Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Silvander, Johanna (2020)
  Foreign direct investment (FDI) is considered important for economic growth, and a vital component of sustainable development. To foster the potential benefits, states have concluded thousands of international investment agreements (IIAs). These IIAs are designed to facilitate, promote, and protect FDI, and they often include provisions on investor-state dispute settlement (ISDS). The resolution of investor-state disputes by arbitration has alarmed many scholars since these disputes often entail serious public interest implications. This research aims to contribute to the debate on the sustainability and development impact of ISDS and international investment law from the perspective of labour and employment law and policy. Against this backdrop, the research investigates how the interpretation and application of IIAs may affect labour and employment regulation and policies in host states. A targeted key word search was used to identify cases in the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) case law database, followed by a legal review to come down to cases where substantive labour-related claims and arguments have been made. Beyond pinpointing vulnerabilities from the perspective of sustainable development, the case law analysis extends to researching the potential and real impacts of ISDS cases on host states’ domestic labour law and policy, drawing from the world polity theory within the socio-legal discipline. On this basis, recommendations are made in view of improving the sustainability-related outcomes of ISDS and international investment law. The research provides a rich set of findings. First, the research finds that labour-related issues have arisen in six per cent of ICSID cases with publicly available material. Labour-related claims and arguments have also been made in ISDS cases outside of the ICSID framework. Second, the research finds that tribunals have handled such matters with different approaches, ranging from teleological interpretation and “arbitral activism” emphasizing labour rights to literal and narrow interpretation techniques. Tribunals have only to a limited extent applied the provisions of other treaties binding on the disputing parties or general principles of international law. Further, several incoherencies can be identified in the case law. Third, labour-related arguments in ISDS have been made by both investors and host states. Many of the standard IIA provisions have provided the basis for such arguments, including standards of treatment, expropriation and actions tantamount to expropriation, exceptions clauses, preamble clauses and provisions on the definition of an investment, as well as provisions in investor-state agreements. These provisions and related ISDS jurisprudence are analysed in detail in the paper. Fourth, the research finds certain direct impacts of ISDS decisions on host states’ labour and social regulation, while other impacts may be implied, potential or may have appeared in a longer timeframe. Unarguably, ISDS will have had an impact on both state and enterprise spending and, consequently, policies. The case law analysed reconfirms the states’ “right to regulate” in a non-discriminatory manner, implying at times even a highly protected status for national labour laws. At the same time, the research finds various vulnerabilities and risks, including in cases where states use stabilization agreements, as well as where certain standard provisions are included in IIAs without careful framing of their content. Furthermore, the research points to varying ISDS outcomes in terms of labour protection depending on the choice of wording in specific labour-protection related clauses in IIAs. Lastly, different possibilities to improve the sustainable development and labour aspects of IIAs and ISDS are proposed by the research. The following topics are analysed in detail: improved legal basis and guidance, improved institutions, improved inclusiveness of investment policy making as well as international cooperation. The research suggests that sustainability-oriented treaty drafting would be required to improve the expected outcomes of adjudicated cases. Such drafting could take place at bilateral, plurilateral or multilateral level, focusing on clarifying the content and scope of standard IIA provisions, as well as on incorporating specific labour provisions. The research indicates that institutional improvements would be needed particularly at the preventative front at the national level, while also proposing improvements at the level of ISDS. For more balanced FDI promotion, institutions with expertise in labour matters at the national level could be linked to bodies in charge of preventing investment disputes. Improved inclusiveness in investment policy making entails broader consultations and key roles assigned to labour-related bodies in investment policy making. Lastly, international cooperation would be required to deepen technical assistance towards more sustainable IIAs as well as to provide platforms for consensus-building on more sustainable FDI promotion.
 • Bäck, Fanny (2018)
  Självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning har länge varit ett omdiskuterat ämne. I och med lagändringen i specialomsorgslagen som trädde i kraft i juni 2016 har detta ämne åter blivit aktuellt. Syftet med lagändringen är att stärka brukares självbestämmande samt minska på användningen av begränsande åtgärder inom specialomsorgen. Tidigare forskning visar att självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning är komplext, då självbestämmande blir mer komplicerat när man är i behov av stöd och hjälp av andra. Professionella har en viktig roll i förverkligandet av brukares självbestämmande men hamnar ständigt att hålla balansen mellan stöd och kontroll. Boendepersonal är ett exempel på just sådana personer. Balansgången mellan stöd och kontroll är inte aktuell enbart inom specialomsorgen med personer med intellektuell funktionsnedsättning utan inom många delar av det sociala arbetet. Hur ska man göra för att respektera en persons självbestämmande, samtidigt som man har ansvar för att personen inte ska komma till skada? Var går gränsen för självbestämmandet och när har man som professionell rätt att ingripa mot en persons självbestämmande? Självbestämmande i praktiken väcker många frågor. Syftet med denna avhandling är att lyfta fram boendepersonals tankar om självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Genom att göra detta hoppas jag kunna bidra med en ökad kunskap om vad självbestämmande för personer med intellektuell funktionsnedsättning innebär. Avhandlingens forskningsfrågor lyder: Hur resonerar boendepersonal kring brukares självbestämmande i olika boendekontexter? Hur upplevs balansen mellan stöd och kontroll i praktiken i olika boendekontexter? Hur förhåller sig boendepersonalen till lagändringarna i specialomsorgslagen och dess inverkan på deras praktik? Avhandlingen har en kvalitativ ansats och forskningsmaterialet består av två fokusgruppintervjuer som gjorts med boendepersonal från två olika boendeenheter inom Kårkulla samkommun. Materialet har analyserats med hjälp av kvalitaitv innehållsanalys. Resultatet av undersökningen visar att boendepersonal stöter på olika etiska dilemman i sitt arbete relaterade till brukares självbestämmande. Undersökningen visar också att boendepersonal upplever att brukares självbestämmande ser olika ut i olika boendekontexter, och orsaken till detta är brukares förmåga eller oförmåga till kommunikation. Undersökningen visar även att det förekommer ett glapp mellan teori och praktik då boendepersonal upplever att lagändringen i specialomsorgslagen och de bestämmelser som finns där är svåra att tillämpa i verkligheten, och lagen utgör därför inte alltid ett stöd i hur boendepersonal ska göra i praktiken när det kommer till att hålla balansen mellan stöd och kontroll.
