Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Biosimilaarien teho, vaikuttavuus ja turvallisuus tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa

Show full item record

Title: Biosimilaarien teho, vaikuttavuus ja turvallisuus tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa
Author(s): Mäkinen, Arttu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social pharmacy
Degree program: none
Specialisation: none
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Tämä on järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on selvittää biosimilaarien tehoa, vaikuttavuutta ja turvallisuutta tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa. Biosimilaarilääkevalmisteet tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon ovat biosimilaari-infliksimabi ja biosimilaari-adalimumabi. Biosimilaari-infliksimabilla on ollut Euroopan lääkeviranomaisen (EMA) myyntilupa vuodesta 2013 ja Yhdysvaltain lääke- ja ruokaviranomaisen (FDA) myyntilupa vuodesta 2016. Vastaavasti biosimilaari-adalimumabilla on ollut EMA:n sekä FDA:n myyntiluvat vuodesta 2017 ja tästä johtuen tämän järjestelmällisen kirjallisuuskatsauksen kirjallisuushaun tekohetkellä ei löytynyt tutkimuksia koskien adalimumabi-biosimilaarin hoitoa tulehduksellisiin suolistosairauksiin. Biosimilaarien myyntiluvan myöntämisen edellytyksenä on osoittaa, että biosimilaarilääkevalmiste on biologisesti samankaltainen alkuperäisvalmisteen kanssa. Bioekvivalenssi todistetaan fysikaaliskemiallisten kokeiden sekä kliinisten kokeiden kautta. Kliinisiä kokeita ei kuitenkaan tarvitse tehdä kaikilla alkuperäisvalmisteen käyttöindikaatioilla. Yhdellä tai useammalla käyttöindikaatiolla biosimilaarin bioekvivalenssin todistamisen jälkeen biosimilaarin käyttöindikaatioksi voidaan ekstrapoloida kaikki alkuperäisvalmisteen käyttöindikaatiot. Tämä on herättänyt kysymystä siitä, ovatko biosimilaarit todella verrattavissa alkuperäisvalmisteeseen käyttöindikaatioissa, joista ei ole toteutettu kliinisiä kokeita. Tämä järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus on toteutettu käyttäen apuna Cochrane Handbook for Systematic reviews of Interventions -kirjaa. Järjestelmälliset kirjallisuushaut tehtiin Cochrane-, Medline(Ovid®)-, PubMed- ja Scopus-tietokannoista 12.05.2017. 14 havainnoivaa tutkimusta ja yksi järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ovat täyttäneet sisäänottokriteerit ja haun ulkopuolelta on sisällytetty myöhemmin yksi julkaistu satunnaistettu kliininen koe järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen. Julkaisujen laatu arvioitiin käyttäen STROBE-, NOS- ja CONSORT-tarkastuslistoja. Julkaisujen tiedot koskien tehoa, vaikuttavuutta ja turvallisuutta on taulukoitu. Ensimmäistä kertaa tuumorinekroositekijä-alfa-inhibiittoria saaneilla CD-potilailla (Crohnin tauti) kliinisen vasteen saaneiden osuus vaihteli 50,0 – 97,2 % riippuen potilasryhmästä ja hoidon kestosta. Vastaavat luvut UC-potilailla (haavainen paksusuolentulehdus) olivat 62,2 – 100,0 %. Kliinisen remission saavuttaneiden potilaiden osuudet olivat ajankohdasta ja potilasryhmästä riippuen CD-potilailla 28,9 – 84,4 % ja UC-potilailla 27,6 – 100,0 %. Infliksimabista biosimilaari-infliksimabiin vaihtaneista CD-potilaista kliinisessä remissiossa oli ajankohdasta riippuen 62,3 - 100 %, vastaavat lukemat olivat UC-potilailla 45,5 – 100,0 %. Kliinisen remission ylläpitivät eri tarkasteluajankohdasta riippuen CD-potilaista 70,0 – 100,0 %, ja vastaavasti UC-potilaista 66,7 – 92,0 %. Lääkehoidon lopettamiseen johtaneiden haittatapahtumien esiintyvyys oli 0,0 – 25,0 % ja kaikkien haittatapahtumien esiintyvyydet vaihtelivat tutkimuksissa 0,0 – 93,6 %. Biosimilaari-infliksimabi näyttäisi olevan alkuperäisvalmisteen kanssa samankaltainen tehon, vaikuttavuuden sekä turvallisuuden suhteen. Tätä tulosta tukee sisällytetty järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, jossa on päästy vastaaviin tuloksiin. Toteuttamalla meta-analyysi tähän järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen sisällytettyjen julkaisujen tiedoista olisi voitu päästä luotettavampiin tuloksiin.
