Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Perusteettoman monilääkityksen ja lääkitysongelmien juurisyyt iäkkäillä kotihoidon asiakkailla

Show full item record

Title: Perusteettoman monilääkityksen ja lääkitysongelmien juurisyyt iäkkäillä kotihoidon asiakkailla
Author(s): Luoma, Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Degree program: none
Specialisation: none
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Perusteettomassa monilääkityksessä potilaalla on käytössään enemmän lääkeitä kuin olisi tarkoituksenmukaista. Paljon lääkkeitä ja terveydenhuollon palveluja käyttävät monisairaat iäkkäät ovat erityisen alttiita iatrogeneesille, jolla tarkoitetaan terveydellisen haitan ilmenemistä terveydenhuoltojärjestelmän toiminnan seurauksena. Ikääntymiseen liittyvät geriatriset syndroomat (esim. kaatuilu, sekavuus ja virtsainkontinenssi) ovat moniin elinjärjestelmiin liittyviä kliinisiä tiloja ja oireita, joita ei voida yhdistää tiettyyn yksittäiseen sairauteen. Geriatriset syndroomat vaikeuttavat lääkkeiden aiheuttamien haittavaikutusten tunnistamista iäkkäillä. Tämä lisää riskiä iatrogeeniseen lääkehoitoon, jossa lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia hoidetaan uusilla lääkkeillä. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin retrospektiivisesti riskienhallinnan näkökulmasta iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden perusteettoman monilääkityksen ja lääkitysongelmien taustalla olevia juurisyitä. Tutkimusmenetelmä perustui juurisyyanalyysiin, jota oli yksinkertaistettu tähän tutkimukseen soveltuvaksi. Tutkimusaineisto perustui Lohjan kaupungin kotihoidossa vuosina 2015–2017 tehtyyn interventiotutkimukseen, jossa kehitettiin koordinoitu moniammatillinen toimintamalli niiden iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden tunnistamiseksi, joilla oli hoidollisesti merkittäviä ongelmia lääkehoidossaan. Aineistona käytettiin niitä viittä (n=5) asiakasta, joiden lääkitysongelmien ratkaisemiseksi tehtiin interventiotutkimuksessa lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA). Tutkimusaineisto muodostui näille asiakkaille lääkehoidon kokonaisarviointiin liittyneen kotikäynnin yhteydessä tehdyistä haastatteluista, heidän hoitoonsa osallistuneiden kotihoidon sairaanhoitajien (n=3) ja terveyskeskuslääkäreiden (n=2) yksilöhaastatteluista sekä potilasasiakirjoihin tehdyistä merkinnöistä. Hoitajien ja lääkäreiden haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sekä analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä, jossa otettiin huomioon juurisyyanalyysin periaatteita. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien mukaan keskeisiä hoidollisesti merkittäviä lääkehoidon ongelmia iäkkäillä kotihoidon asiakkailla ovat useat lääkkeitä määräävät hoitotahot, useat käytössä olevat lääkkeet, itsehoitolääkkeiden ja luontaistuotteiden lisääntynyt käyttö, terveydenhuollon ammattilaisten epätietoisuus asiakkaan lääkityksestä sekä asiakkaiden kipu- ja uniongelmat ja niiden lääkkeellinen hoito. Muita keskeisiä terveydenhuoltojärjestelmään liittyviä ongelmia ovat useat hoitavat lääkärit, lääkitykseen liittyvä epäselvä kirjaaminen potilastietojärjestelmään, bentsodiatsepiinien ja muiden psyykenlääkkeiden käyttö sekä munuaistoiminnan huomiotta jättäminen lääkkeiden annostelussa. Asiakkaaseen liittyvinä ongelmina pidettiin asiakkaan kiintymystä lääkkeisiin, muutosvastaisuutta sekä halua huolehtia itse omasta lääkityksestään. Myös asiakkaiden muistiongelmat ja huimaus mainittiin lääkehoitoon liittyvinä ongelmina. Perusteettoman monilääkityksen ja lääkitysongelmien taustalla havaittiin seitsemän juurisyytä: terveydenhuollon resurssien puute, hoidon jakautuminen eri terveydenhuollon toimijoiden kesken, terveydenhuollon ammattilaisten erilaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, epäselvä vastuunjako terveydenhuollon ammattilaisten välillä, haasteet hoidon eri osapuolten välisessä viestinnässä, potilastietojärjestelmien epäyhtenäisyys ja käyttöön liittyvät ongelmat sekä kotihoidon asiakkaan tiedot, käsitykset ja yksilöllinen tilanne. Tutkimuksen perusteella iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden lääkehoitoa tulisi parantaa pyrkimällä keskittämään asiakkaan hoito yhdelle lääkärille joko yksityisen tai julkisen terveydenhuollon puolella. Kotihoidossa on tarvetta lääkkeisiin liittyvälle lisäkoulutukselle ja farmasian ammattilaisten tulisi osallistua kotihoidon asiakkaiden lääkitysten säännöllisiin arviointeihin. Potilastietojärjestelmien toimintaa ja keskinäistä tiedonsiirtoa tulisi parantaa ja lääkitykseen liittyvien kirjausten tulisi olla täsmällisempiä. Kotihoidon ja terveyskeskuksen välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa tulisi kehittää ja vastuunjakoa kotihoidon asiakkaiden lääkehoidossa selkeyttää. Iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa osallistumista hoitoon tulisi edistää. Lisäksi geriatrian erikoisosaamista tulisi hyödyntää paremmin iäkkäiden kotihoidon asiakkaiden hoidossa.
