Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by department "Avdelningen för ekonomi"

Sort by: Order: Results:

 • Heikurainen, Otto (2020)
  Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten metsäkoneyritysten kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa strategian resurssiperustaisen näkökulman avulla metsäkoneyritysten sisäisiä tekijöitä, jotka tukevat kannattavaa liiketoimintaa. Tutkimuksessa muodostettiin myös toimintaehdotuksia metsäkoneyrityksille kannattavuuden parantamiseksi. Tutkimuksen viitekehys muodostettiin strategisen johtamisen, metsäkoneyrityksen resurssien sekä yrittäjälähtöisten tekijöiden varaan. Tutkimus noudatti kvalitatiivista tutkimusotetta, jossa hyödynnettiin sekä määrällistä että laadullista aineistoa. Metsäkoneyritysten vuosien 2012—2016 tilinpäätökset muodostivat määrällisen aineiston ja laadullinen aineisto kerättiin 19 metsäkoneyrittäjän informoituina puolistrukturoituina haastatteluina. Tilinpäätösaineiston avulla yritykset jaettiin korkean ja matalan kannattavuuden ryhmiin ja haastatteluaineiston avulla pyrittiin tunnistamaan teemoja kannattavuuden selittämiseksi. Kannattavuuden lisäksi tarkasteltiin myös yritysten kasvua, tasetta sekä kustannusrakennetta. Metsäkoneyritykset ovat jakautumassa pienyrityskeskeisesti suuntautuneisiin ja yrittäjälähtöisesti suuntautuneisiin yrityksiin. Metsäkoneyrityksistä pienyrityskeskeisesti suuntautuneet ovat kasvua ja muutoksia vastustavia, liikevaihdoltaan pienempiä, mutta kannattavampia. Yrittäjämäisesti suuntautuneet yritykset ovat kasvuhakuisia, liikevaihdoltaan suurempia, mutta heikommin kannattavia. Yrittäjän operatiivinen rooli, alhaisemmat yleiskustannukset, operatiivinen tehokkuus, pääomaintensiivinen liiketoimintamalli sekä pitkät ja vakaat asiakassuhteet ovat korkean kannattavuuden metsäkoneyrityksiä yhdistäviä tekijöitä. Alueyrittäjyys, alhainen autonomia työnsuunnittelussa, kasvaneet yleiskustannukset, ikääntynyt kalusto sekä operaatioiden monimutkaisempi hallinta ovat alhaisemman kannattavuuden metsäkoneyrityksiä yhdistäviä tekijöitä. Kannattava puunkorjuuliiketoiminta on usein täystyöllisyyden tulos, mutta liiketoimintaympäristön kilpailuvoimat heikentävät yritysten mahdollisuuksia mukauttaa kapasiteettinsa vakaasti tarjolla olevaan työmäärään. Myös metsäkoneyritysten yhteenliittymät ovat mahdollisuus skaalaetujen kustannustehokkaaseen hyödyntämiseen ja tätä strategiaa hyödyntäneet metsäkoneyritykset ovat keskimääräistä kannattavampia, mutta osa puunhankintaorganisaatioista kieltäytyy toimimasta yhteenliittymien kanssa. Metsäkoneyrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaaminen on edellytys kannattavalle kasvulle, mutta osaaminen näillä osa-alueilla koetaan puutteelliseksi. Muutoksia karttavat pienet metsäkoneyritykset ovat nyt kannattavimpia, mutta liiketoimintaympäristön keskittymistrendin edetessä kooltaan suuremmilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet pitkän aikavälin selviytymiseen.
 • Anomaa, Mattias (2019)
  Tutkimuksen tavoitteena oli esittää kasvinviljelytilojen yhteisen tuotantoyhtiön toimintamalli ja selvittää, minkälaisia etuja ja haittoja tuotantoyhtiömuotoiseen tuotantoprosessiin siirtyminen aiheuttaa. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin olennaisia kysymyksiä tuotantoyhtiön perustamiseen liittyen. Tutkielma koostuu teoriaosasta ja empiirisestä osasta. Teoriaosiossa käsiteltiin aihepiiriin liittyviä käsitteitä, esiteltiin tuotantoyhtiön toimintamalli ja esitettiin suuruuden ekonomian mukanaan tuomat taloudelliset hyödyt. Empiirisessä osiossa tutkittiin tapaustutkimuksen keinoin viittä toiminnassa olevaa tuotantoyhtiötä. Tapaustutkimus suoritettiin teemahaastatteluna ruotsiksi, sillä haastateltavat olivat kaikki äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Haastatteluista kolme tehtiin Ruotsissa ja kaksi Suomessa. Tutkittavat tapaukset olivat keskimääräisiä maatalousyrityksiä selvästi suurempia vaihdellen 600 hehtaarista 1000 hehtaariin. Suomessa vuonna 2017 keskimääräinen maatila oli pinta-alaltaan 47 hehtaaria (Luke 2018). Niin kirjallisuudessa kuin teemahaastatteluissa tuli ilmi, että tuotantoyhtiöllä on pystytty alentamaan yksikkökustannuksia. Saavutettu kustannussäästö vaihtelee tilakohtaisesti ja pääsääntönä on, että pienemmät maatilat hyötyvät yhteistyöstä enemmän kuin lähtökohtaisesti suuremmat maatilat. Strategisen yhteistyön, kuten tuotantoyhtiön, huomattiin tuottavan myös sosiaalisia hyötyjä. Sairastapausten sattuessa henkilöriski ei realisoidu täysimääräisesti, sillä useamman henkilön yrityksessä yhden henkilön poissaolo pystytään helpommin korvaamaan kuin yhden henkilön yrityksessä. Lomien järjestäminen on myös helpompaa, kun yhden henkilön merkittävyys yritykselle on suhteessa pienempi. Tuotantoyhtiön haittana voidaan pitää useammasta päättävästä henkilöstä johtuvaa päätöksenteon hidastumista ja yrittäjän kokemusta itsenäisyyden menetyksestä. Haasteltavien käsitys, oliko useampi päätöksentekijä enemmän vahvuus vai heikkous, vaihteli tapauksittain.
