Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ammatti-identiteetin ja ryhmäprosessin vastavuoroinen kehittyminen : teoreettisesti orientoitunut empiirinen analyysi opiskeluryhmän kontekstissa

Show full item record

Title: Ammatti-identiteetin ja ryhmäprosessin vastavuoroinen kehittyminen : teoreettisesti orientoitunut empiirinen analyysi opiskeluryhmän kontekstissa
Author(s): Hölsä, Eevi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tavoitteet. Ryhmätoimintataitoja korostetaan nykyään merkittävinä niin rekrytoinnissa kuin opetussuunnitelmassakin. Nämä taidot ymmärretään kuitenkin laajasti ja monella eri tavalla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on teoreettisesti orientoituneen empiirisen analyysin avulla tarkastella ryhmän ja yksilön välistä vastavuoroisuutta ammatti-identiteetin rakentumisen prosessissa. Teoreettinen tausta pohjaa Hollandin, Lachicotten, Cainin ja Skinnerin (1998) kehittämään ajatukseen, jossa yksilön nähdään toimivan erilaisissa kollektiivisten oletusten maailmoissa eli figured worldeissa, jotka muovaavat hänen identiteettiään ja ohjaavat hänen toimintaansa. Figured worldin toimintamallit neuvotellaan yhdessä ryhmän toimijoiden kesken yksilöiden omien identiteettien ja taustalla vaikuttavien figured worldien pohjalta. Yksilö voidaan nähdä ryhmän rakentajana oman taustansa materiaaleista, mutta toisaalta myös ryhmä nähdä muovaamassa yksilöä. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tutkimuskohteena olivat Helsingin yliopiston opiskelijat, jotka opiskelevat suuntautumisvaihtoehdossa, joka hyödyntää ryhmäprosesseja ammatti-identiteettiin liittyvän kehityksen pedagogiikkana. Haastateltavia tutkimukseen osallistui kahdeksan ja heidät haastateltiin kahdesti. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksessa analysoitiin sitä, miten figured worldin -teorian käsitteet näyttäytyvät aineiston valossa yhtäältä figured worldin neuvotteluna ja toisaalta identiteetin rakentajana sekä rakennettiin näiden pohjalta teoreettinen mallinnus ilmiöstä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ryhmän figured worldin neuvottelu ei ole yksiselitteistä, vaan siihen vaikuttavat monet seikat. Kulttuurin muodon kautta sanoittaminen selkeyttää ryhmän figured worldia sen toimijoille ja siten edesauttaa ryhmän kehittymistä. Yksilöiden identiteetit rakentuvat osana ryhmätoimintaa ja kehittävät sitä edelleen, jolloin ryhmän ja yksilöiden identiteettien kehittyminen nähdään heuristisesti kehittyvänä, vastavuoroisena prosessina. Reflektion merkitys näyttäytyy tässä prosessissa väistämättömänä välineenä, joka pitää kehitystä liikkeessä. Tulosten pohjalta esitetään teoreettinen mallinnus, joka reflektion avulla sitoo yksilön ja ryhmätoiminnan jatkuvan vastavuoroisen kehittämisen yhteen.
Objectives. Group skills are being promoted more and more in job applications as well as in the national curriculum. The understanding of the nature of these skills is however a vast and complex. Furthermore, the tools for how to develop these skills are often difficult to come across. The goal of this research is to assess the reciprocity of a group and an individual in it, with the approach of theoretically oriented empirical analysis. The theoretical background of the study is based on the theoretical idea by Holland, Lachicotte, Cain and Skinner (1998), where an individual is seen acting in different kinds of figured worlds, which are shaping and affecting ones identity and conducting behavior. The ways of behaving in figured worlds are negotiated together with the group members based on the individuals own identity and other figured worlds acting in the background. An individual can be seen as a constructer of the group based on of his/her own background. However, at the same time the group can be seen as shaping and constructing the individual. Methods. The research was carried out as a qualitative research and its research material was collected by theme interviews. The subjects of the research were students at Helsinki University studying in a program that utilizes group phenomena in the pedagogy of professional identity development. The interview consisted of eight subjects whom were interviewed twice. The interviews were transcribed and analyzed with content analysis. The study analyses how the concept of figured world is shown in the research material on one hand as a negotiation of figured world between its members and on the other hand as a constructer of identity. Based on these, a model about the phenomenon was constructed. Results and discussion. Results suggest that the negotiation of figured world in group is ambiguous and affected by several factors. Explaining through culture models clarifies group’s figured world to its members and enhances group’s development. The identity of individual develops as part of group, which counteracts and develops also the group. The importance of reflection is crucial for this process, evoking the development. Based on the results a theoretical model is suggested in which reflection is seen as the combining element in the continual heuristic development of identity and group functioning.
Keyword(s): figured world sosiokulttuurinen näkökulma ammatti-identiteetin kehitys ryhmäprosessi


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Final.pdf 769.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record