Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by study line "Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri"

Sort by: Order: Results:

 • Peitsara, Roosa (2022)
  Tavoitteet ja teoriatausta. Tutkielma käsittelee sitä, miten videopeli Thronebreaker : The Witcher Tales huomioi puhekielen pieniä sanoja, ‘inserttejä’, sekä fantasiahahmojen kielellistä variaatiota ranskankielisessä käännöksessään. Teoriataustana toimivat Biberin & al. (2007) insertit, Gadet’n (2003) kielellinen variaatio ja Chestermanin (1997) käännösstrategiat. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten sekä insertit että kielellinen variaatio on lokalisoitu englanninkielisestä lähtötilanteesta ranskankieliseen kontekstiin. Aineisto ja menetelmät. Tutkielman aineisto on jaettu kahteen osaan tutkimuskohteiden mukaan. Ensimmäinen osa sisältää 80 ensimmäistä inserttiä, jotka esiintyvät pelissä. Toinen osa sen sijaan koostuu neljän eri fantasiahahmon repliikeistä, pelin eri kohdista. Analyysi on pääosin vertaileva ja kvalitatiivinen, vaikka inserttien jaotteluun on käytetty kvantitativiista menetelmää. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulosten mukaan suurin osa (75%) inserteistä on käännetty korpuksessa. Syntaktiset strategiat, erityisesti suora käännös, edustavat eniten käytettyä käännösluokkaa, kun taas semanttiset strategiat tulevat toisena ja pragmaattiset strategiat kolmantena. Fantasiahahmojen kielellinen variaatio on huomioitu sekä alkuperäisteoksessa että käännöksessä. Vaikka käännös onnistuu variaation luomisessa, sen intensiteetti ja luovuus jäävät kuitenkin joissakin tapauksissa alkuperäistä versiota vähäisemmiksi.
 • Matinpalo, Mimi (2022)
  Tutkielmassa tarkastellaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Ranskan terveysministerin Olivier Véranin luomia representaatioita Ranskan koronastrategiasta Twitter-julkaisuissaan. Tavoitteena on kuvata miten Ranskan presidentti ja terveysministeri kuvaavat toimenpiteitä, joilla torjutaan koronavirusta. Aineistoon on valittu yhteensä 421 twiittiä, joista 132 on Macronin ja 289 Véranin ja ne on julkaistu ajanjaksolla toukokuulta 2020 helmikuulle 2021. Aineiston jokainen twiitti käsittelee koronapandemiaa. Macronin ja Véranin luomia representaatioita tarkastellaan niissä esiintyvien puheaktien ja metaforien avulla. Puheaktien osalta twiitit luokitellaan viiteen eri kategoriaan: 1. käsky, 2. ehdotus, 3. pyyntö, 4. rohkaisu ja 5. informatiivinen. Metaforien osalta aineistossa koronapandemiaa kuvataan ennen kaikkea sotana. Näin ollen esitettyjä representaatiota tarkastellaan sotametaforan kautta. Tutkimus on diskurssianalyyttinen ja se sisältää sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista analyysiä. Tutkielman kvantitatiivisessa osuudessa havaitaan, että suurin osa twiiteistä on informatiivisia. Toiseksi eniten aineistossa on rohkaiseva twiittejä. Kuitenkin tutkimuksessa käy ilmi, että suurin osa twiiteistä kuuluu useampaan kuin yhteen kategoriaan. Esimerkiksi yksi twiitti voi kuulua sekä rohkaisevien että informatiivisten twiittien kategoriaan. Sekä Macron että Véran kuvaavat koronapandemiakriisiä sotana. Tutkimuksen kvalitatiivisessa osuudessa havaitaan sodan metaforan täyttävän metaforan tärkeimmät kaksi kriteeriä (korvaavuus kriteeri ja samanlaisuus kriteeri). Koronapandemialla ja sodalla on samanlaisuuksia, mutta ne eivät ole ilmiselviä. Näin ollen samanlaisuuskriteeri täyttyy. Loppupäätelminä voidaan todeta, että Macron ja Véran representoivat Ranskan koronatoimien olevan välttämättömiä, toimivia ja ne koskevat jokaista. Vaikka toimien vaikutukset eivät näy konkreettisesti heti, niillä on suuri merkitys pitkällä tähtäimellä kriisin voittamisessa. Sodan metafora toimii kognitiivisena apuvälineenä, jonka avulla tilanteen vakavuutta konkretisoidaan. Kriisiä kuvataan sotana, jossa jokainen on aktiivinen toimija. Aineistossa sodan metafora näkyy vahvasti, kun useita eri tekijöitä kuvataan sodan termistöllä. Sairaanhoitajia ja muita terveydenalan ammattilaisia kuvataan etulinjan taistelijoina, kun taas maskeja, rokotteita ja koronatestejä kuvataan tärkeinä aseina taistelussa. Macronin ja Véranin twiitit ovat hyvin samankaltaisia, joten esitetyt representaatiot ovat yhtenäisiä molemmissa diskursseissa.
