Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Arvopaperimarkkinaoikeudellisen vahingonkorvauksen määrittäminen jälkimarkkinoilla ja korvattavan vahingon määrää koskeva näytön arviointi

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-06-19T06:25:29Z
dc.date.available 2018-06-19T06:25:29Z
dc.date.issued 2018-06-19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/19062
dc.title Arvopaperimarkkinaoikeudellisen vahingonkorvauksen määrittäminen jälkimarkkinoilla ja korvattavan vahingon määrää koskeva näytön arviointi fi
ethesis.discipline Kauppaoikeus fi
ethesis.discipline Commercial law en
ethesis.discipline Handelsrätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Ecfaddac-20bb-49d0-8f57-7ea2f03c60d3
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Yli-Kankahila, Heidi
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa esitän liikkeeseenlaskijan tiedonantovirheen seurauksena sijoittajalle aiheutuneen korvattavan vahingon määrän laskemisen periaatteet. Korvattava vahinko lasketaan tapahtumatutkimuksella, joka perustuu osakkeen hypoteettisen hinnan määrittämiseen osakkeen tuoton kautta. Menetelmän tarkoituksena on selvittää osakkeelle tiedonantovirheen vaikutusaikana kertynyt epänormaali tuotto ja verrata tätä osakkeen tuoton keskihajontaan sellaiselta ajanjaksolta, jolloin tiedonantovirhe ei rasittanut osakkeen hinnanmuodostusta. Tällöin voidaan määrittää osakkeelle tiedonantovirheen vaikutusaikana kertynyt tilastollisesti merkitsevä epänormaali tuotto, jonka avulla osakkeen häiriötön hypoteettinen arvo tiedonantovirheen vaikutusaikana voidaan laskea. Sijoittajalle aiheutunut korvattava vahinko on tällöin tiedonantovirheen rasittaman osakkeen hinnan ja hypoteettisen arvon erotus osakkeen kaupantekohetkellä. Tiedonantovirheen ja sijoituspäätöksen välisen syy-yhteyden näyttämiseen käytetään markkinavilppiteoriaa. Teorian perustaman luottamusolettaman mukaisesti liikkeeseenlaskijan tiedonantovirheen seurauksena vahinkoa kärsineen sijoittajan ei tarvitse näyttää perustaneensa sijoituspäätöstään juuri tiedonantovirheen seurauksena virheelliseksi muuttuneeseen markkinainformaatioon. Sijoittajan voidaan tehokkailla markkinoilla katsoa luottaneen osakkeen hinnan ja siitä saatavissa olevan informaation väliseen vastaavuuteen. Markkinoiden tehokkuuden kriteerin voidaan lähtökohtaisesti katsoa täyttyvän ainakin Nasdaq Helsingin vaihdetuimpien osakkeiden kohdalla, mutta arvio on aina tehtävä tapauskohtaisesti. Sijoittajalla katsotaan olevan todistustaakka liikkeeseenlaskijan tiedonantovirheen seurauksena aiheutuneen korvattavan vahingon määrästä. Korvattavan vahingon määrän osalta esitän myös siihen liittyvän näyttökynnyksen korkeuteen kohdistuvaa pohdintaa. Vahingon määrästä voi tapauskohtaisesti olla mahdotonta esittää uskottavaa näyttöä tai tällainen näyttö voi olla saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla. Tällöin tuomioistuin arvioi sijoittajalle aiheutuneen korvattavan vahingon määrän. Näin ollen sijoittajalle aiheutuneen korvattavan vahingon määrän laskemiseen on pääsääntöisesti käytettävä tapahtumatutkimusta, mutta poikkeustapauksissa tuomioistuin arvioi korvattavan vahingon määrän. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:476f164d-609f-461c-965b-571f9213ecab
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-05-17 18:00:49:360
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201806192746
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Heidi Yli-Kankahila_Pro gradu.pdf 1.534Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record