Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by discipline "Kasvatuspsykologia"

Sort by: Order: Results:

 • Miettinen, Ilkka (2017)
  The aim of the study is to investigate educators' professional identity. From the narrative approach, identity is formed discursively in speech and narration. In the study, I analysed how and in which dimensions the educators, who worked in the context of co-teaching, were forming professional identity in speech and how the educators narratively positioned themselves in their communities. The investigation of professional identity in the context of co-teaching is relevant due to changing perceptions of teachership and learning. In this multiple case study, three educators were interviewed. All three educators were working in elementary schools in which they were working in the context of co-teaching. Two of the educators were working as a special education teachers and one of the educators as a school aid. All three has also participated my earlier study concerning co-teaching. The data was produced by interviewing the educators in December 2015. Positioning analysis was used in data analysis. In positioning analysis (Bamberg, 2011) the forming of professional identity was analyzed by investigating three dilemmatic dimensions in narration: (1) uniqueness vs. being the same as everyone else, (2) control vs. adaptation and (3) continuity vs. change. In analysis, 58 subject positions were analysed and then divided to four major categories: subject positions in which (1) control is originated from the subject, (2) control isn't originated from the will of a subject, but subject is in control, (3) subject adapts to the world willingly and (4) subject adapts to world unwillingly. In the subject positions in categories (1) and (3) a subject is willingly. These positions were often associated with the relationships with the other educators. In the subject positions in the categories (2) and (4) a subject is unwillingly. In the subject positions, in which an educator was forced to unwillingly control the events (2), the social category of challenging pupils emerged often. Also the subject positions, in which subject adapts to world unwillingly (4), were pictured undesirable. They were related to restrictions in time and space, institutional decision making, institutional structures and social chance including the chance in parenthood and pupils.
 • Eerolainen, Eemeli (2020)
  Aims. The aim of this study was to examine the relation between adolescents’ academic self-efficacy and their family structure, estimated income and estimated quality of parent-child-relationship. Self-efficacy, also known as one’s trust in their own capabilities, is a fundamental source of human motivation. It is positively related to persistence, stress control and performance, all of which support success in school. Earlier studies have shown that family background is related to adolescent’s academic self-efficacy and academic performance. Methods. The data was collected with questionnaires as a part of Mind the Gap -project during spring 2014. The participants (N = 1316) were 13–14-year-old students from elementary schools of the metropolitan area of Finland. Academic self-efficacy was measured of six different school subjects. The estimated income was evaluated in general and in relation to friends. The estimated parent-child-relationship was evaluated in relation to mum and dad seperately. The instruments were based on questionnaries used in previous research. I used one-way analysis of variance to examine, whether there were differences in the levels of academic self-efficacy between groups based on family structure, income and parent-child-relationship. I also used regression analysis to see, whether family structure, evaluated income and evaluated quality of parent-child-relationship predicts the variation of academic self-efficacy. Results and conclusions. Adolescents from intact families had higher level of academic self-efficacy than adolescents from blended families or single parent families. Adolescents who evaluated their income higher had higher level of academic self-efficacy than adolescents with low or mediocre evaluation of income. Adolescents who evaluated their parent-child-relationship higher had higher level of academic self-efficacy than adolescents with poor or mediocre evaluation of parent-child-relationship. Family structure, estimated income and estimated parent-child-relationship predicted academic self-efficacy, but not strongly. The results were similar to earlier findings. The results suggest that adolescents from certain backgrounds might be in greater need of support of their academic self-efficacy. This should be noticed by the school and the caretakers.
