Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Doktar, Peter (2020)
  Tutkielma käsittelee suomalaisen Aksel Leppäsen ensimmäistä matkaa Belgian Kongoon 1913-1916. Hän toimi Kongossa Belgian valtion palveluksessa koneenhoitajana jokilaivoilla ja piti henkilökohtaista päiväkirjaa kokemuksistaan. Tutkielman pääasiallinen lähde on Aksel Leppäsen päiväkirja välillä 1913-1916. Muina lähteinä on otos Henry Morton Stanleyn, Joseph Conradin ja Aarne Koskisen aikalaiskirjallisuudesta sekä Leppäsen leikevihon nimimerkkien Ambulant ja K.P. suomalaiset lehtileikkeet. Tärkein tutkimuskirjallisuus on Frits Andersenin The Dark Continent? ja Daniel M. Mengaran Images of Africa. Tutkin Leppäsen päiväkirjoista välittyvää kuvaa Kongon luonnosta ja vertaan sitä muuhun eurooppalaisen aikalaiskirjallisuuden luontokuvailuun. Erityisesti pyrin selvittämään, eroaako Leppäsen luontokuvaus eurooppalaisen aikalaiskirjallisuuden tavasta esittää Kongon luontoa. Leppäsen päiväkirjoista nousee esiin neljä luontokuvauksen teemaa: Joki, joen eläimet, metsä ja ilmasto. Vertaan näiden teemojen puitteissa Leppäsen luontokuvausta muuhun eurooppalaiseen aikalaiskirjallisuuteen. Eurooppalainen aikalaiskirjallisuus pyrkii luomaan Kongon luonnosta ja ympäristöstä kuvaa erittäin vaarallisena. Niissä eläimet, ympäristö ja ilmasto kuvataan poikkeuksetta negatiiviseen sävyyn. Leppäsen luontokuvaus poikkeaa tästä merkittävästi. Leppäselle luonto ja sen eläimet ovat vastapaino raskaalle, monotoniselle ja väkivaltaiselle Belgian Kongon kolonialistiselle arjelle. Erityisesti Kongon metsien kuvaus poikkeaa Leppäsen päiväkirjassa täysin tavallisesta eurooppalaisen aikalaiskirjallisuuden kuvauksesta.
 • Rautiainen, Mari (2014)
  Carbonization is thermochemical conversion, where biomass is thermally degraded in the absence of oxygen. Solid char, pyrolysis oil and non-condensable gases are produced from the biomass. Torrefaction is early phase of the carbonization in temperatures of 220–300 °C. Torrefied wood is promising as a renewable fuel for industrial use in coal co-combustion and gasification-combustion. Torrefaction and carbonization increase the higher heating value and fuel properties of wood compared to untreated wood. There’s a lack of knowledge in torrefaction and carbonization effects to higher heating value, carbon content and turn from endothermic to exothermic reaction of conifer zone wood species. Raw material was stemwood of birch (Betula pubescens) and pine (Pinus sylvestris) including bark. Trees were harvested from the Helsinki district and chipped, particle size 16 ? 8 mm. Samples were torrefied and carbonized at 250, 300, 350, 400 and 450 ?C without nitrogen flow. Carbon content (%), higher heating value (MJ/kg), mass yield (%) and turn of endothermic to exothermic reaction were inspected. Carbon content of untreated birch and pine increased from 47 % to 82 % (at 450 ?C). Higher heating value exceeded 26 MJ/kg at 300 ?C and 28 MJ/kg at 400 ?C, reaching bituminous coal’s values. Mass yield declined to 45–54 % of the initial mass at 300 °C. In low temperature, gradual exothermic peak was observable. In higher temperatures peak was evident. Carbonization and torrefaction improved the higher heating value and carbon content of wood but decreased the solid char yield.
 • Happonen, Kiira (2012)
  The objective of this thesis is to study the climate impacts and the social returns and social desirability of torrefied wood pellet production and use as an alternative fuel to coal. The raw material of torrefied pellets is forest chips and production and use are assumed to take place in Finland. Climate impacts are assessed with focus on the full fuel chain, or the torrefied pellet life cycle. A brief review of other environmental impacts of the fuel chain is also provided. A socio-economic model is then developed for analyzing how desirable torrefied pellet production and use would be from society’s viewpoint when both private profits and climate benefits are taken into account. The model is applied to a hypothetical case where torrefied pellets are produced in Northern Finland and co-fired with coal at Helsingin Energia’s cogeneration plant. The purpose of this study is thus to analyze whether co-firing torrefied pellets with coal in combined heat and power production generates social surplus and is socially desirable when both net climate benefits and the private revenue and costs of torrefied pellet production and use are taken into account. Results show that co-firing torrefied pellets and coal in combined heat and power production leads to a reduction in greenhouse gas emissions compared to a coal-only situation when the life cycle of both fuels is taken into account. In the case studied, torrefied pellet production and use also generates positive social returns. The energy producer’s private profits proved to have the greatest impact on net social benefits.
 • Paakkanen, Eeva Katariina (2014)
  In this thesis, there are two linked research questions concerning the use of torture: Why the use of torture changed from a common legal practice to an act prohibited by international law, and why the United States, a modern, western state that advocates human rights, has used torture in the 21st century despite this? I have used sociological and legal approaches to analyse and answer these questions, utilising especially concepts developed by Foucault. I have chosen these approaches, since I will present torture as an inherently unequal act, which is connected to the power-structures of societies. I will concentrate on analysing this relation and the role of human rights in it. The use of torture has undergone a drastic change from being a common practice to an act strictly prohibited by international law, but the use of which has still in practice re-emerged. These changed can be explained by the changes in the different ruling powers in the society – first, the decreased influence of sovereign power and dominance of disciplinary and governmental powers, and then the re-emergence of the sovereign power and its use of security discourses and mechanisms to regain its powers. Human rights have played part in both of these processes at the national level by being part of new forms of governing and also as a justification sovereign power, and also at the international level by being a restrictive element but also as a tool for the sovereign power.
 • Kukkonen, Mika (Helsingin yliopistoHelsingfors universitetUniversity of Helsinki, 2010)
  Tosiaikainen tietovarasto on keskitetty tietokantajärjestelmä pehmeitä tosiaikaisia liiketoimintatiedon hallintasovelluksia varten. Näiden sovellusten perusvaatimuksena on tuoreen tiedon jatkuva saatavuus. Työssä käsitellään tosiaikaisen tietovaraston suunnittelua, tietovaraston jatkuvan ylläpidon eri vaiheita sekä näihin vaiheisiin soveltuvia menetelmiä. Tarkoitus on tuoda esiin kompromisseja, joita väistämättä joudutaan tekemään tietovaraston kyselytehokkuuden, viiveen ja jatkuvan saatavuuden välillä. Johtopäätöksenä suositellaan sitä suurempaa varovaisuutta mitä pienempiä viiveitä tavoitellaan. Liiketoimintatiedon hallintasovellusten tosiaikaisuus on ominaisuus, jota käyttäjät tavallisesti haluavat enemmän kuin tarvitsevat. Joissakin tapauksissa tosiaikaisuus on suorastaan haitallista. Mutta jos tosiaikainen tieto on välttämätöntä, samanaikaisia käyttäjiä on paljon, ja tarvittavat tiedot pitää yhdistää useasta lähdejärjestelmästä, niin tosiaikaiselle tietovarastoinnille ei ole kelvollista vaihtoehtoa. Tällöinkin riittää, että jatkuvasti ylläpidetään vain pientä osaa koko tietovarastosta.
