Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by department "Avdelningen för lantbruksvetenskaper"

Sort by: Order: Results:

 • Röman, Linda (2020)
  Intercropping is an old agricultural practise to produce food and could be an interesting option to be utilized today. Use of legumes in mixtures can be a way to produce food more sustainably and minimize negative environmental impacts of current food production. Cultivation area of legumes have declined over recent years, due instability in yields and problems with pests and diseases. Intercropped systems can optimize use of land recourses and reduce issues with pest and disease. Furthermore, legumes could provide a more sustainable source for nitrogen than fossil fuels and more options for both feed and food production, especially for organic farming. Intercropping could also benefit diversity and add more options in crop rotations. In this field experiment intercropping with different mixtures of legumes and other non-legume crops were studied. This experiment by Swedish University of Agricultural Sciences was a part of the project Legumes for the agriculture of tomorrow (LEGATO). Project purpose was to promote and find solutions for increased and sustainable production of grain legumes in Europe. The main objectives of this thesis were to compare different crop mixtures and find benefits with intercropping, this thesis focused on peas and faba bean. Does intercropping add yield potential and can it have benefits for yield stability or pest damage. Results showed that intercropping did not benefit pea yields, but instead barley yields. Faba bean Gloria did benefit from intercropping, as did cereals. Yields indicate that more could be produced on the same area of land. Pest damage by pea moth (Cydia nigricana) had some statistical differences between treatments, but there were no similar effects on damage on faba bean by Broad bean weevil (Bruchus rufimanus).
 • Haarala, Jaakko (2020)
  Ilmastonmuutos tuo mukanaan Suomeen äärioloja, jotka lisäävät typen huuhtoutumista, mutta myös mahdollisuuksia pidempinä ja lämpimimpinä kasvukausina. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lajikejalostus ei ole kuitenkaan lisännyt käytännön satotasoja, vaan sadot ovat jopa taantuneet. Laskeneet satotasot eivät selity pelkästään laskeneilla typpilannoitustasoilla, ja satokuilua onkin lähdetty ratkaisemaan monimuotoisemmalla viljelykierrolla, joihin sisältyy esimerkiksi härkäpapua. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esikasvina toimineen härkäpavun (Vicia faba L.) vaikutusta maaperän liukoisiin typpivaroihin ja seuraavien viljelykasvustojen typpidynamiikkaan. Tutkimus toteutettiin Haltialan pellolla satunnaistettuna täydellisten lohkojen kerrannekokeena, jossa käsittelynä oli yhteensä kuusi kasvia ja neljä lannoitustasoa. Kasvustoista mitattiin lehtivihreäpitoisuus, lehtialaindeksi (LAI) sekä määritettiin kuiva-aineen kehittyminen ja koeruuduista otettiin maanäytteet vähintään viidesti kasvukauden aikana. Biomassamääritysten pohjalta analysoitiin kasvinosien typpipitoisuudet ja laskettiin typpisadot. Maanäytteet uutettiin (2M KCl) NH4+- ja NO3--N-pitoisuuksien määrittämiseksi. Kasvustojen typpidynamiikkaa (NUE, UPE, UTE, NHI), typpisatoja ja koeruutujen mineralisaatiota sekä mineraalityppipitoisuuksia vertailtiin lannoitus ja esikasvi taustatekijöinä. Lämmin ja kuiva kasvukausi viivästytti kasvustojen sulkeutumista ja epätasaisuus vaikutti tuloksiin enemmän kuin esikasvi tai lannoitus. Lannoittamattomat kasvustot eivät eronneet tilastollisesti biomassaltaan tai typenotoltaan lannoitetuista. Kasvien typenotto vaikutti enemmän maaperän NO3--N kuin NH4+-N-pitoisuuksiin. Härkäpapuesikasvi lisäsi kauran lehtialan kestoa (LAD). Laskennallinen mineralisaatio oli suurin nollalannoitusruuduissa, keskimäärin 127 N kg ha-1. Kasvustojen UPE, UTE ja NUE jäivät pieniksi maan pintahorisontin ollessa lakastumisrajalla koko kesän. Härkäpavulla on hyvin todennäköisesti vaikutusta maan typpivaroihin, mutta tarkemmat arviot vaativat syvemmälle maahan ulottuvia mittauksia ja edullisemman kasvukauden.
 • Tauriainen, Vappu (2020)
  Faba bean (Vicia faba) has potential as a domestic supplemental protein feed, as its seeds are rich in crude protein and starch. However, faba bean protein is low in methionine and highly degradable in the rumen, which reduces its nutritional value. The rate of protein degradation can potentially be decreased by industrial heat and steam treatment. The aim of the study was to investigate how feed industrial processing and methionine supplementation can affect the milk yield and milk composition of dairy cows. The study was conducted at the research farm of the University of Helsinki in Viikki from 6.1.2018 to 21.4.2018. Five multiparous Finnish Ayrshire cows with ruminal fistulas participated in the study, which utilized a 5x5 Latin square study design with three-week trial periods. The five experimental treatments consisted of the following isonitrogenous protein feeds: rapeseed meal (RR), milled faba bean (HJ), roasted (industrial heat treatment) faba bean (HR) and methionine-supplemented (15 g/day omasal infusion) faba bean feeds HJM and HRM. The cows were fed TMR (total mixed ratio) ad libitum. TMR was based on first cut timothy and meadow fescue grass silage (D-value 706 g/kg dry matter), including a mixture of barley-oats, sugar beet pulp and a mineral supplement. The share of concentrate in the dry matter of TMR was 38 %. Faba bean feedings (HJ, HJM, HR, HRM) increased dry matter intake by an average of 1.6 kg/day compared to rapeseed feeding, but this had no effect on milk yield, which averaged 27.7 kg/day in the experiment. Crude protein and starch intakes were higher in faba bean feedings compared to rapeseed feeding. Rapeseed meal contained more fat than milled and roasted faba beans, which increased total fat intake in rapeseed feeding. Faba bean feedings increased the digestibility of crude protein and the protein content of milk compared to rapeseed feeding. Roasting of faba beans tended to increase milk and lactose yields (HJ, HJM vs. HR, HRM). However, methionine supplementation had no effect on milk or protein yield (HJ, HR vs. HJM, HRM). Faba bean feedings increased the content of saturated de novo fatty acids in milk fat and decreased the content of long-chain mono- and polyunsaturated fatty acids compared to rapeseed feeding. Feeding had little effect on rumen fermentation or plasma energy metabolites. According to this study, faba beans were palatable as a supplementary protein feed and it was possible to replace rapeseed meal by milled or roasted faba beans without a decrease in total dry matter intake or milk yield. Roasting of faba bean tended to increase milk yield compared to milled faba bean. Faba bean feeds increased the content of saturated de novo fatty acids and reduced the content of unsaturated fatty acids. Methionine supplementation had no effect on milk production in this study.