 • Partanen, Eeva (2018)
  Tavoitteet. Tutkimuksen tavoite oli tutkia nuorten kouluminäpystyvyyden kehitystä yläasteen aikana ja selvittää, miten se on yhteydessä myönteiseen suhtautumiseen opettajaan ja kouluun, oppimisvaikeuksiin sekä koulumenestykseen. Kouluminäpystyvyys, eli uskomukset omista taidoista ja suoriutumisesta suhteessa kouluun, on aiemman tutkimuksen mukaan merkittävä tekijä koulussa siksi, että se tukee haasteisiin tarttumista lisäämällä motivaatiota, on positiivisesti yhteydessä koulumenestyksen kanssa ja voi olla merkittävä tekijä jatkokouluttautumisen kannalta. Aiemman tutkimuksen mukaan kouluminäpystyvyyden taso laskee loivasti yläasteen aikana. Menetelmät. Aineisto kerättiin osana Mind the Gap -hanketta vuosina 2014-2016. Osallistujat (7-lk N=1318, 9-lk N=884) asuivat eräässä suuressa pääkaupunkiseudun kaupungissa. Minäpystyvyyttä mitattiin suhteessa kuuteen eri oppiaineeseen. Myönteistä suhtautumista opettajaan ja kouluun sekä oppimisvaikeuksia mitattiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyn väittämillä. Kaikkia väittämiä arvioitiin Likert-asteikolla. Koulumenestystä mitattiin Opetushallituksen rekisteristä haetuilla arvosanoilla. Käytin parittaista t-testiä tutkiakseni, muuttuiko minäpystyvyyden taso yläasteen aikana. Analysoin regressioanalyysillä, selittivätkö opettajaan ja kouluun suhtautuminen sekä itseraportoidut oppimisvaikeudet kou-luminäpystyvyyden tasoa sekä sitä, miten minäpystyvyys oli yhteydessä arvosanoihin. Tulokset ja johtopäätökset. Minäpystyvyyden taso oli kohtalaisen korkea yläasteen alussa ja yleinen kouluminäpystyvyys pysyi tasaisena yläasteen aikana. Oppiainekohtainen minäpystyvyys oli 7-luokalla korkeinta taito- ja taideaineissa ja matalinta fysiikassa ja järjestys sen suhteen, kuinka voimakasta minäpystyvyyttä oppiaineissa koettiin, säilyi samana yläasteen aikana. Minäpystyvyyden taso vieraiden kielten ja matematiikan osalta pysyi samana, kun taas äidinkielessä tai suomessa toisena kielenä, fysiikassa sekä biologiassa minäpystyvyyden taso kasvoi ja taito- ja taideaineissa se puolestaan laski. Myönteinen suhtautuminen opettajaan ja kouluun oli yhteydessä yläasteen alussa ja lopussa korkeampaan kouluminäpystyvyyteen, kun taas itseraportoidut oppimisvaikeudet olivat yhteydessä matalampaan kouluminäpystyvyyteen. Kouluminäpystyvyyden ja koulumenestyksen välillä havaittiin positiivisia yhteyksiä, jopa silloin kun aiempi menestys otettiin huomioon ja tämä päti erityisesti matematiikan osalta. Pro gradu -työ on osittain ristiriidassa aiemman tutkimuksen kanssa siitä, että kouluminäpystyvyys laskisi, mutta tukee aiempia tutkimuksia muilta osin ja vahvistaa käsitystä siitä, että korkea minäpystyvyys on merkittävä koulumenestystä tukeva ilmiö.
 • Nasib, Nea (2020)
  Global education is a response to the needs of a globalized world. Global education was included in the Finnish national core curriculum in the latest curriculum reform in 2014. However, global education and especially its postcolonial approach, critical global education, calls for a more systematic inclusion in all the structures of education. This study aimed to examine how the contents and objectives of global and critical global education are included in the Finnish national core curriculum 2014. I also examined how the contents of global and critical global education included in the general objectives and the value base of the national core curriculum, reflect on the subject-specific goals and contents in the grades 3 to 6. The study data consisted of chapters 1, 2, 3, 4, and 14 of the Finnish national core curriculum 2014. The research was conducted as a theory-driven content analysis. I organized the data into themes and categories based on theory about global education and critical global education. I analyzed how the contents of global and critical global education were included in the general objectives and value base of the national core curriculum and compared these results with the subject-specific goals and contents. By comparing theory and the themes emerging from the data, I also paid attention to the contents of critical global education that were not included in the national core curriculum 2014. Based on the results of this research, many of the areas of global education, especially the education for active citizenship and respect for cultural diversity can be seen throughout the national core curriculum 2014. However, the concepts of global education and global citizenship were presented merely as disconnected and abstract topics thus leaving the accentuated sub themes in global education disconnected. The core mission of global education as an integrator of various approaches in the field of education was not transmitted in the study data. Few objectives of critical global education were seen, sense of agency, respect for cultural diversity and critical thinking being emphasized the most.
