Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Rintasyövän hoidon vaikutus elämänlaatuun : 15D- ja EQ-5D-5L-mittarien välinen vertailu

Show full item record

Title: Rintasyövän hoidon vaikutus elämänlaatuun : 15D- ja EQ-5D-5L-mittarien välinen vertailu
Author(s): Asikainen, Arsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Degree program: none
Specialisation: none
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Rintasyöpä on yleisin naisilla esiintyvä syöpä maailmassa ja uusien rintasyöpätapausten määrä on kokoajan kasvussa. Rintasyövällä on monien muiden vakavien sairauksien tapaan heikentävä vaikutus potilaan elämänlaatuun ja taudin hoito aiheuttaa taakkaa yhteiskunnalle. Rintasyöpäpotilaan elämänlaadun tutkiminen mahdollistaa rintasyöpähoitojen vaikuttavuuden mittaamisen, mutta vasta kustannusvaikuttavuuden osoittamisen avulla sairauden hoitoon käytettävissä olevat voimavarat pystytään kohdentamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa rintasyöpäpotilaiden hoitoon liittyvästä elämänlaadusta ja vertailla geneeristen 15D- ja EQ-5D-5L-mittarien käyttöä elämänlaadun tutkimisessa. Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää rintasyöpähoitojen vaikuttavuustutkimuksissa sekä elämänlaatumittauskäytäntöjen yhtenäistämiseen tähtäävän kansainvälisen protokollan kehittämistyössä. Tutkimuksen potilasaineisto koostui 152 HYKS:issä hoidetusta rintasyöpäpotilaasta, joiden elämänlaatua tutkittiin 15D-, EQ-5D-5L- ja VAS-elämänlaatumittarien avulla. Mittaukset tehtiin ennen rintasyöpähoitojen aloittamista sekä kuuden kuukauden kuluttua hoitojen aloittamisen jälkeen. 89 (58,6 %) potilasta vastasi molempiin 15D-kyselyihin ja 81 (53,3 %) potilasta vastasi molempiin EQ-5D-kyselyihin. 57 (37,5 %) potilasta ei vastannut yhteenkään elämänlaatukyselyyn ja heistä saatavilla oli ainoastaan taustatietoja. Rintasyöpäpotilaiden 15D-mittarilla saatu elämänlaatulukema oli 0,92 ennen hoitojen aloittamista ja 0,88 kuusi kuukautta hoitojen aloittamisen jälkeen. EQ-5D-5L-mittarilla saatu vastaava kokonaislukema oli 0,86 ennen hoitoja ja 0,80 kuusi kuukautta hoitojen aloittamisen jälkeen. Potilaiden elämänlaatu heikkeni puolen vuoden seuranta-aikana (-0,04) 15D:llä- ja (-0,06) EQ-5D:llä mitattuna. Elämänlaadun muutokset olivat 15D:llä mitattuna kliinisesti merkittäviä (The minimum important change, MIC > ± 0,015). Elämänlaatu heikentyi tilastollisesti merkitsevästi enemmän rinnanpoistopotilailla, kuin rinnan säästävässä leikkauksessa olleilla potilailla kummallakin mittarilla mitattuna. Käytetyllä mittarilla on tutkimuksen mukaan vaikutusta rintasyöpäpotilaan elämänlaatuun ja näin ollen myös mittarin valinta vaikuttaa siihen, millaiseksi hoitojen vaikuttavuus arvioidaan. 15D antoi EQ-5D:tä korkeampia elämänlaatulukemia, mutta muutokset potilaiden elämänlaadussa olivat suurempia EQ-5D:llä, kuin 15D:llä mitattuna. Tutkimuksessa elämänlaatua mitattiin kahdella geneerisellä elämänlaatumittarilla kahtena ajankohtana, mitä voidaan pitää tutkimuksen vahvuutena. Tutkimuksessa käytettiin myös uudempaa EQ-5D-mittarista kehitettyä 5L-versiota, jota ei vielä tiettävästi ole aikaisemmin käytetty tämän kaltaisissa tutkimuksissa.
Breast cancer is the most common cancer in women worldwide and the number of new events is on the increase. Like many other serious diseases, breast cancer reduces patient’s health related quality of life (HRQoL) and breast cancer treatment burdens our society. Examination of breast cancer patient’s HRQoL makes it possible to calculate how effective breast cancer treatments are. Nevertheless, only cost-effectiveness analysis would further help us allocate the resources of our society in the best way possible. The aim of this study was to produce research about breast cancer treatment’s effects on patient’s HRQoL and to compare generic 15D- and EQ-5D-5L-instruments. The results can be used in the future research and the study might be useful, when it’s time to develop international protocol for measuring HRQoL. The study population included 152 breast cancer patients who were treated in HUCH and whose HRQoL were measured by 15D-, EQ-5D-5L- and VAS-instruments. All measurements were done twice, first before the treatments and then six months after the beginning of the treatments. 89 (58.6 %) patients answered both 15D-questionnaires and 81 (53.3 %) patients answered to both EQ-5D-questionnaires. 57 (37.5 %) patients didn’t respond to any questionnaire. Only some background information was available of this population. The average HRQoL for breast cancer patients’ was 0.92 before the treatments and 0.88 six months after the beginning of the treatments when measured by 15D. The same average HRQoL was 0.86 before the treatments and 0.80 six months after the beginning of the treatments when measured by EQ-5D-5L. During six months’ period, patients HRQoL reduced (-0.04) when it was measured by 15D and (-0.06) when it was measured by EQ-5D. The changes of HRQoL were clinically important (The minimum important change, MIC > ± 0,015) when measured by 15D. HRQoL reduced more with patients who received a mastectomy than with patients, who received a breast conserving surgery according to both instruments. According to the results, the chosen instrument has an effect of breast cancer patients’ HRQoL. It means that the chosen instrument also has an effect of treatment’s effectiveness. 15D offers higher HRQoL values, but EQ-5D offers a greater change in patient’s HRQoL. HRQoL was measured by two different generic instruments in two different times, which was assumed to be the strength of this study. The new 5L-version of EQ-5D-instrument was also used. This is possibly the first time, when 5L is used in this type of study.
Keyword(s): breast cancer health related quality of life breast cancer treatment 15D-instrument and EQ-5D-5L-instrument rintasyöpä elämänlaatu rintasyövän hoito 15D-mittari ja EQ-5D-5L-mittari


Files in this item

Files Size Format View
Pro_Gradu_Arsi_Asikainen.pdf 1.411Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record