 • Saaresaho, Ronja (2021)
  Diskrimineringsombudsmannen har gjort en undersökning år 2020 som visar att rasism och diskriminering är anmärkningsvärt vanligt inom utbildning i Finland. I denna avhandling vill jag ta reda på hur inkluderande finländska läroplansgrunder och läromedel är med tanke på olika etniciteter. Analysen består av två delar. Den första är en diskursanalys om hurdan bild som skapas av flerspråkiga elever och vilka benämningar som används om dem i Utbildningsstyrelsens läroplansgrunder 2004 och 2014. Den andra delen är en multimodal analys av två läroböcker för årskurs 7–9 inom ämnet svenska och litteratur. Syftet är att studera hur stor andelen av bilder med enbart vita människor är i böckerna. Avhandlingen inleds med ett bakgrundskapitel där jag behandlar läroplansgrunderna och deras värdegrund, samt undervisning i svenska som modersmål och litteratur (SVL) och undervisning svenska som andraspråk och litteratur (S2). Därefter presenteras tidigare forskning om läroplansgrunder (Breilin 2016; Selander 2006), S2-böcker (Hägglund 2018) och övriga läroböcker (Mikander 2016; Siljala 2008). Inom avhandlingens teoretiska referensram behandlas begreppen rasism (Hall 1997; Memmi 1999; Said 1995), etnocentrism (Elmeroth 2008; Lasonen m.fl. 2009) och interkulturalitet (Lorentz 2013). Utöver referensramen presenteras även diskursanalys som metod (Bolander & Fejes 2019; Lind Palicki 2015) tillsammans med textanalys av värdeord (Hellspong & Ledin 1997) i läroplansgrunderna och en främst kvantitativ men även kvalitativ multimodal analys som metod med läroböckerna. Analysens resultat visar att det har skett positiva ändringar mellan LP2004 och LP2014. Bland annat har den exkluderande benämningen ”invandrarelev” slopats och i stället används benämningen ”flerspråkiga elever i LP 2014. Fortsättningsvis bidrar ändå båda läroplansgrunderna till rasistiska strukturer inom skolvärlden då de bl.a. skapar en bild av att flerspråkiga elever behöver utvecklas från sitt nuvarande motsatta tillstånd till att bli ”balanserade och aktiva”. Liknande ändringar går att se i de analyserade läroböckerna. Läroboken som är publicerad under LP2004:s verksamhetstid innehåller 97,22 procent bilder av enbart vita människor, medan läroboken som är publicerad under LP2014:s tid innehåller 71,43 procent bilder av enbart vita människor. Detta innebär att även om representationen av andra etniciteter har ökat råder det fortfarande en vithetsnorm även i den nyare läroboken. Avhandlingen avslutas således med en rekommendation om ökad inkludering i läromedel, samt förslag på vidare liknande forskning.
 • Rönnqvist, Fredrik (2015)
  Målet med studien var att retrospektivt gå igenom alla patienter som opererats med ballongvidgning av näsans bihålor under åren 2009-2014, patienternas pre- och postoperativa symptom, operationsdata samt eventuella reoperationer. Informationen samlades från patienternas journaltexter och m. h. a. dessa kunde patienternas tillstånd följas upp under en i medel 2,2 års tid (6-2099 dagar) postoperativt. Alla patienter opererades i operationssal; tre fjärdedelar (76 %) under generell anestesi och en fjärdedel (24 %) under lokalbedövning. Av en ursprunglig grupp på 64 patienter kunde 60 genomgå ballongvidgning under 71 operationer utan allvarliga komplikationer; 36 patienter opererades med endast ballongvidgning och 24 med ballongvidgning + FESS. En fjärdedel (23 %) av patienterna uppsökte vård p.g.a. postoperativa problem. 13 % av patienterna behövde re-operation. Studien visar att ballongvidgning kan utföras tryggt och säkert på en heterogen grupp patienter.
 • Sairanen, Eeva Elisa (2015)
  Sound travels faster and further in water than in air while electromagnetic radiation, among it visible light, attenuates fast. Marine animals have adapted to use sound in foraging, predator avoidance, orientation and communication with conspecifics. The underwater soundscape of the Baltic Sea remains largely undiscovered. The area is a unique acoustic environment due to its variant hydrography, broken coastline, shallowness, low salinity and the resulting strong stratifications. The harbor porpoise (Phocoena phocoena) is the only cetacean inhabiting the area, and its Baltic Sea subpopulation is critically endangered. This work is based on first sound pressure measurements of BIAS (Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape) -project by Finnish Environment Institute and other project participants. Measured sound pressure levels are compared to weather and shipping observations to collect information about the contributions of natural and anthropogenic sound sources to underwater sound pressure levels in the Baltic Sea. In addition porpoise observations collected at the Universities of Southern Denmark and Århus are compared to measured sound pressure levels and shipping data to examine if increased noise levels or increased shipping activity have an impact on harbor porpoise echolocation activity. The results show that at the Gulf of Finland both weather and shipping drive the levels of ambient noise at low frequencies (63 and 125 Hz third-octave bands). However the sound pressure levels caused by ships near the stations (up to 5 km) always exceeded all natural variation. Increased sound pressure levels and ship proximity seemed to have an impact on porpoise activity at the area. When a ship was very close (2 km), the registrations of porpoise echolocation clicks decreased with decreasing proximity to ship. On the other hand during spring months an increase in porpoise echolocation was recorded in relation to increased sound pressure levels, which might indicate the porpoises compensating to increased background noise by echolocating more frequently or loudly.