 • Ilves, Mika (University of HelsinkiHelsingin yliopistoHelsingfors universitet, 2014)
  Keuhkohuuhtelunäytteiden (bronchoalveolar lavage, BAL) ottaminen koirilta ja hevosilta on yleisesti käytössä oleva diagnostinen menetelmä. Keuhkohuuhtelunäytteet soveltuvat lähinnä diffuusien keuhkomuutosten tutkimiseen. Paikallisten muutosten diagnosoimiseen menetelmä ei sovellu yhtä hyvin, eikä menetelmää voi tavallisesti käyttää bakteriologisten määritysten tekemiseen. Tavallisesti BAL-näytteen yhteydessä saatuja eukaryoottisoluja käytetään lähinnä sytologisiin määrityksiin. Huuhtelunäytteen sisältämien tulehdussolupopulaatioiden perusteella on mahdollista tehdä päätelmiä analysoitavan sairauden luonteesta ja vakavuudesta. Keuhkohuuhtelunäyteestä on perinteisesti määritetty mahdollisia patogeenimikrobeja ja -viruksia ja myöskin BAL-solujen tai BAL-huuhtelunesteen sisältämiä proteiineja tai peptidejä. Tosiaikainen kvantitatiivinen käänteiskopiointia hyödyntävä polymeraasiketjureaktio-menetelmä (RT-QPCR tai QPCR) on tehokas tapa solujen ilmentämien geenituotteiden määrän mittaamiseen. Menetelmä on yleisesti käytössä ja on syrjäyttänyt käytännössä kokonaan muut menetelmät, joita on aiemmin käytetty geenien ilmentämien tuotteiden kvantitointiin. QPCR-menetelmää on käytetty hevosten keuhkohuuhtelunäytteiden sisältämien eukaryoottisolujen geeniekspression tutkimiseen, sen sijaan julkaisuja koirien keuhkohuuhtelunäytesolujen analysointiin ei ole julkaistu. Julkaisuissa ei kuitenkaan ole yleensä tarkemmin kuvattu näytteiden ottamiseen, tutkittavan ribonukleiinihapon (RNA) eristämiseen tai muihin vaiheisiin liittyviä työvaiheita taikka vaiheisiin liittyviä ongelmakohtia. Yleisimmin tutkimuksen kohteena ovat olleet inflammaatiotapahtumassa mukana olevat geenit kuten eri interleukiinit ja kasvutekijät. Tämä kirjallisuuskatsauksen muodossa esitettävä lisensiaatintyö luo katsauksen hevosten ja koirien keuhkohuuhtelunäytteiden käsittelymenetelmiin, ja työssä esitetään aiempien julkaisujen ja Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella menetelmäehdotuksia keuhkohuuhtelunäytteiden ottamiseen ja niiden käsittelemiseen. Näiden ehdotusten avulla on mahdollista määrittää luotettavasti huuhtelunäytteiden sisältämien eukaryoottisolujen ilmentämien geenituotteiden määrä kvantitatiivisella PCR:llä. Suositeltavana menetelmänä on TaqMan®-kemiaan perustuva menetelmä. Näytteiden käsittelyn vaiheet kuten nukleiinihappojen eristäminen, käänteiskopiontireaktio ja itse polymeraasiketjureaktioajo pystytään suorittamaan tavanomaisilla kaupallisesti saatavilla olevilla pakkauksilla niiden valmistajien ohjeita seuraamalla. Edellä mainittujen ehdotusten mukaisesti määritettäessä keuhkohuuhtelunäytesolujen ekspressiotuotteita kvantitatiivisella polymeraasiketjureaktiolla tulee eniten huomiota kiinnittää realistiseen koejärjestelyyn sekä huolelliseen näytteenottoon ja sitä seuraavaan RNA:n eristämisvaiheeseen. Yksittäisistä vaiheista juuri RNA:n eristämisen yhteydessä tapahtuvat virheet muodostavat suurimman virhelähteen. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää realistiseen tutkimussuunnitelmaan, käytettäviin TaqMan®-koettimiin olivat ne sitten itse suunniteltuja tai kaupallisesti hankittuja sekä saatujen tulosten merkittävyyteen.
 • Lamminmäki, Ilari (2022)
  Talouden globalisaation, digitalisaation ja rajojen madaltumisen myötä kansainvälisen verotuksen kenttä on jatkuvassa muutoksessa. Henkilöiden ja varallisuuden vapaan liikkuvuuden seurauksena myös yritysten kansainvälinen kanssakäyminen lisääntyy jatkuvasti ja valtioiden välinen kilpailu alueellisen verotusvallan jakaantumisesta lisää merkitystään. Verotusvallan ulottuvuuteen liittyvät tavoitteet ovat Suomessakin olleet pidempään esillä, ja useita vuosia kestäneen valmistelutyön jälkeen Suomen tuloverolakia muutettiin saattamalla voimaan säännös, jonka mukaan verovuoden 2021 alusta yleisesti verovelvolliseksi katsotaan aikaisemmasta oikeustilasta poiketen myös ulkomailla perustettu tai rekisteröity yhteisö, mikäli sen tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Muutoksen tavoitteena on ensisijaisesti laajentaa Suomen verotusoikeutta, turvata yhteisöverotuottojen kertyminen ja ehkäistä kansainvälisten yritysten aggressiivista verosuunnittelua. Muutos on kansallisen verosääntelyn näkökulmasta varsin merkittävä, mutta kansainvälisesti on yleistä, että rekisteröinnin ohella myös tosiasiallinen johtopaikka voi muodostaa yhteisölle yleisen verovelvollisuuden. Muutosta voidaankin pitää varsin perusteltuna, sillä sen seurauksena Suomen alueellinen verotusvalta laajenee samanlaiseksi kuin useiden muiden valtioiden ja sääntely soveltuu aikaisempaa paremmin myös verosopimusten kaksoisasujatilanteiden ratkaisemiseen. Verovelvollisten näkökulmasta tosiasiallisen johtopaikan määritelmän selkeys on erityisen tärkeää lainkäytön ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden kannalta. Vaikka sääntelyssä onkin pyritty selkeyteen, ei lainsäätäjän ole mahdollista huomioida kaikkia käytännön soveltamistilanteita, joten useita tulkintakysymyksiä on edelleen jäänyt avoimeksi. Määritelmän lopullinen sisältö tuleekin luultavasti täsmentymään tulevaisuudessa kansallisen oikeuskäytännön lisääntyessä. Tutkielmassa selvitetään pääasiallisesti oikeusdogmatiikan keinoin voimassa olevan kansallisen sääntelyn mukaisen tosiasiallisen johtopaikan käsitteen sisältö sekä sen tulkintaa rajanvetotilanteissa ohjaavat keskeiset oikeuslähteet ja periaatteet. Tutkielmassa käsitellään lisäksi vastaavan sääntelyn sisältöä malliverosopimuksissa ja muiden valtioiden sääntelyssä, tarkemman tarkastelun kohdistuessa tältä osin Tanskan ja Ison-Britannian käytäntöihin. Tässä yhteydessä nostetaan kuitenkin esiin verrokkimaiden sääntelyn ja oikeuskäytännön hyödyntämiseen kansallisen tason tulkinnanvaraisissa tilanteissa liittyvät ongelmat, joiden seurauksena niiden hyödyntämiseen tulee suhtautua varauksella. Näin ollen tutkielman keskeinen sisältö tiivistyy erilaisten tulkintavaihtoehtojen mallintamiseen ja muun muassa lain tavoitteiden merkitykseen suhteessa tulkintaongelmien ratkaisuun. Tulkintavaihtoehtojen arvioinnissa lakimuutoksen tavoitteista painoarvoa annetaan tutkielman näkökulmasta etenkin epäasianmukaisten ja keinotekoisten veron välttämiseen tähtäävien järjestelyjen estämiselle.
