Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

"A part to play in this story" : Videopelin kerronnan keinot multimodaalisen tekstintutkimuksen näkökulmasta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-11-27T14:12:35Z
dc.date.available 2018-11-27T14:12:35Z
dc.date.issued 2018-11-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21572
dc.title "A part to play in this story" : Videopelin kerronnan keinot multimodaalisen tekstintutkimuksen näkökulmasta fi
ethesis.discipline suomen kieli fi
ethesis.discipline Finnish Language en
ethesis.discipline Finska språket sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/A7f4e318-4d07-4e69-960a-3a30335e022e
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/bab87a0a-3d3c-4113-8549-f99def7fc750
ethesis.department Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos fi
ethesis.department Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies en
ethesis.department Finska, finskugriska och nordiska institutionen sv
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Korhonen, Anjuli
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielma käsittelee videopelin kerronnan keinoja multimodaalisesta tekstintutkimuksesta käsin. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten videopelin rakenneosat ilmentävät ker-ronnan keinoja. Tutkimus haastaa klassisen narratologian sekä yksinomaan kirjoitettuun ja puhuttuun kieleen kohdistuvan tekstintutkimuksen. Multimodaalisen tekstintutkimuksen avulla avataan videopelin semioottisten rakenneosien kertovaa funktiota. Analyysin tukena on luonnollisen narratologian ajatuksia. Tutkielman aineistona on vuonna 2017 julkaistu toimintapeli Hellblade: Senua’ Sacrifice. Aineisto on valikoitunut multimodaalisuutensa, tarinallisuutensa ja tuoreutensa ansiosta. Analyysissa huomioitavia aineisto-osia ovat lajityypilliset rakenneosat, mediumit sekä aisti-kanavat. Aineisto koostuu multimodaaleista tekstinosista eli äänestä, kuvista, liikkeestä ja kielestä. Kielellinen aines on englanniksi. Analyysi ei keskity englannin kieleen. Tutkimuksen teoriapohja on poikkitieteellistä, ja siinä yhdistyy multimodaalinen tekstintut-kimus ja erilaisia narratologisia suuntauksia. Multimodaalinen tekstintutkimus toimii analyy-sin pohjateoriana, joka suuntaa tutkimuksen havaintoja aineiston tekstinosiin. Luonnollinen narratologia sekä muut narratiiviset tutkimuslinjat ovat mukana tulkinnassa ja päätelmissä. Tutkimuksen vertauskohtana on ludologinen pelitutkimus, jonka asettamia ehtoja tutkimus pyrkii haastamaan. Tutkimuksessa osoitetaan, että videopelin rakenneosat toimivat kahden funktion osana. Toi-saalta ne toimivat peliä edistävällä tavalla, toisaalta ovat oleellinen osa itse kerrontaa. Raken-neosat toimivat kerronnan keinoina pohjustamalla ja avaamalla tarinaa, mahdollistamalla tarinalle spatiaalisen ulottuvuuden sekä vetämällä vastaanottajaa lähemmäksi pelin kokemus- ja tarinamaailmaa. Kerronnan keinojen toteutuminen on riippuvaista oikeanlaisesta me-diumista sekä kaikista aistikanavista. Videopelin rakenneosat toteuttavat kerrontaa kokemuk-sellisuutta herättävällä tavalla. Tutkimus osoittaa, että videopeli tekstinä voi kertoa tarinaa kokemuksellisuutta herättävällä, immersiivisellä tavalla. Siinä havainnollistetaan, miksi videopelit tulee sisällyttää osaksi mul-timodaalisen tekstintutkimuksen ja narratologian kenttää. Samalla tutkimus perustelee, miksi tekstintutkimuksen tulee laajentua kattamaan muitakin semioottisia elementtejä kuin kirjoitet-tua tai puhuttua kieltä. fi
dct.subject videopelit
dct.subject luonnollinen narratologia
dct.subject multimodaalinen tekstintutkimus
dct.subject semioottinen moodi
dct.subject kerronta
dct.subject ludologia
dct.subject kokemuksellisuus
dct.subject tarinamaailma
dct.subject medium
dct.subject aistikanava
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language suomi fi
ethesis.language Finnish en
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Hiidenmaa, Pirjo
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:6b8dbfbe-3425-4d2c-bb4d-fa4bc9a904cd
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-10-22 12:22:43:281
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201811273611
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none

Files in this item

Files Size Format View
Korhonen_Anjuli_Pro_gradu_2018.pdf 1017.Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record