 • Koivisto, Timo (2016)
  This thesis is a review of bandit algorithms in information retrieval. In information retrieval a result list should include the most relevant documents and the results should also be non-redundant and diverse. To achieve this, some form of feedback is required. This document describes implicit feedback collected from user interactions by using interleaving methods that allow alternative rankings of documents to be presented in result lists. Bandit algorithms can then be used to learn from user interactions in a principled way. The reviewed algorithms include dueling bandits, contextual bandits, and contextual dueling bandits. Additionally coactive learning and preference learning are described. Finally algorithms are summarized by using regret as a performance measure.
 • Joyee, Nabila Jahan (2021)
  This master’s thesis aims to provide a broader and deeper knowledge within the areas of migration and integration. The study tasks are how the diaspora community is involved in the overall migration and integration process in a host state and what role social networks play in different phases of migration. There are four essential conceptual features of the migration phenomenon are identified in the study: migration, integration, diaspora community, and social networks. These concepts are analysed focusing on the factors of migration, integration process, how diaspora community and social networks work. The analysis is done using a comprehensive case study on the Bangladeshi diaspora community in Finland. The study material is collected through semi-structured interviews with 10 Bangladeshi student migrants living in Finland. As a potential migrant group as well as an underexamined study group, student migrants are chosen the study participants. A thematic analysis of the data is carried out to unveil the underlying meanings of how student migrants narrate their experiences as an immigrant. The themes identified are used to critically reflect on and explore the aspects and dynamics of the nexus between diasporas and social networks in migration and integration. This study outcomes identify education as the major pull factor for the student migrants considering Finnish high quality of research facilities, education environment, and the fee-free study system. It also marks that both personal and social networks have a strong role in migrant’s decision of choosing Finland as their destination. The role of technology becomes prominent in the current age in terms of gathering information, admission procedure, and visa processing. This is even more realised due to the absence of the Embassy operation and other official communication channels. The study finds the diaspora community’s role is increasingly becoming significant in the present context, they provide migrants with access to information, job conditions as well as settling them with finding accommodation, education places, emotional support, and comfort of belonging in a host country. Within this journey of a migrant, social media platform has appeared as a crucial part of social networks and diasporas in terms of communication. Facebook groups have become a major communication channel. Additionally, the Corona situation has made online engagement among people more visible. Nonetheless, this diaspora-social network-migration-integration nexus can play both a supportive as well as a critical role for migrants as the experience varies.
 • Stenius-Linna, Sofia (2012)
  Syftet med denna avhandling är att ur ett rättsekonomiskt perspektiv utreda insättningsgarantin som instrument för stabilisering av banksystemet. Utgående från ekonomisk teori om ofullständiga marknader analyseras varför och hur insättningsgarantin kan medföra stabilitet på finansmarknaderna. Avhandlingen syftar även till att utreda i vilken utsträckning de nuvarande bestämmelserna om insättningsgarantin är tillräckliga vad ankommer tillsynsansvaret. Därtill berörs även frågan huruvida bestämmelserna om gränsöverskridande bankverksamhet och bestämmelserna om insättningsgarantisystemen är harmoniserade i samma utsträckning. Under 1900- och 2000-talet har världsekonomin drabbats av ett flertal bank- och finanskriser. Ekonomisk historia visar att redan långt tidigare har liknande kriser förekommit. Den stora utmaningen är att identifiera och vidta åtgärder så att återverkningarna av en framtida finansiell kris på den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen kan begränsas och kostnaderna för skattebetalarna minimeras. Införandet av en gemensam valuta har fört med sig att svag ekonomisk aktivitet och strukturella problem i ett EU-land sprider sig till andra EU-länder bland annat via finansmarknaderna. Inom den Europeiska Unionen har ansträngningar att via olika åtgärder skapa stabilitet speciellt inom banksektorn varit stora. Utgångspunkten härvid är att man genom harmonisering och olika regleringar kan minska instabiliteten på finansmarknaderna. Genom lagstiftning som reglerar marknaderna strävar man att minska effekten av enskilda marknadsstörningar och stärka stabiliteten på alla marknader. I en global värld, där harmonisering av lagstiftning samt fri rörlighet av tjänster och kapital betonas alltmer framom begrepp såsom statlig suveränitet, har man länge kunnat iaktta en utveckling av företagsverksamhet som överskrider nationsgränser. Detta gäller speciellt finansmarknaderna. Banker har öppnat filialer och dotterbolag i andra länder i strävan efter större marknadsandelar och rörelsevinster. Regleringen och övervakningen av bankerna inom EU och i enskilda länder har därför setts över. Gränsöverskridande bankverksamhet förutsätter att den enskilda bankkundens intressen ytterligare tas i betraktande. Bland annat har bankernas insättningsgaranti setts över i de flesta länder. Samtidigt som utvecklingen gått mot en alltmer global bankverksamhet och harmonisering av regelverken kan man dock skönja eftersläp vad gäller den tillsyn som sammanhänger med bankverksamheten och insättningsgarantin. Analysen i denna avhandling visar klart att insättningsgarantisystem inte kan behandlas fristående från det säkerhetsnätverk som upprättats för att trygga finansmarknadernas stabilitet. Samtidigt visar analysen att en internationell harmonisering av insättningsgarantisystemen inte avancerat tillräckligt för att hindra uppkomsten av globala finansmarknadskriser. Den gränsöverskridande bankverksamheten har därtill givit upphov till nya problem som de gällande systemen inte kan tackla. Betydelsen av att harmonisera insättningsgarantisystemen i olika länder har accentuerats av den rådande finansmarknadskrisen som i motsats till flertalet tidigare bankkriser omfattar en mycket större del av de globala finansmarknaderna. De gällande insättningsgarantisystemen har inte på samma sätt tidigare satts på prov. Trots att den gränsöverskridande bankverksamheten expanderat kraftigt har inte utvecklingen av insättningsgarantisystemen skett i samma takt. Reformprocessen är långsam och inbegriper inte endast själva insättningsgarantisystemet utan även krishanteringsmekanismer och frågor förknippade med etablering av gränsöverskridande verksamhet. Inom EU är beredningen långt framskriden även om konkreta beslut inte ännu fattats. Konkurrensneutralitet och etableringsfrihet för bankverksamhet är centrala målsättningar inom EU. För att dessa skall kunna uppnås krävs politisk vilja hos beslutsfattarna att gå in för överstatliga insättningsgarantisystem i stället för de rådande nationella systemen. Om de olika elementen i finansmarknadernas säkerhetsnät inte harmoniseras internationellt kan globala finansmarknadskriser inte undvikas i framtiden. Föreliggande studie har behandlat insättningsgarantin ur ett rättsekonomiskt perspektiv. Såväl ekonomisk teori som reglering av bankverksamhet samt insättningsgarantisystem och tillsynen av dessa behandlas. Studien pekar emellertid tydligt på att den juridiska formen för insättningsgarantisystemen är oklar. En utförligare studie av konsekvenserna av alternativa juridiska former för insättningsgarantin såväl i Finland som på unionsnivå ligger i allas intresse.
