Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Bridge over troubled water : the role of intermediaries in diffusing solar power in Finland

Show full item record

Title: Bridge over troubled water : the role of intermediaries in diffusing solar power in Finland
Author(s): Seppälä, Antti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Environmental change and policy (YMP501)
Degree program: none
Specialisation: none
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tämä tutkielma tarkastelee välittäjäorganisaatioiden roolia kestävissä rakennemuutos, erityisesti koskien energiatuotantoa. Tutkielma keskittyy välittäjäorganisaatioiden rooliin uusien ympäristöystävällisten sosioteknisten niche-innovaatioiden levittämisessä ja tukemisessa kokeiluhankkeiden kautta. Teoreettisesti tutkielma ammentaa kestäviä rakennemurroksia käsittelevästä kirjallisuudesta, erityisesti stategic niche managment -teoriasta. Empiirisesti tutkielma keskittyy tapaustutkimukseen aurinkovoimaloiden yhteishankinnasta, joka toteutettiin osana ”Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille” (Välke) –hanketta Lounais-Päijänteellä vuonna 2016. Välke on ”Kohti hiilineutraalia kuntaa” (HINKU) –hankkeen alahanke, joten tutkielman tapaustutkimus liittyy vastaaviin HINKU-hankkeen kokeiluihin. Tutkimusmateriaali kerättiin toteuttamalla 9 puolistrukturoitua haastattelua kokeiluun osallistuneiden eri sidosryhmien jäsenten kanssa sekä käyttämällä jo olemassa olevaa sekundaarimateriaalia. Materiaali analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla ja käyttämällä analyyttista kehikkoa aiemmasta tutkimuksessa. Tutkielman tulokset osoittavat, että välittäjät tukevat niche-innovaation kehitystä keräämällä, kierrättämällä ja soveltamalla oppeja yhteishankintakokeilujen aikana ja niiden välillä. Tämä toteutettiin tuottamalla ja levittämällä asiakirjoja, mutta ennen kaikkea välittäjien henkilökohtaisen kontaktin kautta. Välittäjien verkostossa esiintyi hierarkisia rakenteita, sillä HINKU:n koordinaattori, Suomen ympäristökeskus, ylläpiti oppien säilytyspaikkoja ja loi yhteyksiä muiden kunnallisten välittäjien välille. Lisäksi kokeiluhankkeiden aikana korkeamman profiilin välittäjät – pääosin SYKE – tarjosivat apua alemman profiilin välittäjille. Tämä apu sisälsi tietoa kokeilujen toteteutuksen tueksi ja lisäksi se kasvatti alemman profiilin välittäjien itsevarmuutta. Vastaavasti alemman profiilin välittäjät antoivat samanlaista tukea kokeilujen osallistujille. Eri välittäjäroolit eivät olleet kuitenkaan pysyviä, sillä kokeilujen aikana alemman profiilin välittäjät omaksuivat joitakin korkeamman profiilin välittäjien rooleja. Tukeakseen aurinkosähkön kehitystä Suomessa, välittäjäorganisaatiot tekivät enemmän kuin vain keräsivät, kierrättivät ja sovelsivat oppeja kokeilujehankkeiden aikana ja niiden välillä. Ne panivat aktiivisesti aluilleen uusia muokattuja kokeiluja eri maantieteellisissä sijainneissa sekä tukivat lausunnoissaan aurinkosähköä. Tämä oli osittain seurausta välittäjätoimijoiden strategisesta luonteesta, sillä ne oli perustettu katalysoimaan toimia, jotka johtaisivat kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen. Kuitenkin aktiivisen tuen osoittaminen yhdelle tietylle sosiotekniselle innovaatiolle vaikeutti välittäjien pyrkimystä näyttäytyä neutraaleina ja uskottavina toimijoina. Osittain tämän seurauksena – mutta myös johtuen aurinkosähkön kehityksen vaiheesta Suomessa sekä välittäjien resursseista ja kiinnostuksen kohteista – SYKE päätti olla tekemättä tulevia aurinkovoimaloiden yhteishankintoja yksityisille toimijoille, mutta hyödyntää yhteishankintojen innovatiivista menettelytapaa tukemaan muita ympäristöystävällisiä niche-innovaatioita. Tutkielman tulokset osoittavat, että välittäjät voivat ainakin alueellisesti edistää kestävää energiamurrosta. Tulokset painottavat välittäjien yhteistyön ja niiden välisen henkilökohtaisen kontaktin tärkeyttä sekä välittäjien kykyä hyödyntää hallinnollisia innovaatioita. Lisäksi tulokset osoittavat, että välittäjien voimakkaampi sisällyttäminen politiikkatoimiin nopeuttaisi energiamurrosta sekä laajempien kestävyystavoitteiden saavuttamista. Toisaalta tulokset osoittavat, että etenkin julkiset välittäjäorganisaatiot joutuvat toimimaan epäselvien mandaattien alaisina.
