Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "http://www.yso.fi/onto/mesh/D003756"

Sort by: Order: Results:

  • Rantanen, Tuuli (2020)
    Tutkimuksen tarkoitus: Suomessa on tullut 1.3.2017 alkaen voimaan uusi tartuntatautilaki. Laki määrää seuraavaa ”Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja. Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.” Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat suunterveyden ammattilaisten asenteet lakimuutosta ja kausi- influenssarokotetta kohtaan ja onko eri ammattiryhmien välillä todellisuudessa eroja. Materiaalit ja menetelmät: Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeella syksyllä 2018 Helsingin yliopistossa ja Hammaslääkäripäivillä. Vapaaehtoiset vastaajat (n=164) täyttivät kyselylomakkeen. Aineisto on analysoitu käyttämällä tilastointiohjelmaa. Tulokset: Rokotteen otti 92,2%, 6% ei ottanut rokotetta ja 1,8% jätti vastaamatta. Suosituimmat syyt ottaa rokote olivat itsensä, potilaiden ja läheisten suojaaminen. Korkein rokotuskattavuus oli erikoishammaslääkäreillä ja suuhygienisteillä, matalin hammashoitajilla ja hammashoitajaopiskelijoilla. Rokotteesta kieltäytyvistä (n=10) puolet olivat hammashoitajia ja yleisimmät syyt kieltäytyä rokotteesta olivat epäily rokotteen tehosta (40%) ja siitä, että rokotetta ei ole tutkittu riittävästi (40%). Uuden lainsäädännön osalta koettiin pakollinen influenssarokote pääosin perustelluksi ja lisäävän potilasturvallisuutta. Hammaslääkärit kokivat suuhygienistejä ja hammashoitajia selvästi useammin, että laki ei riko työtekijän oikeuksia. Johtopäätökset: Suomessa rokotuskattavuus suunterveydenhuollon työntekijöiden osalta on tutkimuksen otoksen perusteella hyvä. Tutkimuksen otos oli pieni ja aiheesta olisi syytä tehdä laajempi tutkimus, jossa selvitetään myös ammattiryhmien tietoisuutta influenssarokotuksen hyödyistä ja turvallisuudesta, sekä siitä ketkä kuuluvat riskiryhmiin.