Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kolinergisen viestinvälityksen vaikutukset mantelitumakkeen alueella syömisen säätelyssä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-10-30T13:35:12Z
dc.date.available 2019-06-05T21:00:41Z
dc.date.issued 2018-10-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21360
dc.title Kolinergisen viestinvälityksen vaikutukset mantelitumakkeen alueella syömisen säätelyssä fi
ethesis.discipline Farmakologia fi
ethesis.discipline Pharmacology en
ethesis.discipline Farmakologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-3
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.department Farmasian tiedekunta fi
ethesis.department Faculty of Pharmacy en
ethesis.department Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Larkiala, Jonna
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Lihavuus on länsimaisten elintapojen mukana yleistyvä ongelma, jonka kanssa kamppailua hankaloittaa syömisen säätelyn monimutkaisuus. Energiansaanti on välttämätöntä yksilön selviytymiselle elinympäristössään, joten useat päällekkäiset järjestelmät edistävät syömiskäyttäytymisen aktivoitumista. Kolinerginen viestintä on aivoissa laaja-alaista, ja esimerkiksi nikotiinin tiedetään estävän tehokkaasti syömiskäyttäytymistä POMC-neuronien aktivaation vaikutuksesta. Makaavan tumakkeen ja mantelitumakkeen sentraalisen tumakkeen alueella asetyylikoliinin pitoisuuden on havaittu nousevan perustasoon verrattuna syömisen aikana, mikä puolestaan edistää kylläisen tilan muodostumista. Kylläisyys inhiboi syömiskäyttäytymisen aloittamista aterioiden välissä. Mantelitumake on limbiseen järjestelmään kuuluva aivojen alue, joka on aiemmin mielletty ainoastaan muistia, ehdollistumista ja pelkoa sääteleväksi. Sen merkitys syömiskäyttäytymisen tutkimuksessa on alkanut nostaa asemaansa, mutta tutkimus on keskittynyt lähinnä vihjeen vaikutukseen syömiskäyttäytymisessä. Voimakkaan kolinergisen viestintänsä vuoksi erikoistyön aiheeksi valikoitui kolinergisen viestinnän vaikutus mantelitumakkeen basolateraalisen kompleksin ja sentraalisen tumakkeen alueella syömisen säätelyssä. C57BL/6JRcc-uroshiirille suoritettiin stereotaktisesti ohjauskanyylien asennus basolateraaliseen kompleksiin (n=10) tai sentraaliseen tumakkeeseen (n=13). Toipumisen ja automaattiseen pelletinannostelijaan totuttamisen jälkeen hiirille annosteltiin nikotiini- ja muskariinireseptorien agonisteja ja antagonisteja, ja niiden syömiskäyttäytymistä seurattiin kuuden tunnin ajan. Nikotiinin havaittiin laskevan annosvasteisesti hiirten syömiä pellettimääriä sentraalisen tumakkeen alueella kumulatiivisia määriä analysoitaessa. Mekamyyliamiini muutti ajan suhteen syömiskäyttäytymistä basolateraaliseen kompleksiin annosteltuna, mutta annosvasteisuutta ei havaittu. Oksotremoriini oli ainoa yhdiste, jolla havaittiin ajan ja annoksen interaktio syödyissä määrissä. Merkitsevä tulos havaittiin molemmissa ryhmissä. Skopolamiini vähensi syömiskäyttäytymistä annosvasteisesti sentraalisen tumakkeen alueella, ja basolateraalisessa kompleksissa havaittiin syömiskäyttäytymisen muuttuvan ajan suhteen. Tulosten perusteella lienee mahdollista sanoa, että mantelitumakkeella on vaikutusta suorassakin syömisen säätelyssä. fi
dct.abstract Obesity is a health problem linked to Western lifestyle and it is becoming more general. The complexity of regulation of eating makes it difficult to regulate body weight, when multiple neural networks and regions of brain have overlapping functions regarding to energy gain. Sufficient amount of energy is vital for individuals surviving in their living environment. Cholinergic messaging in brain is wide and for example nicotine is known for its appetite reducing effect. Anorexigenic proopiomelanocortin neurons mediate the effect of nicotine. In nucleus accumbens and central nucleus of amygdala extracellular levels of acetylcholine rise during meal, which promotes satiety. Satiety inhibits eating behavior between meals. Amygdala is a part of limbic system and in earlier knowledge it was associated only to regulation of memory, conditioning and fear. Nowadays importance of amygdala in eating behavior research is rising, but most of the studies focus on the effect of cue in regulation of eating. Cholinergic messaging is vigorous in the amygdala and is received from opposite areas of brain between basolateral and central amygdala and therefore this master’s thesis examined the effect of cholinergic messaging in amygdala on regulation of eating behavior. C57BL/6JRcc male mice were stereotaxically implanted with guide cannulas either in the basolateral complex of amygdala (n=10) or central nucleus (n=13). After recovering and habituation to automated pellet dispenser mice were treated with nicotinic and muscarinic receptor agonists and antagonists and eating behavior was recorded for six hours. Nicotine, administered to central and basolateral part of amygdala, lowered the number of pellets mice ate. In central nucleus effect was dose dependent. Mecamylamine had time related effect on eating behavior in basolateral amygdala, but dose dependent response was seen only in cumulative results. Oxotremorine was the only compound which created statistically significant interaction between time and dose. Result was seen in both groups. Scopolamine reduced eating behavior in central nucleus and dose dependency was seen. In basolateral complex scopolamine had time related effect, similar to mecamylamine. The results suggest that amygdala regulates eating behavior even without cue. en
dct.subject regulation of eating en
dct.subject basolateral amygdala en
dct.subject central nucleus of the amygdala en
dct.subject cholinergic en
dct.subject syömisen säätely fi
dct.subject basolateraalinen kompleksi fi
dct.subject sentraalinen tumake fi
dct.subject kolinerginen fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Aitta-aho, Teemu
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:5532ab18-dbbd-4bf5-9ad3-0ad9fd333413
personal.identifier 0123456789 und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
ethesis.principalprofessor Tuominen, Raimo
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201810303457
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Effect of cholinergic messaging in amygdala on regulation of eating behavior en
ethesis.facultystudyline none und
ethesis.mastersdegreeprogram none und

Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu Larkiala J.pdf 2.017Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record