 • Sinisalo, Eetu (2022)
  Suomessa on vuodesta 2021 lähtien ollut mahdollista, että aikaisemmin rajoitetusti verovelvollinen ulkomainen yhteisö luokitellaan tiettyjen ehtojen täyttyessä yleisesti verovelvolliseksi. Tuloverolain uudistuksessa yleisesti verovelvollisena pidetään ulkomaista yhteisöä, jos ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka sijaitsee Suomessa. Ulkomaisen yhteisön tosiasiallinen johtopaikka on paikka, jossa yhteisön tärkeimmät ylintä päivittäistä johtamista koskevat päätökset tehdään yhteisön hallituksen tai muun vastaavan päätöksentekoelimen toimesta, ottaen huomioon muut yhteisön organisointiin ja liiketoimintaan liittyvät olosuhteet. Kotimaista yhteisöverotuksen toimintaympäristöä on ollut tarve muokata laajemmin, koska tietyt kotimaisille yhteisöille suunnatut velvoitteet eivät suoraan sovellu sellaisenaan ulkomaisen yhteisön kohdalla, joka on yleisesti verovelvollinen. Tutkielmassa käydään läpi erilaisia velvoitteita, joita on luotu tosiasialliseen johtopaikkaan liittyen. Tarkoituksena on korostaa tilanteita, joissa kansainvälisen kaksinkertaisen verottamisen tai kokonaan verottamatta jättämisen riski on olemassa. Tutkielmassa käydään läpi aihealuetta Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön ja unionin oikeuden näkökulmasta. Tutkielmassa pyritään osoittamaan mahdollisen kansainvälisen veroriidan ratkaisuun liittyvät ongelmat, jos kaksi valtiota pitää samanaikaisesti kiinni oikeudestaan verottaa yhteisöä yleisesti verovelvollisena.
 • Laumets, Lisanne (2021)
  Viime vuosien aikana maailmalla on enenevissä määrin kiinnitetty huomiota osinkojen lähdeverosuunnitteluun ja sen yhteydessä harjoitettuun verosopimuskeinotteluun. Myös Suomessa merkittävä osa ulkomaille maksettavista osingoista suuntautuu maihin, joiden kanssa Suomen solmimat verosopimukset ovat poikkeuksellisen edullisia - käytännössä tämä tarkoittaa 0 %:n lähdeverokantaa. Ongelmallisia ovat ennen kaikkea järjestelyt, joissa osinkotulon saaja ei tosiasiassa olekaan oikeutettu nauttimaan saamastaan tulosta. Usein tällaisissa järjestelyissä osinkotulon saaja on velvollinen siirtämään tulon jollekin toiselle taholle, joka ei olisi hyötynyt vastaavista veroeduista, mikäli osinko olisikin maksettu sille suoraan. Kansainvälisessä verosopimusoikeudessa onkin vakiintunut niin sanottu tosiasiallisen edunsaajan edellytys. Nauttiakseen yksittäisen verosopimuksen verosopimuseduista, kuten alhaisemmasta lähdeverokannasta, on osinkotulon saajan oltava myös tulon tosiasiallinen edunsaaja. Tosiasiallisen edunsaajan käsite on tullut osaksi myös Suomen solmimia verosopimuksia ennen kaikkea OECD:n malliverosopimuksen vaikutuksesta. Vaikka malliverosopimus pitää sisällään tosiasiallisen edunsaajan edellytyksen sen osinkotuloja koskevassa 10 artiklassa, ei käsitteen sisältöä ole kommentaarissa sen koommin määritelty. OECD:n malliverosopimuksen tulkitsemiseksi on annettu OECD:n malliverosopimuksen kommentaari, johon myös tosiasiallisen edunsaajan käsitteen osalta onkin tukeuduttava. OECD:n vuoden 2014 malliverosopimuksen kommentaarissa tosiasiallisen edunsaajan käsite on määritelty negatiivisesti sulkien käsitteen piiristä pois sellaiset tulon saajat, joilla ei ole oikeutta käyttää tuloa ja nauttia sen hyödyistä rajoituksitta, ilman sopimuksellista tai oikeudellista velvollisuutta siirtää vastaanotettu maksu toiselle. Tällainen määritelmä jättää käsitteen ympärille tulkinnanvaraisuutta, ja käsitettä onkin jo vuosikaudet leimannut epävarmuus ja yksimielisyyden puute. Tosiasiallisen edunsaajan käsitteen verosopimusoikeudellisesta luoneesta ja historiasta johtuen tutkielmassa kiinnitetään erityistä huomiota OECD:n ja sen instrumenttien piirissä käytyyn keskusteluun käsitteen ympärillä. Tutkielmassa tosiasiallisen edunsaajan käsitteen tulkintaa tarkastellaan ennen kaikkea portfolio-osinkotulojen lähdeverotuksen näkökulmasta. Rajaus mahdollistaa muun muassa Euroopan unionin tuomioistuimen niin sanottujen Tanska-ratkaisujen merkityksellisyyden arvioinnin, ja ratkaisuille veroviranomaisten toimesta annetun painoarvon kriittisen tarkastelun. Ratkaisuissa otettiin kantaa muun ohella tosiasiallisen edunsaajan käsitteeseen, mutta kyseisten ratkaisujen tarkastelun kohteina olleet direktiivit eivät näyttäisi soveltuvan rajat ylittäviin portfolio-osinkoihin ja niiden lähdeverotusta koskeviin tilanteisiin. Kansainvälisen verosopimusoikeuden piirissä tosiasiallisen edunsaajan käsitteen ympärillä vellovaan epävarmuuteen ei löydy helpotusta Suomen kansallisesta verolainsäädännöstäkään. Lähdeverolaki on puutteellinen paitsi tosiasiallisen edunsaajan määritelmän, myös sanotun edellytyksen ilmenemisen osalta. Käytännössä lähdeverolaissa käytetyn tulon saajan -käsitteen on katsottu tarkoittavan samaa kuin tulon tosiasiallinen edunsaaja. Tällainen tulkinnallinen samaistus on kuitenkin haastava Suomessa vakiintuneesti muodolliselle omistajuudelle annetun merkityksen johdosta - tulon saajaksi on luontevampaa mieltää tulon muodollinen omistaja kuin jokin muu taho. Nykytilanteen vallitessa kolhuja kokevat niin vero-oikeudellinen legaliteettiperiaate, verovelvollisten oikeusvarmuus kuin verotuksen ennakoitavuus.