 • Lagerroos, Sofie (2021)
  Tutkimuksessa tarkastellaan äärioikeistolaisessa diskurssissa esiintyviä representaatioita Itseydestä ja Toiseudesta, sekä diskursiivisia ja visuaalisia strategioita, joiden avulla näitä representaatioita rakennetaan. Lähtökohta tutkimukselle on kriittisen diskurssianalyysin perinteiden mukaan ajatus siitä, että kieli on sosiaalisen käytännön muoto. Tämä tarkoittaa käytännössä siitä, että kieli rakentaa ja uusintaa sosiaalista todellisuutta ja täten vaikuttaa merkittävästi myös identiteettien ja representaatioiden luomiseen. Tästä syystä tarkastelukohteena on ennen kaikkea tutkimusaineiston kielellinen, ja vielä tarkemmin määritellen sanastollinen, taso. Tutkimuksen aineisto koostuu kahdestasadasta poliittisesta julisteesta ja mielenosoituskyltistä, jotka kerättiin kahdelta ranskalaiselta ja yhdeltä italialaiselta äärioikeistolaisliikkeeltä niiden virallisilta nettisivuilta ja muualta internetistä. Kyseiset liikkeet ovat Rassemblement national (Kansallinen liittouma), Génération identitaire ja Lega Nord (Pohjoisen liitto). Aineistossa tarkastelun kohteena olivat erityisesti sanavalintojen heijastamat leksikaaliset merkityssuhteet ja leksikaaliset identiteetit, jotka ilmentävät sitä, miten Itseä ja Toista nimetään, kuvataan ja kategorisoidaan. Aineiston ajallinen konteksti sijoittuu vuosien 1973 ja 2020 välille. Tutkimusta edeltävä hypoteesi oli se, että tutkimuksen kohteena olevissa äärioikeistolaisissa diskursseissa Itsestä luodaan positiivinen ja Toisesta negatiivinen representaatio, mikä mahdollistaa maailman jaottelun ”hyviin” ja ”pahoihin”, sekä ”uhreihin” ja ”syyllisiin”. Tutkimus vahvistaa tämän hypoteesin, vaikka onkin hyvä huomata, että tällaisilla representaatiolla on myös monia muita piirteitä ja tavoitteita. Aineistosta voitiin löytää representaatioita, joissa Itsestä luodaan kuva Toisen uhrina, kansallisten arvojen ja identiteetin puolustajana, sekä ”oikean” kansallisen identiteetin edustajana. Toisesta puolestaan luotiin kuva turvallisuuden ja identiteetin uhkana, hyväksikäyttäjänä ja ”väärän” kansallisen identiteetin edustajana. Näitä representaatioita luotiin leksikaalisella tasolla Itsen ja Toisen luonnetta ja roolia kuvaavilla sanavalinnoilla — erityisesti substantiiveilla, adjektiiveilla, persoonapronomineilla ja verbeillä — sekä visuaalisilla elementeillä, joilla useimmiten tuettiin kielellistä viestiä. Edellä mainittujen diskursiivisten ja visuaalisten strategioiden keskeisen päämäärän voidaan huomata olevan hierarkkisen eronteon luominen Itsen ja Toisen välille.
 • Kervinen, Noora (2019)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan kerronnan keinoja, joita käytetään puhuttaessa identiteetistä ja toiseudesta Nancy Hustonin Nord perdu -esseessä. Huston, joka on tunnettu omaelämäkerrallisesta otteesta tuotannossaan, käsittelee esseessään oman identiteetin muodostumista ja toiseuden tunnetta, jota hän on kokenut muuttaessaan asumaan Ranskaan. Identiteetin ja toiseuden ilmaisemista analysoidaan kerronnan keinoja tarkastelemalla. Tutkielmassa teemoja lähestytään kertojan, kertojan yleisön, eri lainaustapojen (suora ja epäsuora esitys, vapaa suora ja vapaa epäsuora esitys sekä sisäinen monologi) ja fokalisaation kautta, mutta tämän lisäksi enonsiaatioteoria tukee analyysia tarkastelemalla pronominien käyttöä kerronnassa. Teoriaosuus esittelee edellä mainitut kerronnan keinot sekä omaelämäkerran kirjallisuudenlajina. Analyysi rakentuu esseestä valittujen otteiden (31) ympärille. Se on jaettu neljään osaan: kertojan, kertojan yleisön ja referoinnin analyysiin sekä kerronnan keinojen vertailuun. Identiteetin rakentumisen ja toiseuden analysointi tukeutuu pronominien käyttöön kerronnassa sekä eri kerronnan keinojen määrittelyyn pohjaten teoriataustaan. Tutkimuksessa selvisi, että kertojan käyttämät eri pronominit hänen viitatessa itseensä ja yleisöönsä toimivat yhtenä kerronnan keinona puhuttaessa identiteetin rakentumisesta ja toiseudesta. Tämän lisäksi suora ja vapaa suora esitys ilmensivät fokalisaation kautta samoja teemoja. Yllättäen toiseuden käsitteleminen nousi kuitenkin näkyvämmäksi teemaksi suhteessa identiteetin rakentumiseen, vaikka kummatkin jakoivat samoja kerronnan keinoja.