 • Pekkala, Olli (2020)
  Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää kasvinviljelytilojen maksuvalmiutta vuosilta 2003-2025. Tutkielmassa tarkasteltiin kasvinviljelytilojen toteutunutta maksuvalmiutta vuosilta 2003-2018 ja lisäksi arvioitiin kasvinviljelytilojen tulevan maksuvalmiuden kehitystä vuosille 2020-2025. Tutkimusaineistona käytettiin Luonnonvarakeskuksen Taloustohtori-palvelusta saatua kirjanpitotilojen kannattavuuskirjanpitoaineistoa. Kirjanpitoaineisto oli keskiarvoaineisto ja sen avulla selvitettiin maksuvalmiuden kehitystä vuosilta 2003-2018 käyttäen apuna maksuvalmiuden yleisiä tunnuslukuja. Tutkielmassa kasvinviljelytilat jaettiin kahteen eri kokoluokkaan taloudellisen kokonsa perusteella. Ensimmäinen tarkasteltu ryhmä oli taloudelliselta kooltaan keskimääräiset kasvinviljelytilat. Toinen tarkasteltu ryhmä oli taloudelliselta kooltaan 100 000–250 000 euron kasvinviljelytilat. Taloudellinen koko kuvaa hehtaari ja eläinkohtaisesti vakioitujen tuettomien tuottojen summaa. Kasvinviljelytilojen maksuvalmiutta tarkasteltiin tutkimuksessa dynaamisen maksuvalmiuden tunnuslukujen avulla, joista kassavirtapohjaisia tunnuslukuja olivat toimintajäämä, rahoitusjäämä, investointijäämä ja kassan ylijäämä. Tuloslaskelmapohjaiseksi tunnusluvuksi valittiin rahoitustulossuhde. Kassavirtapohjaisista tunnusluvuista laskettiin suh-teelliset jäämät jakamalla jäämät kassatuloilla. Suhteellisien jäämien avulla pystyttiin vertaamaan eri tilakokoluokkien maksuvalmiuksia toisiinsa. Tuottajahintojen ja tuotantopanosten ostohintojen kehitystä tarkasteltiin Tilastokeskuksen hintaindeksien avulla. Hintaindeksit muutettiin reaalisiksi suhteuttamalla hintaindeksit kuluttajahintaindeksiin, jolloin saatiin hintaindeksien reaalinen muutos. Maksuvalmiutta tarkasteltiin keskimääräisillä tiloilla vuosien 2003–2018 välillä ja suurilla tiloilla vuosien 2008–2018 välillä. Toisistaan poikkeava ajanjakso aiheutui siitä, että suuren tilakokoluokan tuloksia ei ollut saatavilla vuosien 2003–2007 välillä. Keskimääräisillä tiloilla maksuvalmiuden kehitys oli laskevaa kaikilla tutkielmassa käytetyillä maksuvalmiuden mittareilla. Suuren tilakokoluokan tiloilla maksuvalmiuden vuosittainen vaihtelu oli suurta eikä niin selkeästi trendinomaisesti laskevaa kuin keskimääräisen tilakokoluokan tiloilla. Suuren tilakokoluokan tiloilla rahoitustulossuhteen ja rahoitusjäämän trendit olivat jopa nousevia, mikä tosin aiheutui tarkastelujakson alun poikkeuksellisen heikoista maksuvalmiuden tunnusluvuista. Vuosien 2020–2025 maksuvalmiuden arviointiin käytettiin stokastista simulointimallia, jossa lähtötietoina käytettiin toteutuneita kassatuloja, kassamenoja, investointimenoja, tuotantopanosten ostohintaindeksiä, tuottajahintaindeksiä ja satotasoindeksiä. Näistä muuttujista muodostettiin simulointia varten @Risk ohjelman avulla Risktriang-jakaumat, joissa käytettiin jakaumien minimi-, mediaani- ja maksimiarvoja. Maksuvalmiuslaskelmaa varten simuloitiin kasvinviljelyn kassatulot, kasvinviljelyn kassamenot ja investointimenot @Risk-simulointiohjelmalla. Simulointimenetelmänä käytettiin Latin hybercube menetelmää, jossa iteraatioiden määräksi valittiin 100 kappaletta. Simuloidut arvot sisällytettiin maksuvalmiuslaskelmaan, johon muut tiedot otettiin vuoden 2018 toteutuneesta maksuvalmiuslaskelmasta. Vuosien 2020–2025 maksuvalmiuslaskelmiin tehtiin kassatulojen, kassamenojen ja investointimenojen osalta oletukset historiallisen keskimääräisen kehityksen perusteella. Maataloustukien tulevan muutoksen myötä tehtiin kolme eri skenaariota tukien määrän oletuksina. Maksuvalmiuslaskelmien tulokset vuosille 2020–2025 osoittivat että historiallisen hintakehityksen perusteella ja tukien oletetun laskun myötä keskimääräinen kasvinviljelytilojen maksuvalmius heikkenee kummassakin tarkastellussa tilakokoluokassa vuosien 2020–2025 välillä, ellei tuottavuudessa tai hintasuhteiden osalta tapahdu oletettua suotuisampaa kehitystä. Tutkimuksessa käsiteltävä aineisto oli keskiarvoaineistoa, joten se ei anna kuvaa yksittäisten tilojen maksuvalmiudesta, joka saattaa vaihdella tilikauden aikana ja tilakohtaisesti huomattavasti.
 • Kettunen, Marita (2020)
  Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen sitä, miten kasvisruoka sovitetaan osaksi kouluruokailun käytäntöjä. Tutkin tilannetta, jossa kasvisruoka muutetaan uudistuneiden kouluruokailusuositusten mukaisesti vapaavalintaiseksi kolmessa suomalaisessa yläkoulussa. Tarkastelen kasvisruoan aseman parantamisen nostattamia jännitteitä kouluruokailun ihanteiden välillä sekä ruokapalveluhenkilöstön ratkaisuyrityksiä syntyneiden jännitteiden sovittelemiseksi. Arvioin myös ratkaisuyritysten muutospotentiaalia: uusintavatko ne vanhoja käytäntöjä vai mahdollistavatko kouluruokailun muuttumisen kasvispainotteisemmaksi? Tutkielmani viitekehys rakentuu terveys- ja hyvinvointitutkija Annemarie Molin ruokakäytäntöjen kompleksisuutta käsittelevän tutkimuksen varaan. Vapaavalintaisen kasvisruoan tuominen osaksi kouluruokailua vaatii lukuisia pieniä korjaustoimenpiteitä vanhoissa toimintatavoissa. Samalla ruokapalveluhenkilöstö sovittaa arkisessa tekemisessä yhteen kouluruokailun erilaisia ja usein keskenään ristiriitaisia ihanteita. Hyvä ruoka on aina kompromissi, joka vaatii herkkyyttä ihanteiden välisten jännitteiden tunnistamiselle. Tulosteni mukaan kasvisruokailun edistäminen nostatti jännitteen kasvispainotteisuuden ja ruoan alkuperän huomioimisen välille. Erityisesti maaseudulla ruokapalveluhenkilöstön huolena oli se, että kasvisruoka vähentää kotimaisten raaka-aineiden käyttöä. Kasvisruoalle etsittiin paikka sujuvuuden ihannetta vaalien, jolloin kasvispainotteisuuden edistämisestä joustettiin. Myös ruoan syödyksi tuleminen ja hävikin minimointi olivat ihanteita, joista ruokapalveluhenkilöstö ei ollut valmis tinkimään kasvispainotteisuuden edistämiseksi. Useimmat ruokapalveluhenkilöstön ratkaisuyrityksistä ennemmin ylläpitivät kouluruokailun nykyisiä käytäntöjä kuin onnistuivat murtamaan niitä. Aineisto kuitenkin paljasti myös ratkaisuja, jotka saattavat mahdollistaa käytäntöjen muuttumisen kasvispainotteisemmaksi. Tällaisia olivat esimerkiksi kasvisruoan asemointi mausteisemmaksi vaihtoehdoksi. Tutkielmani keskeisenä johtopäätöksenä on, että kouluruokailun käytäntöjen muutos vaatii kasvispainotteisuuden hivuttamista käytäntöihin päättäväisesti mutta kaiken aikaa syntyviä jännitteitä havainnoiden. Huomion kiinnittyminen liiaksi vain yhteen ihanteeseen voi johtaa kouluruokailun kokonaisuuden kannalta kehnoon lopputulokseen.
 • Lindfors, Leena (2020)
  Abstract Finland's goal is to significantly increase the use of renewable energy sources in energy production and to be carbon neutral in 2035. This poses challenges to the flexibility of electricity production and security of electricity supply. In this work, I examine the possibilities of Finnish electricity gen-eration, focusing especially on production forms that act as a regulating force and solutions that increase demand response. My intention is to answer questions about how it is possible to increase control capacity in the electricity network, what kind of technological solutions to increase flexibility can be expected in the next few years and what issues in the electricity system affect the cost-effectiveness of the system. In particular, the theoretical basis is the economic concept of cost-effectiveness. In addition, I deal with demand response, overall economic efficiency and decen-tralized electricity generation. The work is a literature review, in which the relevant scientific litera-ture, reports, recommendations, and roadmaps have been used as source material. Decentralized energy production, electricity storage, for example as heat, and the role of the con-sumer in maintaining the system are particularly important in the work. The development of tech-nological solutions is still ongoing and investment in new solutions is needed. There are already examples of large-scale electricity storage in the world, and in Finland, for example, various heat pumps are used, which can be used to store heat and thus increase demand response. The elec-tricity system of the future will not only utilize one technology, but the system will be built on many different solutions. Alongside large power plants, smaller plants will emerge that generate electric-ity for, for example, the neighborhood or several farms. The electricity generation system must be able to support new innovations on the part of society without compromising security of electricity supply. Based on my results, the various solutions must be treated openly and their introduction must be supported by economic instruments, but the old centralized forms of energy production should still be considered part of the system.