 • Välinen, Niina (2020)
  Biohiilet ovat biomassoista (esim. oksista) pyrolyysissä valmistettuja hiilipitoisia kiinteitä aineita, joita käytetään maanparannukseen sekä hiilinieluna ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Biohiilet ovat rakenteiltaan erityisen huokoisia ja pystyvät pidättämään itsessään ravinteita ja vettä. Pidätyskykynsä ansiosta biohiilet voivat lisätä maaperän kosteuspitoisuutta, mikä vaikuttaa maaperän mikrobiaaliseen toimintaan suotuisasti. Hajotusta vastaan pysyvän rakenteensa ansiosta biohiilet voivat säilyä maaperässä satoja tai jopa tuhansia vuosia. Biohiilien vaikutusta herneen (Pisum sativum L.) tai muiden typensitojakasvien sadonmuodostukseen ja satokomponentteihin pohjoisissa olosuhteissa on tutkittu hyvin niukasti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kahdeksan vuotta sitten (vuonna 2010) levitetty havupuubiohiili vaikuttaa ravinteikkaan peltolohkon maaperän kosteus- ja ravinnepitoisuuksiin sekä herneen sadonmuodostukseen. Kasvukausi tutkimusvuonna oli pääosin keskimääräistä viileämpi ja sateisempi. Biohiilipeltokokeen pääruututekijöinä oli biohiili 0, 5 ja 10 t/ha, ja osaruututekijöinä oli lannoitus 30 %, 65 % ja 100 % (NPKS, Mg, B, Cu, Mn, Se -lannoite, %-osuus suosituksesta). Kahdeksantena vuotena biohiilellä ei enää havaittu tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia maaperän kosteus- eikä hiilipitoisuuteen. Tämä johtui oletettavasti siitä, että biohiiltä oli kulkeutunut syvemmälle maaperään veden mukana tai muokkauksen seurauksena. Biohiilikäsittelyllä ei ollut vaikutusta myöskään maaperän hiili-typpisuhteeseen (C:N) eikä kokonaistyppipitoisuuteen (N). Maaperän kalium-pitoisuus (K) väheni ja boori-pitoisuus (B) kasvoi biohiilikäsittelyllä. Herneen satokomponentteihin biohiilikäsittelyllä ei ollut tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia. Lannoitekäsittely lisäsi maaperän fosfori- (P), kalium-, ja rikki-pitoisuutta (S) sekä vähensi palkojen määrää per herneenverso. Biohiili- ja lannoitekäsittelyn yhdysvaikutus (10 t/ha biohiiltä ja 100 % lannoitus) lisäsi maaperän kosteuspitoisuutta (%) verrattuna lannoitekäsittelyyn (100 %) elo- ja syyskuussa 2017. Yhdysvaikutus nosti myös maaperän pH:ta, kasvatti palkojen määrää per verso ja vaikutti positiivisesti maanpäällisen kasvuston biomassaan sekä satoon (t/ha). Jotkin maaperäominaisuudet ja jotkin herneen satokomponentit paranivat biohiili- ja lannoitekäsittelyn yhdysvaikutuksesta, joten biohiiltä voidaan käyttää maanparannusaineena lannoituksen lisänä.
 • Ali-Lekkala, Antti (2020)
  Ilmastonmuutos uhkaa maataloussysteemejämme muuttuvan sään, ja veden kierron muodossa aiheuttaen kuivuuden ja tulvien yleistymistä. Samalla globaalin väkiluvun ennustetaan kasvavan huomattavasti, vaatien maataloudelta yhä suurempaa tuottavuutta kasvattamatta kuitenkaan hiilidioksidipäästöjä. Biohiili on pyrolysoitua eloperäistä ainesta, joka on erittäin vastustuskykyistä kemiallista- ja mikrobiaalista hajotusta vastaan ja se voi säilyä maassa sadasta vuodesta tuhansiin vuosiin. Biohiilen fysiokemiallisilla ominaisuuksilla on potentiaalia parantaa maan ominaisuuksia ja kasvattaa satotasoja samalla hidastaen ilmastonmuutoksen etenemistä. Biohiilten tuotannosta, ominaisuuksista ja niiden vaikutuksesta maan ominaisuuksiin ei kuitenkaan ole vielä tarpeeksi ja harvat tutkimukset ovat pitkäkestoisia. Tämä kenttäkoe suoritettiin Etelä-Suomessa, Helsingissä. Tutkimuskenttä oli viljavaa hiuesavea, jonka pH oli 6,6. Tässä kenttäkokeessa tarkasteltiin 6 vuotta sitten levitetyn kolmeen biohiilitason, 0 tha-1, 5 tha-1 ja 10 tha-1, vaikutusta maan ja herneen ominaisuuksiin. Maan hiilipitoisuus ja C/N-suhde olivat merkitsevästi kontrolliruutujen tasoa korkeammalla (p<0.05) biohiilikäsittelyn vaikutuksesta. Maan B- ja Mn-tasot olivat myös kohonneet, mutta vain suuntaa-antavalla merkitsevyydellä (p<0,1). Biohiili kohotti maan kosteutta merkitsevästi (SM) 18-30 cm syvyydessä käytettäessä 10 tha-1 biohiilitasoa. Tämä käsittely kohotti kosteutta myös 30-58 cm syvyydessä ja vedenkyllästämän maan vedenjohtavuutta (KSat), mutta vain suuntaa-antavalla merkitsevyydellä. Biohiili ei kuitenkaan vaikuttanut merkitsevästi maan fysikaalisiin parametreihin. Vuoden 2016 keväällä ruuduille levitettiin kolme lannoitustasoa: 30, 65 ja 100 % suositustasosta. Lannoite vaikutti merkitsevästi maan johtolukuun (EC), pH:hon, P-, K-, ja Ca-pitoisuuksiin sekä nosti lehtialaindeksiä (LAI) ja maanpäällisen biomassan (AGB) määrää, palko per kasvi (SPK) ja kasvien C/N-suhdetta suuntaa- antavalla merkitsevyydellä. Biohiilen ja lannoitteen yhteisvaikutus vaikutti merkitsevästi LAI ja suuntaa-antavalla merkitsevyydellä EC, AGB, palkoa per kasvi (PPK), satoindeksiin (HI) kasvien C/N-suhteeseen ja satotasoon.
