Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Drug shortages in Europe from perspective of one pharmaceutical company

Show full item record

Title: Drug shortages in Europe from perspective of one pharmaceutical company
Author(s): Hussein, Zahra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Industrial pharmacy
Degree program: none
Specialisation: none
Language: English
Acceptance year: 2018
Abstract:
Lääkkeiden saatavuushäiriöistä on tullut maailmanlaajuinen ongelma, ja saatavuushäiriöiden syyt ovat moninaisia ja johtavat erilaisiin ongelmiin. Lääkkeiden saatavuushäiriötä ei voida määritellä yksiselitteisesti, vaikkakin kirjallisuudessa on ehdotettu lukuisia määritelmiä ilmiölle. Tässä tutkimuksessa syvennytään lääkkeiden saatavuushäiriöiden tutkimiseen, ja niiden taustalla oleviin syihin. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Orion Oyj:n kanssa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää juurisyitä lääkkeiden saatavuushäiriöille yhden eurooppalaisen lääkeyhtiön näkökulmasta, keskittyen erityisesti Suomeen, Saksaan, Yhdistyneisiin kuningaskuntiin ja Ruotsiin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin yhtiön työntekijöiden ja kahden viranomaisen haastatteluja tämän tutkimuskysymyksen saavuttamiseksi ja tulokset havainnollistettiin muutamilla tapaustutkimuksilla. Lisäksi, tavoitteena oli selvittää juurisyitä lääkkeiden saatavuushäiriöille tapaustutkimustietojen avulla. Kirjallisuudesta saatavien tietojen ja EUDRA GMDP -tietokannan tutkimista käytettiin lääkkeiden saatavuushäiriöiden selvittämiseksi ja lisäksi selvitettiin, että ovatko tiedot riittävän yksityiskohtaisia ymmärtämään juurisyitä lääkkeiden saatavuushäiriöille. Haastattelutulosten perusteella yleisimmät syyt lääkkeiden saatavuushäiriöille Euroopassa ovat lähinnä lääkemarkkinoiden rakenne 38%. Se sisältää monia eri tekijöitä, kuten pieni varastokoko, paikalliset ja ulkomaalaiset valmistajat, logistiikka- ja jakeluongelmat, kysynnän ja sääntelyn muutokset. Kuitenkin lääkkeen valmistus (33%) tai tiukan sääntelyn (29%) syyt ovat lähes yhtä suuret kuin lääkkeiden markkinarakenteet. Lääkemarkkinarakenteeseen liittyvät ongelmat ovat yleisimpiä syitä, jotka luokitellaan tarjontaan liittyviin ja kysyntään liittyviin syihin. Tämän tutkimuksen mukaan tarjontaan liittyvät syyt ovat yleisempiä (73%) kuin kysyntään liittyvät syyt (27%). Jotkut syyt lääkkeiden saatavuushäiriöiden taustalla ovat päällekkäisiä ja usein aiheuttavat dominoefektin, kun taas jotkut syyt ovat ainutlaatuisia tai yksinään vaikuttavia, kuten luonnonkatastrofien aiheuttamat seuraukset. Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä, koska tässä tutkimuksessa saadut tulokset antavat samoja tuloksia kuin EUDRA GDMP tietokanta ja havainnollistavat tapaustutkimukset. Tutkimus antaa syvällisempää perehtymistä lääkkeiden saatavuushäiriöille ja niiden perusteluja lääketeollisuuden ja viranomaisten näkökulmasta.
Drug shortages have become a global issue and reasons for drug shortages are several and multifactorial. Definition of drug shortages is not unambiguous. However, in literature are numerous different suggestions to determine the phenomenon of drug shortages. This study provides more focused information on drug shortages and the reasons behind them. The study was performed in cooperation with Orion Corporation. The aim of this study was to explore the in-depth reasons behind medicine shortages from the perspective of one European pharmaceutical company with special focus on Finland, Germany, the United Kingdom and Sweden. Interviews of the company employees were used to achieve this aim and build a few case studies. Further the aim was to investigate in-depth reasons for drug shortages using data from case studies. Case studies were provided by Orion since this enabled use of unpublished information compare the case studies with relevant legal and regulatory measures in the European pharmaceutical framework which influence drug shortages. Reviewing available data from literature and from EUDRA GMDP database for drug shortages and investigate if the data is detailed enough to understand in-depth reasons for drug shortages. Based on the interview results the most common reasons behind drug shortages in Europe are mainly pharmaceutical market structure 38%. It contains many different factors, such as small stock size, local and foreign manufacturing issues, logistics and distribution issues, changes in demand and regulatory issues. However, the manufacturing (33%) or regulatory (29%) reasons are almost as numerous as pharmaceutical market structure issues. Pharmaceutical market structure issues include most common reasons which are categorized in supply-related and demand-related reasons. According to this study supply-related reasons are more common (73%) than demand-related reasons (27%). Some reasons behind drug shortages overlap and often cause a domino effect, whilst other are unique or stand alone, like reasons resulting from natural disasters. The results of this study seem generalizable because the EUDRA GDMP database shows same results and case studies illustrative same reasons behind drug shortages. This study provides more focused information on drug shortages and the reasons behind them from the perspective of pharmaceutical company and authorities.
Keyword(s): drug shortages patient safety pharmaceutical market structure consolidated manufacturing strict regulatory of authorities lääkkeiden saatavuushäiriöt potilasturvallisuus lääkemarkkinarakenne keskitetty lääkevalistus viranomaisvaatimukset


Files in this item

Files Size Format View
MSc_Thesis_Hussein Zahra.pdf 825.7Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record