 • Wester, Cecilia (2015)
  Syftet med denna studie är att öka förståelsen av de försörjningssvårigheter som drabbar de äldre kvinnor i Finland som kan antas höra till de allra fattigaste, det vill säga kvinnliga folkpensionärer som fyllt 65 år. I studien analyseras de bidragande faktorerna till att kvinnliga folkpensionärer själva upplever sig ha försörjningssvårigheter. För att närma mig en förståelse av de kvinnliga folkpensionärernas försörjningssvårigheter har jag använt mig av ett kritiskt feministiskt livsloppsperspektiv. Från ett livsloppsperspektiv behöver de kvinnliga folkpensionärernas ekonomiska villkor i det åldrande livsskedet förstås i en växelverkan med deras levnadsvillkor i tidigare livsskeden. Studiens centrala forskningsfrågor är Hurudana upplevda försörjningssvårigheter har kvinnliga folkpensionärer? Vilka skillnader föreligger mellan kvinnliga folkpensionärer? Vilka socioekonomiska och hälsorelaterade faktorer i det nuvarande livsskedet och vilka livsloppsrelaterade erfarenheter är centrala för att förstå kvinnliga folkpensionärers upplevda försörjningssvårigheter? Är dessa centrala faktorer könsspecifika? Materialet består av enkätdata (n=1470) som samlats in år 2011 i samband med Folkpensionsanstaltens och Svenska social- och kommunalhögskolans forskningsprojekt 'Folkpensionärers sociala och ekonomiska trygghet'. Den empiriska analysen har genomförts med hjälp av frekvenstabeller och sambandsanalyser. I analysen framkom att över 70 % av alla respondenter upplevde sig ha åtminstone mindre försörjningssvårigheter. Det finns dock skillnader beträffande försörjningssvårigheter och karakteristika bland de kvinnliga folkpensionärerna. I analysen framkom också att dålig hälsa, försörjningssvårigheter i barndomen och en försämrad levnadsstandard i och med pensioneringen är faktorer som har samband med upplevda försörjningssvårigheter i nuläget både bland kvinnliga och manliga folkpensionärer. Däremot var låg inkomst, ensamboende och arbetslivsanknytning i samband med upplevda försörjningssvårigheter enbart bland kvinnliga folkpensionärer. Att vara äldre kvinna och lyfta full folkpension innebär enligt resultaten dock inte nödvändigtvis att ha svårigheter att klara den egna försörjningen. Jag tolkar de kvinnliga folkpensionärernas försörjningssvårigheter med utgångspunkt i Evy Gunnarssons modell enligt vilken äldre kvinnors försörjningssvårigheter måste förstås i relation till hur väl de lyckas trygga sin inkomst via en eller en kombination av de tre huvudsakliga inkomstkällorna arbete, familj och stat.
 • Kolehmainen, Salli (2016)
  The purpose of the study was to examine the communication of Finnish anti-immigration politicians, especially their representations of immigrants. Previous studies have shown that the self-named "immigration critics" have played an important part in making stigmatizing and derogatory talk about immigrants seem more acceptable. The theoretical framework of this study was built on Smith's (2007a) model of stigma communication. Stigmatizing messages consist of marks to recognize and categorize people, labels to distinguish people as a separate social entity, cues of responsibility to imply blame, and implications of peril linking people to physical or social dangers. The aim of the study was to find out if these contents can be found in anti-immigration discourse. The data were drawn from six blogs written by True Finn candidates who got elected in 2011 Parliamentary election. The data also contains the Sour Election Manifesto (Nuiva vaalimanifesti) signed by them. The main method in analyzing the data was theory-driven qualitative content analysis. Methods of rhetorical discourse analysis were used as a complementary analysis in reviewing the strategies of this communication. The results show that the strongest mark was affixed to the groups that have the lowest positions in the prevailing ethnic hierarchy. Muslims and people of African origin were marked most strongly, but marking was for most part indirect. The marked were labeled as culturally backward and strongly separated from "us". Responsibility was linked with the immigration itself: it was implied that the labeled people had only left their country in search of an easy life. Prejudice was claimed to be caused by the immigrants' own actions. Presenting the immigrants as both physical and moral threat to the Finnish community was the most dominant stigma message and it was used to justify stigmatization. Immigrants were presented as a homogeneous mass (part of label), but there were also claims that they should be seen and judged only as individuals. This color-blindness makes it possible for the stigmatizers to never actually face their victims, because they are not seen as members of a stigmatized group on an interpersonal level. It is also very hard for the stigmatized to change the stigma in these circumstances. The model of stigma communication proved out to be an effective tool for qualitative interpretation in this context. Further study should investigate the receiving end of these stigma messages, in this case it could mean studying the comments or the readers of political anti-immigration blogs.
