Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Balancing between human rights and state sovereignty : the case of the Common European Asylum System

Show full item record

Title: Balancing between human rights and state sovereignty : the case of the Common European Asylum System
Author(s): Tulokas, Iida
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Discipline: Political Science, Politics
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tämä pro gradu-tutkielma on kiinnostunut poliittisista ja normatiivisista seurauksista, joita on havaittavissa kun maahanmuuttoa ja pakolaisuutta käsitellään turvallisuusuhkina. Vuoden 2015 pakolaiskriisi paljasti Euroopan Unionin (EU) ihanteiden ja käytäntöjen ristiriidan. Tämän pro gradun aineisto keskittyy vuosien 2015-2017 EU:n poliittisiin dokumentteihin tähän pakolaiskriisiin liittyen. Maahanmuutto, pakolaisuus ja turvapaikanhakijat ovat asioita, jotka syvästi koskettavat ihmisoikeuksia ja valtioiden suvereniteettia. Liberaalit demokraattiset valtiot oikeuttavat rajojensa hallinnoinnin, mutta se on eettisesti ongelmallista ja kyseenalaistaa oikeuden vapaaseen liikkuvuuteen. Tämä tutkielma tarkastelee Euroopan Unionia, koska nykyinen pakolaiskriisi on kyseenalaistanut EU:n roolin ihmisoikeuksien puolustajana, haastanut koko Euroopan integraatioprojektin sekä kuvan EU:sta yhteisten arvojen yhteisönä. Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan seuraavaan tutkimuskysymykseen: miten EU on turvallistanut maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkansa yhteisessä EU:n yhteisessä turvapaikkapolitiikassa? Kööpenhaminan koulukunnan turvallistamisteoria toimii tämän tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä. Tämä teoria uudelleen määrittelee, turvallistamisen kautta, että jokin suojelemisen arvoinen asia on uhan alla. Tällöin asia siirtyy hätäpolitiikan piiriin, tavallisen poliittisen agendan ulkopuolelle, ja toimija saa erityisvaltuuksia. Täydentääkseen analyysia tämä tutkielma käyttää Norman Fairclough:n kriittistä diskurssianalyysiä, joka pyrkii tutkimaan ja analysoimaan yhteiskunnan valtasuhteita ja muodostamaan normativiisia perspektiivejä, joista käsin näitä suhteita voidaan kritisoida ja etsiä mahdollisuuksia muutokseen. Huolimatta EU:n ihanteesta olla rauhan tyyssija pakolaisille ja turvapaikanhakijoille, tässä pro-gradussa tehty analyysi osoittaa, että käytännön toimet kertovat toista. On selvää, että EU keskittyy suojaamaan itseään pakolaisilta sen sijaan että tarjoaisi pakolaisille suojaa. EU on se objekti joka kokee tarvitsevansa suojaa uhkaavalta pakolaiskriisiltä ja toimii sen rajoittamiseksi erityisin keinoin. Tämä kyseenalaistaa EU:n roolin ihmisoikeuksien puolustajana. Pakolaisia kuvataan vaarana yhteisölle eikä heille anneta aktiivista roolia, joka korostuu vapaan liikkuvuuden käsitteessä. EU on turvallistanut maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkansa kovin poliittisin päätöksin, jotka näkyvät kiristyneessä rajavalvonnassa. EU:n nykyisessä yhteisessä turvapaikka- ja pakolaispolitiikassa on nähtävissä valtion suvereniteetin korostaminen ihmisoikeuksien kustannuksella.
This Master’s thesis is concerned about the political and normative consequences that rise from viewing migration and refugees as a security threat. The issues of migration and asylum cross thresholds of state sovereignty and human rights. It has been found that liberal democratic states offer moral justifications for controlling entry of aliens, however this is ethically problematic. The unit of analysis is the European Union because the current refugee crisis has challenged the role of the EU as a promoter of human rights and questioned the whole European integration project as well as the meaning of the EU as a community of values. This thesis attempts to answer the following research question: how the European Union has securitized its migration and refugee policy in the Common European Asylum System. Copenhagen School’s securitization theory serves as theoretical framework of this thesis because the deepened and widened understandings of security have allowed other issues than military to be included in security: political, societal, economical, environmental. Construction of security issues has three steps: 1) an issue is described as an existential threat, 2) that require emergency measures and 3) justifying actions outside the normal bounds of political procedure. In order to complement the securitization theory this thesis will utilize Norman Fairclough’s critical discourse analysis in order to deeply study the meanings of discourses that produce the social reality. After the analysis it is concluded that despite ideal assumptions of the EU as a place of refugee and exile, the practices in place show a different picture. It is evident that the focus is on how to protect the EU from refugees, not how to offer protection for refugees. The EU is the referent object that needs protection through exceptional measures and has the legitimacy to justify these actions outside normal policy procedures. This questions the normative role of the EU. Refugees are portrayed as a danger to the society, and they lack active role, which is highlighted in the right to freedom of movement. The EU has securitized migration and refugee policies by hard policy implementation: focus on border control, increase in surveillance and building fences. Thus, it has become evident that state sovereignty triumphs over the respect of human rights.
Keyword(s): European Union asylum immigration human rights securitization theory critical discourse analysis Euroopan Unioni turvapaikanhakija maahanmuutto pakolainen turvallistamisteoria kriittinen diskurssianalyysi


Files in this item

Files Size Format View
Tulokas_Politics.pdf 554.0Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record