 • Vainiola, Minna (2016)
  The teacher-pupil interaction affects the quality of the pupils' school attendance and school performance significantly. The teacher-pupil interaction has been studied extensively, but the pupils' own perspective on the topic has received less attention. This study examined the pupil's perceptions concerning the teacher-pupil interaction during lessons. The teacher-pupil interaction is affected by several underlying factors such as the school, the class as a learning environment, as well as gender of the pupil. In addition, previous research has shown that school transition affects the quality of the teacher-pupil interaction. The study also looked at the differences in pupils' experiences regarding the quality of the teacher-pupil interaction between schools, class, upper and lower grades and between girls and boys. This study was conducted as part of the Education, Agency and Pedagogical Well-being in primary school - research project (Pyhältö , Soini & Pietarinen , 2010). The authors study involved nine classes from three different schools. Four eight grade and five sixth grade classes. The schools were located in different parts of Finland. The data was collected using images about lesson situations, to stimulate the pupils' writing about these situations. A total of 167 pupils answered the image-projection-task. Two different lesson-situations were selected into the study. The pupil descriptions of the circumstances were first analyzed via content analysis. The findings of the qualitative analysis composed were three different teacher-pupil interaction pro-files. These profiles were given numerical values , which allowed the examination of differences of the pupils' experiences between, gender, class, grade and school. The three teacher-pupil interaction profiles were termed as follows; the qualified, the cynical, and the teacher functioning as a part of the machinery. The interaction profiles were distributed very evenly across the data. There was a statistically significant difference between all the analyzed factors in the interaction profiles. In particular, the experiences about the teacher-pupil interaction between girls and boys proved to be virtually contrary. A more targeted research regarding the topic on a large sample size is needed. Future research would advisably be linked to the introduction of the new curriculum (POPS 2014), which aims to influence the teaching methods and practices and thus inevitably also effects on the teacher-pupil interaction.
 • Jokela, Lilja (2018)
  The professional development of nursing students takes place by integrating theoretical and practical knowledge in clinical practice. The clinical practice covers approximately half of nursing studies. Studies concerning clinical practice supervision have pointed out that contemporary supervision is not done the optimal way when it comes to certain supervision factors like supervisory resources or supervisory competence. These problems can be difficult to solve, if it is not understood how the supersivison works as a whole and which different factors finally affect the appearance of it. The purpose of this study was to examine the clinical practice supervision in nursing context, and with a systemic approach (Bertalanffy 1968) increase the understanding of the supervisory factors and their mutual relations that affect the appearance of the supervision. The aim was to produce knowledge especially about supervision as a systemic whole, and which factors challenge the quality of supervision. The theoretical framework of this study was built around the supervision theory focusing on nursing context. In addition, the systemic approach that was applied in this study was presented in the theoretical framework. This study is an empirical qualitative study. The data was acquired by three group theme interviews and questionnaires (N=13) from nurse students’ supervisors from different health care units. Content analysis was used as the method for the analysis, and the material was examined as a whole in order to reach the unseen dynamics that were delineated between the divisions of the supervision. A systemic model of supervision (The Dynamic Model of Supervision) was created as a result of this research in order to locate those factors and relations of the factors that affect the appearance of supervision. The model examines the supervision more holistically than earlier research, so that it does not merely examine single factors that affect the supervision, but also the dynamic relation of those factors. Use of the model gives a more realistic picture of the complex and systemic nature of supervision. The model offers a new point of view to develop the supervision, because with the help of the model it is possible to reach the actual reasons that lie behind single supervision factors. Although this study concentrated in the nursing context, the knowledge it offers can be used to understand practical training supervision as a phenomenon also in general level.