 • Nieminen, Jaana (2020)
  Karjatiloilla apilanurmi on tärkeä laitumilla ja rehun raaka-aineena. Tällöin samalla hyödynnetään apilan typensidontavaikutus nurmivuonna ja nurmea seuraavina vuosina. Kasvinviljelytiloilla heinä- ja apilanurmia voidaan hyödyntää viherlannoitusnurmena ja tulevaisuudessa mahdollisesti biokaasun raaka-aineena. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia heinä- ja apilaheinänurmien viljelyllä on ohran satoon viljelykierrossa, jossa yksi- ja kaksivuotinen heinä- ja apilaheinänurmi katkaisevat yksipuolisen viljanviljelykierron. Tutkimus toteutettiin osana Bionurmi-hanketta vuosina 2010-2013. Kenttäkoepaikkana toimi Luonnonvarakeskuksen Jokioisten toimipaikan koe Ojaisten peltolohkolla. Viljelykiertoina oli yksipuolinen ohrakierto, sen katkaisseet kaksivuotinen heinänurmi (heinä-heinä-ohra) sekä yksi- ja kaksivuotinen apilaheinänurmi (apila-apila-ohra; ohra-apila-ohra ja apila-ohra-ohra). Viimeisenä vuotena ohralla oli kaksi eri typpilannoitusta: 80 ja 120 N kg/ha. Vuoden 2012 ohrasato 4028 kg/ha yksivuotisen nurmen jälkeen erosi tilastollisesti merkitsevästi yksipuolisen ohran sadosta 3448 kg/ha. Vuonna 2013 heinä- ja apilaheinänurmella tai typpilannoituksella ei ollut tilastollista merkitsevää vaikutusta ohran hehtaarisatoon yksipuoliseen ohran viljelyyn verrattuna. Parittaisvertailussa lannoitustasojen sadot yhteenlaskettuna kaksivuotisen heinä- ja apilaheinänurmen jälkeiset ohrasadot olivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi suurempia verrattuna yksipuolisen ohran jälkeiseen ohrasatoon. Jyvänvalkuaispitoisuuteen sen sijaan esikasvilla ja typpilannoituksella oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus. Kaksivuotisen heinänurmen jälkeen jyvän valkuaispitoisuus oli pienin kaikista, riippumatta typpilannoituksen määrästä. Kun typpilannoitusmäärä oli 120 N kg/h apila-ohra-ohra -kierron jälkeen ohra tuotti suurimman jyvän valkuaispitoisuuden, kun taas alemmalla lannoitusmäärällä ohra-apila-ohra -kierto tuotti suurimman valkuaispitoisuuden. Viljelykierron monipuolistamisella on kirjallisuustutkimuksen perusteella useita hyviä puolia. Kolme vuotta on lyhyt aika, eikä kaikkia nurmiviljelyn hyötyjä, kuten vaikutusta maan rakenteeseen, ehdi muodostua ensimmäisenä jälkikasvuvuonna. Tutkimuksessa koevuosien vaihtelevilla sääoloilla oli mahdollisesti huomattava vaikutus jälkikasvivaikutukseen, mikä vaikeutti viljelykiertojen vertailua viimeisenä tutkimusvuonna. Nurmen typensitojakasvin tuottaman typpilisän ansiosta ohran lannoitusta voisi olla mahdollista vähentää ilman sadonalenemaa. Täten typpilannoituskustannuksissa voitaisiin säästää, kun lohkon lannoitusta voidaan vähentää sekä apilaseosnurmi- että sen jälkeisenä ohravuonna.
 • Saarinen, Milla (2020)
  Caraway (Carum carvi L.) is a spice, which belongs to Apiaceae-family. In 2019 25% of the worlds caraway crop was produced in Finland. 99% of it was exported. Caraway is an important cultivated plant in Finland, and broader knowledge of its crop formation is important. As a flowering plant, the sufficient gain of boron is especially vital for caraway. The aim of this study was to study the effect of foliar micronutrient fertilizers, and especially the effect of boron, to crop formation of caraway. The study was conducted as a field experiment in Lantmännen Agro experimental farm in Hauho. The experiment was carried out as a completely randomized block design, with four replicates. The experiment included seven different foliar fertilization treatments. The amount of embels, series and lateral shoots and crop potential were counted, seed and oil crop was determined from the samples, gathered from the plots, Seed samples were sent to oil analysis. In the study above normal crop were achieved with each foliar fertilization treatment, also the control. The soil of the plot was so nutrint-rich that lack of nutrients never existed. Only on statistically significant difference was obtained. It was between two foliar fertilizer treatments when counting the amount of series in an embel. The difference was propably an effect of another factor than the treatments, though. Foliar micronutrient fertilizatin might not be cost-effective farming procedure if soil is already nutrient-rich. Foliar fertilizers may be a good solution in certain situations to back up the nutrient deficit, but they are not a replacement for granular fertilizers.
 • Heikura, Roosa (2020)
  Väestön ikääntyessä myös muistisairaiden määrä kasvaa tulevina vuosina. Hyvinvointia tukevat lähiympäristöt voivat vaikuttaa positiivisesti iäkkään elämänlaatuun ja terveyteen edistäen pidempää kotona asumista. Muistisairaiden arjen sujuvuutta ja elämäntapojen jatkuvuutta voidaan tukea selkeällä ja helposti hahmotettavalla ympäristöllä. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten iäkkäiden asumisen suunnitteluun osallistuvat tahot käsittävät lähiviheralueiden yhteyden asukkaiden hyvinvointiin ja miten hyvinvointia edistävät tekijät tulisivat nykyistä paremmin huomioiduiksi suunnitteluprosessissa. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena teemahaastatteluilla ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Haastatteluja tehtiin yhdeksän ja ne toteutettiin yksilö- tai ryhmähaastatteluina. Tutkimuksen tulosten perusteella ihanteellinen lähiviheralue on monipuolinen ja siellä on mahdollisuus kokoontua sekä tavata muita ihmisiä. Pihalla on mahdollista sekä fyysisesti aktiivinen että passiivinen toiminta, ja jokainen voi osallistua haluamallaan tavalla. Esteettömyys on tärkeää niin hoitotyön kuin asukkaiden itsenäisen toiminnan kannalta. Pihan tulisi tarjota erilaisia aistikokemuksia ympärivuotisesti. Suunnitteluprosessin aikana on tärkeää viestiä säännöllisesti sidosryhmille sekä antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun. Hyvinvointia tukeva viherympäristö on käyttäjälleen mieluisa ja monipuolisesti hyödynnettävissä. Pihan ei tarvitse välttämättä olla iso, kunhan se on suunniteltu toimivaksi. Onnistuneessa suunnitteluprosessissa hyödynnetään monialaista yhteistyötä ja osaamista.