 • Hakala, Outi (2019)
  Modelling the economic effects of sustainability transition – CGE analysis of the energy transition in Finland The sustainable development framework has influenced many policies and research activities since the beginning of 1980s. Despite the long-term efforts, we have not yet achieved the ecological, economic and social sustainability. Therefore, the need for sustainability transition is more often discussed. These transitions are studied from various aspects. For example, the power relations and actions that create path dependencies are studied in order to support the transition process. Computable general equilibrium (CGE) modelling is an economic method. The purpose of CGE modelling is to gain better understanding about economic structures as well as assess the economic effects that are caused by for example changes in policies or investments. Lately, the energy transitions aiming at combatting climate change have been analyzed with CGE modelling. In Finland, the social welfare has reached high levels in many aspects. Nevertheless, our consumption and production patterns are not ecologically sustainable which encourages us to for example reduce the carbon emissions. As the role of energy sector is crucial from the emission reduction point of view, the focus of this thesis is on the energy transition as a part of Finland’s sustainability transition. The aim of this thesis is to study how the simulated aspects of energy transition affect macroeconomic indicators and further carbon emissions. The study is conducted with a CGE model that is based on the standard model created by Lofgren, Harris & Robinson (2002). A major part of the materials needed in the modelling is provided by Statistics Finland. The simulated shocks include a change in energy production system as the share of renewable energy increases, an increase in emission allowance price, an increase in the productivity of wind and solar energy systems as well as a change in transportation as the share of electric cars increases. The results indicate that an energy transition aiming at reducing carbon emissions is possible to implement in such a way that the changes in macroeconomic indicators are reasonable, but the transition would affect – as is expected – the relations between economic activities.
 • Laaksonen, Aki (2020)
  Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kierrätysravinteiden lannoituskäyttöä ja käytön kannattavuutta Hykerrys- hankkeen kauran koeruuduilla vuosina 2017-2019. Tutkimusaineisto koostui Helsingin Yliopiston Hykerrys- hankkeessa tehdyistä lannoituskokeista, joissa oli mukana Soilfoodin, Ecolanin ja HSY:n eli Helsingin Seudun Ympäristöhuollon kierrätyslannoitteita. Väkilannoitekäsittelyt muodostuivat typen porraskokeista ja moniravinnekäsittelystä. Lannoitusvasteen selvittämiseksi kokeessa oli jokaisena vuonna käsittelemätön 0-ruutu ja jokaisesta lannoitekäsittelystä oli neljä kerrannetta. Tutkimuksessa Hykerrys-hankkeen koe jaettiin kahteen tarkasteluun. Nopealiukoisia kierrätysravinteita, eli Soilfoodin Boosteja ja HSY:n ammoniumsulfaattia vertailtiin vuoden 2019 aineiston perusteella. Monivvuotiseen vertailuun valittiin mukaan HSY:n, Ecolanin ja Soilfoodin tuotteita. Nämä tuotteet olivat samoja kaikkina koevuosina 2017-2019. Kierrätysravinteiden käytön kannattavuutta tarkasteltiin laskemalla katetuottoja, Katetuoton avulla voidaan vertailla tuotantotapojen- ja kasvien lyhyen aikavälin kannattavuutta. Katetuoton on katettava kiinteänä pidetyt kustannukset, jotta tuotanto olisi kannattavaa. ProAgrian tietoihin perustuen vuonna 2017 viljan myyntituottojen oli oltava 775€/ha, jotta tuotanto olisi kannattavaa. Kun hintataso on 140€/tn, pitäisi kauran satotason olla 5,5tn/ha. Parhaimmillaan kauran satotaso oli Soilfoodin koeruudulla vuonna 2017, jolloin ravinneseoksella lannoitetussa koeruudussa saatiin kauraa 6504kg/ha. Suurin sato lannoituskokeissa saatiin typpilannoituksella, jolloin typpilannoitustaso oli 107kg N/Ha. Käsittelemättömän koeruudun, eli 0-ruudun perusteella huomataan, ettei panostus ollut millään lannoitteella kannattavaa kahtena vuotena 2018 ja 2019. Nämä vuodet olivat sääolosuhteiltaan poikkeuksellisia ja sääolosuhteet rajoittivat sadon muodostusta. Kierrätysravinteiden merkittävimmäksi kulueräksi nousee usein levityksestä aiheutuvat kustannukset. Esimerkiksi Soilfood ravinneseoksella ei ole hintaa lähtöpaikan lähialueille toimitettaessa, mutta levityksen hinta on TTS urakointihintojen mukaan ollut 2,6€/m³. Katetuottolaskelmissa vuonna 2019 Soilfoodin koeruudulla levitysmäärä oli 27,7tn/ha ja täten levityskulu oli 96€/ha. Nopealiukoisten kierrätysravinteiden kokeissa jokaisella lannoituksella saatiin satovastetta, sillä 0-ruudun sato jäi pienemmäksi. Satotasoissa ei ollut suuria eroja. Käytön kannattavuus tulee täten lannoitetuotteiden hinnoittelusta. Väkevien nestelannoitteiden levityksessä m³ hinnoittelu on haastava, sillä kuutioita levitetään pellolle huomattavasti vähemmän kuin laimeampia biokaasulaitoksen lietteitä. Tutkielmassa tarkasteltiin ainoastaan lannoituskäytön kannattavuutta. Orgaanisilla kierrätysravinteilla on myös maaperän kasvukuntoa parantavia vaikutuksia. Näitä vaikutuksia ei kuitenkaan tarkasteltu tässä tutkielmassa.
 • Tikkanen, Tommi (2020)
  Rehevöityminen on merkittävä ympäristöongelma Itämerellä, ja ilmastonmuutos yhä pahentaa tutkimusten mukaan rehevöitymistilannetta. Maatalous on suurin yksittäinen ravinnekuormituslähde. Erityisesti Suomen jokien fosforihuuhtoumat ovat yhä liian runsaita. Kipsikäsittelyä ja rakennekalkitusta on viime vuosina tutkittu mahdollisina fosforikuormituksen vähentämiskeinoina savimailla. Maatalouden tuloista syntyy yhteiskunnallisesti hyötyjä, mutta samalla rehevöitymishaitat lisääntyvät. Kipsikäsittelyllä ja rakennekalkituksella voidaan vähentää maatalouden fosforikuormitusta, ja toisaalta ne lisäävät kustannuksia. Rakennekalkitus saattaa lisätä satoisuutta. Lisäksi sekä maataloudesta että vesiensuojelutoimista syntyy kasvihuonekaasupäästöjä. Tässä tutkielmassa rakennekalkitusta ja kipsikäsittelyä vertailtiin arvioimalla tutkimuskirjallisuuden perusteella niille yhteiskunnalliset hyvinvointifunktiot, joissa nämä haitat huomioitiin. Vertailutasoksi laskettiin hyvinvointifunktio tilanteelle, jossa ei tehdä lainkaan vesiensuojelutoimia. Hyvinvointifunktiot laskettiin kahdella tasolla, ensimmäisessä huomiotiin vain maatalouden vesistöhaitat, ja toisessa myös ilmastohaitat. Edustavana alueena tutkielmassa pidettiin Lounais-Suomea, ja viljelylajikkeeksi valittiin ohra. Kirjallisuuden perusteella arvioitiin vuosittaiset voitot viljelyhehtaarilta sekä maataloustuotannon fosforihuuhtoumat ja ilmastopäästöt. Lisäksi arvioitiin kipsikäsittelyn ja rakennekalkituksen kustannukset ja vaikutukset fosforihuuhtoumiin sekä niiden tuotannon ja levityksen kasvihuonekaasupäästöt. Sekä vesistö- että ilmastohaitat arvioitiin euroissa. Tulosten perusteella sekä kipsikäsittely että rakennekalkitus ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia toimenpiteitä, kun otettiin huomioon vain vesistöhaitat. Kun tarkasteluun lisättiin ilmastohaitat, vain rakennekalkitus oli kannattava toimenpide vertailutasoon nähden. Rakennekalkitus oli yhteiskunnallisesti kannattavampi toimenpide molemmilla tarkastelutasoilla. Tutkielman herkkyystarkastelussa tutkittiin, miten tulokset muuttuivat muuttamalla oletuslukuja. Herkkyystarkastelusta selvisi, että lisätutkimusta tarvitaan erityisesti rakennekalkin vaikutuksen kestosta ja oikeasta levitysmäärästä, jotta tulosten luotettavuutta voisi arvioida paremmin. Kipsikäsittelyn hyvinvointifunktiossa kuljetusmatkalla oli suuri merkitys. Jos kipsin toimitusmatka olisi lyhyempi, voitaisiin kipsikäsittelyllä kompensoida ilmastohaitat.
