Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Förster, Jan (2018)
  Tutkimuksen kohteena on Osmo Valtosen (1929-2002) taiteilijaura ja etenkin hänen tuotantonsa keskeisin osa, hiekkapiirtimet. Valtosen uran ja tuotannon kautta saadaan myös mielenkiintoinen näkökulma kineettisen taiteen läpimurtoon niin kansainvälisesti kuin etenkin Suomessa. Tutkimus nostaa esille useamman näkökulman aiheeseensa. Haastattelumateriaaliin perustuva osa kuvaa Valtosen taitelijauran ja myös taiteilijaidentiteetin kehittymistä. Kineettisen taiteen läpimurtoa käsitellään yleisellä tasolla, mutta myös painottaen suomalaista näkökulmaa. Valtosen tuotannon ja etenkin hiekkapiirtimien esittely luo kuvan teosjoukon ominaispiirteistä, kuten niiden teknisistä ratkaisuista ja esikuvista. Teosten, taitelijan ja aikalaisvastaanoton yhteenkietoituneisuus hahmottuu laajassa suomalaisen kineettisen taiteen aikalaisvastaanottoa ja -kritiikkiä koskevassa keskustelussa.Taitelija-indentiteetin muodostumisen lisäksi toinen teoreettinen näkökulma on Valtosen tuotannon hahmottaminen suhteessa modernin ja jälkimodernin keskustelun rajapintaan. Millä teoreettiselta katsantokannalta teoksia on lähestytty ja millaisia uusia luentatapoja olisi mahdollista käyttää. Tältäkin osin tutkimus nojautuu taiteilijan tuotantoon, taiteilijan omiin teksteihin ja haastatteluihin sekä aikalaiskirjoituksiin. Tekstien läpikäymisessä on noudatettu vertailevaa aineistotutkimusta ja niitä on suodatettu modernin ja jälkimodernin luennan kautta. Osmo Valtosen hiekkapiirtimet ovat esimerkki taiteilijan tuotannossa, joka ulottuu pitkälle ajanjaksolle ja kuvataiteesta käytävän keskustelun murrokseen. Ne ovat myös olleet avainasemassa taiteilijan identiteetin rakentamisessa
 • Heittola, Suvi (2021)
  High-quality address data is an essential part of a functioning society and its services. However, shortcomings have been identified in the quality of national address data that can, at worst, slow access to vital help in an emergency. Partly for this reason, National Land Survey of Finland (NLS) is developing a new national address information system (OTJ), which in the coming years will serve as the main database for Finland’s national address data. The OTJ's quality management methods are still under development. Currently, the incoming address data of the OTJ is planned to pass through a quality control service called Laatuvahti, which takes care of logical consistency of the incoming data by using quality rules. Preliminary quality rules of address data have been designed for the Laatuvahti service. However, the adequacy of the quality rules and the functionalities of Laatuvahti service to the quality management of address data has not yet been studied extensively. It has also not been clarified how well the quality management methods fit the needs of the users of the address data. In this master’s thesis the quality needs of significant address data users are discovered, the suitability of the OTJ's current quality management methods to the quality needs are examined, and it is determined how the quality management methods should be developed in the future. In addition, the quality needs are used in determining what does quality in address data mean. The address data users’ experiences on the quality of the address data were investigated through expert interviews. A total of seven interviews were conducted. The interviewees were selected to represent socially significant users of address data that use the data for different purposes. Interviewees were the Emergency Response Center Agency, the safety and rescue authorities, a navigation company, a telecommunications company, an energy company, a transport company and the Statistics Finland. The suitability of the OTJ's quality management methods was assessed by comparing the users’ quality needs with the existing address data quality rules and the functionalities and possibilities of Laatuvahti service. The suitability of Laatuvahti for quality needs was further verified by a service expert (from NLS). Most of the quality needs that the address data users raised in the interviews were related to thematic correctness of the address data (i.e. the correctness of the address name and number), positional accuracy and ensuring completeness and currency of the data. In addition, some of the needs were related to the address data structure, uniqueness and methods of reporting the quality level of address data. Based on the quality needs, the quality of address data can be defined simply to mean that the address data points and directs accurately to the intended location based on both its location information and the address name and number spelling. The results suggest that the OTJ's quality rules and the functionalities of Laatuvahti service only partially meets the needs of the users. The quality management methods are not suitable enough for managing the completeness and currency of the data. Some good efforts had been made to ensure thematic correctness through the quality rules, but the methods could be developed further. Positional accuracy was poorly ensured by the quality rules, but the methods could be developed to ensure the accuracy of location information better in relation to the user needs. In addition, the uniqueness of the address could also be ensured in a more versatile way. According to the results, new quality checks should be developed for the OTJ's quality management to ensure, among other things, the positional accuracy and the uniqueness of the address. In addition, recommendations for the structure and content of address names and numbers should be clarified and the quality of reference datasets used in the quality control should be ensured. In the future, it should also be clarified how the completeness and currency of address data can be monitored and should the quality results be reported in a feature level with some sort of a quality indicator value.
 • Pesonen, Riina (2020)
  Aims. The aim of my study was to find out how much children, ages one to three, use functionally different kinds of pointing gestures, and whether their usage has a connection to children’s productive language development. I also surveyed in what kind of situations children use pointing gestures, and what kind of features are associated with their usage. Earlier studies have shown that the use of pointing gestures is at its largest at the age of 1,5 years, and that both the initiative pointing features and the declarative pointing features have a connection to the language acquisition of a child. The increase in number of pointing gestures precedes the growth of the productive vocabulary. It has been estimated that the combinations of pointing gesture and single word production in children predicts the skill to combine individual words into longer expressions. children begin to use combinations of pointing gestures and words about four months before they begin to combine individual words into longer expressions. It’s been noticed in earlier studies that different type of pointing gestures has different type of features, for example there is usually sound or word production with declarative pointing but imperative pointing often occur without word production. Methods. The source material of this longitudinal study consisted of a video material of five (n=5) children. For every child’s part, a 30-minute long video of a spontaneous playing or eating situation was analyzed at five different age points (1;0, 1;6, 2;0, 2;6 and 3;0). ELAN-software was used to mark the variables that were observed. The results were analyzed by statistical methods. The use of pointing gestures in different kinds of situations and the features associated with them were surveyed by the means of conversational analysis. Results and conclusions. The use of pointing gestures was at its height at the age point of 1;6, after which their use decreased. Initiatives and declarative pointings were the most commonly occurred functions. Answers and imperative pointings performed by pointing gestures appeared remotely in the entire source material, and no change in them was discovered between the age points. The amount of produced words grew bigger than the amount of pointing gestures a little before the children’s second birthday. Initiatives and declarative pointings were used by the children to draw an adult’s attention or to ask for the naming of objects. The children used imperative pointings most commonly when they wanted an object. Responsive pointings were used by the children to answer questions of adults. Initiatives, and declarative and imperative pointings were almost always related to production of language, unlike the responsive pointings. The results support former research data on the use of pointing gestures, and its connection to the development of children’s productive language acquisition. The results also support the importance of initiative and declarative pointing gestures in the development of a child's speech. The analysing of pointing gestures as a part of children’s interaction can aid to acquire a more thorough understanding of the development of a child’s speech and interactional skills during their first years.