 • Lammi, Anja (2020)
  Ihminen on lisännyt kasvihuonekaasujen määrää ilmassa etenkin fossiilisten polttoaineiden käytön myötä esiteollisesta ajasta alkaen. Tästä seuraa voimistuneen kasvihuoneilmiön kautta ilmaston muuttuminen ja keskilämpötilan nousu. Tulevaisuudessa ilmastonmuutosta ja lämpötilan nousua on pystyttävä hillitsemään maapallon väestön kasvun aiheuttaman kulutuksen kasvaessa ja lisääntyneen ruuantuotannon tarpeen ohessa kestävillä ja ilmastoystävällisillä ratkaisuilla. Ilman keskilämpötilan nousun ennustetaan lisäävän viljelykasvinen satoisuutta Suomessa ja pidentävän termistä kasvukautta. Noussut lämpötila vaikuttaa siementen öljy- ja proteiinipitoisuuteen ja kasvien kehitysnopeuteen. Erikoiskasvina öljyhamppu tuo monipuolisuutta viljelyyn ja katkaisteen tautipainetta. Voimakaskasvuisena kasvina öljyhamppu toimiin hiilensitojana ja parantaa maan ominaisuuksia. Ravitsevat siemenet tarjoavat kasviöljyn ja -proteiinin lähteen ravintona ja rehuna lisäten kotimaista valkuaisomavaraisuutta. Bioenergianlähteen ä öljyhamppu voidaan korvata fossiilisia polttoaineita biomassana ja öljynä. Työssä tutkittiin keskilämpötilan nousun vaikutusta öljyhampun siemensatoon, öljy- ja proteiinipitoisuuteen ja seurattiin korkeamman keskilämpötilan vaikutusta öljyhampun kasvuasteiden kehittymiseen. Kasvatuskokeet toteutettiin kasvukausina 2016 ja 2017 kasvihuoneessa ja pellolla. Kokeessa verrattiin myös kahden kasvukauden eroa kasvihuoneessa ja pellolla kasvupaikkana. Öljyhamppu tuotti kasvihuoneessa korkeamman sadon, 2888 kg/ha vuonna 2016 ja 2348 kg/ha vuonna 2017, vaikka koeastelemassa keskilämpötilaeroksi peltoon saatiin vain +1 °C. Viileämmällä pellolla siementen öljypitoisuus oli suurempi ja proteiinipitoisuus matalampi kuin lämpimämmässä kasvihuoneessa. Kasvihuoneen suuremmat sadot osoittavat, että öljyhampulla on huomattava satopotentiaali tulevaisuudessa käytettävänä. Kasvuasteiden kehittymiset eivät eronneet toisistaan merkittävästi kasvihuoneen ja pellon välillä. Kasvuasteiden saavuttamiseen tarittavat tehoisat lämpösummat olivat pääsääntöisesti kasvihuoneessa korkeammat kuin pellolla. Liian matalaksi jäänyt kasvihuoneen keskilämpötilan nosto ei antanut riittävän varmaa perustetta öljyhampun siemensadon lisäykseen. Kasvihuoneen ja pellon eri maalaji selittävät enemmän sadon vaihtelua. Suomen ilmastossa öljyhampun siementen öljypitoisuus on korkea, mutta sen laskusta ilmaston lämmetessä ei saatu riittävää todistetta tutkimuksessa.
 • Laurel, Markus (2019)
  Chicory (Cichorium intybus) is a biennial or perennial plant belonging to Asteraceae family grown worldwide for its roots, but also for its leaves. Chicory has been utilized as a food crop, but also because of its medicinal properties, for at least two millennia. The aim of the Master's thesis was to produce hair root and cell cultures from chicory, and to evaluate the antimicrobial and antioxidant properties of extracts made from them. Hair root infection is caused by the soil-borne bacterium Agrobacterium rhizogenes, which transfers its own DNA into the genome of the plant and causes the plant to produce opines which the bacteria uses as a nutrient source. Hairy root infection causes the plants to grow excessive amount of lateral roots and at the same time increases the formation of secondary metabolites. Hairy roots can be grown on a solid or liquid medium without added plant hormones, and this phenomenon is utilized in a number of biotechnological applications. The successful initiation of hair roots requires suitable conditions and components, but once these are clear the process itself is quite simple. Wounded explants are infected with either a liquid bacterial suspension or by direct transfer of bacterial growth. After infection bacterial growth is eliminated with the use of antibiotics. Hairy roots are initially identified by morphological traits and verified by detecting rol genes with the use of PRC. Plant cell suspension cultures are produced from explants with the help of auxin and cytokinin in suitable proportions. As with hairy root cultures, plant cell suspension cultures can be harnessed to produce various molecules of economic benefit. Bioactivity of plant extracts can be studied by a variety of different methods. DPPH and antimicrobial assays were used to investigate the bioactivity of hairy root and cell suspension cultures produced for the study. The DPPH assay is used to measure radical scavenging properties of samples, by comparing the results to a reference antioxidant such as for example Trolox, which is a synthetic vitamin-E. Methanol extracts of hairy roots, cell suspension cultures, and natural roots were assayed for their antioxidant properties with the DPPH assay. Hot water extracts of hairy root and cell suspension cultures were tested against VTT-E70045 Staphylococcus aureus strain for antimicrobial properties. The results of the study showed that especially the antioxidant properties of chicory hair roots differ greatly from natural roots and cell suspension cultures. The radical scavenging properties of hairy root extracts were up to 45 times more potent than of extracts made from natural root and cell suspension cultures. The results of the antimicrobial experiment showed that all extracts from hair root and cell suspension cultures had bacteriostatic properties. One hairy root clone 2R5 clearly had antimicrobial effects, and it would be interesting to do a more thorough assessment to find out which compounds are responsible for this.