This is a systematic review aiming to investigate the efficacy, effectiveness, and safety of biosimilars in the treatment of inflammatory bowel diseases. Biosimilar drugs used to treat inflammatory bowel diseases include biosimilar infliximab and biosimilar adalimumab. Biosimilar infliximab has been authorized by the European Medicines Agency (EMA) in 2013 and by the US Food and Drug Administration (FDA) in 2016. Biosimilar adalimumab has been authorized by EMA and FDA in 2017 and, at the time the literary search for this systematic review was conducted no studies were found regarding the treatment of adalimumab biosimilar for inflammatory bowel diseases. To acquire marketing authorization for biosimilars, it must be proven that the biosimilar is biologically similar to the original medicinal product. Bioequivalence is demonstrated through physicochemical trials and clinical trials. However, clinical trials do not have to be performed with all of the indications for which the original medical product is registered. After proving bioequivalence with one or more indication it is possible to extrapolate the biosimilar to be used in all of the original medical products indications. This has raised the question of whether biosimilars are really comparable to the originator in indications for which no clinical trials have been conducted. This systematic review was implemented using the Cochrane Handbook for Systematic Reviews and Interventions. Systematic literature searches were made in Cochrane, Medline (Ovid®), PubMed and Scopus databases on 12.05.2017. 14 observational studies, one systematic review and a randomized clinical trial that met the inclusion criteria were included in the systematic review. The quality of the publications was evaluated using the STROBE-, NOS- and CONSORT-checklists and information regarding the efficacy, effectiveness and safety of biosimilars was extracted. CD-patients receiving tumor necrosis factor alpha inhibitors for the first time, the clinical response was achieved in 50.0 % to 97.2 % of patients depending on patient population and the duration of treatment. Similarly, for UC-patients, the clinical response was achieved in 62.2 % to 100.0 %. The clinical remission was achieved among 28.9 % to 84.4 % of CD-patients and among 28.9 % to 84.4 % of UC-patients, depending on patient population and treatment follow-up. After the switch from original infliximab to biosimilar, the proportion of patients in clinical remission during follow-up ranged from 62.3 % to 100.0 % in CD-patients and from 45.5 % to 100.0 % in UC-patients. Clinical remission was sustained throughout the whole follow-up in 70 % to 100 % of CD-patients and 66.7 % to 92.0 % of UC-patients. The incidence of adverse events leading to the discontinuation of drug treatment was between 0.0 % and 25.0 %, and the incidence of all adverse events ranged from 0.0 % to 93.6 % in CD- and UC-patients. Biosimilar infliximab seems to be comparable to the original product regarding the efficacy, effectiveness and safety. This result is supported by the systematic literature review published earlier. Conducting a meta-analysis of the information contained in this systematic literature review could have led to a more final decision considering efficacy, effectiveness and safety of biosimilar-infliximab in the treatment of inflammatory bowel diseases.
Keyword(s): infliximab biosimilar efficacy effectiveness safety systematic review infliksimabi biosimilaari teho vaikuttavuus turvallisuus järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus


Files in this item

Files Size Format View
Biosimilaarien ... tosairauksien hoidossa.pdf 938.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record