 • Salmi, Terhi (2017)
  Yrityskaupan yhteydessä suoritetaan lähes poikkeuksetta yrityskaupan kohteen ennakkotarkastus eli due diligence -tarkastus, jonka tarkoituksena on toteuttaa ostajalle kuuluva selonottovelvollisuus. Kun ostaja antaa ulkopuoliselle neuvonantajalle toimeksiannon suorittaa due diligence -tarkastus puolestaan, siirtyy neuvonantajalle vastuu siitä, että kaupan kohteessa oleva virhe tulee havaituksi due diligence -tarkastuksen perustana olleesta materiaalista. Mikäli neuvonantaja ei esimerkiksi ole arvioinut kohdeyhtiön arvoa oikein tai se ei ole tarkastuksessa havainnut jotain olennaista kohdeyhtiön arvoon vaikuttavaa seikkaa, voi ostajalle aiheutua vahinkoa liian korkean kauppahinnan muodossa. Ostaja voi tällöin kohdistaa vahingonkorvausvaateensa neuvonantajaansa kohtaan, sillä myyjä ei lähtökohtaisesti ole vastuussa sellaisesta virheestä, joka olisi tullut tarkastuksessa havaita. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millä edellytyksin due diligence -toimeksiannon suorittanut neuvonantaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen toimeksiantajaansa kohtaan. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, voiko neuvonantaja joutua vastuuseen due diligence -toimeksiannosta muuta kuin sopimuskumppaniansa kohtaan. Neuvonantajan vastuu toimeksiantajaansa kohtaan määräytyy ensisijaisesti toimeksiantosopimuksen määräysten perusteella. Sääntelyn niukkuuden sekä due diligence -tarkastuksia koskevan oikeuskäytännön puuttumisen vuoksi joudutaan vastuukysymyksissä usein turvautumaan yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin. Tutkielmassa tarkastellaan sopimusperusteisen vastuun edellytyksiä sekä sitä, milloin ne täyttyvät neuvonantajan suorittaman virheellisen due diligence toimeksiannon kohdalla. Erityisesti huomiota kiinnitetään tuottamusarviointiin, sillä vastuuperusteena neuvonantopalveluissa on ekskulpaatiovastuu, jolloin neuvonantaja voi välttyä vastuulta ainoastaan, mikäli se kykenee näyttämään toimineensa kaikin puolin huolellisesti toimeksiantoa suorittaessaan. Tutkielmassa tarkastellaan due diligence -toimeksiantoa aineettomien asiantuntijapalveluiden ryhmään kuuluvana toimeksiantotyyppinä. Aineettomien asiantuntijapalveluihin on perinteisesti liitetty asiantuntijavastuu, jonka mukaisesti neuvonantajan toimintaa arvioidaan korostuneen ankarasti johtuen siitä, että toimeksiantajan tulee voida luottaa asiantuntijana esiintyvän neuvonantajan ammattitaitoon. Korostunut huolellisuusvelvollisuus toteutuu käytännössä siten, että neuvonantajan tuottamuksellisuutta arvioidaan vertaamalla neuvonantajan toimintaa vastaavan neuvonantajan toimintaan samanlaisessa tilanteessa. Tutkielmassa on tuotu myös esille ammattikohtaisten tapaohjeiden vaikutus tuottamusarviointiin ja yleisestikin vastuun määräytymiseen. Erityisesti tarkasteltavana ovat hyvä asianajajatapa sekä hyvä tilintarkastustapa. Tapaohjeiden vastainen toiminta ei itsessään merkitse huolimattomuutta, mutta se on vahva indisio tuottamuksesta. Olennaista neuvonantajan vastuuta arvioitaessa on tarkastella neuvonantajan toimintaa toimeksiantoa suorittaessaan. Neuvonantaja voi välttää vahingonkorvausvastuun, mikäli se pystyy näyttämään toimineensa kaikin puolin huolellisesti toimeksiantoa suorittaessaan, sillä neuvonantajalla ei lähtökohtaisesti ole tulosvastuuta suorittamastaan due diligence -tarkastuksesta. Koska säännöksiä tarkastuksen suorittamisesta ei ole, on sen arvioiminen, onko neuvonantaja suorittanut tarkastuksen huolellisesti, tehtävä tapauskohtaisesti. Tutkielmassa on tuotu esille seikkoja, joita neuvonantajan tulee huomioida toimiakseen huolellisesti ja välttääkseen siten vahingonkorvausvastuun. Neuvonantajan tuleekin kiinnittää huomiota erityisesti käyttämiinsä työmenetelmiin, ammattitaitoon, tarkastuksen rajaamiseen ja sen kohdentamiseen sekä toimeksiantajalle antamiinsa tietoihin. Neuvonantajan tulee sen lisäksi, että se pyrkii antamaan oikeita tietoja toimeksiantajalleen, myös kiinnittää huomiota siihen, että se esittää tiedot toimeksiantajalle ymmärrettävällä tavalla ja siten, että toimeksiantaja ymmärtää tiedon merkityksen. Jos due diligence tarkastuksessa ei ole esimerkiksi havaittu jotakin materiaalista ilmi tulevaa olennaista seikkaa, voi neuvonantaja välttyä vahingonkorvausvastuulta, mikäli se on suorittanut tarkastuksen käyttäen yleisesti käytettyjä ja hyväksyttäviä työmenetelmiä ja on toiminut kuten muut huolelliset neuvonantajat olisivat vastaavassa tilanteessa toimineet. Neuvonantajalla voi kuitenkin olla yksityiskohtaisissa kysymyksissä tulosvastuu myös antamiensa tietojen oikeellisuudesta, jolloin jonkin selvän havainnon huomaamatta jääminen voi merkitä sellaisenaan neuvonantajan vastuuta. Neuvonantaja voi poikkeuksellisesti joutua vastuuseen myös sivullista kohtaan suorittamastaan due diligence -toimeksiannosta tiettyjen edellytysten täyttyessä. Lopuksi tutkielmassa tarkastellaan neuvonantajan mahdollisuuksia rajoittaa vastuutaan ennakolta erilaisin vastuunrajoituksin. Due diligence -toimeksiannon kaltaisessa suuria intressejä ja merkittäviä riskejä sisältävässä liike-elämän toimeksiannossa vastuunrajoitusten käyttö on katsottava pääsääntöisesti sallituksi. Myös vastuuta sivullista kohtaan on mahdollista rajoittaa varsin tehokkaasti vastuunrajoitusehdoilla sekä erityisesti due diligence -raporttiin sisällytettävillä varaumilla ja muilla sanamuodoilla. Huomiota vastuunrajoitusten kohdalla on kuitenkin kiinnitettävä erityisesti vastuunrajoitusehtojen tulemiseen osaksi sopimusta sekä siihen, ettei vastuunrajoitus ole kohtuuton. Myös alakohtaisista tapaohjeista johtuu eräitä rajoitteita vastuunrajoitusten käyttämiselle.
