Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Red List Index and Functional Diversity for Finnish Vascular Plants

Show full item record

Title: Red List Index and Functional Diversity for Finnish Vascular Plants
Author(s): Rikberg, Jon
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Discipline: Plant Biology
Degree program: none
Specialisation: none
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
The Red List Index (RLI) has widely been recognized as a useful tool in keeping track of extinction risk trends of large taxa. The RLI is an index based on IUCN’s threat categories. Functional diversity (FD) is a way of measuring biodiversity that describes species´ traits that are linked to species´ ecological roles. In this work I have mapped the spatial distribution of the RLI and functional diversity for Finnish vascular plants. I first produced species distribution models (SDMs) for all 1194 species of vascular plants in the Finnish Red List 2010 based on records from the Kastikka and Hertta databases and environmental data. A functional tree incorporating 971 of those species was calculated using seven functional traits. The traits that I used were life form, maximum plant height, seed mass, seedbank longevity, life span, specific leaf area (SLA), and leaf dry matter content (LDMC). The trait data was gained from the databases Leda and TRY. Based on the SDMs, the functional tree, and the Finnish Red List, taxonomic and functional diversity and RLI were mapped for the whole of Finland using 10 x 10 km cells. This was the first time FD and RLI were mapped for vascular plant species across Finland. Null models were used to compare observed values with the ones expected if species (and consequently traits) distributions were random accross the country. Taxonomic diversity (TD) was higher than expected in southern Finland and lowest in northern Finland, suggesting a strong latitudinal gradient. TD correlated with the same environmental variables as FD. Thus, it is likely that both TD and FD are dirven by the same environmental variables. FD was higher than expected in southern and western Finland and lower in the northern and eastern parts of the country. A strong environmental filtering in the north might cause low FD by limiting species´ distributions within many clades and favouring species with similar traits that allow them to survive in extreme conditions. In southern Finland, competitive exclusion might limit the co-existence of species with similar traits, thus increasing trait divergence. The RLI values were lowest in the Åland islands, along the southern coast, in a few sites in eastern Finland (e.g. Koli and Kuusamo areas), around Kemi and the Gulf of Bothnia and in Kilpisjärvi. Thus, these sites have high concentrations of threatened species. The low RLI sites correspond well with areas with either limestone or dolomite deposits, which explains why many of these areas are floristically unique and present high concentrations of threatened species. In addition, many of the sites with low RLI are geographical extreme areas in Finland, corresponding to the distribution limits of many species. The RLI was high in Ostrobothnia and in large parts of Lapland. In Ostrobothnia, centuries of forest management and a homogenous bedrock and topography have resulted in a vascular plant community based mostly on common species. It is possible, that regional extinctions have happened in Ostrobothnia already before red listing measures began, thus explaining the high RLI values today. On sites with more variety among habitats and bedrock, the RLI values were significantly lower than in the rest of Lapland, suggesting that the high RLI values for parts of Lapland are due to homogeneous plant communities in the northern boreal forests that host only few threatened species. The spatial distribution of the RLI and functional diversity for vascular plants in Finland were mapped for the first time. A strong latitudinal gradient was found for TD and FD. Low RLI values were found on calcareous soils and on geographic extremes in Finland. To track possible changes in the RLI it would be crucial to remap the RLI in 2019 when the next Finnish Red List is published. A comparision between this work and the remapping based on the 2019 assessment would track changes in the extinction risk across Finland. The current limitation with RLI is that it only considers taxonomic diversity. However, in future work it is possible to incorporate the functional tree used in this thesis into RLI to calculate a functionally weighted RLI.
