Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aidon kulttuurien välisen kohtaamisen ja kuulumisen rakentuminen SPR:n LäksyHelpissä

Show full item record

Title: Aidon kulttuurien välisen kohtaamisen ja kuulumisen rakentuminen SPR:n LäksyHelpissä
Author(s): Söderman, Johanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tavoitteet. Kulttuurien välistä vuorovaikutusta on tutkittu hyvin paljon eri tieteenaloilla erilaisista näkökulmista, mutta kulttuurien välinen kohtaaminen nähdään usein itsestään selvänä käsitteenä, jonka määrittelyyn ei tutkimuksissa syvästi paneuduta. Kohtaamisen syvällinen tutkimus luo kuitenkin mahdollisuuksia ymmärtää paremmin sekä ryhmien välistä tasa-arvoa että ryhmien välisiä suhteita. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa läksykerhokontekstissa, miten ihmisten välille syntyy aitoa kulttuurien välistä kohtaamista, ja miten kuulumista tuotetaan aidon kohtaamisen kautta. Menetelmät. Tutkimusmetodologiana käytin etnografiaa, ja empiirisen aineistoni keräsin Suomen Punaisen Ristin LäksyHelpissä. Havainnoin kahta SPR:n Helsingin ja Uudenmaan piirin LäksyHelppiä keväällä 2016 yhteensä kaksitoista kertaa sekä haastattelin yhtätoista läksykerho-ohjaajaa. Etnografisessa analyysissäni oli triangulatiivinen ote, ja siinä oli vaikutteita narratiivisesta ja temaattisesta analyysistä. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosteni perusteella aitoon kohtaamiseen, eli toisen itsensä kaltaiseksi tunnistamiseen ja tunnustamiseen eroista huolimatta, tarvitaan ennen kaikkea halu nähdä toinen myönteisesti. Halu nähdä toinen myönteisesti näyttäytyi aineistossani siten, että erot otetaan vastaan ja niiden olemassaolo sallitaan normaaliksi osaksi vuorovaikutusta. Erojen vastaanottaminen onkin tulosteni perusteella merkityksellisin ominaisuus aidossa kohtaamisessa. Tuloksissani kuulumisen tuottaminen näkyi erityisesti kulttuurisen toisen mukaanottavina ja huomioivina keskusteluina. Välillisenä tutkimustuloksena tutkimuksessani selvisi myös, että läksykerhot ovat luontevia kulttuurien välisen vuorovaikutuksen tiloja, joissa pääsee tapahtumaan molemminpuolista oppimista, ja tällöin luodaan yhdessä "kolmatta kulttuuria", joka ei ole vain sinun tai minun kulttuuria vaan meidän kulttuuria.
Aim. Intercultural relations have been studied in multiple fields in different ways, but intercultural encounters are often seen as self-evident and not requiring deeper investigation. Studying intercultural encounters can, however, help us understand better the relations and equality between groups. The aim of this study is to recognize how, in the context of homework clubs, genuine encounters form between people and how these encounters create belonging. Methods. I used ethnography as my research method and collected the data in two different homework clubs organized by Finnish Red Cross in the Greater Helsinki Area. I observed the two clubs twelve times and interviewed eleven of the homework club tutors during Spring 2016. My ethnographic analysis was triangulative, and it was influenced by narrative and thematic analysis methods. Conclusion. According to my study results, a desire to see the cultural other favorably is necessary in genuine encounters where the other is recognized and acknowledged as similar to oneself despite differences. The desire to see the other favorably appears in my data as the ability to receive the differences of others in such a way that they are considered a normal part of the interaction. Receiving differences seems to be the most significant feature in genuine encounters, according to my study results. Generating belonging, on the other hand, can be seen as inclusive and considerate conversations in my data. As an indirect result, I was able to deduct that homework clubs are natural spaces for intercultural interaction, which means mutual learning can happen and thus a third culture, which is not just your or my culture but our culture, is created together.


Files in this item

Files Size Format View
Progradu_uusin.pdf 976.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record