 • Ahtiainen, Maija (2013)
  Tutkielman aiheena on ostajan oikeus purkaa irtaimen kaupan sopimus kansainvälisen kauppalain (CISG) perusteella. Tarkoituksena on selvittää, millä edellytyksillä ostajalla on CISGin mukaan oikeus purkaa irtaimen kauppaa koskeva kansainvälisluontoinen sopimus tavarassa olevan virheen perusteella. Tarkastelun kohteena on näin lähtökohtaisesti CISG 49(1) artikla. Tavanomaisten kertaluontoisten transaktioiden purkamisen ohella tutkielmassa käsitellään myös osatoimitussopimusten ja jatkuvien tavaran toimitussopimusten purkamista. Tutkielmassa tarkastellaan erikseen osatoimitussopimuksen ja jatkuvan tavaran toimitussopimuksen purkamiseen liittyviä seikkoja, jotka koskevat lähinnä purkamisen ulottuvuutta. CISG sisältää erityiset säännökset osatoimitussopimusten purkamisesta, mutta jatkuvien toimitussopimuksien osalta CISGissä ei ole erityisiä määräyksiä. Tutkielmassa esitetään, että myös jatkuvaan tavaran toimitussopimussuhteeseen voidaan soveltaa CISGiä ja sen määräyksiä sopimuksen purkamisesta. Lisäksi tutkielmassa tuodaan esiin, että sekä osatoimitussopimuksiin että jatkuviin toimitussopimuksiin liittyy niiden kertasopimusta pidemmän keston vuoksi erityispiirteitä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa ostajan mahdollisuutta purkaa sopimus tavaran virheen perusteella. Arvioitaessa ostajan oikeutta purkaa sopimus tavaran virheen perusteella keskeisenä tekijänä on selvittää, onko myyjä syyllistynyt olennaiseen sopimusrikkomukseen. Sopimusrikkomuksen olennaisuus on asetettu ostajan purkuoikeuden edellytykseksi, sillä sopimuksen toteutumisen varmistaville oikeussuojakeinoille on haluttu antaa CISGissä etusija. Tutkielmassa esitetään, että olennaisen sopimusrikkomuksen määritelmä on hyvin monitulkintainen, mikä aiheuttaa ongelmia purkuoikeuden olemassaoloa arvioitaessa. Tarkastelun kohteeksi otetaankin CISG 25 artiklan olennaisuuden määritelmä, jonka sisältöä pyritään täsmentämään sen kahden osatekijän, merkittävän haitan ja ennakoitavuuden vaatimuksen avulla. Tutkielmassa esitetään, että sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat olosuhteet ja kysymys on aina lopulta yksittäistapauksellisesta harkinnasta. Kuitenkin arvioitaessa sitä, muodostaako tavaran virhe olennaisen sopimusrikkomuksen, oikeuskäytännössä on otettu järjestelmällisesti huomioon tiettyjä tekijöitä. Näitä tekijöitä hyödyntämällä ostajan on mahdollista hallita ja pyrkiä minimoimaan olennaisuuden määritelmän avoimuudesta syntyvää tulkintariskiä. Vaikka virheen olennaisuusarvioinnissa on kysymys tapauskohtaisesta harkinnasta, on oikeudenkäytön ennakoitavuuden ja yleissopimuksen yhtenäisen tulkinnan turvaamiseksi syytä pyrkiä muodostamaan harkinnan tueksi tyypillisten tapausten pohjalta arviointikriteerejä, joiden avulla purkuoikeuden olemassaoloa yksittäisissä tilanteissa on mahdollista hahmottaa. Tältä osin tutkielmassa pyritään ensinnäkin selvittämään, miten osapuolten välisen sopimuksen ehdot vaikuttavat ostajan purkuoikeuteen. Tutkielmassa esitetään, että osapuolet voivat suoraan sopia purkuoikeuden olemassaolosta tai osapuolet voivat merkityksellisellä tavalla ohjata virheen olennaisuusarviointia. Lisäksi tutkielmassa selvitetään, mikä merkitys osapuolten käytännöillä on sopimusehtojen pysyvyyteen ja sitä kautta purkuarviointiin silloin, kun kysymys on osatoimitussopimuksesta tai jatkuvasta toimitussopimuksesta. Toiseksi tutkielmassa tarkastellaan virheen vakavuutta osana ostajan purkuoikeuden edellytyksenä olevaa sopimusrikkomuksen olennaisuutta. Tutkielmassa käsitellään sitä, mitä virheen vakavuudella tarkoitetaan ja millä seikoilla on tyypillisesti vaikutusta virheen vakavuuteen ja vakavuuden tasoon. Kolmanneksi tutkielmassa selvitetään, miten tavaran käyttökelpoisuus ja alkuperäinen käyttötarkoitus vaikuttavat virheen olennaisuuden arviointiin. Oikeuskäytännössä on nimittäin usein kiinnitetty huomiota siihen, onko ostajan mahdollista virheestä huolimatta edelleen hyötyä tavarasta. Lisäksi tavaran virheen seurauksena ostajalle aiheutuvan haitan merkittävyyttä määriteltäessä on perusteltua ottaa huomioon, mihin tarkoitukseen ostaja on tavaran alun perin hankkinut. Vielä lopuksi tutkielmassa pyritään selvittämään, mikä on myyjän korjausoikeutta koskevien CISGin määräys-ten suhde ja mahdolliset vaikutukset ostajan oikeuteen purkaa sopimus.