 • Jyränkö, Janina (2020)
  In the beginning of lactation, dairy cows experience a negative energy balance that can lead to ketosis. Ketosis is a metabolic condition that affects production and health, and can occur clinically or subclinically. The aim of this thesis was to investigate the association of ketosis and the cow’s breed and parity to milk production and composition. Also the association of predicted NEFA, dry period, rest period and days open with ketosis, breed and parity was investigated. The data was acquired from ProAgria’s Maidosta Maitoon (MaMa) project, where 12 dairy farms had during two test periods tested milk’s BHB (β-hydroxybutyrate) concentration during the first seven weeks after calving. On each period, 20 animals per farm were participating and each animal’s production information came from Mtech Digital Solutions. NEFA values were predicted by using the milk fatty acid composition determined with mid-infrared (MIR) spectrometry. The animals were divided into four different groups based on the milk BHB concentration (≤ 50, ≤ 100, ≤ 200 and ≥ 500 µmol/L). The most common breeds on the farms, Ayrshire and Holstein, were included in the analysis. Parity was investigated by first comparing heifers with cows and then by dividing the animals into four different parity groups (1., 2., 3. and ≥ 4.). The milk production and composition were analyzed with repeated measures for the periods of 60 and 305 days in milk. The dry period, rest period and days open were analyzed with Friedman’s non-parametric variance analysis. The ketosis group did not affect daily milk yield during 60 or 305 days. Milk fat concentration was higher and protein concentration lower in groups with higher milk ketone concentration. Holstein cows had higher milk production than Ayrshire cows, and older cows had higher production than heifers. Milk production and ECM up to 60 days tended to increase by parity, peaking in the third parity group and decreasing in the fourth or higher lactation. Milk protein yield increased in Ayrshire cows in association with higher milk BHBA concentration, whereas the opposite was observed in Holstein cows (interaction breed x ketosis group, P = 0,045). The interaction between breed and parity tended to affect protein content, Ayrshire heifers had lower protein content than Holstein heifers but Ayrshire cows had higher protein content than Holstein cows. The predicted NEFA concentration increased by ketosis group. Holstein cows tended to have greater predicted NEFA concentrations than Ayrshire cows and heifers had significantly greater predicted NEFA concentrations than cows. Ketosis group affected the length of the dry period; the dry period was the longest in the third ketosis group. In addition, the length of the dry period was increased by parity. Ayrshire had shorter rest period and less days open than Holstein. Based on the results from this study, there was a difference between breeds on how ketosis affects milk production and milk composition. Further research is needed to understand the basis of the difference between breeds.
 • Keijälä, Niila-Sakari (2020)
  Nowadays there is a lot of discussion about climate change and climate change affects everyone. In agriculture when studying the carbon cycle, it is essential to know and understand what is happening underground. Organic carbon bound to the soil is about 1500 Gt when measured from a depth of 1 m. According to the datasets in topsoil, at a depth of 0–30 cm, the amount of organic carbon is about 50 % of the total amount of organic carbon. For surface and subsoil examination the minirhizotron system provides an inexpensive and simple way to examine the roots of plants without destroying the plants examined. The objective of this study is to build and test a minirhizotron camera and scanner as well as to become familiar with image processing and its automation. The construction of the camera was started from an old minirhizotron camera which could be used as parts for a new one. The parts which could not be used from the old camera were designed with 3D modeling software and manufactured with 3D printer. For image acquisition an electronic microscope was bought. For the scanner system a normal USB powered flatbed scanner was purchased and a protective case was built for it. Imaging with a minirhizotron camera transparent tubes must be installed to the ground and they are usually installed vertically, horizontally, or at an angle of 30 ° to 45 °. The way that a scanner is installed is usually determined by what the purpose of the imaging is. The obtained image material showed that the self-built minirhizotron system is a suitable tool for root research and its relatively inexpensive price allows a wide distribution of the system, even among ordinary farmers. A prerequisite for the success of the images is close contact between the ground and the tubes or scanner. It allows the images to be accurately thresholded and gives reliable results when analyzing the images. Highlighting the roots by hand is very time consuming which is the reason that development of automatic analyzing is needed. Successful thresholding is also a prerequisite for the automation and it should be noted in the future. Viability of machine vision and machine learning in root studies should be studied.
 • Lahtinen, Viljami (2020)
  Suomen maatiloilla syntyy vuodessa 3500 – 6000 tn käärintäkalvomuovijätettä. Euroopan unioni on laatinut tiukat kierrätystavoitteet muovijätteelle, mikä koskee myös hankalasti kierrätettäviä maatalouden kalvomuoveja. Muovia voidaan kierrättää mekaanisesti ja kemiallisesti. Euroopan unioni hyväksyy kierrätykseksi ainoastaan mekaanisen kierrätyksen, joka ei sovellu yhdistelmämuovien ja likaisten jätemuovien kierrättämiseen. Mekaaninen muovin kierrätys on kehittynyt Suomessa Riihimäen kierrätyslaitoksen avauduttua kesällä 2016. Suomi on kehittänyt kemiallisen kierrätyksen teknologiaa ja konseptia kansallisella hanketuella vaikeasti kierrätettävien muovilaatujen kierrätykseen. Tässä tutkimuksessa selvitettiin verkkokyselyn avulla paalimuovijätteen kierrätyksen ja varastoinnin tilaa Suomessa. Kyselyyn vastasi 191 henkilöä, jotka edustivat sekä tuotanto- että harrastetiloja eri puolilla maata. Tutkimukseen osallistuneista tiloista 51 % oli hevostiloja, 25 % lihatiloja ja 12 % maitotiloja. Tavoitteena oli myös laatia toimintamalli käärintämuovikalvojen kierrättämisen tehostamiseksi. Kalvomuovijätteestä 52 prosenttia käsiteltiin tiloilla polttamalla tai läjittämällä. Hyödynnettäväksi päätyi 48 prosenttia materiaalista. Epäpuhtaudet vaikeuttivat muovin kierrätystä. Kierrätysmuovin varastointiin tiloilla ei kiinnitetty riittävää huomiota. Likaiset kalvomuovijätteet läjitettiin kasaan odottamaan jatkokäsittelyä. Tulosten perusteella 28 prosenttia tiloista poltti kalvomuovia. Asiaton muovin polttaminen lisää pienhiukkaspitoisuuksia paikallisesti. Valtakunnallisiin pienhiukkasten kokonaispäästöihin vaikutukset jäivät vähäisiksi. Tutkimukseen vastanneet tiesivät tiloilla tapahtuvan polton haitoista, mutta muovijätteen varastointia pidettiin vaikeana, kuljetusmatkoja kierrätyspisteisiin pitkinä ja kustannuksia lisäävinä. Yhtenäisen valtakunnallisen kierrätysjärjestelmän puuttuminen koettiin ongelmalliseksi. Onnistunut maatalouden paalimuovin kierrätys tulevaisuudessa perustuu jätteen puhtaanapitoon, lajitteluun, jätteen pakkaamiseen tiiviisti, laadukkaaseen varastointiin ja järkevään, tehokkaaseen kuljettamiseen.