 • Sarjanen, Ella (2022)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan oppijoiden näkemyksiä autenttisista teksteistä ja tehtävistä ranskan opetuksessa ja oppimisen tukena. Samaan aikaan kun muiden vieraiden kielten kuin englannin opiskelun suosio on laskenut, autenttisten tekstien lähes rajaton saatavuus on tuonut informaalin kielen oppimisen läheiseksi osaksi nuorten arkea. Autenttisina teksteinä nähdään sellaiset kirjalliset, auditiiviset ja visuaaliset aineistot, jotka on alun perin luotu kohdekieliseen kontekstiin ja joilla on kommunikatiivinen tarkoitus. Autenttiset tehtävät ovat oppijan näkökulmasta merkityksellisiä ja kannustavat vapaaseen ilmaisuun. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana on kommunikatiivinen kielten opetus. Tavoitteena on selvittää, minkälaiset autenttiset tekstit, tehtävät ja informaalin oppimisen tavat oppijat kokevat mieleisiksi ja hyödyllisiksi sekä millä tavoin oppijat kokevat pystyvänsä vaikuttamaan oppituntien sisältöön. Lisäksi tavoitteena on tutkia oppijoiden asenteita ranskan kieltä ja sen opiskelua kohtaan. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla. Kyselyn täytti 60 yläkoulun ja lukion opiskelijaa, jotka olivat aloittaneet ranskan opiskelun alakoulussa. Kysely sisälsi asteikkokysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä, joiden vastaukset luokiteltiin niiden sisällön mukaan. Tutkimus on ensisijaisesti kvalitatiivinen, vaikka analyysi sisältää myös kvantitatiivisia piirteitä. Tutkimuksessa havaittiin, että autenttisia tekstejä ja tehtäviä pidetään myönteisenä opetuksessa. Moni autenttinen teksti ja tehtävä, kuten musiikki, sosiaalinen media ja leikit, nähtiin mukavana, mutta ei niinkään hyödyllisenä oppimisen kannalta. Myös keskustelu oli pidetty oppimismenetelmä. Oppikirjan tekstejä ei pidetty mielenkiintoisina, mutta oppikirjan tehtävien koettiin edesauttavan oppimista. Suurin osa vastaajista ei kokenut pystyvänsä vaikuttamaan oppituntien sisältöihin, eikä myöskään osannut sanoa, miten haluaisi vaikuttaa. Asenteet ranskan kieltä kohtaan olivat pääosin positiivisia ja informaalin oppimisen kanavista mielekkäimpinä pidettiin elokuvia, musiikkia, lukemista ja sosiaalisen median alustoja. Tulokset viittaavat siihen, että oppijat eivät ole tottuneet vaikuttamaan opetuksen sisältöihin. Kuitenkin aiheiden valitseminen oman kiinnostuksen mukaan vaikutti positiivisesti mielekkyyden kokemukseen ja se tuotiin esiin myös avoimissa vastauksissa. Oppijoiden ajatukset näyttävät heijastavan perinteisiä käsityksiä, joissa todellinen oppiminen tapahtuu lukemalla, kirjoittamalla ja opiskelemalla ahkerasti. Autenttisten tekstien ja tehtävien todellisesta vaikutuksesta oppimistuloksiin tarvittaisiin laajempaa lisätutkimusta.
 • Pöysti, Anni (2019)
  Tämä tutkielma käsittelee viittausta ranskankielisessä tieteellisessä tekstissä demonstratiivisen anaforan kautta. Tällainen anafora koostuu ranskankielisestä demonstratiivipronominista ja substantiivista, jota ensin mainittu pronomini määrittää. Kirjoittaja viittaa tällaisella anaforalla johonkin tekstissä jo mainittuun asiaan; viittauksen kohteena voi olla yksittäinen sana, lause tai kokonainen kappale. Demonstratiivipronominin osoittavan funktion ansiosta anaforan leksikaalinen muoto voi vaihdella enemmän kuin esimerkiksi määräisen artikkelin määrittämässä anaforassa. Täten kirjoittaja voi demonstratiivianaforan avulla mm. luokitella, kuvailla tai muuten määrittää korrelaattia hyvin vaihtelevin ilmaisuin. Tämä tekee siitä mielenkiintoisen tarkasteltavan tieteellisessä tekstissä. Tutkielman aineistona on kymmenen kielitieteellistä artikkelia, jotka löytyvät verkkopohjaisesta Scientext-tekstikorpuksesta. Tätä tekstikorpusta on mahdollista analysoida verkossa korpukseen sisällytettyjen hakutoimintojen avulla. Tutkielmassa korpuksesta haetaan kaikki demonstratiivipronominin määrittämät substantiivit, joita löytyy 404 kappaletta. Nämä osumat ja niiden korrelaatit ovat analyysin kohde. Tutkielman teoriatausta puolestaan koostuu tekstintutkimuksen teoreetikoiden (mm. Adam, Apothéloz, Jeandillou) käsitteistä, ja tekstin sosiaalista ulottuvuutta tarkasteltaessa nojaudutaan Bronckartin teoriaan. Analyysissä selviää anaforien jakauma kolmen anaforatyypin kesken: suurin osa anaforista on tyyppiä résomptive, joka tiivistää lauseen tai jopa kappaleen yhteen sanaan. Tämä tyyppi luo uuden kiintopisteen sallien kirjoittajan jatkaa tekstiä luontevasti. Toisella sijalla ovat fidèle-tyypin anaforat, jotka viittaavat korrelaattiin samalla sanalla. Tätä tyyppiä hyödynnetään erityisesti teknisten termien kanssa, joilla on vähän tai ei ollenkaan synonyymejä. Vähiten korpuksesta löytyi infidèle-tyypin anaforia. Näissä anaforissa korrelaattiin viitataan eri sanalla; tällainen anafora mahdollistaa siis hyvin leksikaalisen vaihtelun. Tällaiset anaforat ovat aineiston perusteella tavanomaisia, usein epätieteellisiä termejä, joilla on monia lähisynonyymejä.