 • Manner, Annika (2020)
  Tutkielman tavoitteena oli selvittää ruokakassipalvelun käyttäjien ostopäätösprosessia ja ruoan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmassa kiinnitettiin huomiota koko ostopäätösprosessiin tarpeen tunnistamisesta lopulliseen päätökseen ja sen jälkeiseen käyttäytymiseen. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat 1) kuinka kuluttajien ostopäätösprosessi muodostuu ja 2) mitkä tekijät keskeisesti vaikuttavat ruoan valintaan? Näihin tutkimuskysymyksiin vastaamalla saatiin selville kuluttajien ostopäätösprosessin vaiheiden vuorovaikutusta sekä ruoan valinnan tekijöiden vaikutusta koko ostopäätösprosessiin. Tutkielman lähestymistapa oli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään kuluttajien ostopäätösprosessin etenemistä ja ruoan valintaan vaikuttavia tekijöitä ruokakassipalvelun käyttäjillä. Tutkielman haastatteluihin osallistui kahdeksan ruokakassipalvelu Ruokaboksin käyttäjää ja haastatteluiden runko oli muodostettu teoreettiseen viitekehykseen nojaten, jolla pyrittiin saamaan mahdollisimman relevantti aineisto. Tutkielman viitekehyksessä tuotiin esille ostopäätösprosessin sekä ruoan valinnan sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutusta ostopäätöksen syntymiseen. Sisäisiksi tekijöiksi määriteltiin muun muassa arvot, asenteet, aiemmat kokemukset ja sitoutuneisuus ja ulkoisiksi tekijöiksi tuotteen ominaisuudet, läheisten tai markkinoinnin vaikutus. Tutkielman perusteella ostopäätösprosessi muodostuu olemassa olevista tarpeista, informaatiolle altistumisesta, harkinnasta sekä valinnasta ja sen jälkeisestä käyttäytymisestä. Prosessin jokaiseen vaiheeseen nähdään vaikuttavan myös ruoan valinnan vaikuttavat tekijät. Tutkielman perusteella kuluttajat pitävät ruokakassipalvelua aikaa säästävänä erityisesti aterioiden suunnittelun ja ostosten teon näkökulmasta. Ostopäätösprosessin kannalta näillä palvelun ominaisuuksilla koettiin olevan suuri vaikutus, jotta palvelu tuli valituksi. Kiireisen elämäntilanteen kanssa kamppaileville palvelu vastaa heidän tarpeisiin, mutta huomioiden niin ulkoiset, sisäiset kuin tilannetekijät. Hinnan vaikutus ostopäätöksen nähtiin rajoittavana tekijänä ostopäätöksen muodostumiseen. Tällöin tarpeiden tyydyttämisen sijaan vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat taloudelliset tekijät. Vastaavalla tavalla tarvetta ei koettu viikoittain tyydytettäväksi, vaikka tarve olikin koko ajan läsnä.
 • Suominen, Mimika (2020)
  Ruoan ostaminen kivijalassa on vakiintunutta ja tuttua, mutta ruoan verkkokauppa on vasta tekemässä tuloaan suomalaisten kuluttajien arkeen. Tästä syystä halusin tutkia kuinka tuttu ja turvallinen ruoan ostaminen siirtyy verkkokauppaan ja mitkä tekijät vaikuttavat siellä tehtäviin ostopäätöksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata suomalaisten kuluttajien impulssiostamista ruoan verkkokaupassa, sekä selvittää mitkä tekijät vaikuttavat impulssinvaraiseen ostopäätökseentekoon verkkokaupan ympäristössä. Kohdistin tutkimukseni jo verkkokauppaa aktiivisemmin käyttäviin kuluttajiin, jolla taataan se että kuluttajat osaavat jo paremmin arvioida käyttäytymistään ruoan verkkokaupassa, sekä arvioida omaa ostokäyttäytymistään suhteessa kivijalkaan. Halusin tutkia myös ikäluokkien, sekä sukupuolten välisiä eroja impulssinvaraisten ostopäätösten osalta. Säilytin saman jaottelun impulssinvaraiseen ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä läpi tutkimukseni ja suunnittelin teorian ja tutkimuskysymykset tämän jaottelun pohjalta, sekä avasin tutkimustulokset niitä mukaillen. Lisäksi tein viitekehyksessä propositioita aiemman tutkimuksen pohjalta ja käytin tutkimustuloksiani näiden propositioiden vahvistamiseen tai hylkäämiseen. Tutkimukseni tulokset osoittivat erityisesti oman käyttäytymisen arvioinnin vaikeuden. Vastaajat käyttivät runsaasti 5-portaisen Likert –asteikon väliasteita, joka kertoo, että ostokäyttäytymiseen liittyy poikkeustilanteita ja päätöksenteko on usein ailahtelevaistaHavaitsin kuitenkin sen että nuorempi väestö on huomattavasti taipuvaisempi impulssinvaraiseen ostamiseen. Suunnitelmallisuus ruokaostosten kohdalla on hyvin vaihtelevaa ja kohdistuu pääasiallisesti vain tuoteryhmiin eikä niinkään spesifeihin tuotteisiin. Tutkimukseni osoitti myös sen ettei verkkokauppaa ainakaan suomalaisten ruoan verkkokaupan käyttäjien keskuudessa käytetä väylänä välttää impulssiostoja. Kuluttajat toki jakautuvat ostotavoiltaan, kuten missä tahansa muussakin ympäristössä, mutta moni kuluttaja näkee helpon tuotevertailun ja tuotekategorioiden selailun mieluisaksi ajanvietteeksi. Mahdollisuuksia vaikuttaa kuluttajan impulssinvaraiseen ostopäätöksentekoon ruoan verkkokaupassa on siis olemassa.
