Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Episteemisten uskomusten, työn imun ja työholismin yhteys

Show full item record

Title: Episteemisten uskomusten, työn imun ja työholismin yhteys
Author(s): Luoma, Vilja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Discipline: Educational Psychology
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia episteemisten uskomusten, työholismin ja työn imun ilmenemistä ja niiden välisiä yhteyksiä eri organisaatioissa. Lisäksi tutkimuksessa testattiin uuden työelämään muokatun episteemisiä uskomuksia mittaavan mittarin toimivuutta. Tutkimus liittyi Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian jatko-opiskelijoista muodostuvan ryhmän tekemään tutkimukseen. Ryhmässä tutkitaan organisaatioiden uudistumismahdolli-suuksia ja johtamista erilaisissa toimintaympäristöissä. Ryhmän tavoitteena on tuottaa uutta tietoa organisaatioiden muutosprosesseihin ja johtamisen kehittämismahdollisuuksiin. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostui Terhi Nissisen väitöskirjaansa kokoamasta aineistosta. Tutkimukseen osallistui kolmen keskisuuren organisaation henkilöstöä (n = 195) suomalaisista suurista taajamista. Tutkittavat organisaatiot toimivat koulutus- ja teknisellä alalla. Aineisto kerättiin sähköisellä Organizational Renewal -kyselylomakkeella. Tutkittaviin kuului esimiehiä ja työntekijöitä. Faktorianalyysi toimi tutkimuksessa esianalyysinä regressio-analyysille, Kruskal-Wallis -testille sekä Spearmanin korrelaatiokertoimelle. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston mukaan henkilöstö koki työn imua pari kertaa viikossa. Henkilöstön keskuudessa ilmeni työholismiin viittaavaa ajattelua ja toimintaa kerran viikossa. Työn imu ja työholismi olivat myönteisesti yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksessa havaittiin henkilöstön keskuudessa yhteisölliseen tiedon luomiseen, faktakeskeisyyteen ja jumiutuneeseen ajattelutapaan liittyviä episteemisiä uskomuksia eli kolme erilaista episteemistä orientaatiota. Osa episteemisistä orientaatioista oli yhteydessä työn imuun ja työholismiin. Yhteisöllisen tiedon luomisen sekä työn imun että työholismin välillä havaittiin myönteinen yhteys. Organisaatio ei juurikaan ollut yhteydessä siihen, miten työn imun, työholismin ja episteemisten orientaatioiden yhteys ilmeni. Organisaatioiden tulisi tiedostaa työn imun ja työholismin erot ja edistää nimenomaan myönteistä ahkeruutta, työn imua. Episteemisiin uskomuksiin liittyvä tutkimus voi edistää organisaatioiden kykyä kehittää työhyvinvointia uudella tavalla.
Objectives. The aim of the study was to investigate the connection between epistemic beliefs, work engagement, and workaholism, and their appearance in different organizations. In addition, the study tested the functionality of the new instrument for measuring epistemic beliefs that was adapted for working life. The research was related to the research carried out by a group of educational psychology postgraduates at the University of Helsinki. The group examines the organizational renewal opportunities and management in different operating environments. The aim of the group is to produce new information for the processes of transformation of organizations and management development opportunities. Methods. The research material consisted of the data that was collected for the doctoral dissertation of Terhi Nissinen. The participants of the study were the staff members of three medium-sized organizations (n = 195) from large Finnish population centres. Educational and technical organizations were examined in the study. The data was collected using an electronic Organizational Renewal -questionnaire. Respondents included supervisors and employees. Factor analysis served as a pre-analysis for regression analysis, Kruskal-Wallis -test, and Spearman correlation coefficient. Results and Conclusions. The staff experienced work engagement about twice a week. Among the staff, there was thinking and activity associated with workaholism once a week. A positive correlation was found between work engagement and workaholism. In the study epistemic beliefs related to collective knowledge creating, fact-centeredness and unchanging mindset were observed among staff. These depicted three different epistemic orientations. Some of the epistemic orientations were related to the work engagement and workaholism. A positive correlation was found between collective knowledge creating and work engagement – as well as with workaholism. The organization was not connected to the link between work engagement, workaholism and epistemic orientations. Organizations should be aware of the differences between work engagement and workaholism, and specifically promote positive diligence, work engagent. The research about epistemic beliefs can promote organizations' ability to develop well-being at work in a new way.
Keyword(s): Episteemiset uskomukset työn imu työholismi


Files in this item

Files Size Format View
Luoma_Vilja_Pro_gradu.pdf 1.914Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record