Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

A Contemporary Ballade : Kaija Saariaho's Ballade for Solo Piano as a Narrative of Guilt and Trauma

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-06-14T11:22:33Z
dc.date.available 2018-06-14T11:22:33Z
dc.date.issued 2018-06-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/18935
dc.title A Contemporary Ballade : Kaija Saariaho's Ballade for Solo Piano as a Narrative of Guilt and Trauma en
ethesis.discipline musiikkitiede fi
ethesis.discipline Musicology en
ethesis.discipline musikvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/615d75d8-f6ef-4e4e-85dd-123147d78e3d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a1d233ba-0cef-4649-a112-6c6badcc23f9
ethesis.department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos fi
ethesis.department Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies en
ethesis.department Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning sv
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Mustonen, Minna
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Kaija Saariahon (s. 1952) musiikkia on tutkittu paljon, mutta hänen pianoteoksensa ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Tässä työssä analysoidaan Kaija Saariahon (s. 1952) pianosävellystä Ballade (2005). Balladen karaktääri on dramaattinen, ja se pohjautuu laulusarja Quatre Instantsin (2002) Douleuriin, joka käsittelee syyllisyyttä. Nämä tekijät johdattivat Balladen tulkintaan syyllisyyden ja trauman narratiivina. Analyysiin sovelletaan James Parakilasin (1992) narratiivista balladiprosessin mallia, ombra-topiikkia ja traumateoriaa. Balladen narratiivisuutta nykyteoksena analysoidaan Vincent Meelbergin (2006) nykymusiikille kehitetyn narratiivisen mallin avulla. Tutkimus on semioottinen ja psykoanalyyttinen, ja edistää Saariahon pienempien sävellysten ja nykymusiikin narratiivisuuden tutkimusta. Analyysin materiaalina käytettiin Douleurin ja Balladen tallenteita ja nuotteja. Meelbergin mallin mukaisesti analyysi keskittyi Balladen merkittäviin muutoksiin ja toistuviin eleisiin. Douleurin lyriikkaa ja musiikkia sovellettiin Balladen analyysiin intertekstuaalisina esiteksteinä. Balladen narratiivi rakentuu melodisuudesta, toistuvista eleistä ja siirtymistä polyfonisten ja homofonisten jaksojen välillä. Balladiprosessin näkökulmasta Balladen toistuvat eleet kuvaavat syyllisyyttä mieleen nousevana muistona, ja homofoniset jaksot kuvaavat sitä unenomaisena muistelemisena. Balladessa on ombralle ominaisia sydämenlyönnin eleitä, nopeita repetitioita, glissandoja ja tremoloja, jotka edustavat syyllisyyttä ja pelkoa. Ne voivat myös ilmentää eroottista halua, mikä heijastaa Douleurin lyriikan kuvaamaa ambivalenssia. Balladen äkilliset hetket ja toistuvat eleet voivat myös edustaa traumalle tyypillistä äkillistä pelkoa ja pakonomaista toistoa, ja Balladen loppua kohden lisääntyvä lineaarisuus yritystä narrativisoida trauma. Analyysi osoittaa Douleurin ja Balladen läheisen yhteyden. Douleurin sisällyttäminen Balladen analyysiin tukee Balladen luentaa syyllisyyden ja trauman narratiivina. Syyllisyys ja trauma ilmenevät niin Balladen yksittäisissä eleissä kuin kokonaismuodossa. fi
dct.abstract Kaija Saariaho’s (b. 1952) music has been a subject of much research, but her piano works have received less attention. The subject of this research is an analysis of Kaija Saariaho’s (b. 1952) piano composition Ballade (2005). Ballade’s character is dramatic and it bases on Douleur, which deals with guilt, from Saariaho Quatre Instants (2002). This motivated Ballade’s analysis as a narrative of guilt and trauma. Parakilas’s (1992) narrative model named the ballad process, the topic of ombra and trauma theory are applied in the analysis. To consider Ballade’s narrative as a contemporary composition, Vincent Meelberg’s (2006) narrat save this ive model of contemporary music is applied. The research is semiotic and psychoanalytical and contributes to the study of Saariaho’s smaller compositions and the narrative analysis of contemporary music. The analysis used Douleur’s and Ballade’s recordings and scores as material. Following Meelberg’s model, the analysis focused on Ballade’s major changes and repeated gestures. Douleur’s lyrics and music were applied to Ballade’s analysis as intertextual pre-texts. Ballade’s narrative is shaped by its melodicity, repeated gestures and shifts between polyphonic or homophonic events. From the perspective of the ballad process, Ballade’s repeated gestures represent guilt as a recurring memory and its homophonic passages depicher a dreamlike reminiscing of a memory. The heartbeat rhythms, repetitions, glissandi and tremolandi typical of ombra represent guilt and fear. They can also represent erotic desire, reflecting the save This ambivalence apparent in Douleur's lyrics. Ballade's sudden moments and repeated gestures can also represent the fright and repetition compulsion typical of trauma, and the way Ballade’s narrativity increases over time the narrativizing process as an attempt to overcome it. The analysis demonstrates Douleur’s and Ballade’s close connection. Douleur’s inclusion to Ballade’s analysis supports Ballade’s reading as a narrative of guilt and trauma. Guilt and trauma are represented in ballade from the meaning of its singular gestures to its overall form. While being contemporary, Ballade communicates with the listener through historically established musical conventions. en
dct.subject musiikki fi
dct.subject narratiivisuus fi
dct.subject ballade fi
dct.subject syyllisyys fi
dct.subject trauma fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Moisala, Pirkko
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:b7a87067-228c-45eb-a85d-d49ea0e9ea39
dct.subject.YSOFI musiikkianalyysi
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-05-08 14:01:00:414
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806142666
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Mustonen_Minna_Pro_gradu_2018.pdf 3.944Mb PDF
Mustonen_Minna_Pro_gradu_2018_Liite1.pdf 6.708Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record