Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Käännekohdat ja etäisyyden merkitykset etäparisuhteissa

Show full item record

Title: Käännekohdat ja etäisyyden merkitykset etäparisuhteissa
Author(s): Lius, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Etäparisuhteet ovat vähän tutkittu ilmiö ja ne eroavat lähiparisuhteista monella tapaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tutkimustietoa vähän tutkitusta ilmiöstä, etäparisuhteista. Tavoitteena on ymmärtää, millaisia merkityksiä etäparisuhteessa elävät liittävät etäisyyteen etäparisuhteessaan. Toiseksi pyritään ymmärtämään millaisia käännekohtia (Bolton 1961) etäparisuhteessa elävät kokevat etäparisuhteissaan. Etäparisuhde on tarkkaan rajaamaton käsite, mutta niille kaikille yhteistä on vuorovaikutuksen rajoittuneisuus ja tavallista pidempi välimatka parisuhteen osapuolien välillä. Aikaisemmin etäparisuhteita on tutkittu lähes yksinomaan määrällisin tutkimusmenetelmin. Tämä tutkimus sijoittuu sosiaalisen konstruktionismin tutkimustraditioon, ja on menetelmiltään laadullinen. Aineisto kerättiin teemahaastattelumenetelmällä videopuhelun välityksellä. Tutkittavia oli yhdeksän, ja he olivat kaikki korkeakouluissa opiskelevia tai niistä valmistuneita suomalaisia naisia. Aineiston analyysimenetelmä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tulosten mukaan etäisyys koetaan merkitykseltään vastakkaiseksi yhdessä olemiselle. Etäisyys koetaan negatiivisena ja epäideaalina kun taas oleminen positiivisena ja ideaalina. Vaikka etäisyys koetaan negatiivisena, nähdään se kuitenkin tarpeellisena henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Etäsuhteessa elävät tutkittavat liittivät merkityksiä myös yksin olemiseen. Etäisyyden koetaan asettavan haasteita parisuhteelle. Etäisyys on moniulotteinen käsite, jonka merkityksiin vaikuttaa välimatkan koettu vaativuus, asenne, vertaaminen, mieliala, ympäröivien ihmisten mielipiteet sekä mahdollisuus yhteydenpitoon. Etäsuhteissa koetaan monenlaisia käännekohtia, joihin lukeutuvat läheisten tapaaminen, yhteiset matkat, elämäntilanteen muutokset, terveydelliset ongelmat, muutokset yhteydenpidossa ja yhteen muuttaminen. Kaikkiin käännekohtiin liitettiin moninaisia merkityksiä. Tulokset tukevat aiempaa tutkimustietoa sekä tuovat uutta tietoa etäparisuhteista. Yhdessä olemisen positiiviset merkityksiin voi liittyä yhdessä olemisen idealisoiminen etäparisuhteessa. Henkilökohtaisten tavoitteiden merkityksellisyys voi liittyä etäparisuhteessa elävien tavoitteelliseen luonteeseen. Samaan käännekohtaan liittyy lähi- ja etäparisuhteessa erilaisia merkityksiä. Kokonaiskuvan saavuttamiseksi lisää tutkimusta tarvitaan yhdessä olemisen idealisoimisesta, etäparisuhteessa elävien tavoitteellisuudesta sekä käännekohdista etäparisuhteissa kokonaisuutena.
Long-distance romantic relationships (LDR’s) are under-studied area in research. LDR’s defy precise definition and differ from close-distance relationships (GCR’s) in multiple ways. LDR couples experience longer geographical distance within their relationship and their communication is more restricted. The aim of the study is to understand what meanings do informants attach to distance in their LDR and to understand what kinds of Turning Points (Bolton 1961) do they experience in the course of their relationships. This study follows the social constructionist research tradition and is qualitative in its methods. The interviews were conducted via video calls and they were thematic in nature. There were 9 informants all of whom where female university students or graduates from Finland. The data was analyzed inductively with qualitative content analysis. Results show that distance is experienced as opposite to being together in LDR’s. Informants described distance as negative and non-ideal in its meaning while being together was perceived positive and ideal. Even when distance was perceived negatively, it was described to be worth achieving personal goals. Distance was found to set challenges to relationship and it was seen to cause notable amounts of time alone. Meanings associated to distance were: challenges posed by geographical distance, attitude, comparison, mood, opinions of surrounding people and possibility to keep in touch. Following Turning Points were derived from the data: first meeting with family and friends, trips made together and moving in together, changes at work or school life, health problems and changes in technology-mediated communication. Multiple meanings were attached to the Turning Points. Results support previous research in many ways, but also bring further understanding about LDR’s. That being together was viewed so positively can be explained with LDR couples’ tendency to idealize moments spent together. Importance of personal goals may be related to LDR couples’ personal ambitious traits. Certain Turning Points are different in meaning in LDR’s and GCR’s. More research is needed to explain the idealization process related to being together in LDR’s, to understand LDR couples’ personal ambitions, and to obtain more holistic picture of Turning Points in LDR’s.
Keyword(s): etäparisuhde parisuhde etäisyys käännekohdat viestintä vuorovaikutus sosiaalinen konstruktionismi


Files in this item

Files Size Format View
Lius_Milla_Pro_gradu_2018.pdf 1.073Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record