 • Eskelinen, Riikka Elina (2013)
  The aim of this study was to investigate children's well-being by using the principles of child perspective research (Karlsson and Karimäki 2012). The purpose was to hear children's voice and listen to children's perspectives about their well-being in schoolyard. This study is part of the project "Children tell of their well-being - who listens?" TelLis, project number 1134911). The project is led by Liisa Karlsson. In the project the aim is to gain a new understanding of children's lived and experienced well-being by listening to children's narratives of well-being. I analysed 38 photographs and 38 stories that children had told by using the Storycrafting Method. The study was qualitative. Based on the results, it was found that following factors influence on children's well-being in schoolyard: possibility to act and play, cosy environment, friends, possibilities to influence, feeling of safety. The results show that following factors prevent children's well-being in schoolyard: restrictioning of play and action, untidy and unsuitable environment, problems in peer relationships, the lack of possibilities to influence, insecurity and dangerousness.
 • Lahtinen, Vilma (2019)
  The purpose of this study was to find out what perceptions and experiences a classroom teacher and his/hers students have about the impact of playing a digital learning game Bingel on student motivation. Previous studies have shown inconsistent results on the impact of digital learning games on student motivation. Various studies have shown that digital learning games either improve student motivation (eg. Tüzün, Yılmaz-Soylu, Karakuş, İnal and Kızılkaya, 2009) or student motivation increases momentarily but soon returns to the same level as it was with traditional teaching methods (eg. Jaatinen, 2016). The purpose of the study is to describe the elements of motivation that the classroom teacher and his/hers students highlight in their interviews about the digital learning game Bingel. The study is a qualitative case study conducted by interviewing fifth-grade students and a classroom teacher from one primary school in the Helsinki metropolitan area. The interviews were conducted as a semi-structured theme interview with six students and one classroom teacher. The class had been using the digital learning game Bingel regularly for over four years in math studies. The interviews were transcribed and the material was analyzed using theory-guided content analysis method. Analysis of this thesis was guided by three well-known motivation theories: The self determination theory by Ryan and Deci (2002), expec-tancy-value theory by Eccles and Wigfield (2002) and the academic emotion theory by Pekrun, Goetz, Titz and Perry (2002). In their interviews, students highlighted the following elements in Bingel that influence their motivation: the game's point and reward system, experiences of autonomy and competence, the interest-enjoyment value, utility value and the costs of playing Bingel, and positive and negative academic emotions. The classroom teacher interview also highlighted all of the above elements except the experiences of autonomy. The Bingel learning game seems to satisfy many motivational elements in the areas of the self determination theory, expectancy-value theory and theory of academic emotions. In addition, Bingel's point and reward system seems to provide student motivation.
 • Puha, Joonatan (2020)
  Aims. The focus of this study is to uncover a class teacher’s mental structures regarding the interaction between school and home. The main objective of the study is to describe, analyze and interpret how recently graduated class teachers determine themselves as part of the interaction between school and home, and how they build shared knowledge using relational expertise. This research holds a theoretical perspective. The research questions of the study are as follows: 1) How do common knowledge and object of activity evolve as theoretical concepts as they interpret newly graduated class teachers’ understanding of interaction between school and home? 2) How do the interviewees use their relational expertise as they expand the objects of activity between school and home? 3) What sort of dialectical dissonances do the interviewees understand in the interaction between school and home on the systemic level of school? Materials and methods. The material of the research consists of the transcriptions of thematic interviews of three class teachers, who have studied behavioral science, and their written views concerning the interaction between school and home. The study follows a phenomenographic approach as the methodology. At the first stage of the analysis different meanings are inductively charted from the interviews to determine how they understand interaction between school and home. At the second stage meanings are deductively merged into theoretical categories. Finally, the interrelated systems of theoretical categories are made. In this interrelated system the theoretical concepts of relational expertise, shared knowledge, object of activity and professional agency interact to form a new theoretical synthesis to describe interaction between school and home. Results. The interviewees build shared knowledge through contributing to finite and infinite objects of activity. The interviewees use relational expertise and professional agency to expand the objects of activity. The contribution of the interviewees to the infinite object of activity appears more future-oriented than to the finite object of activity. The school system did not encourage reciprocal communication between school and home for the interviewees. According to the interviewees, the agency of students during the interaction between school and home is not as clear as the agency of class teacher or parents. A potential follow-up research could address the agency of the student in communication between school and home.