 • Annala, Satu (2023)
  L’objectif de l’étude est de mettre en lumière les modalités employées par l’écrivaine Annie Ernaux pour représenter son ascension sociale personnelle dans certains de ses textes. Il est question d’examiner la construction de l’ethos de transclasse d’Ernaux, c’est-à-dire l’image qu’elle donne de sa propre personne, en tant que « transfuge de classe », à travers les œuvres sélectionnées. Le corpus est composé d’un roman, Les Armoires vides, publié en 1974, et de deux textes dits auto-sociobiographiques, La Place (1983) et Une femme (1987) ; ce sont des textes où on parle de soi, tout en décrivant le milieu d’où on vient et où on raconte la vie de ses proches. L’étude vise à observer l’évolution de l’ethos de transclasse d’Ernaux à travers trois textes représentant deux genres littéraires différents. A également été examiné le changement de méthode que l’écrivaine a effectué à partir de La Place : sa transition de romancière en auto-sociobiographe. Selon notre hypothèse de travail, un lien existe entre l’ethos de transclasse et « l’écriture plate » d’Ernaux, le nouveau style motivé par la volonté de l’écrivaine de ne pas trahir ses parents. Notre analyse de l’ethos de transclasse d’Annie Ernaux est fondée sur la théorie de la non-reproduction de la philosophe Chantal Jaquet et sur le concept de capital linguistique proposé par Pierre Bourdieu. Au fur et à mesure de l’étude, nous avons comparé le discours d’Ernaux aux discours énoncés par d’autres écrivains et/ou sociologues transclasses, Édouard Louis et Didier Eribon. Sur le plan théorique, l’étude repose sur l’analyse du discours littéraire, effectuée avec le recours aux éléments textuels. Les principaux outils méthodologiques relèvent du domaine de la narratologie. Pour faire surgir la construction de l’ethos, nous nous sommes servie du concept de la focalisation de Gerard Genette et des indicateurs de subjectivité dans la narration. En conclusion, nous avons pu affirmer que l’idée sous-jacente d’une infériorité langagière fait partie des fondements de l’ethos de transclasse d’Annie Ernaux. Elle peut être décelée dans les trois textes du corpus, quels que soient le genre ou l’année de publication. Nous avons remarqué qu’Ernaux évoque souvent les expressions dialectales de ses parents et que celles-ci suscitent un sentiment de honte. Pour l’écrivaine, le monde des parents est incompatible avec le monde bourgeois et académique qu’elle choisira, ce qui résulte en une rupture de classe entre la fille et ses parents. Dans une étude chronologique, peut néanmoins être observé que l’ethos subjectif des Armoires vides évolue vers un ethos objectif à partir de La Place. Notre analyse a également abouti à la conclusion que l’ethos de transclasse d’Annie Ernaux, une intellectuelle de gauche, est une construction idéologique dont se sert l’écrivaine pour transmettre aux lecteurs sa vision du monde : une vision qui souligne les différences entre les classes sociales.
 • Leipivaara, Krista (2023)
  Cette étude examine l’ethos discursif du Président de la République française Emmanuel Macron dans ses discours donnés pendant la pandémie du coronavirus. L’objectif de l’étude est d’identifier différents types d’ethos manifestant dans les discours et de savoir si l’ethos du Président Macron évolue pendant la pandémie. De plus, les procédés énonciatifs qui participent à la construction de l’ethos sont analysés. Le corpus de l’étude se compose de neuf discours télévisés de Macron dont six ont été prononcés en 2020 et trois en 2021. Au total, la durée des discours est de 3 heures et 40 minutes. L’étude est à la fois quantitative et qualitative. Les ethé de crédibilité et d’identification ainsi que les procédés énonciatifs, c’est-à-dire les pronoms personnels, adverbes et adjectifs, sont analysés pour examiner l’ethos de Macron. L’analyse montre que trois ethè de crédibilité, c’est-à-dire l’ethos de sérieux, l’ethos de vertu et l’ethos de compétence, se manifestent dans les discours de Macron. De plus, trois ethè d’identification y apparaissent, à savoir l’ethos d’humanité, l’ethos de solidarité et l’ethos de chef. Selon les résultats, l’ethos se construit par trois procédés énonciatifs, à savoir l’énonciation élocutive (les pronoms je et nous, les adverbes et les adjectifs), allocutive (le pronom vous et la dénomination « mes chers compatriotes ») et délocutive (par exemple « il est important ») ; la dernière est le moins utilisée. Le corpus étudié contient au total 399 occurrences de l’ethos. L’étude montre qu’il y a des différences dans la fréquence des ethè. L’ethos d’identification représente 62 % des occurrences, alors que l’ethos de crédibilité représente 38 %. Les résultats montrent également que l’ethos de Macron évolue pendant la pandémie. Les ethè de crédibilité deviennent moins fréquents pendant la pandémie. En revanche, les ethè d’identification deviennent plus fréquents dans les derniers discours, particulièrement l’ethos de solidarité. De plus, l’ethos d’humanité de Macron se diversifie pendant la pandémie. Les résultats montrent qu’il existe une relation entre les procédés énonciatifs et certains ethè. Même si l’énonciation élocutive est le procédé le plus fréquent dans le corpus étudié, nous inclusif est particulièrement fréquent dans les ethè d’identification. Les adverbes et les adjectifs manifestant la subjectivité de Macron se trouvent surtout dans les ethè de vertu et d’humanité. L’énonciation allocutive, à son tour, est la plus dominante dans les ethè de vertu et de chef. Dans son ensemble, l’étude montre que l’ethos d’une personne politique est une ressource importante, multidimensionnelle et susceptible au changement qui s’utilise pour gérer une crise sociétale.
 • Lohenoja, Veera (2023)
  Cette étude examine comment les enseignants du français évaluent la compétence orale en FLE au collège et au lycée finlandais. Notre étude se concentre sur les sous-compétences de la compétence orale ainsi que sur les tâches d’évaluation. De plus, les divers types de problèmes auxquels font face les enseignants lors de leur évaluation sont analysés. Pour connaitre le point de vue des enseignants, nous avons recueilli notre corpus par un questionnaire. Le questionnaire s’est composé des questions au choix multiple ainsi que des questions ouvertes. Nous avons reçu 28 réponses. L’étude est principalement qualitative et se focalise à analyser les réponses descriptives. Les résultats montrent que quand les enseignants évaluent la compétence orale, ils font attention aux sous-compétences suivantes : compréhensibilité, prononciation et aisance. Dans leurs réponses, les sous-compétences interactionnelles étaient moins présentes que les sous-compétences linguistiques. Les tâches d’évaluation utilisées par les enseignants sont : lecture à haute voix, enregistrement audio ou vidéo, exposé, dramatisation, jeux de rôle, discussion en pairs et entretien. Pratiquement tous les enseignants ont utilisé l’enregistrement audio ou vidéo pour enregistrer des tâches évaluatives. Les problèmes principaux de l’évaluation de la compétence orale envisagés par les enseignants sont : le manque de ressources (temps, espace, personnel), la difficulté d’évaluer objectivement et la timidité et/ou démotivation des apprenants. Dans son ensemble, l’étude suggère que les pratiques d’évaluation des enseignants sont variées. Les nouvelles technologies changent l’évaluation de la compétence orale, mais ne peuvent pas remplacer l’expertise de l’enseignant. De plus amples études seront nécessaires pour examiner l’évaluation de la compétence interactionnelle.