 • Kajanne, Milla (2021)
  Tiivistelmä Tiedolla johtaminen on avain parempiin suorituksiin. Myös terveydenhuollossa sen hyödyt tunnistetaan. Tiedolla johtamisen avulla pyritään kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa. Vaikuttavuuden ja potilas-/asiakaskeskeisyyden parantamisen kannalta on olennaista hyödyntää tosielämän tietoa: potilaiden arviota hoidon tuloksista ja hoitokokemuksista eli PROM- ja PREM-tietoja kliinisten tietojen ja ammattilaisarvion sekä resurssitehokkuus- ja kustannustiedon ohessa. Tutkimuksessa kartoitetaan johtajien käsityksiä tiedon käyttöön sairaalan johtamisessa vaikuttavista tekijöistä. Aineisto kerättiin kahdesta sairaalasta kymmenen lääkärijohtajan ja tietoammattilaisen teemahaastatteluin. Niissä käsiteltiin informanttien kokemuksia ja näkemyksiä tiedolla johtamisen ja tosielämän tiedon käytön edistämisestä heidän organisaatioissaan potilaiden hoidon suunnittelussa, toteutuksessa, seurannassa, johtamisessa ja kehittämisessä. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tutkimustulokset muodostavat digitaalis-inhimillisen systeemin, joka rakentuu tiedosta, teknologiasta, johtamisesta, moniammatillisesta yhteistyöstä ja kehittämisestä. Analyysin perusteella tiedolla johtamiseen ja tosielämän tiedon käyttöön sairaalassa vaikuttaa 24 tekijää, jotka eritellään ja kuvataan. Keskeisimpiä tekijöitä ovat strateginen ja tavoitteellinen johtajuus, moniammatillinen ja monialainen yhteistyö sekä käytettävän tiedon ominaisuudet: laadukkuus, luotettavuus, reaaliaikaisuus, saatavuus ja kattavuus sekä rakenteisuus. Tiedon tulkinnassa on olennaista substanssi-, data- ja kontekstiymmärrys. Tärkeitä ovat myös monipuoliset tietovarannot, modulaariset tietojärjestelmät ja selkeiden raporttinäkymien monikäyttöisyys. Toimivassa yhteistyössä ylin johto linjaa, resursoi ja tukee; muutosagentit suunnittelevat ja toimeenpanevat; moniosaavat linkkihenkilöt auttavat kehityksen ja implementoinnin arjessa sekä antavat lähitukea. Tiedolla johtamisen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, jossa olisi hyvä benchmarkata muiden organisaatioiden ja alueiden parhaita käytäntöjä. Pitkäjänteisyyden rinnalla tarvitaan ketteriä kokeiluja, nopeita onnistumisia ja tiedolla johtamisen konkreettisten hyötyjen osoittamista eri ammattilaisille, mukaan lukien poliittiset päätöksentekijät. Kohdennetun, monikanavaisen ja jatkuvan viestinnän merkitys painottuu uusien asioiden lanseerauksessa ja implementoinnissa. Jatkuva oppiminen, yliopistoyhteistyö ja tutkimus on tärkeää. Vakiintuneita insentiivikäytänteitä ei kohdesairaaloissa juuri ole. Aineistossa korostuu holistinen näkökulma potilaan/asiakkaan hoitoketjuihin ja eri sidosryhmien tarpeisiin. Toiveena olisi saada relevantteja tietoja potilaiden hoito- ja palveluprosesseista sekä kustannuksista koko ketjulle erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa. Tutkimuksessa nousee esiin myös arvot, asenteet sekä yhteisöllinen ja kehitysmyönteinen organisaatiokulttuuri tiedolla johtamisen kehittämiseen vaikuttavina tekijöinä. Tutkimuksen yhteiskunnallisessa viitekehyksessä korostuu tarve terveydenhuollon vaikuttavuuden parantamiseen tiedolla johtamisen keinoin. Tätä varten tarvitaan selkeitä kansallisia linjauksia, vaikuttavuusarvioinnin kehittämistä ja dataekosysteemien hyödyntämistä. Myös alueelliset vastuukysymykset ovat ajankohtaisia: kuka kehittää, mitä, miten, milloin ja miksi? Tutkimukseni ei tarjoa vastauksia näihin kysymyksiin. Sen sijaan se pyrkii kuvaamaan sitä käytännöllistä kokonaisuutta, josta rakentuu tiedolla johtamisen arki sairaalassa. Johtajien käsityksistä muodostuu tiedolla johtamisen edistämisen tiekartta, josta voi tarkistaa olennaisia maamerkkejä kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa.
 • Launis, Maaret (2017)
  Tutkin työssäni sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatioita Leevi and the Leavings -yhtyeen tuotannossa. Selvitän, miten sukupuoli ja seksuaalisuus yhtyeen sanoituksissa toimivat, ja miten ne eroavat populaarimusiikin muista nais- ja mieskuvista. Lisäksi tarkastelen yhtyeen tuotannon homoseksuaalisuutta kuvaavia kappaleita sekä kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän kyseenalaistavia representaatioita. Työni aineisto on yhtyeen studioalbumituotanto vuosilta 1980-2003, kaikkiaan 15 albumia. Aineistoni käsittää lähes yhtyeen koko tuotannon single-julkaisuja ja yhtä albumia lukuun ottamatta. Hypoteesini on, että yhtyeen lauluntekijän, Gösta Sundqvistin (1957–2003) lyriikoissa sukupuoli ja seksuaalisuus rakentuvat monitasoisesti ja vivahteikkaasti verrattuna populaarimusiikin valtavirtaan. Sukupuolen ja seksuaalisuuden edustuksia on laajan aineiston ja monilukuisten puhujien puitteissa runsaasti. Kappaleet käsittelevät valtaosin romanttisia ihmissuhteita, jotka toimivat kulttuurisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden esittämisen tärkeimpinä sosiaalisina näyttämöinä. Populaarimusiikki ja sen eri genret, kuten rock, tango ja iskelmä, muodostavat olennaisen kontekstin analyysilleni. Hyödynnän työssäni erityisesti populaarimusiikin tutkimusta. Työni teoreettinen viitekehys rakentuu pitkälti sukupuolentutkimuksen käsitteistölle ja feministisen tutkimusperinteen kysymyksenasettelulle. Stuart Hallin representaation käsitteen lisäksi pohjaan analyysiäni paljolti R.W Connellin hegemonisen maskuliinisuuden konseptille. Työni tuloksia on, että selvä enemmistö aineiston puhujista on miehiä, Sundqvistin määritelmää käyttäen ”onnettomia naissankareita”. Tragikoomiset mieshahmot parodioivat hegemonisen maskuliinisuuden ideaalia, jonka mukaan miehen tulisi olla aktiivinen, rationaalinen ja fyysisesti voimakas. Vaikka suurin osa kappaleista käsittelee heterorakkautta tai sen puutetta, ei aineisto silti ole täysin heteronormatiivinen. Työni keskeisin tulos on, että aineistoni sukupuolten, transsukupuolisuuden ja homoseksuaalisuuden representaatioiden ytimessä on inhimillinen kokemus, johon kuka tahansa kuulija voi samaistua. Näkökulma on tarpeellinen, sillä viime vuosikymmenten tasa-arvon edistysaskelista huolimatta sukupuolen representaatiot ovat populaarimusiikin sanoituksissa edelleen seksistisiä ja heteronormatiivisia.