 • Kalo, Antti (2019)
  Objectives The national core curriculum which is drawn up by the Finnish National Agency for Education emphasizes student social engagement. However, social engagement is not defined in the national core curriculum. In the research literature social engagement has been associated with other similar concepts such as agency, empowerment and participation. This study aims to thematically code and interpret class teachers thoughts and opinions on student social engagement. Methods In this study four class teachers who were per se interested in social engagement were interviewed on the subject individually. Research material was transcribed word by word and analyzed with content analysis. Results and discussion Four themes were found in the research material: taking students individual opinions to account, possibility to influence, sense of community and active agency. Teachers also highlighted that especially with younger students there are some necessary limitations to student social engagement. According to the interviewed teachers, the effect these limitations have on student social engagement will gradually diminish when the students mature or when mutual trust increases.
 • Abdulhamed, Rekar (2020)
  Purpose The aim of this study is to examine the mental and social well-being of adolescents with an immigrant or culturally diverse background attending the final grades of secondary school. The focus of the analyses regarded comparison between first- (1st gen) and second-generation (2nd gen) immigrants based on depression and anxiety symptoms as well as experiences of social acceptance and rejection, the possibility to discuss personal concerns with someone and the possibility to discuss personal matters with parents. The association of these social factors as well as the immigrant background on the depression and anxiety symptoms was analysed. Internationally research results for 1st and 2nd regarding well-being have been contradictory, and in the USA researchers have been puzzled by the so-called immigrant paradox where, contrary to the theory of acculturation, 1st gen have been scoring higher in well-being measures relative to 2nd gen. This study builds its theoretical background in acculturative theory and research, which provides tools for examining the causes and consequences of well-being differences in 1st and 2nd generation adolescents with an immigrant background. The study explores ways to promote the well-being of culturally diverse adolescents in schools. Methods The data used in this study was acquired from the School Health Promotion survey 2017, comprising the data of 8th and 9th graders (N = 73 690). Mental well-being was assessed with PHQ-2 and GAD-7 scales. Social well-being was measured by a sum variable measuring experience in rejection and social acceptance, the possibility to discuss one’s concerns with someone and the possibility to discuss one’s personal matters with parents. Cross-tabulation, Welch’s T-test and logistic regression analysis was used in the data analyses. Results 1st gen showed significantly more mental health symptoms compared to 2nd gen. Furthermore, 1st gen scored lower on all social welfare measures. This is in line with the expectations of the acculturation theory, and thus immigrant paradox was not manifested in this study. As many as 42,1% of 1st gen report that they couldn’t discuss one’s worries to anyone and over a fifth of them hardly ever talked about their personal matters with their parents. In particular, social rejection hampered mental well-being, whilst experiences of social acceptance as well as the possibility to discuss with parents promoted mental well-being.
 • Liinamaa, Liisa (2012)
  The purpose of this study was to investigate explaining among third grade primary school students undergoing inquiry-based science project. Secondly, the aim of the study was to observe the ways with which the teacher sought to promote and scaffold explanation development by students. Previous studies have shown that self-made explanations have an impact on learning outcomes. Explaining has a particularly important role in science education in which the starting point for teaching should be in utilizing students' own experiences, skills and knowledge. This is a qualitative case study written from a socio-cultural point of view using video research as a method. The class in question had 18 students. Material was collected during the spring 2008, when a science project was carried out in the class. In this study I analyzed 6 classes all related to the project. I categorized the explanations using a modified literature-based classification system. These categories were descriptive and developmental intuitive explanations, descriptive and developmental unifying explanations, descriptive and developmental scientific explanations and unclassified explanations. In order to find out the possible methods the teacher used as scaffolds, I further analyzed all the developmental scientific explanations made by the students. I analyzed discovered scaffolding methods using transcribed examples of the classroom discourse. The results indicated that students' explanations changed during the monitoring period. Intuitive explanations and unifying explanations had a relatively high share in the first lesson, after which it decreased. Nevertheless, this category of explanations did not totally disappear either. The number of descriptive scientific explanations stayed relatively high throughout the analyzed period but the share of the developmental scientific explanations increased. By using certain methods the teacher seemed to support the creation of developmental scientific explanations. Those methods were teacher-led questions, mediating conversation and invocation of students' experience and expertise. The study offers examples of what kind of a role explaining has in practical school work, as well as ways how teachers can support students' explanation development during the classes.
