Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammatillisen koulutuksen reformi & nuorille mahdollistuvien inhimillisten toimintavalmiuksien rakentuminen kehittämispuheessa

Show full item record

Title: Ammatillisen koulutuksen reformi & nuorille mahdollistuvien inhimillisten toimintavalmiuksien rakentuminen kehittämispuheessa
Author(s): Kokkoniemi, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Ammatillisen koulutuksen reformin kerrotaan olevan Suomen suurimpia koulutuksen uudis-tamisen hankkeita. Sen tavoitteena on uudistaa koulutusta kokonaisvaltaisesti rahoitusmallis-ta tutkintojen sisältöön. Työni keskittyy koulutuksellisen yhdenvertaisuuden näkökulmaan kehittämistyössä. Yhdenvertaisuuden käsitteenä hyödynnän inhimillisten toimintavalmiuksien käsitettä, joita Amartya Sen ja Martha Nussbaum ovat keskeisimmin muotoilleet. Käsitteen käyttö on uusi tulokulma koulutuksellisen yhdenvertaisuuden tutkimukseen. Toimintaval-miuksien näkökulmasta yhdenvertainen yhteiskunta mahdollistaa jokaiselle yhtäläiset toimin-tavalmiudet, jolloin hyvinvointivajeet ja huono-osaisuus nähdään toimintavalmiuksien puuttei-na. Työni keskeisenä tavoitteena on pohtia, minkälaisia toimintavalmiuksia ammatillinen kou-lutus antaa opiskelijoilleen. Ammatillisen koulutuksen kenttä on laaja. Tutkielmassani keskityin nuoriin ammatillista pe-rustutkintoa suorittaviin nuoriin. Tutkielmani tavoitteena oli vastata kahteen tutkimuskysy-mykseen: minkälaiseksi rakentuu kuva ammatillisen koulutuksen reformin tuomista muutok-sista nuorten opiskeluun työskentelyvaiheen puhetavoissa ja minkälaiseksi ammatillisen kou-lutuksen nuorille tarjoamat toimintavalmiudet rakentuvat ammatillisen koulutuksen reformin työvaiheen puhetavoissa. Työni aineistona toimi ammatillisen koulutuksen reformin työvai-heessa kuvatut videotallenteet. Tallenteet koostuvat kehittämistyön aikana reformin suunta-viivojen esittelystä ja kommentoinnista sekä järjestetyistä työpajoista. Työpajoihin osallistui ammatillisin koulutuksen asiantuntijoita ympäri Suomen. Työssäni metodologisena lähesty-mistapana ja analyysitapana hyödynsin diskurssianalyysiä, jonka avulla tutkin erilaisia valta-asetelmia aineistosta. Analyysini pohjalta muodostin viisi erilaista hegemonista diskurssia: osaamistason paranta-minen, koulutusmarkkinat, yksilöllisyys, valmiuksien tarjoaminen sekä mahdollisuuksien tarjoaminen. Reformin tuomista muutoksista rakentui kuva, jossa nuorten opiskelijoiden on mahdollista saavuttaa parempi osaamistaso jatkossa ja opintopolku suunnitellaan enemmän henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Hegemonisten diskurssien kautta muodostui kuva ammatillisen koulutuksen tarjoamista riittävistä toimintavalmiuksista nuorilla, mutta toisaalta puheessa jätettiin käsittelemättä monia yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. Tämän tutkielman johtopäätöksenä on, että yhdenvertaisuusnäkökulmat ammatillisen koulutuksen muutokses-sa ovat edelleen huomiota vaativia.
The reform of vocational upper secondary education is mentioned to be one of the biggest development project in the field of education in Finland. It targeted to transform and update vocational upper secondary education comprehensively for instance by renewing funding system and reducing the amount of vocational qualifations. My main focus was in the questions of equality in this project and I used Capability approach as a tool for that. Amartya Sen and Martha Nussbaum have introduced the approach and they argue that societies that are seeking equality should offer the basic capabilities for all citizens. Inequality and deprivation are seen as an outcome of lacking enough capabilities. In Finland the approach is a new way of viewing the aspects of equality in education. One of the goals in this thesis was to figure out what are the capabilities that vocational education has to offer. The field of vocational education is wide. I focused on the viewpoint of young people who are studying vocational upper secondary qualifications. The aim of this master’s thesis is to examine how the changes that influence on younger students are constructed in the speech of reforms development phase and how the capabilities are constructed in the speech, especially the capabilities that vocational education offers to young students. The Ministry of education and culture have launched a YouTube-channel that shares video material on the current projects in education. I used the material on the reform of vocational education as the data of this research. The material includes videos that introduce the guidelines of reform and shared conversation of them. Material also shows recordings from the workshops that were held during the development process. Experts on vocational education were participated in the development phase and the data is based on their speech in recorded workshops. I analysed the data using discourse analysis. As a result I constructed five hegemonic discourses that were improved competence, educational market, individuality, offered abilities and offered possibilities. In these discourses were constructed a future where young students will be able to achieve enough capabilities and better competence, although there were many aspects of equality that weren’t discussed at all. Conclusions of this theses is that equality in vocational education still needs attention.
Keyword(s): ammatillisen koulutuksen reformi toimintavalmiudet yhdenvertaisuus


Files in this item

Files Size Format View
gradu.pdf 655.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record