Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Browsing by Subject "Suunnitellun käyttäytymisen teoria"

Sort by: Order: Results:

  • Virolainen, Kiira (2017)
    Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia elintarviketuotteissa esiintyvien vastuullisuudesta kertovien sertifikaattien vaikutuksia kuluttajien ostokiinnostukseen, vastuullisuudesta kertovien sertifikaattien tuntemista sekä sertifikaattien merkityksen tuntemisen vaikutuksia ostokiinnostukseen. Tutkimuksen kohteena olivat luomutuotannosta kertovat Aurinko-merkki ja Eurolehti-merkki, sekä vastuullisesta kaupankäynnistä kertova Reilu kauppa -merkki. Tutkimuksen teoriaosassa tarkasteltiin kuluttajakäyttäytymistä ja elintarvikkeiden valintaa. Tarkemmin tarkasteltiin sertifikaattien tuntemisen ja sosiodemografisten tekijöiden vaikutuksia elintarviketuotteiden ostokiinnostukseen sekä erilaisia ruoan valinnan teorioita. Lisäksi tarkasteltiin kuluttajien pakkausmerkintöjen lukemista ja pakkausmerkintöjen merkitystä ostokiinnostukseen aiempien tutkimusten avulla. Tutkimus tehtiin tilaustyönä elintarvikealan konsulttiyritys Makery Oy:lle, ja tutkimuksen kyselyosuuden toteutti M3 Research Oy lokakuussa 2016. Kysely oli koko suomen kattava, ja aineisto sisälsi 500 satunnaisesti valitun suomalaisen kuluttajan tiedot. Aineiston analysointiin käytettiin apuna ristiintaulukointia sekä regressioanalyysejä. Tutkimuksen tulosten mukaan luomutuotannosta kertova Aurinko-merkki oli huomattavasti tunnetumpi sertifikaatti kuin EU:n lanseeraama vastaavanlainen Eurolehti-merkki. Vastaajista noin 80 prosenttia tunsi Aurinko-merkin hyvin tai erittäin hyvin, kun taas Eurolehden tunnisti yhteensä vain 40 prosenttia vastaajista. Aurinko-merkillä oli myös huomattavasti positiivisemmat vaikutukset ostokiinnostukseen kuin Eurolehti-merkillä. Mielenkiintoisen tästä havainnosta tekee se, että Aurinko-merkki on poistumassa tuotannosta kokonaan Eurolehti-merkin muuttuessa pakolliseksi kaikissa EU-maissa. Reilu kauppa -merkin tunsi hyvin tai erittäin hyvin noin puolet vastaajista, ja se vaikutti positiivisesti ostokiinnostukseen noin 30 prosentilla vastaajista. Tutkimuksessa on siis havaittavissa, että mitä paremmin kuluttaja tuntee vastuullisuudesta kertovan sertifikaatin, sitä positiivisemmin merkki vaikuttaa elintarvikkeen ostokiinnostukseen. Tutkimuksessa myös taustatekijöiden merkitys korostui. Tutkimuksen mukaan naiset tuntevat vastuullisuudesta kertovat sertifikaatit miehiä paremmin, ja ne vaikuttivat myös miehiä positiivisemmin naisten ostokiinnostukseen. Sukupuolen lisäksi ikä ja koulutustausta olivat merkittäviä tekijöitä eri sertifikaattien tuntemisessa. Vanhemmat ihmiset tunsivat Aurinko-merkin nuoria paremmin, Eurolehti-merkki ja Reilu kauppa -merkki olivat nuorille tutumpia merkkejä. Koulutustaustan osalta korkeampi koulutusaste merkitsi yleisesti parempaa sertifikaattien tuntemusta.