 • Länsman, Lotta (2021)
  Reklamaatiovelvollisuus on sopimusoikeudellinen passiivisuusseuraamus, jonka tavoitteena on toisen sopimusosapuolen viivytyksetön tiedottaminen sopimusrikkomuksesta sekä virhe- ja muiden häiriötilanteiden joutuisa selvittäminen. Reklamaatio on usein edellytys sille, että ostaja voi myöhemmässä vaiheessa tehokkaasti vedota virheisiin ja esittää vaatimuksia niiden perusteella. Kiinteistön kaupassa, joka on yleensä taloudellisesti hyvin merkittävä oikeustoimi, reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa ostajan kannalta huomattaviin rahallisiin menetyksiin. Tämän takia on osin ongelmallista, että maakaaren (540/1995) 2 luvun 25 §:n reklamaatiovelvollisuutta koskeva säännös on kirjoitettu varsin tulkinnanvaraiseen muotoon ja se sallii soveltajalleen paljon harkintavaltaa. Ostajan voi siten olla vaikea säännöksen perusteella selvittää, millaista toimintaa häneltä edellytetään vaadeoikeutensa säilyttämiseksi. Tutkielmassa selvitetään lainopin metodein kiinteistön ostajan reklamaatiovelvollisuuden sisältöä ja oikeudellista merkitystä. Tutkielma on rajattu koskemaan reklamaatiota kiinteistön laatuvirheestä. Tavoitteena on systemaattisesti kartoittaa ne toimet, joihin ostajan on ryhdyttävä reklamaatiovelvollisuutensa täyttämiseksi. Edelleen tarkoituksena on selvittää, onko maakaaren reklamaatiosäännöksen tulkitsemiseksi olemassa jotain yleisempiä suuntaviivoja vai onko tulkinta aina korostuneen tapauskohtaista. Kiinteistön ostajan on ilmoitettava myyjälle virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita. Ostajan on kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovutuksesta ilmoitettava laatuvirheestä – tämän jälkeen virheeseen on mahdollista vedota vain poikkeustapauksissa. Tutkielmassa selvitetään ensinnäkin sitä, miten reklamaatioajan alkamishetki määritetään ja kuinka kohtuulliseksi katsottava reklamaatioaika määräytyy. Toisekseen tarkastellaan sitä, millainen ostajan reklamaation täytyy sisällöltään olla – erityisesti, kuinka yksilöidysti ostajan tulee ilmoittaa vaatimuksensa. Lisäksi tutkielmassa selvitään reklamaation oikeusvaikutuksia ja sitä, mitä reklamaatiovelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa. Tutkielmassa havaitaan, että maakaaren reklamaatiosäännöksen tulkinta on sidottu hyvin pitkälti tapauskohtaisiin olosuhteisiin. Joitain yleisempiä arviointiperusteita on kuitenkin myös tunnistettavissa. Tällaisia ovat erityisesti reklamaatiosääntelyn taustalla vaikuttavien tavoitteiden ja periaatteiden toteutuminen. Tutkielman perusteella ostajan on toimittava varsin aktiivisesti ja kiinteistön myyjän edut huomioon ottaen säilyttääkseen vaadeoikeutensa kiinteistön virheestä.
 • Pietola, Matias (2013)
  The thesis has three objectives: clarifying the welfare effects of buyer power, analysis of the possible joint dominance of pulpwood buyers and examining the abuse of buyer power. The concept of buyer power encompasses monopsony power and countervailing buyer power. Buyer power can be countervailing and welfare improving when there exists market power on the seller side. However, the abuse of monopsony power leads to pricing below the competitive level, which reduces welfare and usually harms consumers. Buyer power can occur in oligopsony where the market conditions are suitable for collusion. The risk of collusion is remarkable in the Finnish pulpwood markets, as evidenced by the buyer cartel in years 1997-2004. Collusion can also be tacit. Developments in the EU case law show that tacit collusion can be regarded as an abuse of collective dominance. This requires that the Airtours criteria are satisfied. Based on previous buyer cartel and market structure the pulpwood purchasers have a considerable incentive to tacitly collude. Altering the relation between domestic purchases and import can be used as a punishment mechanism if deviation takes place. Competition and the market power of the forest owners are limited and entry barriers are high. Notably these factors indicate that the pulpwood buyers may hold a position of collective dominance. The abuse of collective buyer power requires coordination, which is being facilitated by the market transparency and wood interchange between the buyers. During the cartel the firms shared detailed information regarding the cost structures of the plants. This private information may still be relevant despite the intervention of the competition authority. Finally, the collusion is being econometrically tested using a linear regression model. The observed time period is from January 2002 to October 2012. According to the results the detection of the cartel has had no statistical significance to pulpwood price relation (domestic price divided by import price). This supports the view that collusion still prevails. In addition the import of pine pulpwood has had a negative impact on the price relation implying that imports are used strategically to lower domestic prices.
 • Mäkinen, Ilkka (2017)
  Tutkielman tavoitteena on selvittää miten logistiikkapalveluita ostavan yrityksen logistiikkapalveluntarjoajan valintaprosessia voisi kehittää tehokkaiden kumppanuuksien aikaansaamiseksi. Tarkastelussa on ostavien yritysten ja palveluntarjoajien näkökulma. Tutkimus on laadullinen ja sen aineistonhankinnassa hyödynnetään menetelmänä puolistrukturoitua haastattelua. Logistiikan ulkoistamisen trendi on laajentunut kattamaan yhä laajempia ja syvempiä kokonaisuuksia yritysten toimitusketjuista viime vuosikymmeninä. Kumppanuudet ovat siis yhä tärkeämpiä ja niiden muodostamiseen käytetään yhä enemmän huomiota ja varoja. Näin olleen aihe on ajankohtainen ja sen syvempi tutkiminen voi auttaa luomaan ideoita, työkaluja ja menetelmiä parempaan logistiikan johtamiseen. Tuloksista ilmeni, että tehokas valintaprosessi edellyttää seuraavia vaiheitea: palveluiden määrittely, informaation pyynnöt, tarjouspyynnön, palveluntarjoajien arvioinnin ja valinnan, sekä sopimuksen. Ostajayrityksen tulisi myös kommunikoida yhä vahvemmin palveluntarjoajan sitoutumisen ja korkean palvelutason tuomat hyödyt. Ostajien tulisi myös selkeästi esittää näistä suhteista saatavat konkreettiset hyödyt palveluntarjoajille. Palveluntarjoajien arviointiin käytettävien työkalujen ja kriteereiden tulisi myös olla laajempia ja monipuolisempia. Ne tulisi myös ulottaa palvelemaan valintaprosessista seuraavaa kumppanuussuhdetta.
 • Torkki, Matias (2014)
  Modic-muutokset (MC) liittyvät alaselkäkipuun (LBP). Tulehdusta on pidetty erityisesti 'tyypin I' -MC:n avaintekijänä, mutta tähän mennessä potentiaalisista tulehduksellisista välittäjäaineista vain TNFα on yhdistetty MC:n. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida tiettyjä tulehduksen välittäjäaineita ihmisen kirurgisesti poistetuista välilevyistä, ja määrittää niiden yhteys MC:n kanssa viereisissä selkänikamissa. Tutkimuspopulaatio koostui 55 välilevynäytteestä; 20 'Ei MC' -välileyä, 20 'tyypin I' -välilevyä ja 15 'tyypin II' -välilevyä. 47 välittäjäaineen mRNA -ekspressio määritettiin eristetystä RNA:sta. Märitetyistä välittäjäaineista tilastollisesti merkittävät assosiaatiot löydettiin RANKL:sta (p=0.020), M-CSF1:stä (p=0.019), NFATc1:stä (p=0.021) ja RUNX1:stä (p=0.023), jotka olivat lisääntyneet 'tyypin II' MC -ryhmässä, kun taas OSCAR (p=0.023) oli lisääntynyt 'tyypin I' –ryhmässä verrattuna 'ei MC' -ryhmään. Kun nämä välittäjäaineet ovat yhteydessä osteoklastien erilaistumiseen ja lisääntymiseen, hypoteesimme mukaan välilevyjen erittämien aineiden aiheuttama nikamien osteoklastien stimulaatio on osallisena MC:n patofysiologiassa.