 • Viljakainen, Reeta (2020)
  The aim of this study was to find out how much enjoyment, boredom and anxiety students experience in mathematics-related situations: during lessons, homework and tests. The study investigates the relations of these emotions with achievement in mathematics. Moreover, gender, school and classroom differences in these relationships are examined. In spring 2017, 215 third-graders from four Helsinki schools responded to the AEQ-ES (Achievement Emotions Questionnaire-Elementary School) survey and participated in three tests measuring mathematics achievement as part of the MathMot study. The fit of the data for the AEQ-ES structural model was analysed using confirmatory factor analysis. The connections between emotions and achievement as well as differences in these connections were studied by non-parametric methods: the Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H tests, as well as Spearman’s rank correlation coefficient. The study revealed that students experienced much more mathematics-related enjoyment than boredom or anxiety, which were experienced very little. Consistent with findings from previous research, it was found that emotions are related to achievement, positively to enjoyment and negatively to boredom and anxiety. This connection was strongest in emotions associated with lessons. Few statistically significant differences were observed between genders. In terms of achievement, there was a statistically significant difference between schools in all mathematics tests. Differences were also found between classrooms, albeit not in all tests. Furthermore, between a school receiving positive discrimination funding and a school providing weighted-curriculum education, there was a statistically significant difference in achievement and some emotions.
 • Sofronjuk, Elina (2018)
  Pupils’ relationship towards mathematics starts to deteriorate already between third and fifth grade. In order to find ways to influence pupils’ deteriorating relationship toward mathematics I familiarized myself with the concept of mathematical identity. Mathematical identity is used to describe individual’s relationship towards mathematics as well as the factors that have influenced his or her relationship towards mathematics. Majority of research on mathematical identity has been focused on adults. However, it would be important to study children’s mathematical identity because individuals’ school experiences have far-reaching effects on their mathematical identity. The aim of this study is to transfer research of mathematical identity to school context by describing mathematical identities of one fifth grade class as well as to find out which factors pupils themselves experience as supporting or weakening factors on their mathematical identity. This study was a mixed methods case study. The material of this study consists of 21 pupils’ answers to a Likert-scale questionnaire and semi-structured theme interviews of three pupils that had been selected based on their answers to the Likert-scale questionnaire. All pupils were also divided into six different groups that had a different mathematical identity based on the questionnaire. The differences of these groups were examined by the Kruskal-Wallis test. The theme interviews were analysed by theory-based content analysis. In broad outline the normative mathematical identity of the class seemed positive. Pupils trusted their mathematical skills and considered math important. The factors supporting their mathematical identity were experiences of competence, help and support from home, good class spirit and a teacher who taught them different ways to solve math problems. However, pupils liking towards mathematics had decreased over the years. The biggest differences between pupils were in their attitudes towards mathematics and in how much they were enjoying mathematics. The most significant factor weakening their mathematical identity was boredom. Based on this study the best ways to decrease the boredom would be to increase group work, to use more math games, to offer pupils exercises of different levels and to use an exercise book rather than a notebook. These factors would improve pupils’ mathematical identity by increasing pleasantness of math lessons and by increasing pupils’ opportunities to influence their own studies of mathematics.