 • Puhakka-Tanke, Jaana (2014)
  Tämä tutkielma tarkastelee, millaisia neuvotteluja kamerunilaiset miehet tekevät maskuliinisuuksista ollessaan töissä suomalaisella siivousalalla. Siivous käsitetään edelleen huonosti palkatuksi naisduunariammatiksi, ja siivoustyössä miehisyyden voidaan katsoa olevan uhattuna. Toinen aspekti tässä tutkimuksessa on muuttajuus, jonka kautta miehisyyden rakentumista pääsee tarkastelemaan ylirajaisesti. Muuttaminen paremman elintason maihin nostaa Kamerunissa sosiaalista statusta. Tutkimuksen keskiössä ovat siivouksen ja muuttamisen yhteydessä käydyt neuvottelut oikeaksi katsotusta maskuliinisuudesta. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa Helsingin seudulla asuvaa kamerunilaista miestä. Haastattelut olivat teemahaastatteluja, jotka analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Analyysissa käytetyt teemat olivat pitkälti samoja haastatteluteemojen kanssa, kuten työn ja muuttamisen miehisyys. Tutkimuksessa on käytetty hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä, jonka avulla pyritään löytämään yhteiskunnassa valloillaan olevaa ihanteellista ja hallitsevaa maskuliinisuutta. Kamerunilaisten miesten maskuliinisuuksien neuvotteluista näkyy parhaiden puolien etsiminen kahdesta paikasta itseä eniten hyödyttävällä tavalla. Tutkimus osoittaa, kuinka muuttajiksi päästyään kamerunilaiset miehet ovat päässeet kiinni kotimaansa hegemoniseen maskuliinisuuteen riippumatta siitä, mitä työtä he Suomessa tekevät. Keskeiseksi maskuliinisuuden merkitsijäksi nousee kotona olevasta perheestä huolehtiminen ja vastuullinen elämä. Perhe on miehille keskeinen miehisen menestyksen esittämisen kannalta, sillä miehet itse ovat suurimman osan ajasta poissa kotoa maskuliinisuuttaan esittelemästä. Koloniaaliset suhteet ovat läsnä maskuliinisuuden neuvotteluissa sekä suhteessa kamerunilaisiin kotona, työmarkkinoihin Suomessa sekä suomalaisiin miehiin. Suomi on miehille ponnahduslauta hegemoniseen maskuliinisuuteen kotona, jolloin elämä Suomessa ei näyttäydy yhtä oleellista miehisyyden rakentamisen kannalta kuin kotona Kamerunissa. Tutkimus osoittaa, miten alueesta riippumatta miehisiksi katsotut ominaisuudet ovat rakentuneet samojen piirteiden ympärille. Kolonialistiset suhteet alueiden välillä määrittelevät sitä, mistä lähtökohdista käsin sukupuolta pääsee rakentamaan. Maahanmuuttajatutkimuksessa olisi päästävä irti integraatiokeskeisyydestä ja nähtävä ylirajaisen elämän merkitys muuttajien elämille. Tämä tutkimus osoittaa, kuinka kamerunilaiset miehet onnistuvat erityisesti ylirajaisuuden avulla tekemään itsestään miehiä Kamerunissa, jossa myös elämän keskeiset kiintopisteet sijaitsevat.
 • Kauppi, Seidi (2022)
  Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin PubMed-tietokannassa julkaistujen TORP-leikkausten pitkäaikaistuloksia. TORP on välikorvaproteesimalli, jota käytetään laaja-alaisten kuuloluuvaurioiden hoidossa. Tämän tutkimuksen päätarkoituksena on kerätä, dokumentoida ja analysoida TORP-leikkausten viimeaikaisia tuloksia. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja siinä käytettiin PubMed-tietokannan julkaisuja. Sisäänottokriteerit täyttäviä julkaisuja löytyi 14 kappaletta. Julkaisuissa oli yhteensä 742 potilasta. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään proteesin stabilisaatiomenetelmän mukaan. Ryhmässä 1 ei käytetty mitään tiettyä stabilisaatiomenetelmää ja ryhmässä 2 oli käytetty rustokenkää proteesin stabilisaatiossa. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin myös kuulontutkimuksessa käytettyjen taajuuksien mahdollista vaikutusta tuloksiin. Julkaisuissa käytetään usein kuulontutkimisessa äänesaudiometrialla joko taajuuksia 0,5, 1, 2 ja 3 kHz (3 kHz) tai 0,5, 1, 2 ja 4 kHz (4 kHz). Ryhmän 1 tuloksissa 3 kHz:a korkeimpana taajuutena käyttäneillä ilma-luujohtumisen ero (ABG) oli preoperatiivisesti 35,4 ja postoperatiivisesti 20,0 dB. 4 kHz korkeinta taajuutta käyttäneillä ryhmän ABG preoperatiivisesti oli 37,0 ja postoperatiivisesti 24,7 dB. Ryhmässä 2 yhdessä julkaisussa käytettiin 3 kHz taajuutta preoperatiivisesti 39,9 ja postoperatiivisesti 18,0 dB:n tuloksin. 4 kHz:n taajuutta käyttäneissä julkaisuissa ryhmän 2 preoperatiiviset tulokset olivat 44,1 ja postoperatiiviset 24,5 dB. ABG pieneneminen alle 20 dB:n saavutettiin vaihtelevasti. Leikkausten onnistumisprosentti oli keskimäärin 49 % vaihdellen 25 % ja 75 % välillä. Komplikaatioiden raportointi julkaisuissa oli kirjavaa, mikä teki komplikaatioriskin arvioimisesta haastavaa. Tämän tutkimuksen perusteella TORP-leikkauksissa saavutetaan systemaattisesti kuulonparantumista. Rustokengän käytöllä vaikuttaa olevan saavutettavissa suurempi kuulonparannus, vaikkakaan saavutetussa kuulotasossa ei todettu tilastollisesti merkitsevää eroa. Kuulontutkimuksessa käytetyt taajuudet saattavat vaikuttaa tuloksiin. Löytyi viitteitä siitä, että matalampia taajuuksia käytettäessä raportoidut postoperatiiviset tulokset ovat parempia, vaikka lähtötasossa ei havaittu eroa. Tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot korostavat yhtenäisten standardien tärkeyttä kuulontutkimuksen ja komplikaatioiden raportoinnissa.