 • Sirén, Heli (2020)
  Milk foam is an essential part of coffee drinks such as cappuccinos. The foaming properties of milk can change during its shelf life. Milk used in coffee usually contains at least 2 % fat which can deteriorate its foaming properties. UHT milk can lose its sensory and foaming properties during its shelf life. In this thesis the change of properties of UHT-treated coffee milk called Barista milk were investigated. Barista milk is a commercial lactose free, homogenized milk meant to use with coffee. It has 2,0 % of fats and 3,5 % of proteins. The preservation of UHT barista milk was studied when milk was 4, 5, 6 and 7,5 months old. The foaming properties of barista milk were evaluated with automated foaming system. The volume of foam and its stability were measured as volume in a measuring glass. The structure of foams was also photographed and analyzed from photos. Nowadays plant-based drinks are important options for milk. Selected oat drinks for coffees were studied with same foaming methods as milk samples. The oat drink samples were kept in room temperature, fridge (+6 °C) and + 30 °C storage conditions. The tests were made when samples were 4, 8 and 10 months old. Barista milk as evaluated also with sensory evaluations. The sensory properties of barista milk were measured by tasting the milks referred to a fresh reference milk. Sweetness, bitterness, intensity of cooked flavor and fullness were evaluated from milks and cappuccino drinks made from the studied milks. In addition, a professional barista foamed the milks to makes cappuccinos and the drinks were evaluated. The preservation of milk did not affect its foaming properties or foam stability significantly. The foaming temperature affected the volume of foam more than the age of the milk. There was a slight change in the bubble structure of milk. The bubble structure was more uneven with older milk than fresh milk. Oat drinks foamed more, and the foams were more stable in all samples compared to milks of same age. The effect of foaming temperature was less meaningful with oat drinks than with milks. The sensory properties of milk did not change significantly during the study. The biggest change was the decline of cooked flavor in samples tasted as milk. The same decline was not detected when the milks were tasted as cappuccino drinks. An increase of bitterness was detected in the cappuccinos made by a barista when the milk was 6 months old. According to these results the shelf life of barista milk can be lengthened from 4 months to 5 months.
 • Ma, Kaiyue (2019)
  The literature review deals with coeliac disease and wheat, rye and barley prolamins. The characteristics and analysis methods of the prolamins were discussed. Furthermore, the ELISA types, antibodies and reference material in ELISA were introduced in literature review. The aim of this master thesis study was to determine the feasibility of barley C-hordein as reference material in the quantification of wheat gluten in a sandwich ELISA method based on R5 antibody. RP-HPLC was used to determine the compositions of wheat prolamins from 27 wheat cultivars. SDS-PAGE was used for wheat prolamin subgroups identification. The R5 antibody reactivity of prolamins and the same prolamin group from different cultivars were tested. By comparing the R5 reactivity of total gluten of the 27 wheat cultivars, 10% barley C-hordein was used to calibrate the gluten content in spiking test of oat flour and oat biscuits. Omega 1,2-gliadin (Km 13) and γ-gliadin (Km 21) showed rather strong R5 reactivity while ω 5-gliadin (Km 203) and LMW glutenin subunits (Km 523) showed almost no reactivity against R5 antibody. However, the subgroup R5 reactivity differences between cultivars were not significant. The reactivity of total gluten from 27 cultivar varied from Km 14 to 192, with a logarithmic average Km 53. Thus, 10% C-hordein (Km 49) had similar reactivity of the average of all cultivars. In flour spiking test, the recoveries calibrated with PWG gliadin were 57-187%, comparing to 30-115% with 10% C-hordein calibration. In biscuit spiking test, the recoveries calibrated with PWG gliadin and 10% C-hordein were 84-145% and 44-76%.
 • Johansson, Kira (2012)
  Omhändertagande är en åtgärd som starkt påverkar barnets liv. På grund av att omhändertagande gör intrång i barnets frihet och påverkar starkt barnets framtid måste också barnets rättskydd vid förfarandet vara tillräckligt. Barnets deltagande är en dimension av rättskyddet. De viktigaste elementen av barnets deltagande är hörandet av barnet, rätten att få information, rätten att föra talan samt rätten att söka ändring. Vissa av dessa rättigheter har i lagstiftning medgetts endast barn som nått 12 års ålder. Även mindre barns deltagningsmöjligheter skall ändå tryggas i mån av möjlighet. Barnets deltagande är beroende av många omständigheter. För det första skall myndigheterna möjliggöra ett faktiskt deltagande för barnet eftersom barnet som minderårigt inte har möjlighet att själv åberopa sin rätt att delta. För det andra måste barnet självt vara villigt att delta. För att deltagandet dessutom skall vara verkligt måste deltagandet ha en betydelse för processen eller beslutet. Enligt informed consent -principen skall barnets åsikt dessutom vara fritt formad för att den kan ha betydelse för avgörandet. Även om barnets åsikt inte formats fritt fungerar barnet alltid som informant i sitt ärende. Den information som fås av barnet är nämligen viktigt för beslutsfattaren eftersom den berättar mycket om barnets situation. Hur barnet tillåts delta och påverka avgörs med hjälp av ålders- och mogenhetsbedömningar. Ju äldre barnet är desto bättre möjligheter har barnet att få sin röst hörd. Ändå får barnets inflytande inte bli för starkt. Ett av de största problemen gällande barnets deltagande ligger just i sambandet mellan skyddsprincipen och barnets deltagningsrätt. Det är viktigt att barnet deltar så mycket som möjligt men barnet får inte bli domare i sin sak. Det är svårt att avgöra var gränsen skall gå och vilken princip som skall få mera vikt. I dagens läge behandlas de flesta av omhändertagningsfallen i socialnämnden. Vid denna beslutsmodell tryggas inte barnets rättskydd och socialarbetare hamnar i en svår dubbelroll där de måste fungera både som beslutsfattare och som stöd för barnet. I en förstainstansbehandling i förvaltningsrätten skulle däremot barnets deltagningsmöjligheter förmodligen försämras men å andra sidan skulle processen njuta större offentlig tillit.