 • Hämäläinen, Heini (2017)
  Aims. Previous studies have shown, that an environment that supports the fulfilment of basic psychological needs such as autonomy, competence and relatedness, has a major impact on human's well-being. Those studies have also found out that spending time in forest environment decreases stress, increases energy and enthusiasm, improves attention and concentration, and also enhances team spirit and willingness to relate with others. The aim of this thesis is to study how well pupils experience autonomy, competence and relatedness in natural science lessons. The study also explores how teacher's pedagogical choices in classroom and in forest can create circumstances that support the fulfilment of basic psychological needs of the pupils. Methods. This thesis is a case study about well-being of 4th grade pupils in natural science lessons. The study was conducted in one school in southern Finland in the spring of 2016. There were 25 pupils participating in the study. During the research period, the data of this mixed methods -study was collected by two ways. Pupils were given questionnaires that measured the fulfilment of their basic psychological needs, and their teacher kept an informal diary about the lessons. Statistical methods were used to describe the data collected by questionnaires, and non-parametric tests were used in analysis. Teacher's diary was analysed by a qualitative theory-based content analysis. Results and Conclusions. In this study, the basic psychological needs of the pupils were fulfilled reasonably well in all lessons. When comparing the learning environments, the results were a little bit better for those lessons that were held in forest environment. The connection between competence and learning environment was found to be statistically significant. In this study, plenty of circumstances were found to contribute to the fulfilment of basic psychological needs. In conclusion, the well-being of pupils can be enhanced by activating them and encouraging them to participate, and by offering them opportunities to have an impact on the issues that are important to them. In addition, the well-being of pupils can also be enhanced by offering appropriately challenging tasks, and by fostering safe and approbative atmosphere.
 • Ahonen, Jonna (2019)
  The wellbeing and agency of children are undeniably important topics. A variety of different agreements and acts need to be taken into consideration when ensuring their wellbeing and agency are realized. Earlier research has shown that children’s wellbeing is often viewed adult-oriented and is based on worries and problems. Additionally, child-oriented research on elementary school aged children’s experience of their own wellbeing is still sparse, even though the need for it has been recognized. This study portrays sixth graders’ wellbeing as they experience and describe it. The aim of this study was to increase understanding of those sources for children’s wellbeing that the children themselves find important and meaningful. The theoretical background of this study is in positive psychology. The method used in this study was qualitative, and it was based on child-oriented and phenomenological-hermeneutic principals. The material researched for this study consisted of photographs taken by the children and the writings to go with them (N=22). The material was produced and collected during the fall of 2017 in a Positive CV pilot at an elementary school in southern Finland. Content analysis and phenomenological-hermeneutic method were used to analyse the material. The results were built by both direct mentions and meaning-making. By examining the photographs taken by the children and their direct mentions in their writings the following were found to be important factors: activities, relations, sleep, and material things. The following factors were formed in the research of children’s meaning-making: self-expression, relatedness, capacity, and positive emotional experiences. These factors are supportive of one’s wellbeing, therefore they are also sources of wellbeing for the sixth graders participating this study. This study has given us a chance to be aware of the diversity in children’s wellbeing. Wellbeing is important to children also, and they are willing and capable of treasuring it. Children can and will tell about topics important to them, and it is the adults’ and the society’s responsibility to create the time and place for them to do so. Positive recognition and Positive CV are suitable concrete ways for supporting children’s agency and their wellbeing.
 • Savonlahti, Santeri (2014)
  In this paper I address speeches held by the city councilors of Helsinki at the meeting held in February 2010. In the meeting it was taken a vote on the weekly vegetarian lunch day which was about to be carried out at schools and in the educational institutions. I identify the rhetorical methods and categories used by the councilors. Furthermore, I study the relation of public, in other words I examine to whom the delegates directed their speech to and what role that had to the progress of the discussion. The discussion in question woke plenty of stir and the discussion itself as well as the discussion on the Internet from the subject has been dealt with also in other dissertations. The material of the paper is a public recording transcribed by a city official. The discussion consisted of 56 speeches held by 36 councilors and it lasted altogether over two and half an hour. I established my report to the text classified by me with the help of the ATLAS.ti program. The research methods I used have a discourse analytic approach, which are a part of the field of the qualitative study. The examination of the public of the delegates' speech was based on the theory of Perelman (1996). I dealt with rhetorical methods based on Jokinen's (1999) theory. Pälli's (2003) constructionist theory of groups of people served as the base of the category analysis. The public the delegates spoke to were mostly other delegates on the hall and the residents of Helsinki. The audience councilors aimed their speech was thus very local. The use of rhetorical methods was extremely abundant and versatile. The categories used by the delegates from the people were distinctly purposeful. Delegates who have resisted the initiative genderized the question of nourishment presenting the boys' and men's nourishment which deviates from the opposite sex of the one needing. The differences between generations stood out clearly on the speeches. The delegates who had represented the opposite opinions dealt with different matters in their addresses when the supporters of the initiative paid plenty of attention to ecological points when the opponents concentrate on the individual freedom.