 • Joona, Heini; Mäkinen, Sirpa; Ahinko, Katja; Haltia, Anni; Hydén-Granskog, Christel; Perheentupa, Antti; Simberg, Niklas; Tiitinen, Aila; Martikainen, Hannu; Tapanainen, Juha S.; Veleva, Zdravka (2022)
  Koeputkihedelmöityshoidoissa (IVF) ja munasolujen mikroinjektiohoidoissa (ICSI) elävän lapsen syntymisen todennäköisyyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa kerättyjen munasolujen lukumäärä, saatu gonadotropiinihormonin (FSH) annos sekä luotujen korkealaatuisten alkioiden määrä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä ominaisuudet alkion tuoresiirtovaiheessa vaikuttavat syntymän todennäköisyyteen jatkossa, jos naiselle tehdään myöhemmin hedelmöityshoidossa pakastetun alkion siirto. Tutkimusaineistona oli yhteinen Suomen lapsettomuusklinikoista kerätty tietokanta, joka sisälsi tiedot yhteensä 9465 pakastusalkionsiirto-tyyppisestä hedelmöityshoidosta vuosilta 2000-2017. Tuorealkionsiirtoja tutkittiin verraten näitä samojen naisten myöhempiin pakastealkionsiirtoihin. Luteaalisen kierron hormonaalista tukea sai naisista 42.9 %, hormonaalisesti indusoitu kuukautiskierto ja ovulaatio oli 40.7 % naisista, ja 16.1 % naisista kuukautiskierto oli täysin spontaani. FSH-annosta/munasolu käytettiin munasarjojen vasteen arviointiin. Tutkimuksessa selvisi, että vertailussa matalin FSH/munasolu -annossuhde <200 IU/munasolu sai aikaan suurimman todennäköisyyden elävän lapsen syntymälle pakastealkionsiirron jälkeen. Korkeampi annossuhde 300-399 IU/munasolu sen sijaan laski merkittävästi tätä todennäköisyyttä. Potilaan hormonaalisesti indusoitu ovulaatiokierto niin ikään assosioitui matalampaan syntymän todennäköisyyteen kuin kierto, jossa oli annettu hormonaalista tukea vain luteaalivaiheessa. Mikäli ainakin yksi korkealaatuinen alkio oli saatavilla hoitojen alussa, oli syntymän todennäköisyys suurempi läpi koko prosessin. Naisen yli 35 vuoden ikä laski syntymän todennäköisyyttä. Hedelmöityshoidoissa FSH/munasolu-annossuhde kuvastaa mahdollisesti munasarjojen toimintaa ja munasolujen laatua. Annossuhde tulisi pyrkiä pitämään mahdollisimman alhaisena, jotta vältytään korkeampiin annoksiin liittyvältä syntymän todennäköisyyden laskulta.
 • Kylkilahti, Eliisa (2012)
  Tutkielmassa tarkastellaan kulttuurista tarinaa nuoruuden ihanteista ja normeista sekä nuorten suhtautumista niihin. Tutkimuksen aineistona on 51 alle 25-vuotiaiden nuorten kirjoittamaa omaelämäkerrallista tekstiä. Aineisto kerättiin kirjoituskilpailulla, jossa pyydettiin kirjoittamaan, millaista on olla nuori tämän päivän Suomessa. Tutkimuksessa käytetty teoreettinen lähestymistapa on kaksitasoinen. Yhtäältä tarkastellaan kulttuurisia normeja ja toisaalta kirjoittajien henkilökohtaisia kokemuksia. Aineiston analyysin menetelmänä on käytetty lähilukua. Tutkimuksessa tarkastellaan aineistoa tarinoina. Tarinoiden avulla kulttuuriin sosiaalistetut nuoret saavat tarinan malleja kotoa, koulusta, mediasta ja kavereilta. Kulttuurisesti nuorten odotetaan aikuistuvan, etenevän tietyillä elämänalueilla ja tekevän elämässään hallittuja valintoja. Nuoret kirjoittavat nuoruudesta perinteiseen tapaan vapautena ja huolettomuutena. Mutta nuoret kirjoittavat myös elämäänsä kuuluvasta ahdistuksesta ja häpeästä, jotka kumpuavat siitä, ettei nuori koe menestyvänsä odotetulla tavalla. Teknologian arkipäiväistyminen ja lama ovat vaikuttaneet nuorten elämään sukupolvikokemuksina. Lamasta huolimatta nuoret ovat kasvaneet runsauden yhteiskunnassa, jossa myös nuoruuden elämänvaiheköyhyys on suhteellista. Tällöin nuorella ei ole riittävästi taloudellisia voimavaroja kulttuurisesti hyväksyttävään elämään. Kaikki nuoret eivät koe elämänvaiheköyhyyttä. Lisäksi menestyminen edellyttää elämänhallintaa, kykyä tehdä oikeita valintoja vaihtoehtojen paljoudesta. Kulttuurisissa mallitarinoissa esitellyistä tavoiteltavista ihanteista rakentuu nuorten teksteissä yhdenmukaisena, normatiivisena ja keskiluokkaisena näyttäytyvä ihanne-elämän kuvasto. Kulttuuristen ihanteiden mukaan menestyvän nuoren on osattava pukeutua ja näytettävä hyvältä sekä hallittava teknologia, muutettava lapsuudenkodistaan varhain ja tavoiteltava omistusasumista, elettävä ydinperhe-elämää sekä edettävä opinnoissaan ja työurallaan. Nuorten tarinoissa suhtautuminen kulttuurisiin ihanteisiin vaihtelee. Nuoret rakentavat omaa identiteettiään kirjoittamalla tarinansa päähenkilön eli itsensä suhtautumisesta kulttuurisiin normeihin. Ihannetta tavoitteleva ja toteuttava identiteettipositio nimetään tutkimuksessa toteuttajaksi. Epäonnistujana ihanteiden tavoittelussa yrityksistä huolimatta epäonnistutaan. Irrottautujana sen sijaan kulttuurisiin ihanteisiin suhtaudutaan kriittisesti ja esitetään vaihtoehtoisia tavoitteita.