 • Änäkkälä, Mikael (2020)
  The number of drones has increased in both the private and corporate sectors. There is also an interest in the use of drones in agriculture since by using them the large fields can be monitored easily. Automatic flight systems of drones are simple to use. More accurate overview of the field can be got by utilizing the drones than by making observations from the side of the field. With aerial photographs the measures for the field can be planned further. For example, based on the photos pesticide spraying or fertilize spreading can be planned for the field. Drones can also be used to estimate crop biomasses. With drones the development of the crops is possible to observe as a timeseries during the growing season. The aim of this study was to explore the use of multispectral images and 3D models in crop monitoring. Crop leaf area index (LAI), biomass and chlorophyll content were measured. There were 8 different plants/fertilization levels in this study. In this study, a multispectral camera and a RGB-camera were used to estimate crops features. With a multispectral camera the reflectance values of the vegetation, which described how much of the incoming sun radiation was reflected back from the vegetation, were able to determine. The multispectral camera had five spectral bands (blue, green, red, red edge and NIR). Based on these bands NDVI vegetation index was calculated. The reflectance values and vegetation indices were compared to the dry matter mass, LAI, and chlorophyll content determinations of the vegetation. From the images of the RGB-camera 3D-models were created to calculate crop volumes. Calculated volumes were compared to crop dry matter mass and LAI measurements. Linear regression analysis was used to examine the relationship between the variables calculated from the images and the parameters determined from the crops on the field. According to these results, the variables determined from the multispectral images explained the dry matter mass and leaf area index of the crop slightly less than the 3D-models determined from the RGB images. The strongest determined dependence of the data recorded by the multispectral camera was between the faba bean LAI and NDVI (R2 = 0,85). The relationship between the reflection/index data of multispectral camera and crop parameter was weak: average coefficient of determination for dry matter mass of the crop was 0.15, for chlorophyll content 0.14, and for LAI 0,21. The highest coefficient of determination for 3D model of crop volume was between the dry matter mass of oats (R2 = 0.91). The mean coefficient of dependence was 0.69 for the relationship between the plant dry matter masses and 3D model volumes. The mean coefficient of determination for the relationship between the leaf area index of plants and the 3D model volumes was 0.57. Based on these results, from the multispectral camera data, the NDVI index was best suited to determine the crops dry matter mass, leaf area index, and chlorophyll content. However, there were differences in the dependencies between different spectral bands/NDVI index and plant properties determined from different crops. 3D models produced stronger dependences for estimating crop dry matter mass and leaf area index than the quantities determined from multispectral images. Analyzing the data with more sophisticated calculation methods utilizing the values of several spectral bands and the indices in the same time would probably have been a more efficient method to analyzing the data than the current used linear regression used in this study. Removing errors, caused by external factors, from multispectral images was found to be very difficult. Especially reflectance values of dry soil differed clearly from vegetations values. Further studies are needed to develop vegetation indices that can reduce errors caused by external factors. In addition, data processing of images should be developed to utilize multiple spectral bands and vegetation indices to determine the relationship between crop characteristics and variables measured from images. In addition, different plant species imaging techniques should be investigated, as different plants have different reflection values.
 • Unnbom, Mari (2019)
  Suomi on sitoutunut tavoitteisiin pyrkiä lisäämään ravinteiden kierrätystä ja toimimaan ravinteiden kierrätyksen mallimaana. Suomessa syntyy vuosittain yli 21 miljoonaa tonnia erilaisia biomassoja, joita hyödyntämällä voidaan vähentää maatalouden riippuvuutta tuontilannoitteista ja vähentää näin alkutuotannon riippuvaisuutta uusiutumattomista raaka-aineista. Kierrätysraaka-aineisiin pohjautuvat orgaaniset ja epäorgaaniset lannoitteet eroavat toisistaan käytetyn raaka-aineen ja käsittelymenetelmien suhteen, ja nämä tekijät vaikuttavat niiden olomuotoihin, orgaanisen aineksen määrään ja ravinnepitoisuuksiin. Orgaanisten ja epäorgaanisten lannoitteiden merkittävin ero on niiden sisältämien ravinteiden olomuoto. Orgaaniset ravinteet vaativat mineralisoitumisprosessin. Tutkimukset osoittavat, että kierrätysravinteilla voidaan saada väkilannoitteiden veroisia satoja, mutta lisätutkimusta tarvitaan muun muassa niiden käytön pitkäaikaisvaikutuksista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko kierrätyslannoitevalmisteilla lannoitetun kauran sadonmuodostuksessa ja sadon laadussa eroja verrattuna väkilannoitekontrolliin ja lannoittamattomaan käsittelyyn yhden kasvukauden aikana. Tutkimuksen aineisto saatiin HYKERRYS-hankkeen (2016-2019) peltokokeesta kasvukaudella 2017. Tutkittavat kierrätyslannoitekäsittelyt olivat lihaluujauho mikrobilisällä, ammoniumsulfaatti, mädätejäännös täydennettynä ravinnelisällä sekä kiinteä matokomposti täydennettynä matokompostiuutteella. Koeruuduilta ennen puintia kerätyistä kasvustonäytteistä laskettiin pääversojen ja sivuversojen määrä, röyhyjen ja jyvien osuus kasveista, jyväsato, satoindeksi sekä maanpäällinen biomassa. Kasvustonäytteistä laskettuja satoja verrattiin puituihin satoihin ja käsittelyiden tuottamat typpisadot laskettiin. Tutkituista käsittelyistä mädätysjäännöksen, ammoniumsulfaatin ja lihaluujauhon sadot olivat väkilannoitekontrollin veroisia. Matokompostikäsittely ei eronnut satokomponenttien tai sadon suhteen lannoittamattomasta käsittelystä. Muut kierrätyslannoitteet olivat väkilannoitteen veroisia myös kasvuston muodostuksen, röyhyjen ja jyvien määrän ja jyväpainon suhteen. Suurin biomassa saatiin ammoniumsulfaattikäsittelyllä. Lannoittamaton kontrolli tuotti viljavalla maalla hyvän sadon, ja erot kierrätyslannoitteisiin verrattuna jäivät pieniksi. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että matokomposti poisluettuna kierrätyslannoitteiden sadonmuodostus ja sadon laatu ei eroa väkilannoitekäsittelystä. Koekenttä oli kuitenkin jo kokeen aloitusajankohtana valmiiksi multava ja ravinteikas, mikä rajoittaa tämän tutkimuksen yleistettävyyttä samankaltaisen ravinnetilan omaaville peltolohkoille.