 • Säämäki, Ella (2020)
  Osteogenesis imperfecta (OI) on harvinainen heterogeeninen ryhmä periytyviä sidekudossairauksia. Oireyhtymälle on yhteistä luustolliset poikkeavuudet, jotka aiheuttavat luiden haurautta ja murtumaherkkyyttä. Osteogenesis imperfecta vaikuttaa luiden lisäksi myös hampaiden kehitykseen. Hampaistollista III-luokan purentasuhdetta esiintyy 62,5-80 %:lla OI-potilaista. Heillä on myös suurempi taipumus taka-alueen avo- ja ristipurentaan sekä etualueen avopurentaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää poikkeavatko Osteogenesis imperfectaa sairastavien henkilöiden hammaskaarten mittasuhteet normaaliväestön vastaavista arvoista. Tutkimus toteutettiin tarkastelemalla hampaiston jäljentämiseen käytettyjä kipsimalleja. Aineisto sisälsi 37 OI-potilaan kipsimallit sekä saman verran verrokkipotilaiden kipsimalleja, eli yhteensä 74 potilaan kipsimallit. Tutkimuksen tulosten perusteella pyrittiin löytämään syitä OI-potilailla havaittuihin purentavirheisiin. Tutkimuksessamme avopurentaa (etu- tai taka-alueen) havaittiin vain 8 %:lla OI-potilaista, kun taas etualueen ristipurentaa oli 22 %:lla ja posteriorista ristipurentaa 59 %:lla. Osoitimme, että suulaki oli OI-potilasryhmällä matalampi kontrolliryhmään verrattuna, ja eroavaisuus oli selvimmin esillä posteriorisella alueella. Madaltuneen suulaen lisäksi tutkimuksemme osoitti, että varsinkin ylähammaskaari oli posteriorisesti leveämpi OI-potilailla. Transversaalisuhteissa yläleuan hammaskaari oli enemmän V-mallinen kontrolleihin verrattuna. Hammaskaari oli kapeampi kulmahammasalueella ja laajeni voimakkaammin kohti molaarialuetta. Alaleuassa oli havaittavissa samankaltaista hammaskaaren levenemistä, mutta leveys lisääntyi jo kulmahammasalueella. Madaltunut suulaki aiheuttaa sen, ettei normaalinkokoisella kielellä ole, erityisesti posteriorisella alueella, tarpeeksi tilaa. Tämä aiheuttaa kaarten levenemistä ja hampaiden kallistumista bukkaalisesti johtaen mahdollisesti lopulta etu- tai taka-alueen avopurentaan. Hammaskaarten leveysero ylä- ja alaleuan kulmahammasalueella voisi olla yhteydessä anterioriseen ristipurentaan. (208 sanaa)
 • Tuurala, Henri (2020)
  Osteogenesis imperfecta on perinnöllinen sairaus, joka häiritsee tyypin I kollageenin muodostusta aiheuttaen näin luiden haurastumisen. Osalla tästä sairaudesta kärsivistä on myös dentinogenesis imperfectaksi luokiteltava hampaiden kehityshäiriö. Tässä tutkielmassa selvitetään osteogenesis imperfectan vaikutusta hampaiden kokoon tutkimalla hammaskaarten kipsivaloksia 37:ltä osteogenesis imperfectaa sairastavalta henkilöltä ja vertailemalla tuloksia terveeseen verrokkiryhmään. Kipsivaloksista mitattiin hampaiden mesio-distaalisuuntaista paksuutta sekä suulaen dimensioita. Mittaukset toteutettiin manuaalisesti työntötulkilla sekä digitaalisesti skannaamalla kipsivalokset ensin laserskannerilla ja tämän jälkeen mittaamalla digitaaliset mallit tietokoneella. Potilas- ja verrokkiryhmien mittaustulosten välisten erojen tilastollinen merkitsevyys testattiin t-testillä sekä Mann-Whitneyn U-testillä. Kahden eri mittaajan ja mittausmenetelmän mittaustulosten välisten erojen tilastollinen merkitsevyys testattiin t-testillä. Tulokset osoittivat, että osteogenesis imperfectaa sairastavilla henkilöillä hampaiden ja suuontelon koko on keskimäärin pienempi kuin terveillä ikä- ja sukupuolivakioiduilla verrokeilla. Ero oli selkein taka-alueen hampaistossa. Hampaiden pieni koko altistaa muun muassa avopurennalle, joka haittaa purennan toiminnallisuutta ja etualueella esiintyessään puhumista sekä hymyn estetiikkaa. Oikomishoidon näkökulmasta hampaiden pieni koko voi myös olla eduksi suuontelon ollessa pieni ja hampaille vapaana olevan tilan ollessa vähäinen. Tutkimuksen tarkoituksena on kyetä entistä paremmin diagnosoimaan ja hoitamaan osteogenesis imperfectaa sairastavien suun ja kasvojen alueen ongelmia. Lisäksi tutkielman tulosten perusteella voidaan arvioida manuaalisten ja digitaalisten hammaskoon mittausten keskinäistä vastaavuutta vertailemalla näitä toisiinsa. Tätä tietoa voidaan mahdollisesti käyttää hyväksi digitaalisten menetelmien yleistyessä myös hammaslääketieteessä.
 • Liipo, Katariina (2022)
  Osteokalsiini on osteoblastien tuottama proteiini, jolla on tärkeä rooli luun muodostumisessa. Tämän lisäksi sen on ehdotettu toimivan hormonina luuston ulkopuolella ja vaikuttavan muun muassa insuliiniherkkyyteen ja testosteronin tuotantoon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selventää, vaikuttaako osteokalsiini veren paastoinsuliiniin tai insuliiniresistenssiä kuvaavaan HOMA-indeksiin murrosikäisillä pojilla. Lisäksi tutkittiin osteokalsiinin mahdollista yhteyttä testosteronipitoisuuteen. Aineisto koostui kolmestakymmenestä murrosikäisestä pojasta, jotka olivat lyhytkasvuisia, mutta taustalta ei ollut löytynyt tunnettua syytä (idiopathic short stature, ISS). Puolet pojista satunnaistettiin saamaan kahden vuoden ajan aromataasin estäjä letrotsolia ja puolet lumelääkettä. Verinäytteet kerättiin tutkimuksen alussa sekä 12- ja 24 kuukauden kuluttua ja näytteistä analysoitiin osteokalsiinin lisäksi muun muassa paastosokeri, insuliini ja testosteroni. Osteokalsiinipitoisuuden muutoksia tutkittiin käyttämällä toistomittausten monimuuttuja (mixed model) -analyysiä. Tässä tutkimuksessa ei havaittu yhteyttä osteokalsiinin ja HOMA-indeksin tai osteokalsiinin ja paastoinsuliinin välillä. Yhteys jäi tilastollisesti merkityksettömäksi myös silloin, kun malli adjustoitiin kasvunopeudella ja silloin, kun lumelääkettä saanutta ryhmää tutkittiin erikseen. Sen sijaan osteokalsiinilla ja testosteronilla oli tilastollisesti merkittävä yhteys, mutta samanlainen yhteys havaittiin olevan myös alkalisella fosfataasilla, joka myös kuvastaa luun muodostumista. Löydökset tässä tutkimuksessa eivät tue ajatusta, että osteokalsiinilla olisi merkittävä rooli insuliiniherkkyyden säätelijänä murrosikäisillä pojilla. Myös havaittu yhteys osteokalsiinin ja testosteronin välillä todennäköisesti selittyy yleisellä sukupuolihormonien vaikutuksella luuston kasvuun, muotoutumiseen ja mineralisaatioon, eikä niinkään sillä, että osteokalsiini vaikuttaisi kivesten testosteronituotantoon.