Rödlisteindexet (RLI) har allmänt erkänts som ett viktigt redskap när man undersöker utrotningsrisker för stora taxa. RLI baserar sig på IUCN:s hotkategorier. Funktionell diversitet är ett sätt att mäta biodiversitet där arternas olika ekologiska roller beaktas som beror på ekologiska drag. I den här pro gradu-avhandlingen har jag kartlagt rödlisteindexet och funktionell diversitet för Finlands kärlväxter. Först producerade jag utbredningsmodeller för alla 1194 kärlväxtarter som återfinns in den finska rödlistan från år 2010. Utbredningsmodellerna gjordes på basis av geografisk data från databaserna Kastikka och Hertta samt miljödata. På basis av sju olika funktionella drag gjordes ett funktionellt träd av totalt 971 arter. De funktionella dragen som användes var livsform, växtens maximihöjd, frövikt, fröbankens livslängd, växtens livslängd, speficik bladareal (SLA) och bladets torrsubstanshalt (LDMC). Data om dessa funktionella drag hämtades från databaserna Leda och TRY. På basis av utbredningsmodellerna och det funktionella trädet kartlagdes den taxonomiska och funktionella diversiteten och RLI för kärlväxter för hela Finland. Nollmodeller användes för att jämföra de observerade värdena med förväntade värden ifall arterna (och därmed också de funktionella dragen) skulle ha en slumpmässig utbredning över landet. Den taxonomiska diversiteten var högre än förväntat i södra Finland och lägst i norra Finland vilket tyder på en stark latitudinell gradient. Funktionell diversitet var högre än förväntat i södra och västra delarna av Finland och lägre i norra och östra Finland. Abiotisk filtrering i norra och östra Finland kan leda till de observerade låga funktionella värdena genom att begränsa arters utbredning och gynna arter med liknande funktionella drag som gör att de överlever också i mer extrema miljöförhållanden. I södra Finland kan intensiv konkurrens mellan arterna ha begränsat arter med likadana funktionella drag, och istället gynnat arter med olika funktionella drag, och på så sätt bidragit till en hög funktionell diversitet. RLI värdena var lägst i Åland, längs sydkusten, vid ett par ställen i östra Finland (t.ex. Koli och Kuusamo), runt Kemi och Bottniska viken samt i Kilpisjärvi. De här områdena inhyser därmed en stor andel hotade kärlväxter. Områden med låga RLI värden korrelerade med områden med bergsgrund med kalk eller dolomit. Det här förklaras sannolikt av att finländska kalkområden är floristiskt speciella och sådana områden har därför höga koncentrationer av hotade arter. I tillägg visade det sig att många av områdena med låga RLI värden representerade geografiska extremplatser i Finland där många arter lever på sina utbredningsområdens gränser. RLI var högt i Österbotten och i stora delar av Lappland. I Österbotten har decennier av aktivt skogsbruk och en homogen bergsgrund och topografi sannolikt resulterat i kärlväxtsamhällen som främst består av vanliga arter. Det är också möjligt att regionala utdöenden har inträffat i Österbotten redan före man började rödlista arter i Finland vilket skulle förklara de observerade höga RLI värdena för Österbotten idag. I Lappland var RLI betydligt lägre vid områden med en bred sammansättning av livsmiljöer och varierande bergsgrund. Det här tyder på att de höga RLI värden för resten av Lappland sannolikt beror på att de boreala skogarna så här långt norr är rätt homogena livsmiljöer som upprätthåller relativt artfattiga växtsamhällen och därmed har få hotade arter. För första gången kartlagdes RLI och funktionell diversitet för kärlväxter i Finland. En stark latitudinell gradient observerades för både taxonomisk och funktionell diversitet. Låga RLI värden förekom främst på områden med kalkrik jordmån och även på geografiska extremområden i Finland. För att kunna följa med utrotningsrisken för finska kärlväxter skulle det vara viktigt att göra om samma arbete år 2019 när följande rödlistning publiceras. Då kunde man jämföra resultaten och se i vilken riktning trenden går. Det sätt som RLI används idag beaktar endast taxonomisk diversitet. I kommande studier kunde man dock inkludera det funktionella trädet, som producerades i den här pro gradun, i RLI och således räkna ut ett funktionellt RLI.
Keyword(s): rödlisteindex kärlväxter Finland hotbedömning utrotningsrisk funktionell diversitet taxonomisk diversitet red list index vascular plants Finland threat assessment extinction risk functional diversity taxonomic diversity


Files in this item

Files Size Format View
Rikberg_Jon_Pro_gradu_2018.pdf 2.637Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record