 • Tikkanen, Meiju (2019)
  Tiivistelmä * Referat * Abstract The aim of this study was to examine the impact of group suckling and intermittent suckling on the number of successful and unsuccessful sucklings among other parameters related to length and success of sucklings. Treatments were control, single and group. In single and group treatments sucklings were intermittent beginning tree weeks after piglets were born. The length of one intermission was 8 hours and they lasted five days in a row. In control and single treatments animals were kept in single pens and in group treatment in group pens with 2 - 3 sows. Data included information of 20 sows and was collected on video from each of the examined pens. Data was analyzed with SPSS program. Analyses were made for the comparison of control and single treatments and for the comparison of single and group treatments in timetables of 24 hours before first intermission, 16 hours after first intermission and 24 hours after last intermission. Within all treatments, comparison was also made for 24 hours before first intermission and 24 after last intermission as well as 24 hours before first intermission and 16 hours after first intermission. According to results, there were more successful sucklings in single treatment than in group treatment without the effect of intermittent suckling. However, intermittent suckling had a greater impact in successful sucklings in single treatment than in group treatment as the number of unsuccessful sucklings increased more in single than in group treatment. The number of unsuccessful sucklings decreased in both treatments by the fifth day. The results of intermittent suckling are in line with the hypothesis of this study as the number of unsuccessful sucklings increased during intermittent nursing. Instead the hypothesis regarding group suckling was not supported by results of this study because there were more unsuccessful nursings in group treatment than in single treatment. If carried out in the right way, group suckling can improve welfare of sows and piglets and intermittent suckling can improve piglet’s performance during and after weaning.
 • Niskala, Riitta (2019)
  Barley is considered as the best small grain cereal for whole crop silage due to its good di-gestibility. An interesting alternative for barley is triticale which has had significantly higher yield in prior studies compared to barley. This study was conducted to determine the effects of triticale and barley whole crop silages on performance and carcass traits of growing beef bulls compared to grass silage-based diet. Five different total mixed rations (TMR) were compared. Grass silage based TMR was the control. Grass silage was replaced with barley or triticale whole crop silage in four other TMRs on two different levels. Either 50% or 100% of the grass silage dry matter (DM) was replaced. Intake of TMRs and live weight gain of bulls were monitored through-out the experiment and the feeds were analysed in a laboratory at the end of the experiment. The fermentation quality of the silages was good. Dry matter concentration of whole crop si-lages were higher and crude protein as well as neutral detergent fibre concentrations were lower than in grass silage. Starch concentration (308 g/kg DM) of barley silage was higher than in triticale (172 g/kg DM). D-value (685 g/kg DM) and metabolizable energy content of grass silage was higher than those of the whole crop silages. Furthermore, in barley whole crop silage D-value (659 g/kg DM) was higher than in the triticale whole crop silage (622 g/kg DM). When replacing grass with triticale, DM as well as starch intakes were increased, and crude protein intake decreased linearly. The feeding had no effect on animals’ growth rate, but car-cass gain tended to decrease as the proportion of triticale in the diet increased. Feed conver-sion (kg DM/ kg live or carcass weight gain) was less efficient and crude protein conversion improved linearly when grass silage was replaced with triticale. Also, dressing proportion de-creased linearly when replacing grass with triticale silage. When grass silage was replaced with barley silage the DM intake, ME, metabolizable protein and starch intake as well as live weight gain increased, and crude protein intake decreased linearly. Dry matter and crude pro-tein conversion ratios and fat score changed curvilinearly as proportion of barley silage in-creased. Dry matter intake of the mixture of grass and barley silages per kilogram of growth was higher compared to other diets. Barley silage diet had better crude protein utilization than other diets. Fat scores were lower with grass silage compared to other silages. As triticale replaced grass, intake increased, but that did not affect the rate of live weight gain. Dressing proportion decreased, dry matter conversion rate declined, and crude protein con-version rate improved. The results can mainly be explained by lower digestibility and higher iNDF-concentration of triticale silage compared to grass silage. The experiment showed that grass silage can be replaced with barley whole crop silage with-out negative effects on production, and growth rate was even improved with barley silage. This was mainly due to higher daily ME intake. Dry matter intake per kg carcass weight gain was higher for bulls fed with whole crop silages. That can increase feed costs depending on the production costs of the roughage.
 • Seppä, Elina (2020)
  Variety resistance in an economic means for the environment and the farmer to control pathogens that generally affect crops. In European spring wheat varieties, the resistance to leaf spot diseases has received less attention, especially with regard to significant parastagonospora nodorum blotch (also known as leaf and glume blotch) and tan spot in Finland. In this dissertation, new sources of disease resistance were sought from an extensive collection of spring wheat landraces. The resistance of four wheat gene bank material was screened and investigated against Finnish Parastagonospora nodorum and Pyrenophora tritici-repentis isolates. The study included three commonly grown spring wheat varieties to which the disease resistance of landraces was compared. The study was part of the Natural Resources Institute Finland’s (Luke) Hyötygeeni-project (Genetic Resources for Utilization - A Toolkit for Plant Breeding), which examined the pre-breeding chain as a part of the plant breeding process. Genotypes expressing a resistance to the leaf spot diseases were found from the studied spring wheat landraces. Landraces, which were found to be highly resistant to the wheat leaf spot diseases, was native to China and Sweden. Excellent durability to/for both parastagonospora nodorum blotch and tan spot was observed in Gotland single grain (ein korn) wheat (NGB 4497). The research for sources of disease resistance must be continued even more widely in landraces and wild species, and at the same time new forms and technologies of disease resistance screening must be developed. Ultimately, however, the aim is to ensure that yield levels and crop security remain good and to ensure research, breeding and production of domestic high-quality spring wheat in Finland.
