Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aikuisten käsitysten yhteys oppilaan akateemiseen minäkäsitykseen

Show full item record

Title: Aikuisten käsitysten yhteys oppilaan akateemiseen minäkäsitykseen
Author(s): Jäppinen, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Erityispedagogiikka
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka aikuisten käsitys oppilaasta oppijana on yhteydessä oppilaan matemaattiseen ja verbaaliseen minäkäsitykseen. Tutkimuksessa tarkastellaan, eroavatko vanhempien ja opettajien käsitykset, ja millainen vaikutus oppilaan tuen saannilla on. Opettajan ja vanhemman arvion lisäksi huomioon otetaan oppilaan todellinen osaaminen selittävänä tekijänä oppilaan minäkäsityksiin. Minäkäsityksellä viitataan niihin käsityksiin, joita yksilöllä itsestään on sekä subjektina että objektina. Koska minäkäsityksen monipuoliset osat voivat saada hyvinkin erivireisiä tulkintoja, on tässä tutki- muksessa tarkasteltu erikseen oppilaan matemaattista ja verbaalista minäkäsitystä. Tutkimuksen aineis- tona on 1247 kuudesluokkalaista oppilasta, sekä heidän vanhempaansa ja opettajaansa. Mittareina toimi aikuisten käsitys oppilaasta oppijana ja koulunkävijänä, oppilaan arvioimat minäkäsitykset ma- temaattisen ja verbaalisen minäkäsityksen osalta, oppilaan saama tuki sekä todellinen osaaminen ma- tematiikassa ja lukemisessa. Aineistoa analysoitiin toistettujen mittausten t-testien, lineaaristen regres- sioanalyysien sekä monen muuttujan varianssianalyysin avulla. Tutkimuksen tuloksiksi saatiin, että vanhempien käsitys oppilaasta on opettajaa myönteisempi, ja tuen saannilla on vähemmän vaikutusta vanhemman käsitykseen oppilaasta. Oppilaan minäkäsityksiin ai- kuisten käsityksillä on vaikutusta, kun huomioon otettiin vain todellinen osaaminen, mutta toisen aka- teemisen minäkäsityksen lisäys poisti lineaarisessa regressioanalyysissa aikuisten käsitysten merkityk- sen. Monen muuttujan varianssianalyysin tuloksiksi saatiin, että verbaaliseen minäkäsitykseen vaikut- taa matemaattinen minäkäsitys ja todellinen lukemisen osaaminen, vanhemman käsitys ja tehostetun tuen päätös. Opettajan käsityksellä ja erityisen tuen päätöksellä ei ollut vaikutusta. Matemaattiseen minäkäsitykseen vaikutti kaikki muut muuttujat, mutta tehostetun tuen päätöksellä ei kuitenkaan ollut vaikutusta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että aikuisilla on vaikutusta lapsen minäkäsityk- seen, mutta suurin vaikutus on lapsella itsellään. Lisäksi poiketen aiemmista tutkimuksista, tämän tut- kimuksen perusteella verbaalinen ja matemaattinen minäkäsitys korreloivat positiivisesti.
The aim of this study is to find out how much teachers’ and parents’ perceptions of student affect the students’ mathematical and verbal self-concept. The study examines how parents’ and teachers’ perceptions differ and how much impact students support for learning has. In addition to teachers’ and parents’ perceptions the study also takes into account students’ actual performance in math and reading, to see their effect on students’ self-concepts. Self-concept refers to all concepts that one has about oneself as a subject and an object. Because of self- concepts multidimensionality, this study examines verbal self-concept and math self-concept separately. The participants of this study are 1247 sixth graders from Finland, their parents and teachers. Measures in this study were teachers’ and parents’ perceptions of student as a learner, students self-concepts from math and reading, the support that student had for learning, and the actual achievement in math and reading. The methods used in this study are paired sample t-test, linear regression and multivariate. The results showed that parents had more positive perceptions about their child than teachers had, and child’s support had negative impact on both adults’ perceptions. Teachers’ and parents’ perceptions had an impact both on child’s math self-concept and verbal self-concept, when child’s actual achievement was taken in consideration. However, adding the other academic self-concept both in math and verbal removed adults’ perceptions impact in regression analysis. When multivariate analysis was used mathematical self-concept, actual achievement in reading, parents’ perception and intensified support had an effect on child’s verbal self-concept. Special support and teachers’ perception had no effect. In multivariate analysis about math self-concept all but intensified support had an effect. In conclusion, this study proved that parents’ and teachers’ perceptions have an effect both on students’ math and verbal self-concept although students themselves have the biggest impact. Also, unlike other studies, this study found positive correlation between verbal and math self-concept.
Keyword(s): minäkäsitys kvantitatiivinen tutkimus tehostettu ja erityinen tuki aikuisen käsitys


Files in this item

Files Size Format View
Jappinen_Petra_Pro_gradu_2018.pdf 503.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record