Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Insights into co-amorphization : mechanisms and the effects of initial solid state form

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-10-30T14:33:48Z
dc.date.available 2021-12-31T22:00:19Z
dc.date.issued 2018-10-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21366
dc.title Insights into co-amorphization : mechanisms and the effects of initial solid state form en
ethesis.discipline Teollisuusfarmasia fi
ethesis.discipline Industrial pharmacy en
ethesis.discipline Industriell farmaci sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-7
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.department Farmasian tiedekunta fi
ethesis.department Faculty of Pharmacy en
ethesis.department Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Myllymäki, Pilvi
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Monet uudet lääkeaineet kuuluvat biofarmaseuttisen luokittelujärjestelmän (Biopharmaceutics Classification System, BCS) luokkaan II, mikä asettaa haasteita suun kautta annosteltavien lääkevalmisteiden kehitykselle ja lisää uusien liukoisuutta parantavien keinojen tarvetta. Heikosti vesiliukoisten lääkeaineiden liukoisuutta voidaan parantaa muuttamalla aine kiteisestä tilasta amorfiseen. Amorfinen tila ei kuitenkaan ole stabiili, vaan kiteytyy helposti takaisin kiteiseen muotoon. Koamorfinen muoto (co-amorphous form) on uusi ja lupaava tapa hidastaa takaisin kiteytymistä. Suhteellisen uusi keino muodostaa koamorfinen tila on yhdistää lääkeaine aminohapon kanssa. Tässä tutkimuksessa koamorfisia näytteitä valmistettiin indometasiinin gamma-, alfa- tai amorfisesta muodosta ja tryptofaanista mekaanisesti jauhamalla ja kiinteän tilan muutoksia tutkittiin jauhamisen aikana. Tavoitteena oli tutkia indometasiinin kiinteän tilan muodon vaikutusta koamorfisen tilan muodostumiseen. Lisäksi eri analyysimenetelmiä vertailtiin koamorfisen tilan muodostumiseen tarvittavan ajan suhteen. Raman-spektroskopiaa ei ole käytetty aiemmissa koamorfiaa ja kiinteän tilan muutoksia käsittelevissä tutkimuksissa. Yksi menetelmän käyttöä rajoittava tekijä on amorfisen tilan taipumus fluoresenssiin. Tässä tutkimuksessa käytettiin aikaerotteista Raman-spektroskopiaa yhdessä röntgendiffraktometrin ja erottelevan pyyhkäisykalorimetrin (differential scanning calorimetry, DSC) kanssa tämän kaltaisten fluoresoivien näytteiden tutkimiseen. Spektroskopiselle datalle tehdyn pääkomponenttianalyysin tuloksista voidaan todeta, että kolme eri systeemiä muuttuvat omaa reittiään kohti koamorfista tilaa siten, että lopussa niiden välillä ei ole eroja. Tulos viittaa siihen, ettei 60 minuutin jauhamisen aikana muodostuva koamorfinen tila ole riippuvainen lähtöaineena käytetyn indometasiinin kiinteän tilan muodosta. DSC osoittautui herkimmäksi menetelmäksi kiinteän tilan muutosten tutkimisessa. Perinteisen Raman-spektroskopian todettiin soveltuvan koamorfisen tilan muodostumisen tutkimiseen. Aikaerotteisen Raman-laitteiston ei kuitenkaan todettu tuovan lisäarvoa verrattuna perinteisellä Raman-laitteistolla mitattuun dataan. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että stabiileinta indometasiinin muotoa voidaan käyttää koamorfisen muodon valmistamiseen yhdessä tryptofaanin kanssa. Raman spektroskopia voisi olla käyttökelpoinen menetelmä amorfisen tilan muodostumisen tutkimiseen myös tuotantoprosessin aikana. fi
dct.abstract The majority of potential new chemical entities reaching drug development phase belong to Class II the Biopharmaceutics Classification System (BCS) which complicates formulation of orally administered drugs. Therefore, there is a need to develop methods to increase the solubility and dissolution rate. Transformation of a crystalline drug into its amorphous form can be used to enhance these properties of poorly water-soluble drugs. However, amorphous drugs are thermodynamically unstable and tend to recrystallize back to the crystalline form. Coamorphous forms are a new and promising method to stabilize amorphous form. A relatively new approach is to combine the active drug compound with an amino acid to form a coamorphous system. In this study, co-amorphous systems were prepared from gamma, alpha or amorphous form of indomethacin (IND) and tryptophan (TRP) by ball milling. The solid-state changes during milling were investigated to obtain information about the co-amorphization process. The main objective was to investigate the effects of initial solid state of indomethacin on the formation pathways. In addition, different analytical methods were compared with respect to observed endpoints of the formation process. Raman spectroscopy has not been used in previous studies regarding solid state changes in co-amorphous forms. The presence of fluorescence in amorphous systems may have limited use of the method. A time-gated Raman setup together with X-ray powder diffraction and differential scanning calorimetry (DSC) was used to investigate this kind of potentially fluorescent system. Principal component analysis of spectral data revealed that the three different binary systems had individual and direct pathways towards the same end points during milling. This indicates that the co-amorphous form formed after 60 minutes of ball milling is not dependent on the initial solid-state form of IND. Straight pathways also indicated direct transformation to the coamorphous form. DSC was found to be the most sensitive method to detect changes for the longest period during co-amorphization. Conventional Raman spectroscopy was found to be suitable for investigation of the co-amorphization process. However, time-gated Raman spectroscopy did not show significant advantages compared to conventional Raman data. This study revealed that the most stable form of IND could be used for production of co-amorphous form together with TRP. Raman spectroscopy could potentially be used for investigating coamorphization also as an in-process analytical method. en
dct.subject co-amorphous en
dct.subject indomethacin en
dct.subject solid-state en
dct.subject Raman spectroscopy en
dct.subject time-gated Raman spectroscopy en
dct.subject ko-amorfia fi
dct.subject indometasiini fi
dct.subject kiinteä tila fi
dct.subject Raman-spektroskopia fi
dct.subject aikaerotteinen Raman-spektroskopia fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Strachan, Clare
ethesis.supervisor Koskela, Jaana
ethesis.supervisor Lipiäinen, Tiina
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:9d2c2d99-d4f2-4ca2-9836-1e2ff318effa
personal.identifier 0123456789 und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
ethesis.principalprofessor Juppo, Anne
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201810303463
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Katsaus koamorfisen tilan muodostumiseen : mekanismit ja lähtöaineen kiinteän tilan muodon vaikutukset fi
ethesis.facultystudyline none und
ethesis.mastersdegreeprogram none und

Files in this item

Files Size Format View
MSc_Thesis_Pilvi_Myllymaki_08-2018.pdf 3.613Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record