Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aikuisten maahanmuuttajien urapolkuja Suomessa : kontekstina ammattikorkeakouluun valmentava koulutus

Show full item record

Title: Aikuisten maahanmuuttajien urapolkuja Suomessa : kontekstina ammattikorkeakouluun valmentava koulutus
Author(s): Heikkilä, Emilia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tämä on narratiivinen tutkimus aikuisten maahanmuuttajien urapoluista Suomessa maahanmuuttajille suunnatun ammattikorkeakouluun valmentavan koulutuksen kontekstissa. Tutkimusten perusteella maahanmuuttajien polut työelämään ovat usein mutkikkaita ja sisältävät päällekkäisyyksiä. Erilaisia valmentavia koulutuksia on muodostunut tukemaan siirtymiä eteenpäin koulutuspolulla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvailla ammattikorkeakouluun valmentavan koulutuksen opiskelijoiden urapolkuihin vaikuttavia tekijöitä, ja urapolkuja keskeisimmin määrittäviä tekijöitä. Erityisenä teoreettisena näkökulmana on opiskelijoiden toimijuuden tarkastelu. Tutkimuksessa haastateltiin 10 valmentavassa koulutuksessa haastatteluhetkellä opiskellutta opiskelijaa. Koulutus painottui sosiaali- ja terveysalaan. Aineisto kerättiin ja analysoitiin narratiivisten menetelmien keinoin. Haastattelu oli puolistrukturoitu teemahaastattelu sisältäen kysymyksiä opiskelijoiden taustasta, opiskelukokemuksista valmentavassa koulutuksessa sekä tulevaisuuden näkymistä. Lähestymistapa sisältää aineksia elämäkulullisesta narratiivisesta suuntauksesta. Tulokset ilmentävät yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelijoiden urapolkuun edistävästi tai rajoittavasti. Eri tekijät yksilön asenteista ja toimintatavoista erilaisiin koulutuksien järjestäjien ratkaisuihin vaikuttivat opiskelijoiden kertomuksissa urapolun edistymiseen. Esimerkiksi motivaatio ja suomen kielen taito, valmentava koulutus, sekä hyvät koulutusmahdollisuudet Suomessa näyttäytyivät edistävinä tekijöinä kertomuksissa. Rajoittavina tekijöinä puolestaan ilmenivät esimerkiksi opintojen näkökulmasta haastava elämäntilanne, korkean tason suomen kielen opetuksen puute ja byrokraattiset esteet koulutusjärjestelmässä. Urapolkuun vaikuttavat tekijät asettuvat perspektiiviin tyyppitarinoissa, jotka kuvaavat valmentavan koulutuksen opiskelijoiden tyypillisimpiä urapolkuja. Korkeakoulutaustaisille valmentava koulutus näyttäytyi toissijaisena vaihtoehtona urapolulla ja sopeutumisena nykyiseen tilanteeseen. Perheelliset ilmaisivat kokevansa opiskelun motivoivana, mutta raskaana kiireisessä elämänvaiheessa. Nuoret aikuiset lähimpänä tyypillistä opiskelijan elämänvaihetta näyttäytyivät hyvin sitoutuneina uravalintaansa, ja he näyttivät kokevan vähiten ristiriitaa omaan opiskeluun liittyen.
This is a narrative research about the career paths of adult immigrants in Finland. The study is conducted in the context of a course that prepares immigrants to study in higher education in Finnish. Based on earlier research immigrants’ paths to work life are often complex and include overlapping studies. Different kinds of transitional courses and trainings have emerged to support educational transitions. There is little research of preparatory courses that focuses on the narratives of students taking part on a preparatory course. This research aims to describe career paths of the students studying in a preparatory course, and the most defining factors of the career paths progress. This phenomenon is specifically examined from a theoretic point of view based on agency of the students. 10 interviews were conducted with different students studying in a preparatory course. The course focused on the field of social and health services. The data was collected and analysed through the means of narrative methods. The interviews were semi-structured theme interviews that included questions about the students’ backgrounds, study experiences in the preparatory course and their visions for the future. The approach contains features of the life-course research branch in the narrative methodology. The results of the study illustrate the different factors on individual-, community- and society levels that affected the students’ career paths either progressively or restrictively. Different factors from individual attitudes and ways of action to policies of educational organizations affected the progression of career paths in the students´ stories. For example, motivation and Finnish language skills, the preparatory course and good studying opportunities in Finland appeared to be progressive factors for career paths. On the other hand, as restricting factors were described for example challenging life situation for studying, lack of high skill level Finnish teaching and bureaucratic obstacles in the education system. The different factors are put into perspective in type stories that describe the most typical career paths of the students in the preparatory course. For the highly educated the preparatory course seemed to be a secondary choice in their career paths and an adjustment to the current situation. The one’s with children described studying as motivating but challenging in their busy phase of life. The young adults who were the closest to the typical studying phase of life appeared to be very committed to their career choice and seemed to experience the least contradiction related to studying.
Keyword(s): urapolku valmentava koulutus maahanmuutto elämänkulku narratiivisuus toimijuus


Files in this item

Files Size Format View
EmiliaHeikkilä_progradu_2018.pdf 953.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record