 • El Hakim, Ouafaa (2023)
  L’objectif principal de ce mémoire de master est de chercher à savoir les perceptions des élèves et des enseignants sur la question de l’utilisation de l’humour en classe de FLE. Les autres sous-objectifs de recherche sont : connaître les bienfaits, les risques et les limites de l’humour en classe, savoir et de découvrir ce que les élèves pensent de l’esprit humoristique de l’enseignant, savoir si les enseignants intègrent l’humour dans le matériel pédagogique afin de favoriser l’apprentissage de la langue française. De plus, l’objectif est de découvrir les idées et les expériences des enseignants concernant l’usage de cet outil dans les classes de FLE. Ce travail commence par une partie théorique dans laquelle la polémique autour de la notion de l’humour est discutée comme un phénomène difficile à définir. Un aperçu sur quelques-unes de ses formes est aussi donné. La partie principale de notre arrière-plan théorique se focalise sur la présentation de quelques recherches effectuées dans le domaine de l’humour dans l’enseignement, qui sont l’humour en apprentissage et ses bienfaits, l’esprit humoristique de l’enseignant, et les limites de l’humour pédagogique. Pour atteindre l’objectif de cette étude nous avons adopté une démarche qualitative. La méthode de la collecte des données a permis aux 116 élèves dont 74 primairiens, 20 collégiens et 22 lycéens, en plus de 42 enseignants de participer à cette recherche et de faire entendre leurs voix concernant la question de l’utilisation de l’humour en classe. Le questionnaire des élèves contient 10 questions, dont quatre ouvertes et six fermées. Le questionnaire des enseignants contient 12 questions dont cinq ouvertes et sept fermées. La date de la récolte des données a été au printemps 2022. Dans la partie empirique nous analysons, en premier lieu, les perceptions des élèves et en deuxième lieu celles des enseignants quant à l’humour en classe. Les résultats de notre étude montrent que la totalité des enquêtés apprécient l’idée de l’utilisation de l’humour en classe et mettent en évidence ses aspects positifs. Les commentaires des élèves et des enseignants sont des indices qui concernent le rôle de l’humour comme outil didactique pour soutenir l’apprentissage, la concentration, la mémorisation, à combattre l’ennui de la classe et dans la création d’une ambiance agréable. L’analyse des données montre que les élèves apprécient l’esprit humoristique de l’enseignant, car il a des effets positifs sur l’ambiance de la classe et sur l’amélioration de la relation entre l’élève et l’enseignant. Les résultats révèlent également que les enseignants intègrent l’humour au matériel pédagogique enseigné et affirment son efficacité comme outil d’apprentissage. Aux yeux des enquêtés, l’humour est une propriété importante qui a des effets positifs sur l’apprentissage. Néanmoins, ils trouvent que l’utilisation de l’humour en classe doit, avant tout, obéir à certaines règles et limites afin d’aboutir aux objectifs pédagogiques souhaités. Au terme de la recherche, une comparaison des deux perceptions est présentée. Les élèves et les enseignants s’accordent sur l’efficacité de l’humour en apprentissage, sur ses bienfaits et sur les limites qu’il faut respecter. Ce travail finit par une conclusion dans laquelle nous répondons aux questions de recherche et nous confirmons nos hypothèses de départ. Nous concluons que le système éducatif en Finlande est à prendre en considération l’importance de l’humour comme outil pédagogique pour soutenir l’apprentissage des langues et des autres matières d’une manière générale.
 • Koivula, Kukka (2022)
  Tutkielmassa tarkastellaan, minkälaista mielikuvaa ekomatkailusta luodaan kielellisin keinoin internetsivuilla ecovoyageurs.com, globethik.com ja terraneavoyages.fr. Aihetta lähestytään diskurssianalyysin näkökulmasta. Tutkielman aineisto koostuu artikkeleista, jotka käsittelevät ekoturismia yleisesti matkailumuotona. Globethik ja Terranea voyges ovat matkatoimistoja, jotka järjestävät ja myyvät ekomatkoja. Ecovoyageurs puolestaan on ekoturismin opas, joka antaa neuvoja ekologiseen matkailuun. Lisäksi sivusto tuo näkyvyyttä yhteistyökumppaneilleen. Näin ollen voidaan todeta, että aineiston artikkelit ovat kaupallisia tekstejä. Nettisivut pyrkivät edistämään ekomatkailuun erikoistuneita yrityksiä ja houkuttelemaan ihmisiä valitsemaan kyseisten yritysten järjestämiä matkoja. Sen vuoksi teksteihin tulee suhtautua kriittisesti. Analyysia varten aineistosta on poimittu 50 esimerkkiä. Tavoitteena on tarkastella kielellisiä ilmauksia, jotka rakentavat ekomatkailusta luotua mielikuvaa. Analyysin perusteella huomataan, että tekstit käyttävät muun muassa poetisointia, aksiologisia adjektiiveja ja metaforia välittääkseen mahdollisimman positiivista mielikuvaa ekologisesta matkailusta. Mielikuva ekomatkailusta rakentuu viiden teksteissä esiin tulevan teeman varaan: matkailijan valistaminen, matkakohteen valinta, kulkuneuvo, majoitus ja aktiviteetit. Ekoturismi on kuvattu matkailumuotona, joka tarjoaa vaihtoehdon massaturismille. Ekologisuus, hiilijalanjälki ja sitoutuminen vastuulliseen matkailuun ovat keskeisiä aiheita aineistossa. Vaikka nettisivut jakavat melko samanlaiset prioriteetit, niiden välillä voidaan havaita näkemyseroja liittyen esimerkiksi lentomatkailuun ja hiilijalanjäljen hyvitykseen. Nettisivujen viestintä ja argumentointi ovat paikoitellen ongelmallisia. Aineistosta on mahdollista löytää merkkejä viherpesusta, sillä sivustot eivät onnistu antamaan konkreettisia esimerkkejä toimistaan vastuullisen matkailun puolesta. Lisäksi paikallisen väestön ja kulttuurin kuvailu rakentuu lähinnä stereotypioiden ja yleistysten varaan.