 • Partti, Katarina (2019)
  Maissia on perinteisesti viljelty Suomen olosuhteisiin verrattuna pidemmän ja lämpimämmän kasvukauden maissa. Tutkielman tarkoitus oli selvittää maissin kehitysasteen ja säilöntäaineen vaikutusta maissisäilörehun laatuun Suomessa. Tutkimus toteutettiin kasvukaudella 2017 osana laajempaa tutkimusta Viikin opetus- ja tutkimustilalla. Säilörehuun käytettiin katteellisesti viljeltyä P7326 (Pioneer) maissilajiketta. Kylvöpäivä oli 11.5.2017 ja korjuupäivät 6.9.2017 ja 1.11.2017. Säilöntä suoritettiin samana päivänä korjuun kanssa 1,5 litran laboratoriosiiloihin. Säilönnän yhteydessä otetuista säilörehun raaka- ainenäytteistä analysoitiin primäärinen ja sekundäärinen kuiva-aine, tuhka, tärkkelys, vesiliukoiset hiilihydraatit (sokerit), typpi ja liukoinen typpi sekä in vitro –sulavuus, jonka avulla laskettiin D-arvo. Eri aikoina korjatuille rehuille käytettiin osittain eri säilöntäaineita. Ensimmäisen korjuun rehu säilöttiin ilman säilöntäainetta, biologisella säilöntäaineella (Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum), happoseoksella (muurahaishappo, natriumformiaatti, propionihappo ja sorbiinihappo) sekä muurahaishapon kahdella eri annostustasolla. Jälkimmäisen korjuun rehu säilöttiin ilman säilöntäainetta, biologisella säilöntäaineella, happoseoksella, NaHe-säilöntäaineella (natriumnitriitti, heksamiini, natriumbentsoaatti) sekä BeSo-säilöntäaineella (natriumbentsoatti, kaliumsorbaatti). Säilörehusiilot avattiin 132 päivän kuluttua säilönnästä ja rehuista määritettiin aerobinen stabiilisuus sekä analysoitiin primäärinen ja sekundäärinen kuiva-aine, pH, typpi, ammonium-N, vesiliukoiset hiilihydraatit, maitohappo ja haihtuvat rasvahapot (VFA). Raaka-aineissa oli eroa korjuuajan mukaan. Myöhemmin korjatussa rehuraaka-aineessa oli suurempi kuiva- aine- ja tärkkelyspitoisuus kuin aikaisemmin korjatussa. Aikaisemmin korjatussa raaka-aineessa oli suurempi sokeripitoisuus kuin myöhemmin korjatussa. Säilöntäaineet paransivat aerobista stabiilisuutta verrattaessa painorehuun. Toisella korjuukerralla biologisesti, NaHe- sekä BeSo-säilötyt rehut olivat merkitsevästi aerobisesti stabiilimpia kuin painorehu. Ensimmäisellä korjuukerralla painorehussa ja biologista säilöntäainetta käytettäessä rehuun muodostui huomattavan paljon maitohappoa. Seos- ja muurahaishapporehuissa käymistä oli selvästi vähemmän ja niihin jäi paljon vesiliukoisia hiilihydraatteja painorehuun ja biologisesti säilöttyyn rehuun verrattuna. Osassa koekäsittelyjä oli etikkahappoa ja ammoniumtyppeä enemmän kuin laatuvaatimusten mukaan hyvälaatuisessa rehussa on. Rehujen hygieeninen laatu oli kuitenkin hyvä eikä voihappokäymistä havaittu. Suomessa kasvatetun maissin kuiva-ainepitoisuus on pienempi kuin kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu. Maissin kuiva-ainepitoisuuteen vaikuttaa kasvukausi, joka Suomessa on lyhyt. Lisätutkimusta suomalaisen maissisäilörehun vaikutuksesta syöntiin ja tuotokseen kaivataan, mutta hygieenisen ja ravitsemuksellisen laadun perusteella maissi voi olla hyvä säilörehukasvi Suomen olosuhteissa.
 • Amperla, Liisa (2020)
  Tiivistelmä – Referent – Abstract Mansikanviljelyn ongelmana Suomessa ovat matalat satotasot. Korotettua viljelypenkkiä käyttämällä on muilla mansikanviljelyalueilla saatu suuremmat sadot ja parempi marjan laatu. Muilla viljelyalueilla menetelmää on käytetty enemmän yksivuotisessa kuin monivuotisessa mansikanviljelyssä. Suomen ilmastossa korotetun avomaanviljelypenkin kuitenkin pelätään aiheuttavan talvivaurioita. Viimeisimmät tulokset korotetun viljelypenkin käytöstä Suomessa ovat kuitenkin rohkaisevia, talvivaurioita ei syntynyt kokeessa käytetyllä lajikkeella. Lisää tutkimusta eri lajikkeiden vasteesta korotettuun viljelypenkkiin pohjoisten olojen monivuotisessa mansikan viljelyssä kuitenkin tarvitaan. Tässä tutkimuksessa tutkittiin kolmen lajikkeen vastetta kahdella penkin korkeudella, 10 ja 20 cm, sekä kahdella maalajilla. Kokeessa käytetyt lajikkeet olivat suositut viljelylajikkeet, ’Honeyoe’ ja ’Polka’ sekä Luonnonvarakeskuksen uusi, aikainen lajike, ’Lumotar’. Tässä kokeessa selvitettiin eri korkeuksien vaikutusta kasvuun, sadon määrään ja laatuun, sekä juurakoiden tärkkelyspitoisuuteen. Marjan laadun mittareina käytettiin liukoisten kuiva-aineiden pitoisuutta sekä titrautuvien happojen määrää. Eri käsittelyt vaikuttivat mitattuihin kasvun ja sadon indikaattoreihin. 20 cm penkin korkeutta käyttämällä saatiin suurempi satopotentiaali ja se myös toteutui paremmin. Tässä tutkimuksessa korkeudella ei kuitenkaan ollut vaikutusta marjan laatuun eikä juurakon tärkkelyspitoisuuteen. Korkeamman penkin korkeuden vaikutusta tuottavuuteen pohjoisissa oloissa onkin kuitenkin edelleen selvitettävä ja lajikkeiden kastelu ja lannoitusvaatimuksia tarkennettava. Näyttää kuitenkin, että korotettu avomaanviljelypenkki kohentaa kasvuoloja molemmilla maalajeilla ja kaikilla kokeessa käytetyillä lajikkeilla mansikalle edulliseen suuntaan. Näin se lisää mansikan kasvua ja suurentaa satoa.