Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Jaettu pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien puheessa

Show full item record

Title: Jaettu pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien puheessa
Author(s): Ruohola, Vivianne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää sitä, miten päiväkodin johtajien pu-heessa näkyy jaettu pedagoginen johtajuus. Tätä tarkasteltiin Fonsénin (2014) pedagogisen johtajuuden ilmiökentän kontekstin, organisaatiokulttuurin ja substanssin viitekehyksessä. Tutkimuksessa selvitetään, miten jaettu pedagoginen johtajuus näkyy näissä pedagogisen johtajuuden ilmiökentän ulottuvuuksissa. Varhaiskasvatuksen hallinto ja lainsäädäntö ovat olleet uudistamisen kohteena viime vuosina ja uudistustyö jatkuu edelleen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että laadukkaan varhaiskasva-tuksen perustan muodostaa laadukas pedagoginen johtajuus. Jaetun johtajuuden näkökulma syventää pedagogista johtajuutta ja siirtyy tarkastelemaan sitä vuorovaikutuksen tasolla. Täl-löin johtajuus voidaan nähdä yhteisenä vastuuna organisaation perustehtävästä, josta jokai-sella on vastuu positionsa laajuuden mukaisesti. Tämä kandidaatintutkielma toteutettiin osana kansainvälistä Elina Fonsénin johtamaa var-haiskasvatuksen johtajuustutkimusta ”Discourse of leadership in diverse field of early chidhood education”. Haastattelin tutkimusta varten neljää (N=4) päiväkodin johtajaa Helsin-gistä. Käytin haastattelumenetelmänä focus group -ryhmähaastattelua ja toimin itse haastat-telutilanteessa fasilitaattorina. Tutkimuksen keskeisenä perusratkaisuna oli laadullisuus ja tutkimusmenetelmänä oli sisällönanalyysi. Tutkimus raportoitiin teoreettisen viitekehyksen, empiirisen aineiston ja tutkimuksen kirjoittajan keskinäisenä vuoropuheluna. Tutkimustulokset osoittivat, että johtajien puheessa oli tulkittavissa “esitason” jaetun pedago-gisen johtajuuden piirteitä. Tämä näkyi esimerkiksi silloin, kun lastentarhanopettajien peda-goginen johtajuus ryhmävastaavina tuotiin esille, mutta samanaikaisesti johtajat saattoivat kuitenkin arvioida lastentarhanopettajien tuottaman pedagogiikan laatua. Tutkimus osoitti myös, että johtajuuden painopiste on siirtymässä johtajakeskeisyydestä kohti jaettua johta-juutta. Kun organisaation perustehtävää kehitettiin aiemmin johtajalähtöisesti, suuntauksena oli nyt koko henkilökunnan ottaminen mukaan kehitystyöhön.
The purpose of this Bachelor’s Thesis was to examine how distributed pedagogical leadership showed in the interviews of daycare center leaders. In this Thesis, the subject is examined, analyzed and interpreted in the framework of Fonsén’s (2014) broad phenomenon concentrating on the following dimensions: context, organizational culture and management of substance. The governance and legislation of early childhood education has been under amendment procedures during the past years and the process is ongoing. Research has shown that the base for high-quality early childhood education is formed by high-quality pedagogical leadership. The standpoint of distributed pedagogical leadership looks deeper on pedagogical leadership and transfers to examine it on an interactional level. From this point of view, leadership can be seen as a shared responsibility, for which everyone is responsible for basic mission on their positions expanse. This study is a part of an international leadership research ”Discourse of leadership in diverse field of early childhood education” lead by Elina Fonsén. For this thesis I interviewed four daycare center leaders from Helsinki. The method of the interview was a focus group and my role was to be a facilitator in the situation. This research was analyzed with a qualitative content analysis. The study was reported as a dialog with theoretical frame, empirical material and researcher of this study. The results of the study showed that in the leaders’ discourses it is possible to construe features of “pre” distributed pedagogical leadership. For example, this was visible from the discourses when leaders were speaking about kindergarten teacher’s pedagogical leadership being responsible of pedagogy in the group. On the other hand, leaders also simultaneously evaluated the quality the kindergarten teacher’s pedagogy. The results of the study also show that the focus of leadership in early childhood education is shifting from individual management towards distributed leadership. When basic mission was developed only by the leaders in the past, nowadays the whole staff is involved in developing the basic mission.
Keyword(s): Varhaiskasvatus pedagoginen johtajuus jaettu pedagoginen johtajuus early childhood education pedagogical leadership distributed pedagogical leadership


Files in this item

Files Size Format View
Kandidaatintutkielma_Ruohola_Vivianne.pdf 514.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record