Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Henkilöstön edustajan määräytyminen ja sopimuskompetenssi yhteistoimintamenettelyssä työvoiman käytön vähentämisestä neuvoteltaessa

Show full item record

Title: Henkilöstön edustajan määräytyminen ja sopimuskompetenssi yhteistoimintamenettelyssä työvoiman käytön vähentämisestä neuvoteltaessa
Author(s): Sorvali, Sanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Discipline: Labour law
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tiedekunta/Osasto - Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos - Institution – Department Työoikeuden laitos Tekijä - Författare – Author Sanna Sorvali Työn nimi - Arbetets titel – Title Henkilöstön edustajan määräytyminen ja sopimuskompetenssi yhteistoimintamenettelyssä työvoiman käytön vähentämisestä neuvoteltaessa Oppiaine - Läroämne – Subject Työoikeus Työn laji - Arbetets art – Level Pro gradu -tutkielma Aika - Datum – Month and year toukokuu 2018 Sivumäärä - Sidoantal – Number of pages 80 Tiivistelmä - Referat – Abstract Laki yhteistoiminnasta yrityksissä on yhteistoimintaa säätelevä menettelylaki, eikä sellaisenaan säätele sopimista yhteistoiminnan puitteissa, lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksellisesti sovittavaksi säädettyjä asioita. Yhteistoimintamenettelyn puitteissa syntyy kuitenkin runsaasti paikallisia sopimuksia työnantajan ja henkilöstön edustajan välillä, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yksittäisiin työsuhteisiin. Edustuksellisella tasolla solmittaviin yhteistoimintasopimuksiin liittyy monia tulkinnallisia ongelmia, erityisesti sopimuksen ulottaessa oikeusvaikutuksensa yksittäisen työntekijän työsuhteeseen ilman tämän antamaa erillistä valtuutusta tai nimenomaista lain säännöstä. Tutkielmassa selvitetään lainopillista metodia käyttäen miten henkilöstön edustaja määräytyy YTL 8 luvun mukaisissa neuvotteluissa neuvoteltaessa työvoiman käytön vähentämisestä ja mihin henkilöstön edustajan sopimuskompetenssi perustuu. Henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin rajoja tarkastellaan nostamalla esiin muutamia tyypillisesti neuvotteluiden kohteeksi muodostuvia asiakokonaisuuksia ja selvittämällä miten henkilöstön edustajan sopimuskompetenssi näissä kokonaisuuksissa rajautuu. Tutkielmassa osoitetaan, että henkilöstön edustajan määräytymiseen liittyy tulkinnallisia ongelmia. Kes-keiseksi henkilöstön edustajan määräytymiselle muodostuu henkilöstöryhmän -käsite, joka on laissa ja sen esitöissä jätetty melko avoimeksi. Erityisesti tulkintaongelmia liittyy luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun edustamisoikeuksien välisiin rajoihin. Henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin on katsottu perustuvan suoraan yhteistoimintalain säännöksiin. Sopimuskompetenssi kattaa laajan kirjon asioita, jotka vaihtelevat vain välillisesti yksittäisiin työsuhteisiin vaikuttavista seikoista, kuten liiketoiminnallisista ratkaisuista sopimisesta, aina sopimuksiin, joilla voi olla merkittävä välitön vaikutus yksittäisten työsuhteiden ehtoihin. Henkilöstön edustajan sopimuskompetenssin rajoja onkin tarkasteltava tapauskohtaisesti huomioiden sovittavan asian laatu ja kiinnittäen huomiota erityisesti pakottavan työlainsäädännön ja työehtosopimusten asettamiin rajoituksiin. Nykyisellään yhteistoimintalaki mahdollistaa yksittäisen yrityksen tarpeisiin joustavasti räätälöitävän sopimustoiminnan. Kuitenkin sopimustoiminnan selkeyttämiseksi ja helpottamiseksi, sekä yksittäisen työntekijän oikeusturvan parantamiseksi, voisi olla aiheellista säätää lain tasolla henkilöstön edustajan sopimuskompetenssista. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Laki yhteistoiminnasta yrityksissä, yhteistoimintamenettely, paikallinen sopiminen, luottamusmiehet Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Sanna Sorvali.pdf 1.005Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record