 • Eskelinen, Karoliina (2019)
  Tämä lisensiaatin tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jossa pyritään kokoamaan yhteen tietoa osteokondroosin etiologiasta mahdollista jatkotutkimusta varten. Tutkielmassa painotus on ravinnon vaikutuksessa luuston kehitykseen ja merkitykseen osteokondroosin puhkeamiselle. Osteokondroosi on useilla nisäkkäillä esiintyvä endokondraalisen luutumisen häiriö ja/tai viivästymä, josta varhaisimmat maininnat kirjallisuudessa ulottuvat 1800-luvun loppupuolelle. Endokondraalisessa luutumisessa muun muassa pitkät putkiluut, kylkiluut ja selkärangan nikamat kasvavat ja luutuvat rustoisen välivaiheen kautta rustomalleihin muodostuvien luutumiskeskuksien välityksellä. Osteokondroosimuutokset voivat ilmetä niin kasvulevyjen kasvurustoilla kuin kasvurustoilla pitkien putkiluiden nivelrustojen alla. Näin ollen osteokondroosin ajatellaan ilmenevän vain kasvun aikana. Osteokondroosille tyypilliset muutokset esiintyvät paikallisesti yleensä symmetrisesti ja bilateraalisesti raajoissa. Osteokondroosi jaotellaan kolmeen muotoon riippuen endokondraalisen luutumisen viivästymisen tai häiriön laajuudesta. Lievimmässä latens -muodossa havaitaan kasvurustossa mikroskooppisesti selvärajaisia nekroottisia alueita. Muutoksien ajatellaan ilmenevän jo varhain, mahdollisesti jo ennen syntymää, ja ne esiintyvät ennen kasvulevyä. Varhaiset osteokondroosimuutokset voivat joko parantua täysin tai kehittyä ja laajentua vakavimmiksi. Manifesta -muodossa muutokset ovat laajemmat, ja ne ovat havaittavissa makroskooppisesti ja röntgenkuvissa. Osteokondroosin vakavimmassa osteochondritis dissecans -muodossa makroskooppiset muutokset yltävät nivelruston ja sen alaisen luun väliseen liitokseen asti, jolloin joissakin tapauksissa nekrotisoitunut nivelrusto irtoaa osittain tai kokonaan. Tällöin nivelruston alainen luu paljastuu, mikä puolestaan aiheuttaa nivelessä kivuliaan steriilin tulehdusreaktion. Vakavin muoto havaitaan ajoittaisena, etenkin levon jälkeisenä ontumisena, joka voi olla vaikeaa havaita muutosten esiintyessä bilateraalisesti. Osteokondroosin vakavimmille manifesta- ja dissecans-muodoille on tunnusomaista paikallinen kasvuruston säilyminen ja paksuuntuminen, koska ruston mineralisoituminen ja sitä kautta ruston muuntuminen luuksi on estynyt. Osteokondroosin patofysiologian uskotaan kaikilla nisäkkäillä olevan sama. Nykytiedon mukaan, ainakin sioilla ja hevosilla, muutoksien taustalla tiedetään olevan kehittyvän verisuonituksen paikallinen kuolioituminen. Osteokondroosin etiologia on edelleen tuntematon. Etiologian ajatellaan olevan monisyinen, ja taustalla ajatellaan olevan geneettistä alttiutta, nopeakasvuisuutta, muutokselle altistavaa anatomista rakennetta ja toistuvaa mikrotraumaa. Myös ravinnon osuutta ajatellaan yhtenä tekijänä. Endokondraalisen luutumisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on olennaista, jotta olisi mahdollista ymmärtää osteokondroosia sairautena. Yksilössä endokondraaliseen luutumiseen vaikuttavat niin monet hormonit, kasvuruston solujen erittämät kudoshormonit kuin rustokudoksen soluväliaine. Lisäksi yksilön luuston kehitykseen vaikuttavat ulkoiset tekijät aina sikiöaikaisista maternaalisista tekijöistä siihen saakka, kun kasvulevyt kasvun lopulla sulkeutuvat. Kirjallisuuden perusteella monilla pääravintoaineilla, kivennäisillä sekä vitamiineilla on vaikutuksia yksin ja yhdessä kehittyvään luustoon, mutta myös olosuhteet ruuansulatuskanavassa vaikuttavat esimerkiksi ravintoaineiden imeytymiseen. Niin luustonkehitys kuin ravintoaineiden vaikutus siihen muodostavat monitahoisen ja toisiinsa vaikuttavan verkoston, jonka ymmärtäminen vaatii vielä lisää tutkimusta ja tutkitun tiedon yhdistelemistä.
 • Back, Susanna (2016)
  The purpose of this study was to estimate prevalence and genetic parameters of osteochondrosis in the Finnhorse population. Osteochondrosis is characterized by a failure of normal endochondral ossification. This developmental orthopedic disease is widely recognized in young warmblood horses across many breeds. The data consisted of 654 young Finnhorses (Group 1), presented for radiographic examination in the years 2014 – 2015. The total data (n=1829) included also most of the recently used breeding stallions with a high number of progeny. Because of the low frequency of the disease, a low number of analysed horses and challenging pedigree structure with highly variable family size, there were problems in genetic analyses. Heritabilities (h2) were estimated using linear sire model for categorical data and the results were augmented by using non-linear animal model on the liability scale. Statistical analysis was made by R program MCMCglmm which gives posterior distribution (incl. 95 % credibility area). The heritabilities were analysed by joint –specific analyses. The presence of at least one osteochondral lesion was documented for 16,9 % of the studied horses. The lesions were most common in hock (5,2 %) where h2 with linear sire model was 0,18 (95 % credibility area 0,03-0,35). By using linear sire model in Group 1 h2 estimates were in hoof joint of front legs 0,31 (0,12 - 0,55), stifle joint 0,31 (0,09 - 0,54) and dorsodistal osteochondral fragments in fetlock which are originating from metacarbal bone 0,22 (0,07 - 0,40). The prevalence of osteochondrosis is more common in Finnhorse population than has been expected. In future we should focus on the affected joints with the highest frequency and heritability rather than the entire disease complex. The observed genetic variation allows the use of breeding selection for the systematic reduction of osteochondrosis in the Finnhorse population.
