Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Meriperäiseen klavatadiini C -alkaloidiin perustuvien spirosyklisten yhdisteiden synteesi ja aktiivisuus melanoomasoluja vastaan

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-11-08T13:17:09Z
dc.date.available 2020-06-11T21:00:30Z
dc.date.issued 2018-11-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21449
dc.title Meriperäiseen klavatadiini C -alkaloidiin perustuvien spirosyklisten yhdisteiden synteesi ja aktiivisuus melanoomasoluja vastaan fi
ethesis.discipline Farmaseuttinen kemia fi
ethesis.discipline Pharmaceutical chemistry en
ethesis.discipline Farmaceutisk kemi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/far-4
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.department Farmasian tiedekunta fi
ethesis.department Faculty of Pharmacy en
ethesis.department Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Bruun, Tanja
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Merieliöiden tuottamat bioaktiiviset yhdisteet ovat erinomainen inspiraation lähde uusien lääkeaineiden suunnittelussa. Useat merisienten tuottamat bromia sisältävät alkaloidit, bromityrosiinit, ovat aktiivisia syöpää vastaan ja osa näistä luonnonaineista sisältävät spirosyklisiä rakenteita. Spiroyhdisteet ovat lääkesuunnittelussa mielenkiintoisia rakenteita niiden luontaisen kolmiulotteisuuden ja uutuusarvon vuoksi. Klavatadiini C on Suberea clavata -merisienestä eristetty bromia sisältävä spirosykloheksa-dienyyli-isoksatsoliinialkaloidi. Sen symmetrinen, spirosyklinen osa voidaan tulkita Pseudoceratina purpurea -merisienestä eristetyn purpurealidiini I:n avoketjuisten oksiimi-rakenteisten johdannaisten jäykistetyksi analogiksi. Aiemmin syntetisoidut purpurealidiini I:n johdannaiset ovat antaneet lupaavia tuloksia melanoomasoluja vastaan, jonka vuoksi syntetisoitiin kahdeksan spirosyklistä klavatadiini C -johdannaista aiemmin julkaistua synteesireittiä hyödyntäen. Seitsemän klavatadiini C:n johdannaisten aktiivisuudet määritettiin A375-melanoomasolulinjaa vastaan ja kaikki osoittautuivat aktiivisiksi CC50-arvojen ollessa 1,0 – 3,4 μM. Samalla määritettiin myös 10 muun aiemmin syntetisoitujen bromityrosiinijohdannaisten aktiivisuudet, joista neljän avoketjuisen oksiimin CC50-arvot olivat 13,5 – 27,8 μM. Aktiivisimmat johdannaiset olivat halogeeniton ja kloorisubstituoitu spirojohdannainen. Avoketjuisiin oksiimeihin verrattuna spirojohdannaisten aktiivisuudet olivat vähintään kaksin- ja jopa kahdeksankertaiset. Aktiivisten yhdisteiden selektiivisyys määritettiin testaamalla niiden sytotoksisuus Hs27 fibroblasteja kohtaan ja vertaamalla solulinjojen CC50-arvoja toisiinsa. Selektiivisin yhdiste oli bromattu johdannainen, jonka selektiivisyys oli kolminkertainen melanoomasoluja vastaan. Heikko selektiivisyys vastasi aiemmin avoketjuisilla oksiimianalogeilla saatuja tuloksia. Spiro-syklisten johdannaisten parempi aktiivisuus oksiimeihin verrattuna on lupaava tulos ja tukee meriperäisten spirosyklisten bromityrosiinijohdannaisten lisätutkimusta melanoomaa vastaan. fi
dct.abstract Marine organisms can be regarded as a diverse source of bioactive compounds with the possibility to discover novel drug lead molecules. Sea sponges produce bromine containing alkaloids, bromotyrosines, from which several are active against cancer. Some bromotyrosines have spirocyclic structure and the innate three-dimensionality and structural novelty of spirocycles make them an interesting option in drug design. Clavatadine C, extracted from sponge Suberea clavata, is a bromine containing spirocyclohexa-dienylisoxazoline alkaloid. It’s symmetric spirocyclic core can be viewed as a restricted derivative of open chain oximes, such as purpurealidin I, a bromotyrosine extracted from Pseudoceratina purpurea. Earlier work with purpurealidin I derivatives against melanoma cell line has had some promising results. Inspired by these earlier results, eight spirocyclic clavatadine C derivatives were synthesized according the published synthesis route. The activities of seven synthesized clavatadine C derivatives were tested on A375 melanoma cell line. All spiro derivatives were active with CC50 values ranging between 1.0 μM and 3.4 μM. Also, the activities of 10 earlier synthesized bromotyrosine derivatives were tested, from which four open chain oximes had CC50 values between 13.5 μM and 27.8 μM. Interestingly, the most active compounds were chlorinated and unhalogenated spirocyclic derivatives. In general, the spirocyclic compounds were 2- to 8-fold more active than the corresponding open chain oximes. The selectivity of active compounds was determined as cytotoxicity against Hs27 fibroblasts and by comparing the CC50 values of these two cell lines. The most selective compound was brominated derivative which had three times better selectivity against melanoma cells. The weak selectivity was consistent with the trend with open chain oxime analogs. Despite the selectivity issue, the improved activity of spirocyclic derivatives are promising and support for further investigation of marine-based spirocyclic bromotyrosine derivatives against melanoma. en
dct.subject clavatadine C en
dct.subject bromotyrosines en
dct.subject spiro compounds en
dct.subject melanoma en
dct.subject cytotoxicity en
dct.subject klavatadiini C fi
dct.subject bromityrosiinit fi
dct.subject spiroyhdisteet fi
dct.subject melanooma fi
dct.subject sytotoksisuus fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kiuru, Paula
ethesis.supervisor Tammela, Päivi
ethesis.supervisor Ilina, Polina
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:db800586-6b35-496f-ac9c-d8673d5efee8
personal.identifier 0123456789 und
studies.candidatedegree Helsingin yliopisto und
studies.candidatedegree.maturitytestlanguage suomi und
ethesis.principalprofessor Yli-Kauhaluoma, Jari
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201811083514
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Synthesis and evaluation of marine-based spirocyclic clavatadine C -derivatives against melanoma cells en
ethesis.facultystudyline none und
ethesis.mastersdegreeprogram none und

Files in this item

Files Size Format View
Tanja Bruun Pro gradu tutkielma.pdf 1.881Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record