Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Stability of peptide drug in powder form and in tablet formulations

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-11-01T10:19:23Z
dc.date.available 2018-11-01T10:19:23Z
dc.date.issued 2018-11-01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21399
dc.title Stability of peptide drug in powder form and in tablet formulations en
ethesis.discipline Teollisuusfarmasia fi
ethesis.discipline Industrial pharmacy en
ethesis.discipline Industriell farmaci sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-7
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.department Farmasian tiedekunta fi
ethesis.department Faculty of Pharmacy en
ethesis.department Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Solansuu, Kati
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Proteiinilääkkeiden formulaatioiden kehittämisen tulisi perustua tietoon niiden hajoamismekanismeista. Apuaineet ja formulaatio voidaan valita stabiloimaan proteiinia ja estämään sen hajoamista. Stabiilisuuden testaaminen on tärkeää, jotta tunnistetaan mahdolliset hajoamisreitit ja saadaan tietoa formulaatiokehitystä ja stabiilisuuden mittauksessa käytettävien analyyttisten metodien kehittämistä varten. Gonadotropiineja vapauttava hormoni (GnRH) on neuropeptidi, joka säätelee gonadotropiinien eli lutenisoivan hormonin (LH) ja follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) synteesiä ja vapauttamista. Endogeenisen GnRH:n analogeja on kehitetty, jotta saavutettaisiin tehokkaampia ja pitkävaikutteisempia agonisteja tai antagonisteja. GnRH agonistit hajoavat eri mekanismeilla. Ensisijaiset hajoamisreitit ovat hydrolyysi/peptidiketjun hajoaminen, hapettuminen, isomerisaatio ja aggregaatio. GnRH agonistien stabiilisuutta kiinteissä annosmuodoissa ei ole tutkittu yhtä paljon kuin liuoksissa. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää erään GnRH agonistin (API) stabiilisuus jauhemuodossa sekä maissitärkkelyksestä ja hydroksipropyylimetyyliselluloosasta (HPMC) tehdyissä tablettiformulaatioissa. Näytteitä säilytettiin kolmen kuukauden ajan 5 °C:ssa (tavallinen jääkaappi), 25 °C/58 %RH:ssa (pitkäkestoiset olosuhteet) ja 40 °C/75 %RH:ssa (kiihdytetyt olosuhteet). Näytteet analysoitiin käyttämällä korkean erotuskyvyn nestekromatografia (HPLC). Lisäksi formulaatioiden ja tablettien ominaisuuksia tutkittiin. API:n kemiallinen stabiilisuus vahvistettiin tableteissa, jossa maissitärkkelystä tai HPMC:ta käytettiin apuaineina. Hajoamistuotteita ei löytynyt. Puhtaana jauheena API ei myöskään hajonnut, mutta ei säilynyt fysikaalisesti stabiilina 40 °C/75 %RH:ssa. Rasitusolosuhteita voitaisiin käyttää, jotta löydettäisiin kiinteässä olomuodossa syntyviä hajoamistuotteita, joita ei tässä tutkimuksessa löydetty. Lisäksi, käytetyt formulaatiot eivät olleet optimaalisia, koska kummastakaan tutkitusta apuaineesta ei saatu valmistettua tabletteja, joilla olisi ollut toivotut ominaisuudet. fi
dct.abstract Formulation development for protein drugs should base on the knowledge of the mechanism of protein degradation. Excipients and formulation can be chosen to stabilize the protein and prevent decomposition. Stability testing is important to identify the likely degradation routes and provide information for formulation development and stability-indicating analytical method development. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is a neuropeptide hormone that regulates the synthesis and release of gonadotropins: luteinizing hormone (LH) and follicle-stimulating hormone (FHS). Analogs of the endogenous GnRH have been developed to achieve more potent and longer-acting agonists or antagonists. GnRH agonists degrade in several pathways. The primary degradation routes are hydrolysis/backbone cleavage, oxidation, isomerization and aggregation. The stability of GnRH agonists in solid dosage forms has not been studied as excessively as in solutions. The objective of this study was to evaluate the stability of a GnRH agonist (API) at different storage conditions in powder form and in tablet formulations with maize starch or hydroxypropyl methylcellulose (HPMC). The samples were stored for three months at 5 °C (common refrigerator conditions) 25 °C/58 %RH (long-term conditions), and 40 °C/75 %RH (accelerated storage conditions). The samples were analyzed using high performance liquid chromatography. Additionally, the mechanical properties of the formulations and tablets were studied. The stability of API was confirmed in tablet dosage form, when maize starch or HPMC were used as excipients. No degradation products of API were found. As a pure powder API did not degrade either, but it did not stay physically stable at 40 °C/75 %RH. Stressed conditions could be used to find out degradation products in solid state that were not found in this study. Further, the formulations were not ideal, because neither of the studied excipient produced tablets with desirable properties. en
dct.subject peptide en
dct.subject gonadotropin-releasing hormone en
dct.subject stability en
dct.subject tablet formulations en
dct.subject peptidi fi
dct.subject gonadotropiineja vapauttava hormoni fi
dct.subject stabiilisuus fi
dct.subject tablettiformulaatio fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Peltonen, Leena
ethesis.supervisor Hirvonen, Jouni
ethesis.supervisor Stolt, Mikael
ethesis.supervisor Jalkanen, Tero
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:d7eced5e-b738-4784-a43d-08e6a41d9075
personal.identifier 0123456789 und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
ethesis.principalprofessor Juppo, Anne
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201811013484
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Peptidilääkkeen stabiilisuus jauhemuodossa ja tablettiformulaatiossa fi
ethesis.facultystudyline none und
ethesis.mastersdegreeprogram none und

Files in this item

Files Size Format View
Masters Thesis_Kati Solansuu_HY.pdf 1.131Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record