 • Ansio, Terhi (2020)
  Genomic selection was adopted by dairy cattle breeding industry approximately ten years ago. The aim of this study was to compare realized selection differentials and generation intervals of ayrshire and holstein cows in two selection paths, sires of cows and dams of cows in breeding programs that were based either on progeny testing or genomic selection. Progeny testing was characterized by cow calves that were born in 2008–2009 and genomic selection by calves that were born in 2015–2016. These age groups were split further into groups of first calving heifers that had calved during 2010–2011 or 2017–2018. Data for this study was received from Faba co-op and analysis of the data was performed with R-software. Selection differentials in the selection path of dams of cows increased by 1,55 NTM units in ayrshire and 1,69 NTM units in holstein breed between the age groups. Selection differentials of the dams of the first calving heifers were a bit higher than that of the dams of the cow calves. Selection differentials in the sires of cows path were 4,83 NTM units higher in ayrshire and 1,98 NTM units higher in holstein in the breeding program based on genomic selection than progeny testing. Generation interval reduced from 5,3 to 3,3 years in ayrshire and from 5,0 to 3,1 years in holstein breed. Biggest reduction in generation interval was observed in the selection path of sires of bulls, where the generation interval reduced 61 % in ayrshire and 65 % in holstein breed. Sires of cows path showed 31 % reduction in ayrshire and 32 % reduction in holstein and dams of bulls path 45 % reduction in ayrshire and 30 % reduction in holstein breed. Transfer from breeding program based on progeny testing to breeding program based on genomic selection had no influence on the generation interval of the dams of cows path. Selection differentials in the sires of cows path were higher in holstein than in ayrshire in both progeny testing and genomic selection schemes and they increased more in ayrshire breed. Selection differentials of the sires and dams of first calving heifers were a bit higher than of the dams and sires of all cow calves. As expected, genomic selection has reduced generation interval and the biggest change has occurred in sires of bulls path.
 • Moilanen, Marlon (2019)
  Tiivistelmä/Referat – Abstract Vanhustenhuollon ongelmista käydään säännöllisesti yhteiskunnallista keskustelua, jossa esiin nousevat riittämättömät resurssit, työntekijöiden jaksaminen ja yksittäisten ikääntyneiden henkilöiden huolenpidon puutteellisuus. Suomen lukuisiin kuntiin hajautetussa palvelurakenteessa ikääntyneiden henkilöiden kotiin annettavat sosiaalihuollon palvelut eivät aina vastaa saatavuudeltaan ja riittävyydeltään ikääntyneiden henkilöiden tosiasiallisiin tarpeisiin. Väestön vanhetessa moderni hyvinvointivaltio kohtaa kysymyksen hyvästä ja arvokkaasta vanhuudesta, joka pitäisi toteuttaa julkisen hallinnon ja palvelujärjestelmän avulla. Hyvinvointivaltiossa oikeutta käytetään poliittisten tavoitteiden toteuttamiseen. Tämä on johtanut myös oikeudellisen ajattelun ja instituutioiden merkityksen kasvuun hyvinvointivaltiollisen sääntelyn ja sosiaalisten oikeuksien toteuttamisessa. Useat yhteiskuntapoliittisesti merkittävät kysymykset ratkaistaan nykyään ainakin osittain erilaisissa oikeudellisissa instituutioissa. Sen vuoksi on merkityksellistä tarkastella ikääntyneiden kotiin annettavaa huolenpitoa myös oikeudellisena ilmiönä. Tutkielmassa selvitän sosiaalisten oikeuksien luonnetta, muodostumista ja soveltamista modernin hyvinvointivaltion oikeusjärjestelmässä, jossa oikeuksien määrittäminen ja toteutuminen tapahtuvat oikeuden ja politiikan risteyksissä. Tarkastelen erityisesti ikääntyneiden henkilöiden kotiin annettavien sosiaalihuollon palveluiden saatavuuteen ja riittävyyteen liittyviä tekijöitä. Tutkin ikääntyneiden henkilöiden kotiin annettavien sosiaalihuollon palveluiden perus- ja ihmisoikeudellista suojaa sekä tavallista lainsäädäntöä ja erityisesti niiden keskinäissuhteita. Selvitän, kuinka ikääntyneiden henkilöiden kotiin annettavien sosiaalihuollon palveluiden saamisedellytykset ja laatutekijät muodostuvat hallinnollisessa todellisuudessa, jossa harkintavallan käyttäminen tapahtuu monien erilaisten ristisuuntaisten paineiden keskellä. Systematisoin, tulkitsen ja paljastan ikääntyneiden henkilöiden kotiin annettavaa huolenpitoa määrittävää sääntelyä ja sen soveltamista käytännössä. Hyödynnän teorian ja käytännön vuoropuhelua muodostaessani tarkoituksenmukaisia näkökulmia, käsitteitä ja johtopäätöksiä. Tutkielma pyrkii uudesta oikeusrealismista (New Legal Realism) vaikuttuneen lainopin avulla hahmottamaan hyvinvointivaltion oikeusjärjestystä ristiriitaisena omia tavoitteitaan puutteellisesti toteuttavana järjestelmänä, jossa oikeuden ja politiikan suhteet risteävät tapauskohtaisesti hallinnon todellisuudessa. Ikääntyneiden henkilöiden kotiin annettavissa sosiaalihuollon palveluissa on kyse kunnan yleisen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvista määrärahasidonnaisista palveluista, jotka eivät muodosta lähtökohtaisesti subjektiivisia oikeuksia ikääntyneelle henkilölle. Olen pyrkinyt esittämään vaihtoehtoista tapaa ymmärtää ikääntyneen henkilön kotiin annettavan huolenpidon muodostumista voimassaolevassa oikeudessa. Esitän tutkielmassa, että ikääntyneiden henkilöiden kotiin annettavien palveluiden saatavuus ja riittävyys muodostuu ennen kaikkea sosiaalisten oikeuksien edistämisvaatimusten, kunnallisen poliittistaloudellisen harkintavallan sekä asiantuntija- ja asiakkaan harkinnan vuorovaikutuksessa. Nähdäkseni näkökulma mahdollistaa sosiaalisten oikeuksien toteutumisen arvioinnin monimutkaisena ja ristiriitaisena ilmiönä, joka ei tyhjenny käsitykseen voimassaolevasta oikeudesta mustavalkoisesti lainmukaisena tai lainvastaisena tilana. Sen sijaan katson, että ikääntyneiden henkilöiden kotiin annettavasta huolenpidosta käydään jatkuvasti monitasoista kamppailua, joka tapahtuu modernin hyvinvointivaltion hallinnossa myös oikeudellisten käsitteiden, argumentaation, legitimaation, justifikaation ja toiminnan tasolla.