 • Frände, Rebecka (2015)
  Denna magisteravhandling handlar om hörandet av barn vid behandlandet av vårdnadstvister i domstolsanknuten medling. Särskilt fokus ligger på bruket av ett sakkunnigbiträde enligt 5 § L om medling i tvistemål och stadfästning av förlikning i allmänna domstolar. Frågan som utreds är under vilka förutsättningar ett barn kan höras under domstolsanknuten medling och vem som hör barnet. Förfarandet att bruka ett biträde vid medling i vårdnadstvister är ursprungligen från Norge och således används norsk motsvarande reglering som jämförelsegrund. Dessutom lyfts FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och dess inverkan på barnets rätt att höras vid medling i en vårdnadstvist fram. Avhandlingen inleds med en allmän överblick av medling och förlikning i Finland. Efter detta behandlas olika former av medling i vårdnadstvister. Därefter ges det en beskrivning av det norska systemet vad gäller medling i vårdnadstvister utanför domstol och i domstol, samt bruket av ett biträde vid medlingen. Beskrivningen av det norska systemet innefattar även en kort historisk återblick av regleringens bakgrund. Efter detta beskrivs den finska implementeringen av bruket av ett sakkunnigbiträde i domstolsanknuten medling. Avhandlingen fortsätter med en beskrivning av FN:s konvention om barnets rättigheter. Konventionens artikel 3 om barnets bästa och artikel 12 om barnets rätt att höras tas upp och deras inverkan på finsk och norsk lagstiftning beskrivs. Efter en analys av konventionens implementering konstateras det att bruket av konventionen är mycket starkare i Norge än vad den är i Finland. Vidare behandlar avhandlingen barnkonventionens förhållande till medling i vårdnadstvister i Finland och Norge och gör en jämförelse av konventionens inverkan på respektive lands förfarande. I avhandlingen diskuteras det avslutningsvis olika förslag till ändring av den finska lagstiftningen gällande hörande av barn vid behandlandet av vårdnadstvister i domstolsanknuten medling. Slutsatsen är att Finland borde ta modell av Norge och mer aktivt implementera bruket av barnkonventionen i finsk rätt. Den finska lagstiftningen vad gäller hörandet av barn i domstolsanknuten medlingen borde ändras och eventuellt kunde bruket av medling göras obligatoriskt för alla som separerar och har gemensamma barn.
 • Grahn, Sofie (2021)
  Ur internationella människorättskonventioner kan utläsas positiva människorättsförpliktelser som ställer krav på lagstiftning och förfarande i konventionsstaterna. De positiva människorättsförpliktelserna uttrycker statens aktiva roll som upprätthållare av mänskliga rättigheter och med begreppet avses situationer där en konventionsenlig rättighet inte kan förverkligas utan statligt ingripande. I straffrättsligt hänseende omfattar förpliktelserna skyldighet att införa nödvändiga kriminaliseringar och sörja för att det straffrättsliga systemet som helhet kan tillgodose brottsoffrets behov av skydd. I avhandlingen granskas på vilket sätt den finska lagstiftningen på straffrättens område, både ifråga om materiell och processuell lagstiftning, kan utvecklas för att bättre svara mot de positiva människorättsförpliktelser som är förenade med barn som upplever våld i familjen. I avhandlingen systematiseras begreppet positiva människorättsförpliktelser, sammanfattas vilka de relevanta positiva människorättsförpliktelserna är och vad de ger uttryck för, analyseras hur det förpliktelserna ger uttryck för framträder på nationell nivå och synliggörs varför det förpliktelserna ger uttryck för framträder eller inte framträder samt föreslås hur det förpliktelserna ger uttryck för bättre kunde framträda. Granskningen görs med utgångspunkt i ett barnperspektiv där syftet är att utmana den gällande straffrättsliga regleringens gränser och föra ett resonemang de lege ferenda kring hur straffrätten kunde förändras för att omfatta barnperspektivet. Granskningen visar på förpliktelser att genom straffrättsliga åtgärder skydda barnet från alla former av våld medan det är i sina föräldrars eller någon annan vårdnadshavares vård och förpliktelser att anpassa straffrättsliga förfaranden så att de är tillgängliga för barnet och respekterar barnets särskilda utgångsläge. Ytterst är förpliktelserna i anslutning till barn och familjevåld ett uttryck för barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Den gällande lagstiftningen konstateras motsvara de positiva människorättsförpliktelsernas krav såtillvida att våld som riktas mot barn i uppfostringssyfte uttryckligen är förbjudet. Rekvisiten för misshandel förmår däremot inte fånga upp den kontext inom vilken familjevåld sker och är inte heller utformade för att täcka det våld barn upplever som betraktare. De bestämmelser som reglerar straffprocessen är väl utformade för att skydda barnet, men åtgärder krävs för att främja barnets rätt att ta del i processen som en aktiv aktör. I avhandlingen relateras straffrättens tillkortakommanden till rättens framväxt i en verklighet som genom skeva neutrala perspektiv har fokuserat mera på förövare än på offer och till det faktum att barnet traditionellt har betraktats uteslutande ur ett skyddsperspektiv. Det föreslås att strafflagen kunde utvecklas genom särskilda brottsrekvisit som fångar kontexten kring familjevåld och att det särskilt klandervärda i den här typen av våld kunde framhävas genom särskilda straffskärpningsgrunder och kvalifikationsgrunder. I anslutning till processen föreslås en konfliktbearbetande funktion och ett förfaringssätt som beaktar både ett objektivt och ett subjektivt förhållningssätt till barnet som processaktör samt konstateras att vissa straffprocessuella förfaranden antar särdrag i relation till barnet.