 • Niemi, Vlada (2022)
  Le but de cette étude est d’apprendre l’usage des guillemets et de l’italique dans le corpus médiatique qui traite de la fusion de deux entreprises dans le secteur de la télécommunication : Nokia Solutions and Networks Oy et Alcatel Lucent SA. En plus, le but est de savoir quelle image attribue la presse française à l’entreprise finlandaise et à sa fusion avec l’entreprise française. Le cadre de référence théorique utilisé dans cette étude est l’analyse de discours. Le corpus d’étude est constitué de 42 articles de Le Monde (21 articles) et de Le Figaro (21 articles), publiés entre le 14 avril 2015 et le 22 janvier 2016 (le jour de la terminaison de la fusion). Dans ces articles, les journalistes traitent la fusion, estiment ses conséquences pour la société française et pour la vie professionnelle et estiment Nokia comme entreprise. La recherche est effectuée par méthode quantitative. Les expressions, les mots et les titres entre guillemets et en italique ont été extraits des articles. Les mots sont analysés à travers des aspects différents, en calculant les pourcentages et chiffres moyens. Des mots mis en valeur par les guillemets ou l’italique ont été analysés du point de vue émotionnel. D’après les résultats de cette étude, les guillemets et l’italique sont utilisés pour deux fonctions : pour citer directement le dire et pour donner des interprétations ou évoquer l’intérêt. Dans les mêmes articles, guillemets français en forme de chevrons et « virgules inversées » <“ ”> sont utilisés. Dans le corpus de notre étude, la répartition entre hommes-femmes est typique pour Le Monde et Le Figaro : 90% sont les hommes et 10% sont les femmes. D’après les articles étudiés, la presse se sent réservée envers la prochaine fusion. Il y a beaucoup d’angoisse exprimée à propos d’une possible réduction d’emplois en France. Nokia est plutôt présentée d’un point de vue positif. Des critiques justifiées ont également été présentées.
 • Jokimies, Soile (2021)
  Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan sitä, millaista uutisointia ja keskustelua belgialaisissa medioissa käydään Belgian siirtomaa-ajasta. Belgian Kongo (nykyinen Kongon demokraattinen tasavalta) joutui vakavan riiston kohteeksi Belgian kuningas Léopold II:n ja myöhemmin Belgian valtion hallitessa maata vuosina 1885–1960. Belgiassa, kuten monissa muissa siirtomaita hallinneissa maissa, siirtomaita ja niiden historiaa ei ole juurikaan tähän asti käsitelty medioissa. Tilanne muuttui Belgiassa vuonna 2018 sen avattua uudestaan Afrikka-museon Tervuerenissa. Entiseen siirtomaahan liittyvä keskustelu ja uutisointi oli avattu, ja se jatkuu edelleen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia teemoja siirtomaa-aikaan liittyen belgialaisissa medioissa käsitellään tiettynä ajanjaksona. Lisäksi tutkittiin sitä, millä tavalla mediat käyttävät valtaa aiheita valitessaan ja niistä uutisoidessaan. Tutkimukseen valitut mediat valikoitiin sen mukaan, mitä uutisia eri medioissa Internetissä oli julkaistu. Aineisto koostuu neljän suuren belgialaisen median uutisista ja dokumenteista. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytetään diskurssianalyysiä, joka juontaa kielentutkimuksessa juurensa 1950-luvulle. Diskurssianalyysin pääajatus on, että kieli on toimintaa, joka rakentaa sosiaalista todellisuutta. Kielenkäyttö ei siis koskaan ole arvoneutraalia tai irrallista, vaan se tuottaa aina jotakin. Nojaudun tutkimuksessani erityisesti Norman Fairclough’n kriittisen diskurssianalyysin teoriaan, ja Jokisen viiteen diskurssianalyysin ulottuvuuteen, joiden kautta tuloksia peilataan todellisuuteen. Tutkielman aineisto koostuu 64:stä artikkelista tai haastattelusta. Aineisto jaoteltiin teemojen mukaan, ja tulokseksi saatiin kuusi teemaa, joita mediat käsittelivät artikkeleissaan. Historia -teeman kautta käsitellään erityisesti sitä, miten belgialainen koululaitos on laiminlyönyt siirtomaa-ajan käsittelemisen historian opetuksessaan. Politiikka -teema taas käsitteli nykyistä politiikkaa Kongon suhteen. Syyllisyys nousi teemana esiin useissa mahdollista anteeksipyyntöä koskevissa artikkeleissa. Anteeksipyyntöä odottivat sekä Kongo kansakuntana että kongolaiset lapset, jotka riistettiin äideiltään ja vietiin Belgiaan kasvatettaviksi. Neljäntenä teemana esiin nousivat arkielämässä näkyvät erilaiset siirtomaa-aikaan liitettävät objektit. Keskustelu Leopold II:a esittävistä patsaista, tauluista ja kadunnimistä oli erityisesti esillä. Myös taide nousi esiin omana teemanaan. Sekä Afrikka-museon että muun Kongosta tuodun taide-esineistön oikeutettu sijoituspaikka aiheutti keskustelua. Viimeisenä teemana oli kuningas Leopold II. Häntä ja hänen toimintaansa käsiteltiin useissa artikkeleissa. Löytyneiden teemojen lisäksi nostin seitsemänneksi teemaksi sen, mitä olin tutkimusaineistosta olettanut löytäväni. Oletuksena oli, että medioista löytyisi aikalaishaastatteluja siirtomaa-ajan kokeneilta ihmisiltä. Tämä oletus ei kuitenkaan toteutunut. Tutkimuksessani pohditaan löytyneiden teemojen kautta sitä, millaista todellisuutta mediat luovat ja miten ne käyttävät valtaa teemoja valitessaan.