 • Lohvansuu, Henriikka (2017)
  The Finnish school system has long been credited for consistently achieving equality in learning outcomes. However, recent research revealed an emerging segregation, especially within the Helsinki metropolitan area. There has also been frequent discussions revolving around motivation and learning outcomes differences between genders. The connections between motivation factors and mathematical skills have been vastly researched, but disportionately, due to limited research on those in lower primary school. The purpose of this study is to investigate the differences in motivation and mathematical skills between genders and schools. This study also investigates how motivation factors correlates to mathematical skills on primary schools third grade pupils. The motivation factors used in this study are mathematical self-concept and expectancy-value theory fields: intrinsic value, utility value and costs. The data used in this study was collected for the international MathMot investigation project. 215 third grade pupils from four different schools within Helsinki participated in the research. The participants filled out a questionnaire that measured their mathematical motivation, followed by three different test to measure their mathematical skills. In the analysis non-parametric methods where used: Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis H test, and Spearman's rank correlation coefficient. Based on the results of this study it can be concluded that there were some differences between schools: intrinsic value, utility value, and costs. There were no differences in mathematical self-concept despite the significant differences in mathematical skills between the schools. Girls tended to show greater interest in mathematics, as well as a higher regard for its usefulness. In comparison, Girls outperformed slightly better in the non-verbal fluid intelligence measuring Ravens test. Self-concept had the strongest relation to mathematical skill.
 • Jaakkola, Piia (2018)
  Former studies have shown that reading fiction has an impact on the development of different kinds of skills regarding our minds. Skills like empathy or making conclusions based on something we read can nowadays be included in the concept of literacy, along with knowledge of literary elements and the mechanical ability to read. International literacy tests also scrutinize the mental skills connected to reading. However, their ability to measure these skills are restricted by their narrowly phrased questions and short texts. The purpose of this study is to look into the mental skills connected to reading fiction from a child-focused viewpoint. The study examines the topic through the concept of aesthetic knowledge referring to knowledge gained through an aesthetic activity such as reading fiction. The aim of this study is to portray the kinds of aesthetic knowledge that reading fantasy literature evokes in child readers, and to is to describe how the aesthetic knowledge appears. The data of this study consists of video messages filmed by five 5th and 6th graders while reading a fantasy novel of their choice during January-March 2017. The transcribed data was analysed using content analysis and by mirroring the data to Maria Nikolajeva's (2014) theory of the aesthetic knowledge of child readers. The aesthetic knowledge of these children had three categories: 1) knowledge of others, 2) knowledge of the real world, the world of literature and the relationship between these two, and 3) knowledge of themselves. Aesthetic knowledge appeared when the children discussed their understandings and conclusions, as well as their uncertainties and initial impressions that were changed by new information. The versatility of these results brings up the need and interest to further investigate the connection between children's mental skills and reading fiction.
 • Ylinen, Pauliina (2008)
  The Finnish instrumental education system is said to be one of the bests in the world. Finnish musicians have become famous and they have gained success all over the world. To produce professional musicians has been the main goal of the whole Finnish instrumental education system for a long time. This has meant that playing an instrument as a hobby has been neglected. The focus of this qualitative study is the culture of instrumental education from the view of amateuring. One of the goals is to describe the Finnish context where music lovers grow up and where they construct their identities. The other aim is to give answers to the question "How can we develop the culture of instrumental education to serve also the needs of amateurs?" The data of this study is narrative. It consists of the stories of five amateurs, who were in their thirties. In the analysis I've used two different types of analysis: the analysis of narratives and the content analysis. In the analysis of narratives the stories were seen as narrative identities. Because the main focus of this study is the culture of instrumental education, I used the qualitative content analysis to find out some themes or phenomena which should be improved from the view of amateuring. This study has shown that there are many ways to become a music lover. An essential factor in the construction of an identity of a music lover seems to be a society which values the amateuring. In this study music schools weren't that kind of societies. The present study reveals that to construct the identities of music lovers should be one of the most important aims of the music education. This means for example that, in practice, instrumental studies could be more activating, there should be more music making in groups, and the evaluation should concentrate on the whole learning process.