 • Nyman, Maria (2019)
  The material that has been analyzed for this study consists of video recordings from Natur & Språk’s [Nature & Language’s] multilingual summer camps. The aim was to study the children’s interactions and conversations at the camps, focusing on their stances towards other languages. A further aim was to study the results in relation to the National Core Curriculum for Basic Education 2014. The research questions focus on how the children in their conversations express their stances and positions towards other languages, and how this can be related to the views on language stated in the national core curriculum. The respondents were between 8 and13 years old and spoke either Swedish or Finnish while some were bilingual. The video recordings of the conversations between the children were transcribed and analyzed through thematic analysis. The transcripts were additionally analyzed through a sociolinguistic perspective by studying the children’s stance. The theoretical framework of this study was based upon stance. As a result of the analysis, four main categories were found that represented the children’s varied ways of expressing their stances towards other languages, as well as other people’s language choices and backgrounds. The children categorized themselves and others in relation to languages and/or language groups. They showed expectations regarding their own and/or other’s competence. They expressed comments or whishes about language choice and showed orientation towards language learning. These results demonstrate that multilingual practices with language encounters create opportunities for children to challenge themselves and develop their language awareness, their stances and interests in other languages. In relation to this, parallels were drawn to the views on language stated in the National Core Curriculum, with its aims concerning language awareness and cultural diversity. Therefor this study can contribute with insight in regard to the potential that multilingual practices and activities have to offer in different educational contexts. This study is written in collaboration with the project Natur & Språk [Nature & Language], a collaboration between the Finnish Society for Nature and Environment, the Finnish Nature League and the Faculty of Educational Sciences at the University of Helsinki.
 • Wiksten, Henrica (2019)
  Syftet med föreliggande magisteravhandling har varit att utreda vad som gör att ett barnskyddsärende blir föremål för omedelbart ingripande av socialjouren. Detta har undersökts genom att studera socialjourens socialarbetares syn på tematiken utifrån deras egna yrkeserfarenheter. Studien genomfördes med avstamp i den kvalitativa forskningstraditionen och det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa forskningsintervjuer med sex behöriga socialarbetare verksamma på en socialjour i Finland. Det empiriska materialet analyserades med hjälp av teoristyrd innehållsanalys. Följande tre forskningsfrågor har besvarats: 1) vilka faktorer anser socialarbetarna vara avgörande för att ett barnskyddärende blir föremål för omedelbart ingripande? 2) hur motiverar socialarbetarna sina beslut i bedömningsförfarandet? 3) vilka utmaningar möter socialarbetarna i sitt arbete? Av studiens resultat går det inte att påvisa någon enskild specifik faktor som gör att barnskyddsärende uppfattas vara akut. Studiens resultat visar att kontexten är avgörande i alla socialarbetares beskrivningar. Barnets ålder, bakgrundsinformationens betydelse, vem som gör anmälan samt tidpunkten på dygnet visar sig vara de mest avgörande faktorerna som inverkar på ingripandet enligt socialarbetarna. Framförallt barnskyddsituationer som berör små barn med drog- eller alkoholpåverkade föräldrar, var situationer som ansågs av socialarbetarna alltid kräva ett akut ingripande av socialjouren. Beslutsfattandet i brådskande barnskyddsärenden framstår som en komplex helhet där multipla faktorer samtidigt inverkar på beslutets utfall. Studiens resultat visar att socialarbetarens handlingsutrymme i beslutsfattandet ter sig vara relativt brett. Socialarbetarnas yrkesmässiga bedömning, arbetserfarenhet och vissa fall även värderingar visar sig spela en nyckelroll i beslutsprocessen, och socialarbetarna egna bedömning visar sig vara i centrum då beslut fattas. Barnskyddslagen finns alltid i grund för beslutet och ger mandat samt plikt att agera, men socialarbetarna gör självständigt beslutet av vilka handlingsalternativ som är rimliga i de akuta barnskyddssituationerna. Studiens resultat visar även att barnskyddsarbetet som sker utanför tjänstetid i socialjourer är ett utmanande arbete. Av socialarbetarna krävs det en förmåga att klara av att hantera det osäkra som ständigt finns närvarande i bedömningsarbetet av barnskyddsärenden samtidigt som socialarbetarna har ett stort ansvar att axla. Även om socialarbetarna för det mesta anser att stödet i arbetet är tillräckligt, framgår det trots allt att socialarbetarna tidvis känner sig ensamma i arbetet. Studiens resultat synliggör den komplexitet som brådskande barnskyddsarbetet de facto präglas av, och att detta arbete kräver en hög yrkesexpertis av socialarbetarna, där arbetserfarenheten verkar spela en betydande roll för hur socialarbetarna klarar av att handskas i de mångfacetterade barnskyddsituationerna. Även om socialarbete som profession bygger på lagar, teorier och regelverk, visar studiens resultat att socialarbetarnas beslut också till en stor grad påverkas av dennes egna värderingar, livserfarenhet och arbetserfarenhet.
 • Hindsberg-Lipponen, Emelie (2021)
  Det övergripande syftet med denna magisteravhandling är att få en helhetsförståelse för samhällets satsning på stöd och hjälp till barn och unga som växer upp i en familj där en förälder har ett missbruk. Avsikten är att lyfta fram social- och hälsovårds experters uppfattningar om hur barn och ungas behov av stöd skall beaktas inom social- och hälsovården då en eller båda föräldrarna har ett missbruk. Barnperspektivet och i vilken utsträckning det tillämpas inom social- och hälsovårdens stödtjänster, är ett genomgående tema i denna studie. Denna studie tillämpar Delfimetoden för att studera hur experter bedömer samhällets satsning på stödtjänster till barn i dagsläget samt hur de bedömer läget om tio år. Särskilt intresserar jag mig för hur de kopplar ihop barnperspektivet med sitt resonemang och sin vision. Som datainsamlingsmetod har jag använt semistrukturerade intervjuer och intervjuat sju experter inom social- och hälsovården. Resultatet har analyserats med tematisk innehållsanalys. Resultatet av denna studie visar att experterna bedömer att nuvarande stödtjänster till barn som har en förälder som missbrukar är otillräckliga, fragmenterade och barnperspektivet är inte etablerat. Experterna bedömer att professionella inom social- och hälsovården har bristande kunskap om tillämpning av barnperspektiv i arbetet och om vilka konsekvenser ett missbruk kan ha för barnet samt hur man upptäcker och bemöter barn som anhöriga. Om tio år anser experterna att vi har utvecklat social- och hälsovårdstjänsterna i vårt samhälle så att barn får rätt form av stöd i tillräckligt god tid. Servicen är då samordnad och strukturerad och därigenom jämlik i hela landet. Professionella besitter kunskap i hur missbruk i familjen påverkar barn och arbetet utgår från ett barnperspektiv, även i de fall då tjänsterna är riktade till den vuxna. Det systemiska tänkandet är etablerat på alla nivåer och sektoröverskridande samarbete bland professionella är en naturlig del av arbetsbilden. För att uppnå denna framtidsvision betonar experterna betydelsen av att den aktuella utvecklingsprocessen som redan pågår i vårt samhälle fortsätter. En förändring kommer även att kräva engagemang och attitydförändring bland professionella i olika branscher och på olika nivåer. Kunskapsluckan gällande konsekvenserna av en förälders missbruk för barnet och innebörden av att jobba med ett barnperspektiv bör fyllas genom fortbildning. Därtill behöver en kulturförändring ske för att avstigmatisera missbruk. I framtiden kommer barnet att ses som subjekt och aktör i sitt eget liv och principen om barnets bästa och övriga rättigheter enligt Barnkonventionen kommer att implementeras allt tydligare inom social- och hälsovården.
