Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lastenlääkinnän formulaatiolähtöiset ongelmat : terveydenhuollon ammattilaisten näkemys 3D-tulostetuista lääkevalmisteista

Show full item record

Title: Lastenlääkinnän formulaatiolähtöiset ongelmat : terveydenhuollon ammattilaisten näkemys 3D-tulostetuista lääkevalmisteista
Author(s): Itämö, Satu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Industrial pharmacy
Degree program: none
Specialisation: none
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Myyntiluvaltaan aikuisille suunnatut lääkevalmisteet aiheuttavat ongelmia lääkkeen annostelussa sekä annoksessa. Lastenlääkinnässä yli- ja aliannostelu ovat yleisimpiä lääkehoidon virheitä. Vain murto-osa lääkkeistä on kliinisesti testattuja ja arvioituja pediatriseen käyttöön. Lapsilla tulisi kuitenkin olla oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan, hoitoon ja kuntoutukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lastenosastoilla toimivilta terveydenhuollon ammattilaisilta heidän ongelmallisiksi kokemia valmisteita, valmistemuotoja tai apuaineita. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli muodostaa kerätyn aineiston perusteella terveydenhuollon ammattilaisten näkemys 3D-tulostettujen lääkevalmisteiden käytöstä lastenlääkinnässä. Aineiston perusteella voitiin tunnistaa lasten lääkehoitoon liittyviä ongelmia, haasteita, kehityskohteita sekä muita ehdotuksia. Havaintojen perusteella voidaan kehittää lapsille soveltuva 3D-tulostusmenetelmällä valmistettu lääkemuoto. Tutkimus suoritettiin teemahaastatteluna, jonka aihealueiden johtamisessa käytettiin apuna aiemmin muodostetun puolistrukturoidun kyselylomakkeen aihepiirejä. Teemahaastattelut suoritettiin ryhmähaastatteluina, joissa osallistujille esitettiin ennalta määrättyjen teemojen mukaisia avoimia kysymyksiä. Tutkimustulosten mukaan haastateltavien ennakkoasenteet uutta teknologiaa kohtaan olivat myönteisiä. Haastatteluissa eniten korostui valmisteen muokattavuus potilaan tarpeiden mukaisesti. Haastateltavien kokemusten perusteella sopivimmiksi valmistemuodoiksi mainittiin nestemäiset valmisteet, kuten oraaliliuokset tai –suspensiot. Kiinteitä valmisteita käytettäessä potilaan ikää ei koettu merkittäväksi tekijäksi. Yleisimmät syyt annosmuodon muokaamiseen olivat valmisteen koko tai väärä vahvuus. Lääkkeiden vaihtelevan saatavuuden koettiin hidastavan lääkehoidon aloitusta sekä toteuttamista. Haastattelussa farmaseutit tunnistivat yleisimpiä haittoja aiheuttavia apuaineita. Eri ammattiryhmien välistä viestintää ei koettu toimivaksi, sillä esimerkiksi farmaseutti ei kuule lääkkeen annostelun epäonnistumisesta hoitajalta. Työnkuvien ja roolien eroavaisuuksien vuoksi viestinnän toimivuus on tärkeää potilaan hoidon onnistumisessa.
Marketing authorized pharmaceutical preparations that are aimed at adult use cause problems both in administration and when dosing. Over and underdosing are the most common medication errors in pediatric population. Only a fraction of medicinal products are clinically tested and evaluated for pediatric use. Children should have the right for the best achievable health, medical care and rehabilitation. The aim of this study was to determine problematic pharmaceutical preparations, formulations or excipients experienced by healthcare professionals. The another aim of this study was to comprise (?) the view of healthcare professionals about 3D-printed medicinal products by using the collected data. By using the data, the problems, challenges, targets for development and other suggestions regarding pediatric medication were identified. New 3D printed medicines suitable for children can be developed by using the observations of this study. The study was carried out as semi-structured interview. Frameworks of the themes were structured by using the subjects of a recently made semi-structured questionnaire. The semi-structured interview was carried out as a group-interview, where the participants were presented open questions according to the themes structured before. According to the study results, the prejudices of the interviewees towards the new technology were mainly positive. The adjustability of the printed medicine by the means of the patient was most highlighted property in the interviews. Accoring to the experiences of the interviewees’, the most suitable pharmaceutical preparations used are liquid preparations such as oral liquids or suspensions. When using solid oral formulations, the age of the patient was not seen as significant. The most common reason for compounding the preparation was the wrong size of the product or dose. The varying availability of pharmaceutical preparations was seen as delaying factor at the start of the medical treatment. In the interview the pharmacists recognized the most common excipients causing adverse events. The different roles of the occupational groups were identified according to their work duties.
Keyword(s): children dosage forms excipients 3D printing prejudices healthcare professionals lapset annosmuodot apuaineet 3D-tulostus ennakkoasenteet terveydenhuollon ammattilaiset


Files in this item

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma_Itämö_Satu_2018_final.pdf 2.142Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record