 • Leiviskä, Oona (2021)
  In this master’s thesis, I study Estonian pastor Annika Laats’ argumentation in favor of sexual minorities and their right to register their partnerships. I compare Laats’ comments to Patrick S. Cheng’s three definitions of queer theology and my main research question is: How can Annika Laats’ views on LGBT rights and Registered Partnership Act be interpreted through the concept of queer theology? With the research question and the comparison, my aim is to define Annika Laats’ queer theology. Theoretical background of this thesis relies on queer theology. Queer theology questions several doctrines, norms and traditions of Christianity and seeks to observe religion in a new, complex way. Contextuality is at its core. Because of this, I am comparing Annika Laats’ queer theology to Evangelical Lutheran queer theology and my thesis presents one example of Estonian queer theology of 2010s and 2020s. As research material of this thesis, I am using newspaper articles published in four main Estonian national newspapers from October 5th 2017 to December 23rd 2020. Since Estonia is statistically very secular and homophobic country, giving pastor Annika Laats media space was not at all obvious. That makes Estonian national newspapers an interesting research material for this thesis. The method of my thesis is thematic analysis. However, instead of searching, defining and naming the themes for the analysis, I use already existing themes of Patrick S. Cheng’s three definitions of queer theology. Annika Laats’ comments and theology in Estonian newspapers fit to Patrick S. Cheng’s all three definitions. She bases her comments on theology and her personal experiences as a pastor. She also evaluates Christianity from a queer point of view. In her critique of norms, Annika Laats’ comments are connected to the themes of gender studies and queer theory. Annika Laats is not acquainted with queer theology, but I read her comments supporting LGBT rights and Registered Partnership Act from queer theological point of view. In this way, several queer theological features can be found. With these findings, I rely on queer theology’s unruly idea that Christianity itself is undeniably queer, and claim that there are always queer theological features in defending minorities from a Christian perspective.
 • Kolli, Hanna (2018)
  Tutkielma käsittelee lasten tietokirjojen moniäänisyyttä ja moniäänisyyden funktiota lasten tietokirjoissa. Tavoitteena on selvittää, millaisia moniäänisyyden keinoja on selkeästi erotettavissa lasten tietokirjoista, mikä funktio selkeästi erottuvilla moniäänisyyden keinoilla on tutkimuksen aineiston lasten tietokirjoissa ja miten nämä aineistossa selkeästi erottuvat moniäänisyyden keinot vaikuttavat kirjoittajan luotettavuuteen ja tekstin luotettavuuteen. Tutkimuskysymysten käsittelyssä hyödynnetään aikaisempaa moniäänisyyden tutkimusta sekä suhtautumisen teoriaa ja siinä esitettyä sitoutumisen systeemiä. Lasten tietokirjojen moniäänisyyttä tarkastellaan referoinnin, kirjoittajan suhtautumisen tuoman moniäänisyyden sekä huumorin keinojen kautta. Tutkimuksen aineistona on kaksi lasten tietokirjaa: Mervi Kosken (2010) Hirviökäsikirja sekä Marjut Hjeltin (2012) Veden valtiaat. Molemmat aineiston lasten tietokirjat kertovat erilaisista taruolennoista. Yksi tutkielman keskeisistä havaintoja on aineistossa esiintyvä runsas referointi. Aineistossa referointia käytetään lähdeviitteen asemassa, ja referoinnin avulla kirjoittaja kertoo aiemmin kerrottua ja osoittaa, että kerrottu on muualta kuultu. Referointi tapahtuu epäsuorilla esityksillä, ja usein referoitaessa käytetään neutraalia lähdemainintaa. Lisäksi tutkielmassa havaitaan, että moniäänisyys ilmenee lasten tietokirjoissa myös kirjoittajan oman käsityksen lausumisen ja erilaisten harkitsemisen keinojen avulla. Oman käsityksen lausumisen ja harkitsemisen funktiona on osoittaa kirjoittajan suhtautumista sekä tuoda omia tai toisia näkökulmia tekstiin. Toisinaan harkitsemisen tehtävänä on myös viihdyttää lukijaa, ja tutkimuksessa havaitaan myös, että huumorin keinoin moniäänisyyttä tuodaan lasten tietokirjoihin sanaleikkien, lapsellistamisen sekä yksiäänisyyden tavoittelusta johtuvan faktojen väärinkertomisen seurauksena. Analyysin perusteella huomataan, että lasten tietokirjoissa esiintyy runsaasti erilaista moniäänisyyttä. Erilaisilla moniäänisyyden osoittamisilla on kuitenkin vaihteleva vaikutus kirjoittajan ja tekstin luotettavuuteen. Olennainen tutkimustulos on myös se, kuinka moniäänisyyden avulla tekstiin tuodaan kevyempi ja hupailevampi sävy ja moniäänisyyden yhtenä funktiona on tehdä tekstistä viihdyttävä.
 • Tuura, Rista (2011)
  Tutkielmassa esitellään kolmen orkesteriviulistin kokemuksia ja käsityksiä omasta ruumiillisuudestaan muusikon työssään. Muusikkolähtöisyys, laajemmin tarkasteltuna tekijälähtöinen tutkimus, on nykyisin yhä tärkeämpi osa musiikintutkimusta. Muusikkolähtöistä tutkimusta on Suomessakin kirjoitettu jonkin verran, harvoin kuitenkaan ruumiillisuusteeman kautta. Haastatellut viulistit ovat pääkaupunkiseudun suurista orkestereista. Muusikon työtä voidaan tarkastella monista eri lähtökohdista. Tässä työssä pyritään ottamaan huomioon ihmisen oma kokemus ja ruumiillinen sidos maailmaan, ja näin se sitoutuu fenomenologisiin lähtökohtiin, erityisesti Maurice Merleau-Pontyn ajatteluun. Michel Foucault ja Elizabeth Grosz edustavat tämän työn kannalta sitä ajattelutapaa, jonka hengessä pidän muusikon työtä historiallisesti rakentuneena ja muutoksenalaisena prosessina. Groszin teoretisointi keskittyy subjektin ruumiillisuuteen ja tapoihin käsitteellistää ruumis länsimaisessa ajattelussa. Haastattelumateriaali jakaantuu kahteen päälukuun. Ensimmäisessä käsitellään soittajien omaa yksityistä tilaa. Harjoittelun oma tila liittyy ruumiillisuuteen sikäli, että ruumiillinen toistotyö ja viulistisen identiteetin muotoutuminen tapahtuu pitkälti yksityisesti, tietoisena julkisen tilan vaatimuksista. Orkesteriviulistien sosiaaliseen tilaan liittyy toisaalta vuorovaikutus muiden muusikoiden kanssa harjoituksissa ja toisaalta muusikoiden ja yleisön kohtaaminen konserteissa. Sosiaaliseen tilaan liittyviä ruumiillisuuteen kytkeytyviä ilmiöitä käsitellään erillään, toisessa analyysiluvussa. Tutkielma tuo esiin välähdyksiä erilaisista ruumiillisuuteen ja viulunsoittoon kytkeytyvistä ilmiöistä. Kvalitatiivisen ja fenomenologisen tutkimuksen hengessä haastateltujen erilaiset kokemukset on pyritty esittelemään pyrkimättä universalisoimaan niitä. Haastattelumateriaali osoittaa viulistisen ruumiillisuuden liittyvän merkittävällä tavalla muusikkojen käsityksiin itsestään. Haastateltujen kokemukset tuovat lisää tietoa orkesteriviulistin työstä.