Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Co-production with citizens in the context of working-life projects of higher education : case study on the Until Now project by Metropolia University of Applied Sciences

Show full item record

Title: Co-production with citizens in the context of working-life projects of higher education : case study on the Until Now project by Metropolia University of Applied Sciences
Author(s): Paavilainen, Tuula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Adult education
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tämä tutkimus tarkastelee kansalaisten kanssa toteutettavaa yhteistuotantoa korkeakoulun työelämäprojektien kontekstissa. Kyseistä aihetta ja kansalaisten kanssa toteutettavan yhteistuotannon tuloksia tarkasteleva tutkimus on vähäistä, ja tutkimus palvelee kumpaakin näistä tarpeista. Tutkimuksen aiheena on Metropolia Ammattikorkeakoulun toteuttama Tähän asti -projekti. Projektissa tuotettiin yhdessä työelämäkumppaneiden ja kansalaisosallistujien kanssa taideperformanssi Suomen Kansallisoopperalle. Projekti osallisti erityisesti vanhuksia, mutta myös lapsia ja nuoria. Tutkimusongelma kattaa osallistujien intressit ja heidän projektiin tuomansa resurssit, sekä projektin haasteet ja mahdollisuudet. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Analysoitu aineisto, joka kerättiin erityisesti tätä tutkimusta varten, pohjautui viiden projektiin osallistuneen henkilön puolistrukturoituun haastatteluun. Aineiston analysoimiseen käytettiin temaattista analyysiä. Kullekin neljälle yksittäiselle tutkimuskysymykselle toteutettiin oma erillinen analyysinsa. Niiden tuloksia heijasteltiin toiminnan teoriaa ja aiempaa kansalaisten kanssa toteuttavaa yhteistuotantoa koskevaa tutkimustietoa vasten. Tulokset osoittivat toiminnan monikerroksisen luonteen sekä osallistujien intressien moninaisuuden. Riittävien ja tarkoituksenmukaisten materiaalisten resurssien sekä aineettomien resurssien ominaisuuksien merkitys korostuivat. Projektin aikana ilmeni monenlaisia ongelmia, tuotannollisten ja käytännön ongelmien korostuessa. Projektin mahdollisuudet ja myönteiset vaikutukset olivat moninaiset, ja ne laajenivat myös projektin ulkopuolelle. Esille nousi myös yhteisön, yhteisen toiminnan ja sukupolvien välisen kohtaamisen keskeinen merkitys kansalaisosallistujille. Vanhusten rooli oli ratkaiseva taiteellisen työn ja oppimistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Toiminnan laajentumat aiheuttivat lisähaasteita, mutta ne mahdollistivat myös myönteisten tulosten ilmentymisen. Toiminnan teorian näkökulma nostaa tuloksista esiin toiminnan laajentumisen, solmutyöskentelyn ja jaetun toimijuuden tunnusmerkkejä. Ensisijainen johtopäätös on, että kansalaisten kanssa toteutettava yhteistuotanto on varteenotettava yhteistyön muoto korkeakoulutuksen työelämäprojektien kontekstissa. Tutkimuksen tulokset lisäävät toistaiseksi vähäistä tutkimustietoa kansalaisten kanssa toteutettavan yhteistuotannon tuloksista. Tuloksia voidaan hyödyntää myös käytännön työssä, erityisesti korkeakoulutuksen ja julkisten palvelujen tuotannon kehittämisessä.
This study reviews co-production with citizens in the context of working-life projects of higher education. Studies on the topic in question and on the outcomes of co-production with citizens are rare and, the study serves both needs. The object of study is the Until Now project, realised by Metropolia University of Applied Sciences. In it, an art performance was co-produced with the working-life partners and citizens for the Finnish National Opera. The project participated especially the elderly but also children and young people. The research problem covers the interests of the participants and resources brought by them into the project, as well as the challenges and possibilities of the project. The study was realised as qualitative case study. The analysed data, gathered especially for this study, was based on the semi-structured interviews of five individual participants of the project. The method of thematic analysis was deployed in the data analysis. Four separate analyses were carried out, altogether, one for each of the specific research questions. The results of them were reflected against activity theory and the prior research on co-production with citizens. The results showed the multi-layered nature and variety of the interests of the participants. The significance of sufficient and appropriate material resources and of qualities of the immaterial resources were emphasised. Various challenges emerged during the project, the productional and practical ones being stressed. The possibilities and positive effects of the project were multiple and expanded also beyond it. The focal meaning of the community, joint activity and encounter between the generations for the citizen participants also came up. The role of the elderly was of critical importance from the standpoint of the artistic work and meeting the learning objectives. Expansions of the activity caused additional challenges but also allowed positive outcomes to emerge. The activity theoretical angle highlights characteristics of expansions of activity, knot-working and distributed agency in the results. The main conclusion is that co-production with citizens is a relevant form of collaboration in the context of working-life projects of higher education. The results of the study add knowledge on the outcomes of co-production with citizens, which is scarce so far. The results also can be applied in the practical work, especially in the development of higher education and public service production.
Keyword(s): korkeakoulutus kulttuuripalvelut toiminnan teoria yhteistuotanto yhteisö


Files in this item

Files Size Format View
Pro-gradu_tutki ... _Paavilainen_011217497.pdf 622.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record