 • Piippo, Tanja (2020)
  Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on tarkastella vaikuttajamarkkinointia sosiaalisen median markkinoinnin muotona sekä tarkastella tarkemmin sosiaalisen median vaikuttajia ja vaikuttajaksi tulemista. Nykyään jokainen voi tuottaa sisältöä Internetiin, mutta kaikki eivät ole vaikuttajia. Kuluttajien viettäessä yhä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa ja heidän altistuessaan sosiaalisen median vaikuttajille, tarkoituksena on tutkia, miten kuluttajasta (influencee) tulee sosiaalisen median vaikuttaja (influencer). Tarkoituksena on selvittää, mitkä ominaisuudet vaikuttavat vaikuttajaksi tulemiseen sekä mitkä tekijät vaikuttavat vaikuttajan uskottavuuteen. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, miten vaikuttajasta tulee tunnettu ja mikä vaikuttaa vaikuttajan menestymiseen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu sosiaaliseen mediaan ja vaikuttajamarkkinointiin sekä lähteen uskottavuuteen ja vaikuttamisen keinoihin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua, joka pohjautuu tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimusaineisto koostuu viiden sosiaalisessa mediassa aktiivisen vaikuttajan yksilöhaastatteluista. Aineiston analysointimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä ja analyysitapana teemoittelua. Tutkimustulosten perusteella tehtiin neljä johtopäätöstä. Ensinnäkin voidaan todeta, että henkilön tietyt ominaisuudet ja persoona sekä omat motiivit tekemiseen vaikuttavat vaikuttajaksi tulemiseen. Toisekseen tulokset osoittavat, että vaikuttajaksi tuleminen sekä siinä menestyminen vaativat vaikuttajalta aktiivisuutta ja vuorovaikutusta seuraajien kanssa. Kolmantena johtopäätöksenä todetaan, että sosiaalisen median vaikuttajan uskottavuuteen vaikuttavat erityisesti vaikuttajan luotettavuus ja samaistuttavuus. Kielteisenä uskottavuuteen vaikuttavana tekijänä nähtiin puolestaan liiallinen kaupallisuus, jonka todettiin vähentävän vaikuttajan aitoutta ja sitä kautta luotettavuutta ja samaistuttavuutta. Neljäntenä johtopäätöksenä todetaan, että vaikuttajaksi tulemiseen, tunnettavuuteen ja menestymiseen vaikuttavat myös vaikuttajan maine, sisällön laatu sekä seuraajien sitoutuneisuus. Tutkimus osoittaa, että vaikuttajaksi tulemiseen vaikuttavat useat eri tekijät ja tekemisen kentän ollessa laaja, mahtuu sinne myös paljon erilaisia toimijoita. Tietyistä ominaisuuksista ja tekemisen tavoista voidaan nähdä olevan enemmän hyötyä kuin toisista. Tärkeintä kuitenkin on, että motiivit tekemiseen tulevat omasta intohimosta, tahdosta ja mielenkiinnosta aiheeseen. Yritysten ja vaikuttajamarkkinoinnin parissa työskentelevien tulisi näin kiinnittää huomiota erityisesti vaikuttajan motiiveihin, aktiivisuuteen, luotettavuuteen ja samaistuttavuuteen seuraajien keskuudessa, sisältöihin, maineeseen sekä seuraajien sitoutuneisuuteen. Näin pystytään löytämään sopivia vaikuttajia ja toteuttamaan entistä onnistuneempia vaikuttajamarkkinoinnin kampanjoita sekä pidempiä yhteistöitä.
 • Karlström, Laura (2020)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten kuluttajat suhtautuvat pakkausten visuaalisiin ja informatiivisiin elementteihin. Lisäksi pyrkimyksenä oli selvittää näiden elementtien vaikutusta kuluttajien ostoaikomukseen ja käsityksiin, joita tuotteista muodostuu. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksen muodossa tutkimalla erään kotimaisen yrityksen ateriatuotteen pakkausta. Tutkimuksessa selvitettiin pakkauksen ja tuotteen ominaisuuksien viestintää ja brändin viestintää tuotteen kohderyhmille ja niiden ulkopuolisille kuluttajille. Tutkimustulosten ja niiden perusteella annettujen toimenpideohjeiden pohjalta tutkittavan pakkauksen elementtejä voidaan muokata välittämään tavoiteltuja viestejä paremmin. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella otteella survey-kyselynä. Tutkimuslomake muodostettiin laadullisten esihaastattelujen pohjalta ja kysely suoritettiin yhden pääkaupunkiseudun ruokakaupan edustalla. Tutkimukseen osallistui täysi-ikäisiä, ruokakaupassa asioivia kuluttajia. Tutkimuksen aineiston koko oli 115. Aineistosta suurin osa oli naisia ja valtaosa korkeasti koulutettuja. Keski-iältään vastaajat olivat 44,2 vuotta ja suurimmaksi osaksi he olivat yksin omassa taloudessa asuvia henkilöitä tai lapsettomia pariskuntia. Kyselystä saatua dataa analysoitiin tarkastelemalla keskiarvoja ja käsittelemällä tuloksia tilastollisin menetelmin. Tutkimuskohteena olevan pakkauksen visuaaliset ja toiminnalliset ominaisuudet otettiin hyvin vastaan. Pakkaus välitti myös onnistuneesti tuotteen perusajatuksen ja yrityksen sanoittaman brändiviestin. Pakkauksen viestinnässä tuotteen reseptin sijainnista ja tyytyväisyystakuun merkityksestä löydettiin kuitenkin puutteita. Koko aineistoa tarkastellessa ei selkeitä ostoaikomuksen kanssa korreloivia tekijöitä löytynyt. Koulutettujen ja maksukykyisten lapsiperheiden vanhempien kohderyhmässä korrelaatiota oli tuotteen reseptin sijainnin ymmärryksessä ja tuotteen kokemisessa kokonaisuutena ekologiseksi. Koko aineistoa ja kohderyhmiä tarkastellessa vastauksissa ei löytynyt suuria eroja eri vastaajaryhmien väliltä. Lapsiperheiden vanhempien kohdalla löytyi kuitenkin tilastollisesti merkitsevää eroa muita kriittisemmässä suhtautumisessa pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyyteen. Tutkimuskohteena ollut pakkaus toimii hyvänä esimerkki- ja vertailukohtana muille, jotka tavoittelevat visuaalisilta ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan toimivaa sekä brändiviestin ja tuotteen perusajatuksen viestimisessä onnistuvaa pakkausta. Aineiston pienestä koosta johtuen tulosten tulkintaa ja niistä tehtyjä johtopäätöksiä tulee kuitenkin tarkastella varauksella. Tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että lapsiperheiden vanhemmille tuotteen ekologisuudella ja reseptin sijainnin ymmärtämisellä on vaikutusta tuotteen hankintaa harkitessa. Lapsiperheiden vanhempien kriittisyys pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyyttä kohtaan taas voi kertoa tämän teeman tärkeydestä kyseiselle kohderyhmälle. Tulosten perusteella reseptin sijaintia ja tyytyväisyystakuun merkitystä tulisi viestiä pakkauksessa selkeämmin. Myös pakkausmateriaalien ympäristöystävällisyyttä olisi hyvä painottaa pakkauksessa näkyvämmin.