 • Schumilov, Emma (2023)
  Tavoitteet ja teoriatausta: L’objectif de cette étude est de nous informer sur les thèmes des discussions du débat en ligne lors de la nomination de Jean Castex comme premier ministre en Juillet 2020. Ainsi, nous examinerons les moyens implicites des internautes de s’exprimer dans les tweets. Les tweets ont été étudiés à travers les théories de Katherine Kerbrat-Orecchioni (1986) et de Dominique Maingueneau (1990) sur l’implicite, ainsi qu’à travers les théories sur la dénomination et le classement proposés par Pietikäinen et Mäntynen (2019). Aineisto ja menetelmät: Le corpus comprend 202 tweets publiés entre le 3 Juillet et le 10 Juillet 2020 sur la plateforme twitter.com, lors de la nomination de Jean Castex le 3 Juillet 2020. Les tweets ont été collectés avec l’outil de « recherche avancée » avec les mots-clés « castex » et « accent ». Le corpus est examiné de manière qualitative, au moyen de l’analyse de discours. Dans la première partie de l’analyse, les tweets sont regroupés selon leur contenu dans des catégories comme « perceptions négatives de l’accent » ou « l’humour et l’ironie » pour observer les attitudes et les opinions représentées dans le corpus. Dans la deuxième partie de l’analyse sont observés plus précisément les moyens implicites des internautes pour exprimer leurs attitudes à travers des tweets exemplaires. Tulokset ja johtopäätökset: Nous avons pu diviser le contenu du corpus sous 8 titres désignant les thèmes et les attitudes les plus reprises dans les tweets. La catégorie la plus grande comprenait les tweets traitant le rôle des médias en ce qui concerne le buzz autour de l’accent. La plupart des tweets de cette catégorie trouvaient le style de la presse ou du média audiovisuel plutôt méprisant. Le contenu humoristique et ironique formait ainsi une catégorie notable dans le corpus. Nous constatons que la plateforme favorable à l’ironie et l’humour a influencé un grand nombre de messages humoristiques. L’analyse des contenus implicites a également approfondi la compréhension sur l’atmosphère générale et les opinions autour la période de la nomination. Enfin, l’analyse a démontré que les attitudes positives chez les internautes vis-à-vis de l’accent de Castex étaient plus nombreuses que les attitudes négatives.
 • Nykopp, Karoliina (2022)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään kahdeksan ranskalaisen TED Talk -puhujan kielellisiä keinoja puhutella yleisöään persoonapronominien vous, nous ja on avulla. Lisäksi tutkimuksessa havainnoidaan multimodaalisen diskurssianalyysin avulla puhutteluun liittyviä eleitä, ja tutkitaan, löytyykö puhuttelun ja eleiden väliltä suhdetta. TED Talkkeja on tutkittu verrattain vähän, ja aiemmissa tutkimuksissa on analysoitu vain englanninkielistä aineistoa. Lisäksi aikaisempia tutkimuksia syvennetään multimodaalisen diskurssianalyysin avulla. Tutkimuksen hypoteesina on, että puhujat puhuttelevat ja viittaavat yleisöön persoonapronominien vous, nous ja on avulla sekä käyttävät sen yhteydessä eleitä. Aineistoon valittiin kahdeksan ranskankielistä TED Talk -puhetta, joista puolet puheenpitäjistä olivat naisia ja puolet miehiä. Puheiden aiheet käsittelivät samankaltaisia teemoja kuten politiikkaa, tasa- arvoa ja demokratiaa. Tutkimusmenetelmä oli sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen. Jokainen puhe litteroitiin niistä hetkistä, joissa puhujat käyttivät tutkittuja persoonapronomineja. Tämän jälkeen persoonapronominit analysoitiin kontekstia tarkastellen, jonka jälkeen ne jaoteltiin eri kategorioihin. Kategoriat, joihin yleisöön viitattiin, olivat kollektiivinen vous sekä inklusiiviset nous ja on. Eleiden analysointia varten TED Talk -puheet tutkittiin niistä tilanteista, joissa puhuttelua esiintyi. Myös eleiden määrä laskettiin ja löydettiin kaksi eletyyppiä: deiktisiä ja ikonisia eleitä. Analyysin avulla pystyttiin havainnoimaan mahdollista suhdetta puhuttelun ja eleiden välillä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että jokainen kahdeksasta puhujasta käytti on pronominia. Seitsemän heistä puhuttelivat yleisöään nous ja vous persoonapronominin avulla. Sen lisäksi he käyttivät suurimmaksi osaksi deiktisiä eleitä samanaikaisesti puhuttelun yhteydessä. Vous ja on pronominien yhteydessä, deiktiset eleet kohdistuivat pelkästään yleisöön, kun taas nous yhteydessä puhujien eleet kohdistuivat myös heitä itseään kohti. Vous pronominin yhteydessä löydettiin myös yksi ikonisen eleen piirre, kun taas nous pronominin kolme sekä kymmenen ikonista elettä. Eleitä esiintyi noin joka toisen kerran puhuttelun yhteydessä persoonapronominien käytössä. Tämän tutkimuksen valossa voidaan todeta, että eleiden ja puhuttelun väliltä löytyi yhteys.
