitä voidaan kuitenkin käyttää nimellisten korkojen nollarajan kiertämiseksi. Tämä tutkielma tutkii kahta erilaista mahdollista likviditeettiansatilannetta: luottamukseen pohjautuvia likviditeettiansoja, joiden syy löytyy kuluttajien luottamukseen kohdistuvista ulkosyntyisistä shokeista, sekä fundamentaalisia ansoja, jotka syntyvät kuluttajien preferensseihin vaikuttavien diskonttaus-kertoinshokkien takia. Tutkielma keskittyy pääosin tutkimaan ensin mainittuja luottamuspohjaisia likviditeettiansoja ja lisäksi soveltaa tätä analyysiä todelliseen tilanteeseen Japanissa, joka on kärsinyt jo pitkään taantumasta sekä lähellä nollaa olevista nimellisistä koroista. Tutkielman teoriaosuudessa esitellään malli, jossa perustason finanssipoliittisiin työkaluihin kuuluu julkisen kulutuksen lisääminen sekä kaksi erilaista veroa: könttävero ja tulovero. Lisäksi mallia laajennetaan sisältämään myös arvonlisävero sekä firmojen voittojen verotus. Tavoitteena on analysoida, kuinka sekä perinteiset että epätavallisemmat finanssipoliittiset keinot toimivat erilaisissa likviditeettiansoissa, etenkin luottamukseen pohjautuvassa tapauksessa. Teorian pohjana käytetyt tärkeimmät lähteet ovat Mertens ja Ravn (2014) sekä Correia, Nicolini ja Teles (2013). Tutkielmaan sisältyy myös kvantitatiivinen arviointi, joka pohjautuu teoreettiseen malliin ja Japanin talouden analyysiin. Tämä tuo myös uutta panosta aiempaan tutkimukseen, joka on suureksi osaksi keskittynyt USA:n ja Euroopan talouksiin. Tämän osion tuloksien perusteella tuloverojen alentaminen yhdessä arvonlisäveron korotuksen kanssa vaikuttaa inflaatioon positiivisemmin kuin pelkkä tuloverojen alentaminen. On kuitenkin huomioitava, että Japanissa käytetyn samantyyppisen finanssipolitiikan todelliset vaikutukset eivät ole olleet yksiselitteisiä.
A liquidity trap is a situation in which nominal interest rates are near or at zero, and as a result traditional monetary policy interventions to boost economic growth with lower interest rates become ineffective. However, different types of unconventional fiscal and monetary policies can still be used to circumvent the zero lower bound on interest rates. This thesis studies two different kinds of liquidity trap situations: expectations-driven liquidity traps that are caused by exogenous shocks to consumer confidence, and fundamental ones that are caused by discount factor shocks that affect the household's time preferences. The thesis mainly focuses on the expectations-driven traps, and also applies the analysis to the real situation in Japan and its long struggle with low economic growth and near-zero nominal interest rates. In the theoretical setup, the basic fiscal policy tools include government spending and two taxes: a lump-sum tax and labor income tax. In addition, the model includes taxes on consumption and profits. The purpose of the analysis is to see how both conventional and unconventional fiscal policies work in different types of liquidity traps, especially in the expectations-driven case. The main sources that form the basis for the theoretical setup in this thesis are Mertens and Ravn (2014) and Correia, Nicolini and Teles (2013). This thesis also includes a quantitative evaluation that is based on the theoretical model and uses the Japanese economy as a setting. This brings new contribution to existing research, as most of it has taken place in the U.S or Europe. The results of the quantitative evaluation suggest that combining both decreases in labor taxes and increases in consumption taxes could have a stronger effect on inflation than lowering labor taxes alone. However, it is also noted that the actual effects of similar policies in Japan have shown ambiguous results.
Keyword(s): liquidity trap fiscal policy recession Japanese economy likviditeettiansa finanssipolitiikka taantuma Japanin talous


Files in this item

Files Size Format View
Wang_Taloustiede.pdf 2.300Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record