Inappropriate polypharmacy refers to a situation where more than appropriate amount of medicines are used by a patient. Aged people with multiple morbidities and medications use a lot of health care services and are thus especially vulnerable to iatrogenesis, the health hazards resulting from the acts of a health care system. As a part of normal ageing, geriatric syndromes (e.g. falls, delirium and urinary incontinence) are clinical conditions and symptoms crossing several organ systems and they cannot be connected to a certain individual disease. Geriatric syndromes complicate recognition of adverse drug reactions on aged. This increases the risk of prescribing cascade, where medicines are prescribed to treat adverse drug reactions caused by another medicine. In this master´s thesis the root causes for inappropriate polypharmacy and drug-related problems (DRP) with home-dwelling aged were researched retrospectively from the viewpoint of risk management. Research method was based on root cause analysis (RCA) that was simplified suitable for this research. Research material was based on an intervention research conducted in 2015– 2017 on home-dwelling aged receiving regular home care from the City of Lohja, Finland. In the intervention research, a coordinated community-based medication management model for home-dwelling aged in primary care was developed to identify homedwelling aged with clinically significant drug-related problems. As research material, there were five (n=5) patient cases used who received comprehensive medication review (CMR) in the intervention research to solve their drug-related problems. The research material composed of individual patient interviews conducted at patients’ homes as a part of their CMR visits. Also, the nurses (n=3) of home care and physicians (n=2) from local health centres having participated in the treatment of the home-dwelling aged in question, were interviewed individually. Markings made in the patient records were utilized as well as research material. The interviews of the nurses and physicians were recorded, transcribed and analysed with inductive content analysis considering principles of root cause analysis. According to the nurses and physicians, central clinically significant medication-related problems with home-dwelling aged are various prescribing care parties, multiple medications, the increased use of over-the-counter (OTC) medicines and natural products, the uncertainty of health care professionals of the medication of a home-dwelling aged as well as the occurrence and medication of pain and sleeping disorders with aged. Other essential problems related to the health care system are various attending physicians, obscurely recorded medication data in patient record system, the use of benzodiazepines and other psychopharmaceuticals and ignored renal function in medicine dose adjustment. Problems related to home-dwelling aged are attachment for medicines, resistance to change and desire to take care of their own medication. In addition, memory disorders and vertigo were mentioned as problems related to the medication of aged. Seven root causes for inappropriate polypharmacy and drug-related problems were observed: lack of health care resources, segmented treatment between various health care parties, varying skills and knowledge of health care professionals, ambiguous division of responsibilities between health care professionals, challenges in communication between different care parties, the heterogeneity of patient record systems and problems related to their use as well as the knowledge, opinions and personal situation of a home-dwelling aged. Based on the research, the medication of home-dwelling aged should be improved by striving for centralizing care in one physician either on private or public health care. Among home care nursing personnel there is a need for additional training on medications and pharmacists should participate in regular medication reviews for home-dwelling aged. Patient record systems and data transmission between them should be improved and medication data should be recorded more precisely. Cooperation and communication between home care and health centre should be developed and the division of responsibilities should be clarified. Participation of the home-dwelling aged and their relatives in the care should be promoted. Furthermore, geriatric expertise should be utilized better in the care of the home-dwelling aged.
Keyword(s): Inappropriate Polypharmacy Iatrogenesis Prescribing Cascade Drug-Related Problem (DRP) Applied Root Cause Analysis (RCA) Home Care Aged perusteeton monilääkitys iatrogeneesi iatrogeeninen lääkehoito lääkitysongelma sovellettu juurisyyanalyysi kotihoito ikääntynyt


Files in this item

Files Size Format View
GRADU_Maaria_Luoma_070518.pdf 2.496Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record