 • Tast, Elina (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 1993)
  Osteokondroosi on sikojen yleisin jalkasairaus. Liki kaikkien kotisikojen luissa on mikroskooppisia osteokondroosimuutoksia puolen vuoden ikään mennessä. Osalla sioista muutokset paranevat spontaanisti. Vain pieni osa sioista saa kliinisesti havaittavan ontuman. Osteokondroosin tutkimustekniikat eivät ole yhteneviä. Diagnostiikassa on käytetty kliinistä tutkimusta, histologiaa erilaisin värjäyksin, radiografiaa, tietokonetomografiaa, elektronimikroskopiaa, angiomikrografiaa ja luun leimausta (bone labelling). Diagnoosin asettamiseksi käytetään yleensä kahta-kolmea menetelmää. Osteokondroosivaurioita esiintyy sekä painoakantavissa että -kantamattomissa nivelissä. Predilektiopaikkoja ovat femurin mediaalinen condylus, distaalisen ulnan kasvurustot, proksimaalinen femur ja humerus. Pahimmat vauriot esiintyvät takapolvessa ja kyynärnivelessä. Osteokondroosin etiologia ja patogeneesi ovat vielä puutteellisesti tunnettuja. Mekaanista kasvurustoon kohdistuvaa painoa on arveltu tärkeimmäksi etiologiseksi tekijäksi. Nopea kasvu viivästyttää osteokondroosin puhkeamista. Villisioilla on raportoitu lieviä histologisia osteokondroosimuutoksia, mutta ei kliinistä ontumaa eikä makroskooppisia tai radiologisia vaurioita. Villisiat kasvavat hitaammin kuin kotisiat, ja niiden rakenne poikkeaa myös kotisioista. Useat tutkijat epäilevät kasvuhormonin olevan vahva etiologinen tekijä.
 • Koponen, Viola (2022)
  Leukemiat ovat lasten yleisimpiä maligniteetteja ja vaikka ennuste on hyvä, relapsoitunut leukemia on yleisin syy lapsen syöpäkuoleman taustalla. Antileukeemisten hoitojen kehittymisen myötä huomiota on enenevästi kiinnitetty hoitojen haittavaikutuksiin. Tässä tutkielmassa tarkastellaan osteonekroosia, joka on leukemiaan ja sen hoitoon, etenkin systeemiseen glukokortikoidihoitoon liittyvä luustokomplikaatio. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää osteonekroosin kliininen kuva HUS-alueen pediatrisilla leukemiapotilailla sekä tarkastella sen mahdollisia riskitekijöitä aiempien tutkimusten valossa. Osteonekroosin saaneita lapsipotilaita verrattiin kaikkiin vuosina 1999–2019 HUS-alueella akuuttiin lymfaattiseen leukemiaan sairastuneisiin lapsiin. Osteonekroosi oireili suurimmalla osalla alaraajojen kantavien nivelten kipeytymisenä. Lähes kaikilla leesioita oli multifokaalisesti ja bilateraalisesti. Yleisimmin affisioituivat lonkat tai lantio, polvet ja nilkat. Osteonekroosin saaneet potilaat olivat leukemian diagnoosihetkellä verrokkipotilaita keskimäärin 2,9 vuotta vanhempia ja heidän perifeerisen veren leukosyyttiarvonsa olivat huomattavasti matalampia. Sukupuolijakaumassa tai ISO-BMI:ssä ei sen sijaan havaittu merkittäviä eroja. Sytogeneettisiltä piirteiltään osteonekroosin saaneiden potilaiden leukemiat olivat tyypillisiä lasten leukemioita. Leukemiapotilaiden osteonekroosiin liittyy paljon alidiagnostiikkaa, vaikka muutokset olisivat nähtävissä MRI-kuvissa jo varhaisessa vaiheessa. MRI-seulonta on kuitenkin ongelmallista, sillä osteonekroosin ehkäisy- ja hoitokeinot ovat puutteelliset. Lisätutkimuksia osteonekroosin kehittymisestä, ehkäisystä ja hoidosta kaivataan.
 • Oudman, Risto (2022)
  Otsikko: Osteoblastien viabiliteetti ja erilaistuminen 3D-solukasvatuksessa Kirjoittajat: Oudman R., Hasan R., Mustonen T., Hassinen A. ja Rice D. Affiliaatio: Suu- ja leukasairauksien osasto, Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto Tutkimuksen tarkoitus: Tavoite tutkimuksessa on kehittää menetelmä, jolla soluja voidaan kasvattaa kolmiulotteisesti ja kuvantaa niitä hyödyntämällä osteoblastien erilaistumisvaiheiden markkereita sekä solujen viabiliteetin määritystä Live-Dead-värjäyskitillä. Oikean menetelmän avulla voidaan mallintaa paremmin solujen luonnollista fysiologista ympäristöä, mikä antaa luotettavampia tuloksia, kun verrataan petrimaljalla saatuihin tuloksiin. Tutkimuksessa pyritään löytämään hyvät värjäysprotokollat osteoblastien kuvantamiseen. Materiaalit ja menetelmät: Kokeissa käytettiin ihmisestä eristettyä MG-63-osteosarkoomasolulinjan soluja. Kokeet toteutettiin kolmiulotteisessa kasvatuksessa 96-kuoppalevyillä. Kyseiset levyt valittiin, koska ne on suunniteltu toimimaan erityisen hyvin valitun konfokaalimikroskoopin (PerkinElmer Opera Phenix HCS system) kanssa. Solut kasvatettiin ja erilaistettiin UPM-Kymmene Oyj:n valmistamassa GrowDex®-T-hydrogeelissä, mikä muodostaa kasvatusalusta kanssa soluille synteettisen ekstrasellulaarimatriksin eli soluväliaineen. Laimentamaton GrowDex®-T oli vahvuudeltaan 1,0 %. GrowDex®-T laimennettiin kasvatusmediaan loppukonsentraatioon 0,2 %. Kyseiseen loppukonsentraatioon päädyttiin pilottikokeilla saaduilla tuloksilla. Kokeet tehtiin kahdella eri solukonsentraatiolla; 200 solua/ul ja 500 solua/ml. Solujen viabiliteettiä mitattiin live-dead värjäyksellä (Sigma-Aldrich Live/dead cell double staining kit), jossa liuos A (Calcein AM liuos) värjää elävät solut ja liuos B (propidium iodide liuos) värjää kuolleet solut. Lisäksi solujen tumat värjättiin NucBlue-tumavärillä (NucBlue Live ReadyProbes Reagent) sekä solukalvot (CellMask Orange Plasma membrane Stain). Kuvaamisessa käytetiin laboratorion valomikroskooppia, fluoresenssimikroskooppia sekä FIMM:n konfokaalimikroskooppia (PerkinElmer Opera Phenix HCS system). Tulokset: Kolmen päivän jälkeen havaittiin korkea solujen viabiliteetti kasvustossa. MG-63 solut myös pyrkivät muodostamaan 3D-spheroidirakenteita. Tuloksista nähtiin, että solukasvatuksen kaikista soluista noin 9% (200 solua/ul) ja 13% (500 solua/ul) kuului spheroidirakenteisiin ja loput pohjakasvustona. Spheroidirakenteiksi laskettiin solut yli 24um korkeudella kaivon pohjasta. Konfokaalimikroskoopin kuvantamisen tulokset analysoitiin käyttäen PerkinElmer Opera Phenixin Harmony ”high-content” kuva-analyysiohjelmaa. Solujen segmentoinnilla saatiin osoitettua MG-63 solujen muodostamien spheroidien kolmiulotteinen rakenne sekä rakenteiden koko. Johtopäätökset: GrowDex®-T soveltuu hyvin sen fysikaalisten sekä kemiallisten ominaisuuksien vuoksi 3D-solukasvatuksiin sekä sen valoa taittavien ominaisuuksien vuoksi konfokaalimikroskooppi-kuvantamiseen. Se tarjoaa myös varteenotettavan vaihtoehdon perinteisille 3D-solukasvatukseen käytettäville kasvatusalustoille. Solukasvatuksen solukonsentraatio kokeen aloituksessa ei merkittävästi vaikuttanut tuloksiin. Muodostuneet spheroidit vaihtelivat koon ja muodon osalta.
