Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hackaamalla työelämän taitajaksi

Show full item record

Title: Hackaamalla työelämän taitajaksi
Author(s): Sulkunen, Solja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Digitalisaatio ja globalisaatio ovat johtaneet maailmanlaajuisen kilpailun voimistumiseen, mikä on asettanut uudenlaisia vaatimuksia sille, millaisia taitoja työntekijöiden tulisi omata pärjätäkseen työelämässä. Näihin valmiuksiin viitataan tässä tutkimuksessa uuden vuosituhatluvun työelämävalmiuksina, joihin kuuluvat niin ammattialaan liittyvä tiedollinen ja taidollinen osaaminen, elämä- ja urataidot, vaikuttamisen taidot, ajattelun ja oppimisen taidot, sekä teknologiataidot. Kyvykkäiden työntekijöiden nähdään tuovan kilpailuetua yrityksille niin kansallisella, kuin kansainväliselläkin tasolla ja nyt korkeakoulujen tulisikin kyetä tuottamaan edellä mainitut työelämävalmiudet omaavia innovatiivisia asiantuntijoita. Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella, millaisista elementeistä koostuu uuden vuosituhatluvun työelämävalmiuksia välittävä opetusmenetelmä. Tutkimus on toteutettu analysoimalla hackathon-tapahtumiin vuosina 2016-2017 osallistuneiden reflektioesseitä ja palautelomakkeita. Hackathon-tapahtumat valittiin aineistonkeruun kohteeksi sen työtapojen muistuttaessa laajalti tiimityö- ja ongelmanratkaisupainoitteista työelämää sekä innovaatiopedagogista opetusmenetelmää, jonka tarkoituksena on kaventaa kuilua opintojen ja työelämän välillä. Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisellä grounded theory -menetelmällä. Tutkimuksen ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla selvitettiin, kokivatko hackathon-tapahtumaan osallistuneet kehittyneensä ammatillisesti omien työelämävalmiuksiensa tiimoilta ja millä tavoin. Tutkimusaineiston perusteella hackathon-tapahtumaan osallistumisesta hyötyy sosiaalisesti, tiedollisesti ja taidollisesti. Tiedollista ja taidollista oppimista tapahtui niin omaan ammattialaan liittyen, kuin yleisesti työelämävalmiuksiinkin ja omiin toimintatapoihin liittyen. Osallistujat raportoivat myös voimaantuneensa sekä yksityishenkilöinä, että ammatillisesti. Osallistujien pääasiallinen kokemus oli, että hackathon-tapahtuma tarjosi heille jotain, mitä aiemmat opinnot eivät vielä ole pystyneet tarjoamaan. Toisen tutkimuskysymyksen avulla määritettiin, millaisten tekijöiden osallistujat kokivat tukeneen työskentelyä hackathonin aikana ja näin ollen myös työelämävalmiuksien karttumista. Toisin sanoen tarkasteltiin sitä, millaisista elementeistä työelämävalmiuksia tehokkaasti välittävä pedagoginen menetelmä koostuu. Osallistujavastauksista nousivat erityisesti esiin tapahtumafasiliteetit, oman pienryhmän ominaisuudet, ulkopuoliset tukitoimijat, positiiviset ja negatiiviset emootiot, merkityksellisiksi koetut hackathon-haasteet ja -toimintatavat sekä yritysyhteistyö työelämävalmiuksien karttumista tukevina tekijöinä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että innovaatiopedagogiikan kaltaisen yhteisöllisen ja yritysyhteistyössä toteutettavan työskentelymenetelmän, kuten hackathonin, avulla on mahdollista tukea korkeakouluopiskelijoiden ammattiala- ja työtapakohtaisten tietojen ja taitojen karttumista vahvistaen näin heidän omaa ammatti-identiteettiään ja pienentäen kuilua opintojen ja työelämän välillä. Yhtälailla tällaisten toimintatapojen avulla on mahdollista edistää korkeakouluille asetettua tehtävää kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä vahvistavien työntekijöiden kouluttamisesta.
Digitalization and globalization have led to increased global competition, which has set new standards for the skills that employees ought to possess in working life. In this study, these capabilities are referred to as the 21st century working life skills, which includes both professional know-how and professional skills, life and career skills, ability to influence, thinking and learning skills, and technology skills. Absorbent workers are seen to bring competitive advantages to companies at national and international level, and now higher education institutions are expected to produce innovative experts with 21st working life skills to their service. The aim of this thesis was to examine the elements of the method of teaching the 21st century working life skills to higher education students. The research has been carried out by analyzing the reflection essays and feedback forms of the participants participating in hackathon events in 2016-2017. Hackathon events were selected for collecting data as their work habits resembled a great deal of future work-related and problem-solving-oriented working life. The material was analyzed by a material-based grounded theory method. The first research question examined whether the hackathon participants felt that they had developed professionally during the event regarding their own working life skills. Based on the research material, participating a hackathon event can support the participants’ professional development. The participants explicitly brought up the social, knowledge and skill related benefits of hackathon events. The participants reported that by participating a hackathon event they were also able to develop as individuals and felt empowerment regarding their future working life and their private lives. The main experience of the participants was that the hackathon event offered them something that their previous studies have not yet been able to offer. The second research question was used to determine what elements of the hackathon event supported the accumulation of 21st century working life skills. In other words it was studied, of what elements a teaching method that successfully transfers 21st century working life skills to higher education students is built. Participants' responses highlighted particularly event facilities, characteristics of their working groups, external supporters, positive and negative emotions as well as meaningful hackathon challenges and ways of working, and collaboration with businesses. As a conclusion it is to say that with such collaborative innovation pedagogy method, such as hackathon, the development of professional and 21st century skills of students of higher education institutions can be supported. By utilizing these kind of methods, the higher education institutions are also able to successfully answer to the new requirements set by the increased global competition.
Keyword(s): 21st century skills laaja-alaiset taidot työelämätaidot korkeakoulutus innovaatiopedagogiikka hackathon


Files in this item

Files Size Format View
Sulkunen_Solja_Pro_Gradu_2018.pdf 3.036Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record