Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Affective attachments to structures of inequality : Translations of global power asymmetries in touristic dance and music workshops in Senegal

Show full item record

Title: Affective attachments to structures of inequality : Translations of global power asymmetries in touristic dance and music workshops in Senegal
Author(s): Huttunen, Katriina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Discipline: Development Studies
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tutkielma tarkastelee, millä tavoin globaalin eriarvoisuuden rakenteita ’pannaan täytäntöön’ mikrotasolla, länsiafrikkalaisen tanssi- ja musiikkiturismin kontekstissa Senegalissa. Tutkielma pyrkii ymmärtämään tanssi- ja musiikkikurssien kontekstien sosiaalisia suhteita ja niissä muotoutuvia subjektiviteetteja. Tanssiin ja musiikkiin keskittymisen myötä tutkimus tarkastelee kontekstin transformatiivisia, sosiaalisen muutoksen mahdollisuuksia, kun taas huomio turismissa tuo esiin kontekstin sosiaaliset ja materiaaliset tuotannon suhteet. Yhdistämällä postkoloniaalisia näkökulmia, toimijaverkkoteorian ideoita, ja affektin ja emootion käsitteitä tutkielma pyrkii ymmärtämään niin eriarvoisuutta tuottavien rakenteiden pysyvyyttä kuin tapoja haastaa tai tehdä niitä toisin. Tutkimus hyödyntää etnografista lähestymistapaa, ja aineisto on kerätty eteläisessä Senegalissa turisteille suunnatuilla tanssi- ja musiikkikursseilla joulu-tammikuussa 2016-2017. Aineisto koostuu 11 teemahaastattelusta matkailijoiden, järjestäjien, ja artistien kanssa, osallistuvasta havainnoinnista, taustahaastatteluista sekä dokumenttimateriaalista. Tutkijan pitkäaikainen osallistuminen länsiafrikkalaisen tanssin kentällä on osa materiaalin tuottamis- ja analyysiprosessia. Kontekstia käsitettiin ja kerrottiin työn ja riippuvuuden suhteiden kautta, ja toisaalta, se mahdollisti monipuolisia, rajoittavia rakenteita toisin kääntäviä toimijuuksia. Halu kohtaamiseen Toisen kanssa, positiivisten affektien intensiivisyys, ja stereotyyppisten Afrikka-käsitysten uusintaminen olivat kuvaavia ja kietoutuivat toisiinsa. Valtarakenteista kumpuavia häiritseviä affekteja käsiteltiin yksilöllistämisen ja henkilökohtaistamisen keinoin. Tutkielma osoittaa, että konteksti on syvästi kietoutunut historiallisiin epäsymmetrisiin, eriarvoisuutta tuottaviin valtarakenteisiin, joita luonnollistetaan tietyin peittämisen tekniikoin. Toisaalta, konteksti tarjoaa myös mahdollisuuksia hyödyntää ja kääntää rakenteita toisin. Tutkielma osoittaa, millä tavoin affektit ovat tuottavia kontekstissa ja ehdottaa, että juuri affektit kiinnittävät subjektin tiukasti ongelmallisiin rakenteisiin. Vaikka eriarvoisuutta tuottavien rakenteiden monimutkaisuus ja ambivalenssi on tutkielman teoreettinen lähtökohta, tulokset selittävät näiden rakenteiden pysyvyyttä kiinnittämällä huomion niiden affektiivisiin ulottuvuuksiin. Kulttuuriturismia tarkasteleva tutkimus osoittaa, että myös kehitystutkimuksen kentällä on tarkasteltava selkeiden ’kehityksen’ tai poliittisen toiminnan ulkopuolelle sijoittuvia ilmiöitä eriarvoisuuden prosessien ymmärtämiseksi, ja ehdottaa affektiteorioiden mahdollisuuksia alalla
By exploring touristic practices around particular forms of West African dance and music cultures, this study discusses how structures of global inequality are enacted on a micro-level. The study aims to understand the social relations and subjectivities embedded in them in the context of dance and music workshops for tourists in southern Senegal. A focus on dance and music allows to ask, whether these artistic endeavors provide some progressive or transformational potentials often ascribed to them, whereas the perspective of tourism enables to simultaneously consider the social and material relations of production in the context. This study is an attempt to explore the maintenance of as well as ways of challenging the inequality producing ‘social structures’ by combining postcolonial perspectives, certain ideas from ANT tradition, and theorizations of affects and emotions as productive and hence, political. This study applies an ethnographic approach. The fieldwork was conducted in southern Senegal, in December 2016 and January 2017, on touristic dance and music workshops. The research material consists of 11 thematic interviews with workshop tourists, organizers, and artists, participatory observation, background interviews and document material. The researcher’s long-term participation in the field is also reflexively considered as a source of research material and a tool for analysis. The context was understood through relations of work and dependency, yet also alternative translations and subjectivities were enabled. The context’s social relations were also informed by a desire for the Other, intensive circulation of positive affects, and reproduction of stereotypes of Africa. Disruptive affects stemming from asymmetric power structures were dealt with techniques of individualization. The research shows how the context is profoundly entangled with asymmetric and historical relations of power and inequality, and that these relations are naturalized by certain techniques of concealment. Yet, the context retains enabling possibilities as well. The study shows how affects are productive in the context, suggesting that they firmly attach subjects to problematic structures. Though the complexity and ambivalence of the maintenance of inequality producing structures is a theoretical starting point, this study points to the endurance of these problematic structures by exploring their affective extents. The study adds to a body of research on cultural tourism and shows the importance of looking outside the traditional spheres of developmental and political action in order to understand the complexities of global inequality. The study also gestures that further attention should be given to the relevance and possibilities of such concepts as affects and emotions in the field of development studies, too.
Keyword(s): cultural tourism dance and music workshops Senegal postcolonialism affect emotion inequality translation


Files in this item

Files Size Format View
Huttunen_Katriina_Pro_gradu_2018.pdf 414.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record