 • Mäkelä, Juha (2019)
  Tutkielman tavoitteena oli selvittää minkälaisia mahdollisuuksia ja esteitä kuluttajilla on vaikuttaa yritysten vastuulliseen tuotetarjontaan. Lisäksi pyrittiin saamaan selville mitä kanavia kuluttajat käyttävät vaikuttaessaan vastuulliseen tuotetarjontaan sekä miten yritykset tukevat kuluttajien osallistumista tuotetarjontaan vaikuttamisessa. Kyseessä oli tapaustutkimus päivittäistavarakaupan kontekstissa. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelun avulla haluttiin saada kokonaisvaltaisempi käsitys erilaisista kuluttajien mahdollisuuksista ja esteistä vaikuttaa vastuulliseen tuotetarjontaan. Tutkimuksen empiirisessä vaiheessa haastateltiin kymmentä eri-ikäistä kuluttajaa ja kolmea yrityksen edustajaa, jotka toimivat päivittäistavarakaupassa. Kaikki haastateltavat valittiin Uudeltamaalta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui vastuullisen liiketoiminnan, vastuullisen kuluttamisen sekä tuoteryhmäjohtamisen pohjalle. Tämän tutkimuksen mukaan kuluttajien mahdollisuudet ja esteet vaikuttaa yrityksen vastuulliseen tuotetarjontaan ovat moninaisia. Kuluttajan mahdollisuuksiin vaikuttaa vastuulliseen tuotetarjontaan liittyvät kaupan tarjoamat kanavat, joista tämän tutkimuksen valossa suosituimpia ja parhaiten toimivimpia väyliä ovat myymälän henkilökunta sekä päivittäistavarakaupan nettisivut. Kuluttajien mahdollisuuksia parantaa myös se, miten hyvin kauppa tukee kuluttajan osallistumista. Tämän tutkimuksen mukaan yritykset tukevat kuluttajien osallistumista vastuulliseen tuotetarjontaan opastamalla ja neuvomalla kuluttajia siitä mikä on vastuullista muun muassa myymälässä ja informoimalla nettisivujen tai sosiaalisen median välityksellä. Kaupat myös valvovat ja ovat asettaneet tarkat vastuullisuuskriteerit omien tuotteidensa tuotannossa ja tarjonnassa, jotta kuluttaja voisi tehdä ainakin näiden tuotteiden osalta vastuullisen valinnan. Lisäksi voidaan todeta, että kaupan suuri koko voi edesauttaa sekä kuluttajan että kaupan mahdollisuuksia ottaa vastuullinen tuote valikoimiinsa. Kuluttajien esteisiin vaikuttaa kaupan vastuulliseen tuotetarjontaan vaikuttivat puolestaan myymälän koko, koska pieneen myymälään ei voi mahduttaa kaikkea kuluttajien pyytämää. Tämä nähtiin myös kaupan puolella olevan esteenä. Lisäksi kuluttajan perinteiset valintakriteerit näyttivät edelleen vaikuttavan enemmän kuin vastuullisuus myös tuotetarjontaan vaikuttamisessa, mikä on linjassa aikaisemman tutkimustulosten kanssa. Kuluttajat pitävät tuotteista, jotka ovat tuttuja, laadukkaita ja edullisia, minkä vuoksi ne toistuvat myös tarjontaan vaikuttamisessa. Kaupan puolelta kuluttajan vastuulliseen tarjontaan vaikuttamisen esteenä voi olla toivotun tuotteen heikko kysyntä. Kaupan tehtävä kuitenkin on tehdä voittoa myymillään tuotteilla.
 • Mäkelä, Kaisa (2020)
  Kuluttajat ovat enenevässä määrin kiinnostuneita saamaan tietoa ruoan alkuperästä, terveellisyydestä ja ympäristövaikutuksista. Kuluttajien lisääntynyt kiinnostus tehdä vastuullisia valintoja, ja toisaalta pyrkimys asiakkaiden onnistuneen ravintolakokemuksen takaamiseen, ovat saaneet ravintola-alan toimijat miettimään, miten vastuullisuusinformaatiota pitäisi esittää, jotta se tuottaisi asiakkaille lisäarvoa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien näkemyksiä tiedon esittämisestä ravintolassa vastuullisuuden näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisätietoa siitä, millaista ja millä tavoin esitettyä tietoa ravintolaruoasta kuluttajat haluaisivat. Aineisto kerättiin helmi-maaliskuussa 2020 pääkaupunkiseudulla kahdessa ketjuomisteisessa ravintolassa aidon ravintolatilanteen yhteydessä. Tutkimukseen osallistui 47 kuluttajaa. Tutkimus toteutettiin pääasiassa kvalitatiivisena tutkimuksena, jonka aineistonkeruumenetelmänä toimi teemahaastattelu. Tutkimusta tuki kyselylomakkeen avulla toteutettu kvantitatiivinen osuus. Kotimaisuus nousi tutkimuksessa osallistujia kiinnostavaksi ja merkitykselliseksi tiedoksi. Se yhdistettiin monin tavoin vastuullisuuden toteutumiseen. Raaka-aineiden alkuperämaa kiinnosti suurta osaa tutkimukseen osallistujista. Varsinkin lihan ja kalojen alkuperämaa haluttiin ravintolassa paremmin esille. Ravintolassa syömistä luonnehdittiin poikkeukselliseksi tilanteeksi, eivätkä haastateltavat toivoneet vastuullisuuteen liittyvää tietoa ravintolaympäristössä samalla tavoin kuin esimerkiksi vähittäiskaupassa. Haastateltavat toivat esille, että ruokalistassa ei voi olla paljon tietoa, koska se rasittaa valintatilannetta. Tiedon ei myöskään haluttu tuovan suoraa neuvontaa valintoihin. Tutkittavien puheista välittyi kiinnostus vastuullisuuteen, mutta tiedonhalu vastuullisuudesta ei ravintolaympäristössä ollut tähän tutkimukseen osallistuneilla kovin suurta. Vastuullisuusviestinnän vaikutus ravintolan valintaan olisi keskeinen tutkimusaihe tulevaisuudessa.
 • Suominen, Taru (2020)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan tekijöitä, jotka vaikuttavat pääkaupunkiseudun kuluttajien lounasravintolan valintaan. Tavoitteena on selvittää työikäisten kuluttajien kriteerit lounasravintolalle ja sen tarjoamalle ruualle, sekä löytyykö eri kuluttajaryhmien välillä eroavaisuuksia näissä kriteereissä. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään kuluttajien suhtautumista ravintoloiden markkinointiin, siihen millaisia asioita he toivoisivat ravintoloiden korostavan markkinointiviestinnässä sekä mitkä markkinointi kanavat tavoittavat kuluttajat parhaiten. Aikaisemmat ravintolan valintaan käsittelevät tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä illallisravintolan valintaan, tämä tutkimus tutkii erityisesti lounasravintolan valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus on toteutettu laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välimuotona, jossa menetelmänä on käytetty puolistrukturoitua haastattelua. Tutkimusta varten haastateltiin 109:ää pääkaupunkiseudulla asuvaa työikäistä kuluttajaa, jotka käyttävät ravintoloiden palveluita. Haastateltavat olivat 17–65-vuotiaita. Tutkimuksen aineiston analyysissä käytettiin laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmiä. Analysointiin käytettiin sisältöanalyysiä, teemoittelua, erittelyä ja ryhmittelyä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu kuluttajan ostopäätösprosessista ja siihen vaikuttavista tekijöistä, sekä palveluiden markkinoinnin kilpailukeinoista, joita kuvataan markkinointimix 7P:n -mallilla. Tutkimustulosten perusteella kuluttajien lounasvalintaan vaikuttaa suuresti yksilön henkilökohtaiset mieltymykset ja olemassa olevat vaihtoehdot. Pääkaupunkiseudun kuluttajilla on havaittavissa samankaltaisia mieltymyksiä ravintoloiden ja niiden tarjoaman ruuan suhteen. Lounasruoan kriteereiksi muodostui ruuan laatu, terveellisyys, kasvisvaihtoehdot, ruuan eettisyys ja kotimainen alkuperä. Lounasravintolan valintaan vaikuttaa oleellisesti saatavuus, merkittävimpänä ravintolan sopiva sijainti. Palvelun nopeus ja helppous, sekä ravintolan viihtyvyys. Tutkimuksessa kartoitettiin myös eri markkinointikanavien tavoittavuutta, kohderyhmässä, joista tavoittavimmiksi osoittautuivat sosiaalinen media ja ulkomainonta. Lisäksi ystävien ja tuttavien suosituksilla havaittiin olevan erittäin suuri vaikutus kuluttajien valintoihin. ilmenevät ruokaan littyvään elämäntyylin Tutkimuksessa on ollut osittain mukana case -ravintola, jota käytettiin tutkielmassa havainnollistajana ja esimerkkinä.