This master’s thesis addresses the role of intermediary organizations in sustainability transitions, specifically in the field of energy. The thesis discusses how intermediary organizations can diffuse and support the development of novel sustainable socio-technical niche-innovations through experiments. Theoretically, this thesis draws mostly upon the sustainability transition literature, particularly strategic niche management theory. Empirically, this thesis focuses on a case study of joint procurement of solar power plants that was implemented as a part of “New and innovative low-carbon business generates competitive advantage for companies and municipalities” (Välke) project in South-western Päijänne during 2016. Välke is a sub-project of Carbon-neutral municipalities (HINKU) and therefore the case study of this thesis links to other similar experiments in the HINKU network. The material of the thesis was collected through 9 semi-structured interviews with different stakeholders involved in the experiment and by using pre-existing secondary material. The material was analysed by qualitative content analysis using an analytical framework adopted from a previous study. The findings show that intermediaries support niche development by aggregating, circulating and applying lessons learned between and within joint procurement experiments. This was done by producing and disseminating documents, but more importantly through personal contact between intermediaries. The network of intermediaries showed hierarchical features as the coordinator of HINKU, the Finnish Environment Institute (SYKE), maintained the repositories of the learned lessons and also formed a link between municipal intermediaries involved with the experiments. Also, during the experiments the more experienced higher profile intermediaries – mostly SYKE – provided assistance to lower profile municipal intermediaries. This support included providing knowledge, but also raising the confidence of lower profile intermediaries. Following, the lower profile intermediaries provided similar assistance to the participants of the experiments. However, the intermediary roles were not stable as lower level intermediaries were adopting some of the roles of the higher profile intermediaries after gaining experience during the experimentation. In order to support the Finnish solar niche, the intermediaries went beyond mere aggregating, circulating and applying lessons between and within experiments. They were actively initiating new experiments in adjusted formsin new geographical locations and advocating the niche. This was partially linked to the strategic nature of the intermediaries, as they were established to catalyse activities that would lead to mitigation of greenhouse gas emissions. However, this active support for a particular socio-technical innovation contradicted the pursuit of intermediaries to be viewed as neutral and credible actors. Partially as a consequence – but also because of the phase of solar niche development in Finland and lack of resource and interest – SYKE chose to withdraw from future joint procurements of solar power plants for private actors. However, SYKE was planning to utilize the governance innovation of joint procurements in order to support other niche-innovations with sustainability gains. The findings show that intermediaries can accelerate energy transitions, at least on a regional scale. They emphasize the importance of cooperation and personal contact between intermediaries and the ability of intermediaries to utilize governance innovations. Also, the findings support stronger inclusion of intermediaries in governance frameworks to hasten energy transition and achieve wider sustainability goals. However, the thesis shows that particularly public intermediary organizations have to work under unclear mandates.
Keyword(s): välittäjät energiamurros kestävä rakennemurros kokeilut


Files in this item

Files Size Format View
bridgeov.pdf 1.742Mb PDF
license.txt 22bytes Text file

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record