 • Hämäläinen, Anni (2022)
  Tutkimuksen tarkoitus: Osteosarkooma on harvinainen luusta lähtöisin oleva pahanlaatuinen kasvain, joka esiintyy erityisesti lapsilla ja nuorilla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää osteosarkooman esiintyvyyttä ja tautiin kuolleisuutta Suomessa. Tutkimuksella on merkitystä osteosarkooman ennusteen arvioimisessa ja hoidon kehittämisessä. Taudin harvinaisuuden vuoksi uusien hoitomenetelmien kehittäminen on hidasta. Tutkimus on osa laajempaa osteosarkooman tutkimusprojektia Helsingin yliopistossa. Materiaalit ja menetelmät: Tutkimus oli kattava rekisteritutkimus suomalaisesta potilasaineistosta. Osteosarkoomaan sairastuneista ja kuolleista potilaista kerättiin tiedot Syöpärekisteristä ja kuolinsyyrekisteristä vuosilta 1993-2019. Tulokset: Osteosarkooman diagnoosi tehtiin useimmin 10-24-vuotiaana. Toinen ilmaantuvuuspiikki oli 50-69-vuotiailla. Osteosarkooman kuolleisuus oli suurempaa miehillä kuin naisilla. Suurin osa potilaista menehtyi kahden ensimmäisen vuoden sisällä sairauden diagnosoimisen jälkeen. Metastasoineen tautimuodon ennuste oli heikompi kuin paikallisen taudin. Maantieteellisen jakautumisen suhteen osteosarkoomaan kuolleita oli eniten yliopistollisten sairaaloiden sairaanhoitopiireissä. Johtopäätökset: Taudin diagnosoimisen viivästymistä tulisi pyrkiä välttämään ja huomiota pitäisi osata kiinnittää erityisesti kasvupyrähdyksen aikana ilmeneviin osteosarkoomalle tyypillisiin oireisiin. Osteosarkoomaan kuolleisuus on suurta ja metastasoineen taudin ennuste on heikko.
 • Hukkinen, Nina (2020)
  Abstract Objective: The purpose of this study was to see if it is possible to predict the outcome of an osteotomy Le Fort I on voice resonance by individuals with cleft lip and palate using only a nasometer as the assessing method. The aim was also to see if sex or the type of cleft had an impact on the outcome, and if the point of time for the postoperative assessment had an impact on the nasalance scores. Previous studies have shown that osteotomy Le Fort I can have an impact on velopharyngeal function, leading to velopharyngeal insufficiency (VPI) in some cases. Previous research of outcomes of osteotomy Le Fort I have been criticized for too small samples and methodological differences. The preoperational nasalance scores could contribute to be useful tool to objectively predict possible risks for VPI after an osteotomy Le Fort I surgery. In this study the nasalance scores before and after surgery are compared. Method: The material used in this study consisted of nasometry scores from 100 individuals who were a part of an investigation of osteotomy Le Fort I’s impact on the velopharyngeal function, collected at the centre for cleft lip and palate in Helsinki (HUSUKE) 2006-2016. Nasalance scores were collected from 7 sentences with non-nasal speech sounds. The material was worked on statistically by parametric methods, using the SPSS program for statistics, version 25. Results and conclusion: This study could notice an increase of the nasalance scores after the surgery. The mean of the increase in nasalance scores for all the sentences was 6% (SD=10). There was no correlation to be found on either sex or type of cleft on nasalance scores, which means that there is no predictability depending on sex or type of cleft for the outcome of osteotomy Le Fort I on voice resonance after the surgery. There was no connection between the point of time of post-assessment and the nasalance scores. This was unexpected but can probably be explained by the big variation in the point of time when the postoperational assessment was done. The number of individuals that according to the preoperational scores were at risk to have a postoperational VPI did not correspond with the statistical analysis in this study. The number of persons that had an elevated risk for a postoperational VPI were more than the statistical prediction according to the preoperational scores (an increase of 7%). According to this study it is not possible to use the instrumental assessment by a nasometer as the only method to predict the outcome of an osteotomy Le Fort I- surgery on VPI. However, an increase in the nasalance scores is to be expected.
 • Hatakka, Ilari (2023)
  In quantum field theory the objects of interest are the n-point vacuum expectations which can be calculated from the path integral. The path integral usually used in physics is not well-defined and the main motivation for this thesis is to give axioms that a well-defined path integral candidate has to at least satisfy for it to be physically relevant - we want the path integral to have properties which allow us to reconstruct the physically interesting objects from it. The axioms given in this thesis are called the Osterwalder-Schrader axioms and the reconstruction of the physical objects from the path integral satisfying the axioms is called the Osterwalder-Schrader reconstruction. The Osterwalder-Schrader axioms are special in the sense that they are stated in terms of the Euclidean spacetime instead of the physically relevant Minkowski spacetime. As the physical objects live in Minkowski spacetime this means that when reconstructing the physically relevant objects we have to go back to Minkowski spacetime at some point. This thesis has three parts (and an introduction). In the first part we give a brief introduction to parts of functional analysis which we will need later - theory about distributions and about generators of families of operators. The second part is about the Osterwalder-Schrader axioms and about the reconstruction of the physically relevant objects from the path integral. In the last part we check that the path integral for the free field of mass m satisfies the Osterwalder-Schrader axioms.