Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tramadolin preformulointi kissalle kehitettävää minitablettiformulaatiota varten

Show full item record

Title: Tramadolin preformulointi kissalle kehitettävää minitablettiformulaatiota varten
Author(s): Lehtola, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Industrial pharmacy
Degree program: none
Specialisation: none
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Kissoille tarkoitettuja tramadolivalmisteita ei ole kaupallisesti saatavilla. Ihmisille tarkoitetun tabletin jakaminen on ongelmallista lääkeaineen epätasaisen jakautumisen ja tramadolin kitkerän maun takia. Minitabletilla on useita etuja osiin jaettuun tablettiin verrattuna, kuten pieni koko, pienempi annosvaihtelu, päällystettävyys ja nopea annostelu. Työn tarkoituksena oli kehittää minitabletteja, jotka on mahdollista päällystää maun peittävällä kalvolla. Työssä tutkittiin tramadolihydrokloridin fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia, kuten vesiliukoisuutta, lämpötilakäyttäytymistä ja hygroskooppisuutta. Myös tramadolihydrokloridin yhteensopivuus erilaisten apuaineiden kanssa tutkittiin kolmen kuukauden säilyvyyskokeella. Rakeistuksen esikokeet tehtiin käyttämällä laktoosia tai askorbiinihappoa mallintamaan tramadolihydrokloridia. Rakeistukset suoritettiin high shear -rakeistimella ja tabletointi rotaatiopuristimella.Tramadolihydrokloridia sisältävien erien rakeistuksissa ainoa muuttuja erien välillä oli rakeistusnesteen määrä. Raemassasta tutkittiin rakeistusnesteen määrän vaikutus tabletointiominaisuuksiin, kuten hiukkaskokojakauma, Carrin indeksi ja Hausnerin vakio. Minitableteista tutkittiin painonvaihtelu, murtolujuus, annosvaihtelu, hajoamisaika ja dissoluutio. Tutkimuksissa havaittiin, että tramadolihydrokloridilla ei ollut yhteensopimattomuuksia tutkittujen apuaineiden kanssa. Tramadolihydrokloridi ei ollut hygroskooppinen, vaikka sen havaittiin olevan vapaasti liukeneva veteen. Työssä onnistuttiin puristamaan riittävän lujia tabletteja sekä rakeistetuista massoista että suorapuristamalla. Suorapuristetuilla erillä oli kuitenkin prosessien kannalta epäsuotuisammat ominaisuudet. Suurimmassa osassa eriä tabletit täyttivät jakelutarkkuuden ja annosvaihtelun vaatimukset. Vaikka työn tarkoituksena on kehittää tabletti eläinlääkintään, työssä saatavia tuloksia voidaan hyödyntää myös lastenlääkinnässä käytettävän valmisteen kehittämisessä.
Tramadol products for cats are not commercially available. Problems may occur when dividing a tablet registered for humans due to uneven distribution of active ingredient within a tablet and bitter taste of tramadol. Minitablets have multiple benefits, including small size, better uniformity of content, coatability and fast administration, in comparison to a divided conventional tablet. The purpose of this study was to develop minitablets which are possible to coat with a taste masking coating. Physical and chemical properties of tramadol hydrochloride, such as water solubility, temperature behavior and hygroscopicity were studied. Additionally, compatibility of tramadol hydrochloride with excipients was studied by a 3-month stability exam. The pre-tests of granulation were carried out by using lactose or ascorbic acid as an active ingredient to model tramadol hydrochloride. The granulation was performed with high shear granulator and tableting with a rotary tablet press. The only variable factor between the granulation batches was the amount of granulation fluid. The impact of the amount of granulation fluid to the tableting properties was examined by determining particle size distribution, Carr index and Hausner ratio. Uniformity of mass, uniformity of content, hardness, disintegration time and dissolution were examined. The study revealed that tramadol hydrochloride did not have incompatibilities with the examined excipients. Tramadol hydrochloride was not hygroscopic even though it was found out to be freely soluble in water. Tablets with adequate hardness were successfully compressed of both granulated masses and the direct compression mass. However, the direct compression mass had more undesirable properties regarding the processes. Most batches fulfilled the requirements set for uniformity of mass and uniformity of content. Although the purpose of this study was to develop a tablet for veterinary medicine, the results in this study may be utilized in developing a formulation for pediatric medicine.
Keyword(s): cat tramadol minitablet tableting preformulation high shear granulation rotary tablet press kissa tramadoli minitabletti tabletointi preformulointi high shear -rakeistus rotaatiopuristin


Files in this item

Files Size Format View
GRADU 20180511_Minna Lehtola.pdf 3.190Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record