Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Small-scale Flow Measurement Device for Cohesive Powders

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-10-30T15:37:39Z
dc.date.available 2018-10-30T15:37:39Z
dc.date.issued 2018-10-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21370
dc.title Small-scale Flow Measurement Device for Cohesive Powders en
ethesis.discipline Farmasian teknologia fi
ethesis.discipline Pharmaceutical technology en
ethesis.discipline Farmaceutisk teknologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-5
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.department Farmasian tiedekunta fi
ethesis.department Faculty of Pharmacy en
ethesis.department Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kontola, Sandra
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Valuvuus on yksi tärkeimmistä jauheen ominaisuuksista ja huolimatta vuosikymmenten tutkimustyöstä sopivan valuvuuden mittauslaitteen löytäminen on edelleen ongelmallista. Merkittävimpinä haasteina ovat liian suuri näytekoko sekä sopivan mittaustekniikan löytäminen kohesiivisille jauheille niiden holvaantumiskyvyn takia. Jauheen ominaisuudet riippuvat vahvasti partikkelien ominaisuuksista kuten partikkelikoosta ja muodosta. Partikkelien välille muodostuvat varaukset ja sidokset sekä partikkeleihin vaikuttavat voimat kuten maan vetovoima ja kitka, määrittävät jauheen ominaisuudet ja näin ollen myös valuvuuden. Partikkelien ominaisuuksien lisäksi mittausolosuhteilla on merkittävä rooli valuvuutta mitattaessa ja erityisesti suhteellinen kosteus niin mittaus- kuin säilytysolosuhteissa vaikuttaa tuloksiin vahvasti. Valuvuuteen vaikuttavat niin mittausmenetelmä kuin -ympäristökin. Tästä johtuen, vaikka useita mittausmenetelmiä on kehitetty, yksikään menetelmä ei kykene määrittämään jauheen luontaista valuvuutta. Näin ollen eri menetelmillä mitatut tulokset eivät ole täysin verrattavissa kirjallisuudesta löytyviin julkaistuihin tuloksiin. Kohesiivisten jauheiden valuvuuden mittaaminen nykymenetelmillä on haastavaa ja näytekoon on oltava riittävän suuri. Tilaa siis olisi uusille laitteille, joilla jauheen valuvuuden voisi mitata helposti, nopeasti ja pienillä näytteillä. Pieni näytekoko on erityisen tärkeää uusien, kalliiden lääkeaineiden kehityksessä, sillä niiden ominaisuudet on tutkittava uutta formulaatiota kehitettäessä. Tutkimusosion tavoitteena on kehittää mittalaite, joka mittaa erityisesti kohesiivisten jauheiden valuvuutta pienellä näytekoolla. Työ perustana on Helsingin yliopistolla kehitetty jauheen valuvuuden mittalaite, joka hyödyntää horisontaalista kiihtyvä liikettä ja erottelee jauheet niiden valuvuusominaisuuksien perusteella. Laitteeseen ohjelmoidut tärähdykset hajottavat holvirakenteen, jonka muodostuminen on ongelma kohesiivisten jauheiden valuvuuden mittaamisessa. Tutkimusosiossa kehiteltiin kyvetti, joka hyödyntää horisontaalista liikettä. Kyvetin testaus suoritettiin eri valuvuusominaisuuksilla varustetuilla jauheella, joita olivat Asetaminofeeni (Parasetamoli), Pharmatose 80M, Pharmatose 200M, Emcompress®, Avicel PH-101, Avicel PH-102, Avicel PH-200 ja maissitärkkelys. Valuvuuden määritys perustuu kyvetin lähtö- ja tulokammion intensiteettieroihin. Tulokset olivat lupaavia ja laitteella voidaan todeta olevan kyky luokitella jauheet niiden valuvuuden perusteella. Lisää tutkimuksia kuitenkin tarvitaan standardoiduissa mittausolosuhteissa. fi
dct.abstract Flowability is an important powder character and, despite decades of research, there are still issues in finding a suitable measurement method. Common challenges are sample size and methodology’s suitability for cohesive powders due to their ability to form vault structures. Powder flowability properties depend strongly on particle features such as size and shape. As particles are in contact with other particles and materials, they receive electric charge and form bonds. In addition to these variables, the gravity and shear stress affect the powder. A combination of all these determine the powder properties such as flowability. Besides the particle properties, process and preservation conditions and especially humidity affects the powder properties significantly. Hence, the powder’s flow behavior varies in different conditions. There are several measurement devices available but none of them is able to yield intrinsic values. Reliability of the measurements presents another challenge as the measured values cannot be directly compared with published literature. Moreover, the flow measurement of cohesive powders is either impossible or extremely difficult with the devices currently available and the sample size needs to be sufficient. Hence, there is a need for new devices, which measure powder flow easily in small-scale. Small sample size is important especially when developing new, expensive drugs since their properties need to be explored in order to develop a new formulation. The aim of the empirical study was to develop a device, which measures particularly the flowability of cohesive powders in small-scale. A ground for the study was a device developed at University of Helsinki, which measures powder flowability by utilizing horizontal movement. In addition, the device breaks the problematic vault formation of cohesive powders by jolts. In the study a cuvette, which utilizes the horizontal movement and measures the powder flow, was developed. Flowability tests were run with five powders – Acetaminophen, Pharmatose 80M, Pharmatose 200M, Emcompress®, Avicel PH-101, Avicel PH-102, Avicel PH-200 and Maize Starch. The results were promising and the device was capable of classifying the powders by their flowabilities but more research is still needed. en
dct.subject powder flow en
dct.subject flowability en
dct.subject flowability measurement en
dct.subject cohesive powder flow en
dct.subject jauheen valuvuus fi
dct.subject valuvuustutkimus fi
dct.subject kohesiiviset jauheet fi
dct.subject valuvuusmittalaitteen kehitys fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Yliruusi, Jouko
ethesis.supervisor Antikainen, Osmo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:ea0333f8-cf5a-44da-ac8b-6716ce390be2
personal.identifier 0123456789 und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
ethesis.principalprofessor Yliruusi, Jouko
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201810303467
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Pienen mittakaavan valuvuuden mittausmenetelmä kohesiivisille jauheille fi
ethesis.facultystudyline none und
ethesis.mastersdegreeprogram none und

Files in this item

Files Size Format View
Small Scale Flo ... Powders_Kontola_final.pdf 2.259Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record