Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Äänihäiriöiden vaikutukset elämään toimintakyvyn, osallistumismahdollisuuksien ja subjektiivisten kokemusten näkökulmasta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-08-28T10:55:36Z
dc.date.available 2018-08-28T10:55:36Z
dc.date.issued 2018-08-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/20750
dc.title Äänihäiriöiden vaikutukset elämään toimintakyvyn, osallistumismahdollisuuksien ja subjektiivisten kokemusten näkökulmasta fi
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Soini, Heli
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tavoitteet. Ääni on puhetta kannatteleva voima ja itseilmaisun väline. Siten äänen häiriöitymisellä voi olla laajat vaikutukset ihmisen elämään. Äänihäiriöiden subjektiivista kokemista on tutkittu laadullisin keinoin melko vähän. Kyseiset menetelmät mahdollistavat kuitenkin ilmiön syvällisen tarkastelun, jonka avulla voidaan laajentaa ymmärrystä äänihäiriöistä logopedisena häiriökenttänä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa äänihäiriöistä selvittämällä, miten äänihäiriöiden vaikutukset näkyvät jokapäiväisessä elämässä. Erityisesti tutkimuksessa tarkasteltiin toimintakykyä, osallistumismahdollisuuksia, selviytymiskäyttäytymistä ja äänihäiriöiden emotionaalista kokemista. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituihin teemahaastatteluihin perustuvana monitapaustutkimuksena. Haastateltavat henkilöt rekrytoitiin kesä- heinäkuussa 2016 HYKS:n Foniatrian poliklinikalta, jonka asiakkaita he olivat. Yhteensä seitsemän 44−64-vuotiasta henkilöä osallistui tutkimukseen: yksi mies ja kuusi naista. Heistä kutakin haastateltiin kerran. Analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua ja teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Äänihäiriöillä oli selkeitä toimintakykyä ja osallistumismahdollisuuksia heikentäviä vaikutuksia. Haittaa aiheuttivat äänen fyysiset piirteet yhdessä tilanteellisten tekijöiden kanssa. Lisäksi osallistumiseen vaikuttivat sekä muiden ihmisten toiminta että haastateltavien oma suhtautuminen ääneen ja vaikeiksi koettuihin tilanteisiin. Äänihäiriöt edellyttivät sekä toiminnallista että emotionaalista sopeutumista muuttuneeseen ääneen. Äänihäiriöt koettiin kommunikointia, itseilmaisua, sosiaalista ja ammatillista elämää sekä vapaa-ajan toimintaa haittaavina, emotionaalisesti kuormittavina ja mielialaa laskevina. Lisäksi ääni oli yhteydessä haastateltavien kokemuksiin heistä itsestään. Kaiken kaikkiaan äänihäiriöt vaikuttavat elämään kokonaisvaltaisesti normaalielämää haitaten. Tämä tutkimus osoittaa, että äänihäiriöihin liitetyissä kokemuksissa esiintyy selkeitä samankaltaisuuksia, mutta kokemuksille annettu painoarvo vaihtelee yksilöllisistä arvotuseroista riippuen. Tutkimuksen kliininen hyöty on, että se korostaa äänihäiriöiden emotionaalisen käsittelyn tärkeyttä ja kannustaa huomioimaan sekä sen että käytetyt selviytymiskeinot äänihäiriökuntoutuksessa nykyistä paremmin. fi
dct.abstract Study aims. Human voice is the main element of speech and a tool of self-expression. Thus, a disordered voice may have a major impact on a person’s life. So far the research of subjective experiences of voice disorders carried out via qualitative methods has been scarce. Yet these methods enable an in-depth examination of the phenomenon that may expand our understanding of voice disorders as a field of logopedics. The aim of this study was to increase knowledge about voice disorders by examining how the effects of voice disorders may be seen in everyday life. The focus was in functioning, participation, coping strategies and emotional experiencing of voice disorders. Methods. The study is a multi-case study based on semi-structured theme-interviews. The interviewees were recruited in June and July 2016 from the HYKS Phoniatric Outpatient Clinic, where they were treated. Altogether seven persons, aged from 44−64, took part in the study: one man and six women. Each person was interviewed once. The data analysis was done by using thematic analysis and theory-based content analysis. Results and conclusions. Voice disorders had clear negative impact on functioning and participation. The hamper resulted from physical features of voice together with situational features. Participation was also affected by the action of communication partners and the interviewees’ own reactions towards their voice and difficult situations. Voice disorders required both functional and emotional adjusting to the changed voice. Experience was that voice disorders hindered communication, self-expression, social and professional life as well as free time activities. They were also emotionally straining and negatively impacted the mood. Voice was also related to interviewees’ thoughts about themselves. Altogether voice disorders affected life comprehensively restraining normal everyday life. This study shows that there are notable similarities in the voice disorder experiences, however the value given to these experiences depends on how individuals evaluate their effect. The clinical merit of this study is that it emphasizes the significance of processing the emotional aspects of voice disorders and it encourages to take those aspects, as well as the used coping strategies, into account more carefully than they are in current voice rehabilitation. en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Launonen, Kaisa
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:aea4cb7c-0b1b-4d53-98d1-755acc49173d
ethesis.degreeprogram Logopedian koulutus fi
ethesis.degreeprogram Logopedics en
ethesis.degreeprogram Utbildning i logopedi sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2d281795-6608-47ce-b87a-7fb06775731a
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-06-05 10:47:31:577
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201808283037
dc.type.dcmitype Text
ethesis.discipline.med Logopedia fi

Files in this item

Files Size Format View
Soini_Heli_Pro_gradu_2018.pdf 1.210Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record