Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Förhållandet mellan företagsansvar och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet i Norden

Show full item record

Title: Förhållandet mellan företagsansvar och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet i Norden
Author(s): Väyrynen, Freja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Degree program: Master's Programme i Law
Specialisation: Study programme in Law, Helsinki
Language: Swedish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Det är ett faktum att mänskligheten lever över de resurser den har att använda och att vi inte tar hand om vår planet på det sätt som krävs för att den ska kunna fortsätta existera för kommande generationer. Miljöproblem och exploatering har resulterat i att bolag både är tvungna att ta och även frivilligt vill ta ansvar över sin verksamhet och de konsekvenser verksamheten har på samhället. Det har uppstått olika former av reglering med inriktning att främja hållbarhet genom att företag tar ansvar för de konsekvenser dess verksamhet har på samhället. Detta ansvar kallas företagsansvar. En aktie- eller delägarcentrerad modell som syftar på så kallad shareholder value, är den modell som traditionellt ligger som grund i aktiebolagsrätten. Enligt den aktieägarcentrerade modellen är ett aktiebolagets syfte att generera vinst åt dess aktieägare, och denna princip är något som bolagets styrelse bör ta i beaktande i sitt beslutsfattande gällande bolagets verksamhet. Företagsansvaret och den aktieägarcentrerade utgångspunkten går inte direkt hand i hand utan kan till och med vara motstridiga. Den aktieägarcentrerade modellens principer är stadgade på lagnivå, medan företagsansvar ofta tas i beaktande endast på nivå av självreglering och soft law, och ofta finns företagsansvaret endast i form av etiska och moraliska normer. Företagsansvar har blivit en allt större trend på den senaste tiden och allt fler företag väljer att följa företagsansvaret både av etiska och moraliska skäl, men också för att det ofta förbättrar företagets image och brand och ger företaget en starkare ställning på marknaden. Företagsansvar behövs för att skydda de intressegrupper och samhället i stort, som inte skyddas genom annan reglering. I avhandlingen undersöks företagsansvar ur följande frågeställningar ur de nordiska ländernas perspektiv: hur förhåller sig företagsansvaret till det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet och hur bör styrelsen i ett aktiebolag iaktta företagsansvar respektive vinstsyftet vid sitt beslutsfattande?, och hur kunde regleringen av företagsansvar utvecklas i framtiden?. Frågorna undersöks genom användningen av rättsdogmatisk samt komparativ metod, då fenomenet analyseras i alla de nordiska länderna. Slutsatserna som dras i avhandlingen är att regleringen i nuläget tillåter bolagen att iaktta företagsansvar så länge det inte är i strid med vinstsyftet. Ifall dessa två strider mot varandra är bolaget tvunget att ta det beslut som främjar vinstsyftet, även om det vore på företagsansvarets bekostnad. I framtiden kommer situationen antagligen att förändras. Ändringsbehovet är stort och olika framtida regleringsalternativ har diskuterats. En förändring i den aktiebolagsrättsliga regleringen gällande bolagets vinstsyfte och styrelsen uppgifter behövs, och den slutsats som i avhandlingen dras gällande framtida reglering är att det i aktiebolagslagen borde tas in reglering gällande företagsansvar i samband med klausulen om aktiebolagets syfte. För att kunna utveckla en regleringsform som är fungerande i praktiken krävs även att terminologin definieras på ett sätt som är praktiskt och mindre abstrakt än den nuvarande definitionen på företagsansvar.


Files in this item

Files Size Format View
Vayrynen_Freja_Pro_gradu_2018.pdf 821.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record