 • Greed, Emma-Liisa (2021)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan kulttuurienvälisiä kompetensseja (intercultural competences) ja niiden esiintymistä suomalaisissa ranskan kielen oppikirjoissa. Tutkin ja analysoin oppikirjoja Escalier 3 ja Escalier 4, joita käytetään lukioiden ranskan opetuksessa. Tutkimuksessa jaottelen kirjan tehtävät kulttuurienvälisiä kompetensseja sisältäviin ja ei-sisältäviin. Käyn läpi kirjojen tehtävistä löytyvät kulttuurienväliset kompetenssit käyttäen perustana Michael Byramin viiden kulttuurienvälisen kompetenssin mallia vuodelta 1997 (savoirs, savoir être, savoir comprendre, savoir apprendre/faire, savoir s’engager). Oppikirjojen tehtävistä poimin ne tehtävät, joissa esiintyi vähintään yhtä kulttuurienvälistä kompetenssia. Tutkimuksessa selvisi, että oppikirjojen tehtävistä yli puolet sisälsi vähintään yhden kulttuurienvälisen kompetenssin. Eniten esiintyi vuorovaikutukseen perustuvaa kompetenssia savoir faire ja toisen kanssa samaistumiseen perustuvaa kompetenssia savoir être.Vähiten ilmeni kompetenssia savoir s’engager, joka perustuu kriittiseen kulttuuriseen tietoisuuteen.
 • Abdelnpe, Nora (2022)
  Tässä tutkimuksessa selvitetään persoonapronominien "je", "tu", "nous" ja "vous" käyttöä Sveitsin Punaisen Ristin internetsivujen diskurssissa. Tarkoituksena on tutkia, kuinka kyseisiä persoonapronomineja käytetään viittaamaan diskurssin tuottajaan ja vastaanottajaan. Tutkimuksessa huomioidaan persoonapronominien lisäksi myös imperatiivin käyttö. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka persoonapronominien ja imperatiivin avulla luodaan vaikutelmaa interaktiosta diskurssin tuottajan ja sen vastaanottajan välille. Tutkimuksen aineisto koostui Sveitsin Punaisen Ristin internetsivujen kahdesta osiosta ”Faire un don” ja ”Bénévolat”. Molemmat osat pitivät sisällään useampia välilehtiä, joiden sisältö huomioitiin tutkimuksessa. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista sekä kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Ensin korpuksessa esiintyvien tutkittavien persoonapronominien ja imperatiivien määrä laskettiin ja tilastoitiin, minkä jälkeen niiden käyttöä analysoitiin käyttökonteksti huomioiden. Tutkimuksessa havaittiin, että persoonapronominia "vous" käytettiin koko aineistossa eniten, kun taas pronominia "tu" vähiten. Yhtä lailla monikon toisen persoonan imperatiivia käytettiin kaikista imperatiivimuodoista eniten. Pronomineja "vous" ja "tu" käytettiin viittaamaan sivuston lukijaan, jonka katsottiin toimivan diskurssin vastaanottajana. Pronominia "tu" käytettiin ainoastaan yhdessä vapaaehtoistyötä koskevassa osassa, joka oli suunnattu pääasiassa nuorille, kun taas pronominia "vous" tarkasteltavan aineiston muissa osissa. Pronominin "tu" ja nuoren kohdeyleisön välillä nähtiinkin olevan yhteys. Persoonapronominin "nous", jota käytettiin tarkasteltavassa aineistossa persoonapronomineista toiseksi eniten, havaittiin viittaavan pääasiassa Sveitsin Punaiseen Ristiin, joka toimi diskurssin tuottajana. Kyseistä pronominia tai monikon ensimmäisen persoonan imperatiivimuotoa käytettiin vain harvoissa tapauksissa viittaamaan sekä Sveitsin Punaiseen Ristiin että sivuston lukijaan. Pronomini "je" ei suoraan viitannut kehenkään, minkä katsottiin mahdollistavan sen, että lukija voi omaksua kyseisen pronominin itselleen. Tämän katsottiin olevan myös pronominin käyttötarkoitus aineistossa. Lisäksi tutkimuksen tuloksena todettiin, että vaikutelmaa vuorovaikutuksesta diskurssin tuottajan ja vastaanottajan välille luotiin käyttämällä samanaikaisesti persoonapronomineja, jotka viittasivat diskurssin tuottajaan ("nous") ja vastaanottajaan ("vous") sekä luomalla vaikutelmaa henkilökohtaisesta suhteesta lukijaan suuntaamalla diskurssi suoraan hänelle persoonapronominien "tu" ja "vous" avulla sekä imperatiivimuodoilla. Lisäksi pronominin "je" käytöllä pyrittiin näennäisesti tuomaan lukijan ääni mukaan keskusteluun, esimerkiksi "je" pronominin sisältävien kysymysten avulla, jotka lukijan oli tarkoitus omaksua ja joihin Punainen Risti esitti vastauksensa kysymyksen jälkeen. Koska tutkimuksen aineisto koski verkkosivuilla julkaistua diskurssia, sivuston hyperlinkkien kautta lukijalle tarjoutui myös oikeasti tilaisuus reagoida diskurssin tuottajan esittämiin pyyntöihin esimerkiksi tekemällä lahjoitus sähköisen lomakkeen avulla. Tämän katsottiin lisäävän vaikutelmaa vuorovaikutuksesta diskurssin tuottajan ja vastaanottajan välillä.