 • Laakso, Satu (2019)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuluttajien suhtautumista eri makeuttajiin. Erityistarkastelun alla olivat välipalatuotteisiin liittyvät preferenssit. Tarkoitus oli muodostaa erilaisia kuluttajasegmenttejä sen perusteella, miten kuluttajat suhtautuvat eri makeuttajiin. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää kuluttajien sosioekonomisia ja elämäntyyli -taustatekijöitä sekä maidottomien jugurtin ja rahkan kaltaisten tuotteiden kuluttajien tuotepreferenssejä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustui kuluttajakäyttäytymisen ja ruoan valinnan pohjalle. Tutkimuksen lähestymistapa oli kvantitatiivinen ja tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Aineisto koostui 509 vastaajan tiedoista. Koska keskeisimpänä kohderyhmänä olivat maidottomien rahkan ja jogurtin kaltaisten tuotteiden kuluttajat, aineisto painottui alle 30-vuotiaisiin pääkaupunkiseutulaisiin naisopiskelijoihin. Analyysimenetelminä käytettiin kaksivaiheista klusterianalyysiä, faktorianalyysiä ja ristiintaulukointia. Klusterianalyysissä saatiin muodostettua viisi selkeää kuluttajasegmenttiä: kalorinlaskijat, keinotekoisten välttäjät, sokerihiiret, makean välttäjät ja stevian suosijat. Suurimmat erot kuluttajasegmenttien välillä ilmenivät suhtautumisessa sokereihin, stevioliglykosideihin ja keinotekoisiin makeutusaineisiin. Tilastollisesti merkitseviä eroja ilmeni myös suhtautumisessa muihin makeuttajaryhmiin. Maidottomien rahkan ja jogurtin kaltaisten tuotteiden suurkuluttajista suurin osa oli kalorinlaskijoita ja stevian suosijoita. Nämä ryhmät suosivat energiattomia makeutusaineita sokerin sijaan. Tuloksista ilmeni, että vallitsevat kulutustrendit, kuten luonnollisuus, eivät ole kiinnostavia kaikkien kulutussegmenttien keskuudessa. Eri kuluttajasegmentit suosivat eri makeuttajia, mikä ilmeni myös vastaajien tekemistä maidottomien rahkan ja jogurtin kaltaisten tuotteiden valinnoista. Siksi välipalojen makeutukseen on syytä kiinnittää huomiota. Tuotekehitys ja markkinointiviestintä voivat hakea kilpailuetua erottautumalla kilpailijoista makeuttajavalinnoilla ja terveystietoisiin kuluttajiin vetoavilla tuotteilla ja viestinnällä.
 • Genberg, Cecilia (2019)
  Till följd av förändringar i både detaljhandeln och i konsumentbeteende har kundrelaterad information växt konstant. Kunddata är en källa till värdefull information som traditionellt sett har utnyttjats till företagets fördel. Fördelarna som fås utav insamling av kunddata är många och företagen kan använda dessa fördelar till att försöka maximera sin vinst. Den enorma mängden kunddata som samlas in har föranlett att kunder vill veta hur den insamlade informationen i slutändan används och vill ha skäligt värde i utbyte mot det data som företagen utvinner på basen av insamlingen. Syftet med denna avhandling är att undersöka hurudan nytta kunder kan tänkas erhålla av tillgången till information i form av det kunddata S-gruppen delar med sig av i tjänsten ”Mina köp”. Forskningsmetoden som används är temaintervju och analysmetoden utgörs av en innehållsanalys. Som stöd för avhandlingens forskning presenteras kunddata och dess dimensioner. Hur kunden kan gynnas av insamling av kunddata behandlas genom att se på hur kundvärde skapas och hur kunddata kan användas på ett sätt som kunden drar fördel av. Teman som identifierades i innehållsanalysen var hälsa, ekonomi samt klimatpåverkan. Dessa tre teman speglar olika perspektiv om hurudan nytta kunden kan få av att använda tjänsten och utav informationen som erbjuds i den. Kunddata som S-gruppen delar med sig av kan ses som ett sätt att erbjuda kunder omvänd användning av kunddata. Genom att göra informationen tillgänglig för kunder såsom S-gruppen gjort, kan kunddata omvandlas till information som är användbar i kundens värdeskapandeprocess. Även om användarnas tankar och åsikter inte nödvändigtvis speglar verkliga handlingar fullt ut kan man få en helhetsbild av hurudan nyttan skulle kunna se ut.
 • Salonen, Marianna (2020)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan viiniharrastajien näkemyksiä alumiinitölkistä viinin pakkauksena sekä kartoitetaan heidän suhtautumistaan alumiinitölkkiin pakattuihin viineihin. Tavoitteena on selvittää kyselytutkimuksen avulla, voisiko markkinoilla olla kysyntää alumiinitölkitetylle kuohuviinille. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, onko viiniharrastajan sosiodemografisilla tekijöillä tai muilla taustamuuttujilla vaikutusta tämän tapaan asennoitua alumiinitölkitettyyn viiniin ja halukkuuteen ostaa kuohuviiniä alumiinitölkissä. Tämän lisäksi tutkimuksessa analysoidaan, millaisiin käyttötilanteisiin alumiinitölkitetty kuohuviini voisi mahdollisesti sopia tai mitkä ovat suurimmat esteet alumiinitölkitetyn kuohuviinin ostolle. Tutkielmani teoreettinen viitekehys pohjautuu kuluttajien viinin valinnasta, viinin laadun arvioinnista sekä kuohuviinistä aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Teoreettista viitekehystä on tuettu suomalaisen alkoholinkulutuksen trendeillä paneutuen eritoten suomalaisten tapaan kuluttaa kuohuviiniä. Tutkimusaineisto on kerätty anonyyminä Internet-kyselynä E-lomakkeella maalis-huhtikuussa 2020. Tarkasteltavia vastaajia on 387. Tutkielma on monimenetelmällinen ja sisältää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysiä. Aineiston kvantitatiivisessa analyysissä on käytetty apuna SPSS-ohjelmistoa sekä ei-parametrisia testejä kuten ristiintaulukointia ja x²-riippumattomuustestiä sekä Kruskal-Wallisin ja Mann-Whitneyn U-testiä. Kyselylomakkeella kerätty kvalitatiivinen aineisto on analysoitu käyttämällä teemoittelua. Alumiinitölkitetty viini on uutuus Suomen alkoholimarkkinoilla, ja suurin osa tähän tutkimukseen osallistuneista kuuli tölkkiviineistä ensimmäistä kertaa, eikä käytännön kulutuskokemusta ollut kuin vain osalla. Tutkimuksen perusteella alumiinitölkin turvallisuus ja terveysvaikutukset huolettavat joitakuita. Tölkki nähdään helppokäyttöisenä, vaikkakin liian arkisena pakkauksena, josta puuttuu lasipulloon liitetty juhlavuus. Lisäksi tölkki nähdään helposti kierrätettävänä, vaikka sen todellisesta ekologisuudesta ei kaikilla ole vielä käsitystä. Tölkitettyyn viiniin (puna-, valko-, ja rosee-) suhtauduttiin suopeammin kuin tölkitettyyn kuohuviiniin. Aineistossa esiintyivät seuraavat mahdolliset käyttötilanteet alumiinitölkitetylle kuohuviinille: piknik, mökki, vene, ulkoilmafestivaalit, retkeily, grillaaminen, sauna, yritysjuhlat ja kotikäyttö – etenkin silloin kun helppous on keskiössä. Tämän tutkimuksen mukaan suurimmat esteet tölkkikuohuviinin ostolle liittyvät tölkin liialliseen arkisuuteen, kuohuviinin laatuun liittyviin seikkoihin kuten vääränlaiseen valmistustapaan sekä alumiinitölkin ominaisuuksiin kuten tölkin kykyyn säilyttää kuohuviinin kuplivuus ja alumiinin mahdollisiin terveysvaikutuksiin. Tutkimukseen osallistuneista vain 16 prosenttia ilmoitti voivansa ostaa kuohuviiniä tölkissä. Mahdollisesti ostohalukkaita oli 36 %, kieltäytyneitä 42 % ja kannastaan epävarmoja oli 6 % vastaajista. Tutkimuksen mukaan vastaajan sosiodemografiset tekijät tai muut taustamuuttujat eivät korreloineet tämän alumiinitölkkikuohuviinin ostohalukkuuden kanssa, mutta aineiston perusteella eläkeläiset ovat kaikista haluttomimpia tölkkikuohuviinin ostoon. Halukkaimpia ostajia olivat ne kuluttajat, joilla oli aiempaa kokemusta tölkkiviineistä.