 • Grönvall, Julia (2022)
  The purpose of this research is to study how the personnel of early childhood education and care (ECEC) describe the child and learning in the child’s individual ECEC plan and to analyse how well the children’s plans comply with the national core curriculum of ECEC. In 2016, ECEC in Finland changed from daycare to pedagogy when the national core curriculum of ECEC was published and became the national norm. Mansikka and Lundkvist’s (2019) review of the ECEC curriculum from 2005 and the curriculum from 2016 showed that the concept learning is more valued in ECEC today. A Finnish study from the beginning of 2000 indicated that the ECEC personnel had expectations of how the child should behave. A child was expected for example to be social, to follow rules and to play calmly in a way that is considered suitable for the child’s gender (Alasuutari, 2010.) Since the research mentioned above was made, the Finnish ECEC has developed a lot because of the new ECEC law and the national core curriculum. It is interesting to study what kind of impact this development has had on the view of children and learning. The research data consisted of children’s individual ECEC plans. The length of these plans was 1–3 pages and a total of 27 plans were collected. The plans were collected from daycare centers within the same organization. I made a qualitative content analysis of the research data. The analys proceeded in three parts and the research data was compressed in each part. When the first part was done, I had hundreds of words categorized into 18 categories. Finally, four categories of the child view and two categories of the learning view remained. The child view in the children’s individual plans and in the ECEC curriculum were mainly similar. One difference was found in the individual plans. In the children´s individual plans a desire for a compliant child was found. The child was expected to participate in activities and to be compliant in transitions for example when moving from indoors to outdoors. The impact of the physical environment on children's learning was not mentioned in the individual plans, but the ECEC curriculum highlighted the impact of the physical environment. The role of the adults in a child's learning was emphasized in both types of documents, but the child’s role seemed to be forgotten in the children´s individual plans. In the ECEC curriculum the concepts learning and development are used as two separate concepts while the two concepts are used as synonyms in the children’s plans. This study indicates that the two concepts have different meanings. They are used separate in theory but are used as synonyms in practice
 • Räsänen, Jenni (2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan kahta tasogeometrian käsitettä: barysentristä koordinaattisysteemiä sekä pisteen konjugaatiota kolmion suhteen. Barysentriset koordinaatit ovat homogeeninen koordinaattisysteemi, jonka avulla pisteen sijainti tasossa ilmoitetaan suhteessa annettuun kolmioon. Pisteen konjugaatio kolmion suhteen on kuvaus, joka kuvaa tason pisteet toisiksi tietyillä, tyypillisesti geometrisesti luonnehdittavilla ehdoilla. Käsitteet liittyvät toisiinsa siten, että eräät mielenkiintoiset konjugaatiokuvaukset voidaan määritellä barysentristen koordinaattien avulla. Barysentriset koordinaatit otettiin käyttöön 1800-luvun alussa useamman henkilön toimesta. Ne ilmoittavat tason pisteen sijainnin suhteessa annettuun kolmioon järjestetyllä lukukolmikolla, toisin kuin yleisemmin käytetyt karteesiset koordinaatit, jotka ilmoittavat pisteen sijainnin suhteessa annettuun origoon (0,0) lukuparin avulla. Barysentriset koordinaatit voidaan ilmoittaa useammalla, keskenään ekvivalentilla tavalla, mutta niiden määrittäminen tapahtuu kuitenkin aina jonkin kolmion suhteen. Määrittely voidaan tehdä joko tutkittavan pisteen ja kolmion kärkien muodostamien kolmion sivujen jakosuhteiden avulla tai käyttäen hyväksi tutkittavan pisteen ja kolmion kärkien muodostamien kolmioiden pinta-alojen suhteita. Tutkielman kolmannessa luvussa esitetään barysentristen koordinaattien järjestelmä sekä annetaan esimerkkejä mielenkiintoisten pisteiden koordinaateista. Barysentristen koordinaattien kaltainen, toinen homogeeninen koordinaattisysteemi, trilineaariset koordinaatit esitellään myös lyhyesti. Neljännessä luvussa johdetaan muunnoskaavat trilineaaristen ja barysentristen koordinaattien sekä barysentristen ja karteesisten koordinaattien välille. Pisteen konjugaatio kolmion suhteen on eräs pistetransformaation erityistapaus. Tutkielman viidennessä luvussa tarkastellaan aluksi pistetransformaation käsitettä yleisesti, jotta pisteen konjugaatiota kolmion suhteen voidaan ymmärtää paremmin. Isotominen ja isogonaalinen konjugaatio ovat mielenkiintoiset, paljon tutkitut ja geometriassa sovelletut erikoistapaukset pisteen konjugaatiosta kolmion suhteen. Ne ovat mielenkiintoisia myös tämän työn kannalta, sillä niiden määrittelyssä käytetään sekä barysentrisiä että trilineaarisia koordinaatteja. Isotominen ja isogonaalinen konjugaatio esitellään tutkielman viimeisessä luvussa.