Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Annaninitierade reparationer i svenskspråkiga gruppsamtal

Show full item record

Title: Annaninitierade reparationer i svenskspråkiga gruppsamtal
Author(s): Levlin, Theo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Discipline: Scandinavian Languages (Second Domestic Language)
Language: Swedish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tutkielma käsittelee toisen aloittamia korjauksia ruotsinkielisissä ryhmäkeskusteluissa. Tutkielmassa analysoidaan strategioita, joita keskustelijoilla on käytössään intersubjektiivisuuden ylläpitoon arkikeskusteluissa. Havaintoja verrataan pääasiassa angloamerikkalaisiin tutkimustuloksiin. Ruotsinkielisiä toisen aloittamia korjauksia ei ole aikaisemmin tutkittu yhtä kattavasti. Tutkielma perustuu keskusteluanalyyttiseen metodiin ja pohjautuu Schegloffin, Jeffersonin ja Sacksin (1977) esittelemään korjauskäsitteeseen. Tutkielman esittelemä jäsentelymalli perustuu Kendrickin (2015), Couper-Kuhlen ja Seltingin (2018) ja Lindströmin (2008) aikaisempiin analyyseihin toisen aloittamista korjauksista. Materiaali koostuu arkisista ryhmäkeskusteluista, joita on yhteensä nauhoitettuna noin 3 tuntia ja 21 minuuttia sekä Ruotsista että Suomesta. Osallistujat ovat toisilleen ennestään tuttuja ja he ovat yhtä lukuun ottamatta kaikki naisia. Tutkielmassa analysoidaan yhteensä 36 korjauksen aloitusta ja nämä aloitukset jaetaan avoimiin (öppna), kysyviin (utfrågande), toistaviin (upprepande) ja tulkitseviin (uttolkande) korjauksen aloituksiin sekä selityksen pyyntöihin (begäran om förklaring). Useampi alakategoria esitellään näiden kategorioiden alla. Tutkielman keskeinen havainto on, että avoin korjauksen aloitus va sa du keskellä vuorovaikutustilannetta lausutaan ympäröivää puhetta nopeammalla tempolla. Yksittäiset kysyvät sanat ja äännähdykset kuten huh tai häh ja avoin korjaus va ovat harvinaisia materiaalissa, mikä on selkä ero angloamerikkalaisiin tutkimuksiin verrattuna. Ongelmakohdan toistot sekä selityksen pyynnöt ovat sen sijaan tavallisia ja materiaalissa esiintyy useampi muoto tulkitsevista korjauksen aloituksista.
Avhandlingen undersöker annaninitierade reparationer i svenska gruppsamtal både i Sverige och i Finland. En typologi skapas för att analysera olika strategier samtalsdeltagare har för att upprätthålla intersubjektiviteten i vardagssamtal. Observationerna jämförs huvudsakligen med angloamerikanska studier. Svenska annaninitierade reparationer har inte tidigare studerats lika omfattande. Avhandlingen bygger på samtalsanalytiska metoder och använder som bakgrundsteori för reparationer modellen som Schegloff, Jefferson och Sacks (1977) presenterat. Typologin bygger på Kendricks (2015), Couper-Kuhlen och Seltings (2018) och Lindströms (2008) tidigare analyser av annaninitierade reparationer. Materialet består av ca 3 timmar och 21 minuter inspelade naturliga (icke-institutionella) gruppsamtal där huvudsakligen kvinnliga deltagare diskuterar och fikar i ett välbekant sällskap. 36 stycken annaninitierade reparationsinitativ analyseras och dessa initiativ indelas i öppna, utfrågande, upprepande och uttolkande reparationsinitiativ samt en kategori med namnet begäran om förklaring. Flera underkategorier presenteras också. Avhandlingens centrala observationer är det öppna reparationsinitiativet va sa du inom aktivt pågående handlingar yttras med ett ökat tempo. Ensamma utfrågande ord samt frågande ljud som huh och det öppna reparationsinitiativet va är relativt sällsynta i materialet, vilket är en skillnad jämfört med de angloamerikanska studierna. Begäran om förklaring är en vanlig typ av reparationsinitiativ som förekommer i materialet och flera typer av uttolkande reparationsinitiativ presenteras också.
Keyword(s): annaniniterade reparationer intersubjektivitet interaktion förståelse epistemiska rättigheter toisen aloittamat korjaukset keskusteluanalyysi keskustelunanalyysi samtalsanalys


Files in this item

Files Size Format View
Levlin_Theo_Pro_gradu_2018.pdf 941.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record