 • Pöllänen, Eveliina (2019)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin maatilapohjaisia lähiruokayrityksiä, niiden strategioita selvitä kilpailussa, kilpailuetuja ja niiden käyttämiä jakelukanavia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten maatilat, jotka harjoittavat lähiruokatoimintaa, menestyvät ja millaisia jakelukanavia ne käyttävät. Tutkimus oli toimeksianto Luonnonvarakeskukselta ja aineistona käytettiin valmista aineistoa, jonka Luonnonvarakeskus oli kerännyt vuonna 2016 kyselytutkimuksella. Kohderyhmänä oli alkutuotantoa pääelinkeinona harjoittavat maatilat, joiden liikevaihdon osuus liiketoiminnasta oli yli 11 %. Tutkimuksen teoriapohjana ja mallina käytettiin Porterin Viiden kilpailuvoiman mallia ja kilpailustrategioita. Lisäksi tutkimuksen teoriaosuudessa on selvitetty lähiruoka-käsitettä ja lähiruoan merkitystä elintarviketaloudessa. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvantitatiivinen tutkimusote. Aineistoa tiivistettiin ryhmittelyanalyysillä, jonka jaottelun perustana käytettiin taloudellisia mittareita kannattavuus, nettotulos ja rahoituksen saatavuus. Ryhmittelyanalyysin perusteella yritykset jaettiin menestysluokkiin ja yrityksiä tutkittiin menestysluokittain. Lähiruokayritysten kilpailustrategiana voidaan pitää differointia. Pienet lähiruokayritykset eivät pysty haastamaan keskusliikkeiden volyymeja ja resursseja mutta ne voivat menestyä tuotteella ja laadulla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että laatu on tärkein kilpailuetu lähiruokayrityksille ja isoin haaste oli keskusliikkeiden valta. Laadun lisäksi kilpailuetuja olivat puhtaus, luomu, paikallisuus, luotettavuus ja pienen organisaation tuomat edut. Uhkaaviksi tekijöiksi kilpailutilanteessa nousivat esille yrityksen taloudellinen tilanne, lainsäädäntö, yrittäjän jaksaminen ja alhainen jalostusaste. Menestyvän lähiruokayrityksen liikevaihdolla mitattuna eniten harjoitettu päätoimiala oli yleensä hedelmien, marjojen tai maustekasvien viljely ja toiseksi eniten harjoitettu päätoimiala oli muu nautakarjatalous. Kannattavimpana jakelukanavana pidettiin suoramyyntiä. Menestysluokkien välillä havaittiin eroja taloudellisissa muuttujissa, kuten tulevaisuuden nettotuloksessa ja kannattavuudessa ja jakelukanavien käytössä. Menestysluokka ja liikevaihto olivat riippuvaisia toisistaan, ison liikevaihdon yritykset kuuluivat tutkimuksen menestyneisiin yrityksiin. REKO-rengas jakelukanavana nousi tutkimuksessa esille. Osa menestyvistä yrityksistä eivät käyttäneet REKO-rengasta lainkaan jakelukanavana, eikä sitä pidetty kannattavana jakelukanavana. REKO-renkaan ongelmana pidettiin pieniä asiakasmääriä ja volyymeja ja tuotteiden samankaltaisuutta eri yrittäjillä. Lähiruoalle on olemassa tarve mutta jakeluketjussa on edelleen ongelmia. Kuluttajat ostavat tuotteita eniten kaupasta ja yrittäjillä on hankaluuksia saada tuotteita kaupan valikoimiin. Lähiruokayritysten resurssit ovat pienet verrattuna elintarvikealan isoihin toimijoihin. Kilpailutilanteessa lähiruokayritys voi menestyä laadulla.
 • Jones, Ulla (2020)
  Palvelukulttuurin rakentuminen on kaksisuuntaista dialogia. Jos yritys ei ymmärrä, miten arvo muodostuu kuluttajalle, se ei voi synnyttää asiakasarvoa. Arkisten palvelujen tarkastelu koetun arvon näkökulmasta tuottaa helposti sovellettavaa tietoa ja osoittaa, että kuluttaja voi saada arvon kokemuksen mistä tahansa asiasta. Lapsiperheet ovat arjen asiantuntijoita, joiden kokemaa arvoa arkisissa peruspalveluissa – pankkipalvelut sekä älypuhelin ja puhelinliittymä – tutkielmani keskittyy tarkastelemaan. Koettu arvo voidaan määritellä vuorovaikutteiseksi, suhteelliseksi preferenssikokemukseksi. Lapsiperheessä kuluttajuus on aina yhteiskuluttajuutta, jolloin arvon kokemus syntyy myös kolmenvälisessä vuorovaikutussuhteessa vanhemman, lapsen ja tuottajan välillä. Tutkielmani rikastaa koetun arvon teorioita, jotka edustavat aikuisen kuluttajan yksilönäkökulmaa. Neljä koettua arvoa moniulotteisesti määrittelevää teoriaa otettiin lähempään tarkasteluun. Niiden pohjalta muodostettiin koetun arvon tarkastelulinssit: taloudellinen, toiminnallinen, emotionaalinen, altruistinen ja egoistinen arvo. Vanhemman, lapsen ja tuottajan välistä triadista arvon muodostumista tarkasteltiin lapsen roolin kautta. Sovelsin valittua teoreettista viitekehystä teemahaastatteluin kerättyyn aineistoon, jota tarkastelin näytenäkökulmasta. Haastateltavani vertailivat koetun arvon ulottuvuuksien välillä pohtiessaan valintoja. Pohdinnoissa olivat mukana samanaikaisesti esimerkiksi taloudellinen, toiminnallinen, emotionaalinen ja egoistinen arvo. Jokaista viittä koetun arvon ulottuvuutta havaittiin sekä pankkipalveluissa että älypuhelimen ja -liittymän kontekstissa. Arkisten palveluiden arvon kokemuksessa korostuu toiminnallinen arvon ulottuvuus. Erityisen arvokkaana haastateltavat pitivät sitä, että kerran otettu palvelu toimi eikä palvelun ylläpito edellyttänyt heiltä toimenpiteitä. Lapsi ja vanhempi eivät näyttäydy aktiivisina yhteiskuluttajina. Taloudellisen arvon keskusteluteemat liittyvät vain vanhempiin, mikä osoittaa, että lapsi on tietoisesti etäännytetty taloudellisesta toiminnasta. Triadisen suhteen kautta rakentuvat arvon kokemukset eivät korostuneet haastateltavien tarinoissa. Lapsi liittyi vahvimmin keskusteluteemoihin, jotka rakensivat emotionaalista ja altruistista arvoa. Tutkielmani monipuolistaa keskustelua asiakasarvosta, joka joskus keskittyy liiaksi vain taloudellisten ja toiminnallisten ulottuvuuksien tarkasteluun.