Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Fiscal Policy in a Liquidity Trap

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-05-29T07:05:43Z
dc.date.available 2018-05-29T07:05:43Z
dc.date.issued 2018-05-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18217
dc.title Fiscal Policy in a Liquidity Trap en
ethesis.discipline Kansantaloustiede fi
ethesis.discipline Economics en
ethesis.discipline Nationalekonomi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8ae29be1-7a6a-4812-b259-c595a3713e8e
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/353be4fc-cb8f-483f-8f54-e3d44a189899
ethesis.department Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
ethesis.department Department of Political and Economic Studies en
ethesis.department Institutionen för politik och ekonomi sv
ethesis.faculty Valtiotieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Social Sciences en
ethesis.faculty Statsvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6affe131-10ad-46a1-a7d8-df872797d4a8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Wang, Maria
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Likviditeettiansalla tarkoitetaan tilannetta, jossa nimelliset korot ovat lähellä nollaa tai jopa nollassa, ja seurauksena perinteiset rahapoliittiset interventiot talouskasvun parantamiseksi korkoja alentamalla ovat tehottomia. Erilaisia epätavallisempia finassi- ja rahapoliittisia toimenpiteitä voidaan kuitenkin käyttää nimellisten korkojen nollarajan kiertämiseksi. Tämä tutkielma tutkii kahta erilaista mahdollista likviditeettiansatilannetta: luottamukseen pohjautuvia likviditeettiansoja, joiden syy löytyy kuluttajien luottamukseen kohdistuvista ulkosyntyisistä shokeista, sekä fundamentaalisia ansoja, jotka syntyvät kuluttajien preferensseihin vaikuttavien diskonttaus-kertoinshokkien takia. Tutkielma keskittyy pääosin tutkimaan ensin mainittuja luottamuspohjaisia likviditeettiansoja ja lisäksi soveltaa tätä analyysiä todelliseen tilanteeseen Japanissa, joka on kärsinyt jo pitkään taantumasta sekä lähellä nollaa olevista nimellisistä koroista. Tutkielman teoriaosuudessa esitellään malli, jossa perustason finanssipoliittisiin työkaluihin kuuluu julkisen kulutuksen lisääminen sekä kaksi erilaista veroa: könttävero ja tulovero. Lisäksi mallia laajennetaan sisältämään myös arvonlisävero sekä firmojen voittojen verotus. Tavoitteena on analysoida, kuinka sekä perinteiset että epätavallisemmat finanssipoliittiset keinot toimivat erilaisissa likviditeettiansoissa, etenkin luottamukseen pohjautuvassa tapauksessa. Teorian pohjana käytetyt tärkeimmät lähteet ovat Mertens ja Ravn (2014) sekä Correia, Nicolini ja Teles (2013). Tutkielmaan sisältyy myös kvantitatiivinen arviointi, joka pohjautuu teoreettiseen malliin ja Japanin talouden analyysiin. Tämä tuo myös uutta panosta aiempaan tutkimukseen, joka on suureksi osaksi keskittynyt USA:n ja Euroopan talouksiin. Tämän osion tuloksien perusteella tuloverojen alentaminen yhdessä arvonlisäveron korotuksen kanssa vaikuttaa inflaatioon positiivisemmin kuin pelkkä tuloverojen alentaminen. On kuitenkin huomioitava, että Japanissa käytetyn samantyyppisen finanssipolitiikan todelliset vaikutukset eivät ole olleet yksiselitteisiä. fi
dct.abstract A liquidity trap is a situation in which nominal interest rates are near or at zero, and as a result traditional monetary policy interventions to boost economic growth with lower interest rates become ineffective. However, different types of unconventional fiscal and monetary policies can still be used to circumvent the zero lower bound on interest rates. This thesis studies two different kinds of liquidity trap situations: expectations-driven liquidity traps that are caused by exogenous shocks to consumer confidence, and fundamental ones that are caused by discount factor shocks that affect the household's time preferences. The thesis mainly focuses on the expectations-driven traps, and also applies the analysis to the real situation in Japan and its long struggle with low economic growth and near-zero nominal interest rates. In the theoretical setup, the basic fiscal policy tools include government spending and two taxes: a lump-sum tax and labor income tax. In addition, the model includes taxes on consumption and profits. The purpose of the analysis is to see how both conventional and unconventional fiscal policies work in different types of liquidity traps, especially in the expectations-driven case. The main sources that form the basis for the theoretical setup in this thesis are Mertens and Ravn (2014) and Correia, Nicolini and Teles (2013). This thesis also includes a quantitative evaluation that is based on the theoretical model and uses the Japanese economy as a setting. This brings new contribution to existing research, as most of it has taken place in the U.S or Europe. The results of the quantitative evaluation suggest that combining both decreases in labor taxes and increases in consumption taxes could have a stronger effect on inflation than lowering labor taxes alone. However, it is also noted that the actual effects of similar policies in Japan have shown ambiguous results. en
dct.subject liquidity trap en
dct.subject fiscal policy en
dct.subject recession en
dct.subject Japanese economy en
dct.subject likviditeettiansa fi
dct.subject finanssipolitiikka fi
dct.subject taantuma fi
dct.subject Japanin talous fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Palokangas, Tapio
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:bebc4163-078e-49d5-a27d-a782124235fb
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-04-19 11:19:27:624
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201805292112
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Wang_Taloustiede.pdf 2.300Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record