Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Asumiskustannukset ja toimeentulotuki : Tutkimus helsinkiläisten opiskelijoiden toimeentulotuen käytöstä

Show full item record

Title: Asumiskustannukset ja toimeentulotuki : Tutkimus helsinkiläisten opiskelijoiden toimeentulotuen käytöstä
Author(s): Soininvaara, Ohto
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Discipline: Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi sosiaaliturvaksi tilanteissa, joissa muut tulonlähteet eivät takaa henkilön minimitoimeentuloa. Se on vakiintunut osaksi suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää ensisijaisten etuuksien heikennyttyä. Asumistukia suuremmat asumiskustannukset ovat eräs toimeentulotuen tarvetta selittävä tekijä, etenkin Helsingissä, jossa asumiskustannukset ovat korkeat. Tässä tutkielmassa tutkitaan helsinkiläisten keski- ja korkea-asteen opiskelijoiden asumisvalintoja, asumiskustannuksia ja niiden yhteyttä toimeentulotuen asiakkuuteen. Tavoite on selvittää, miltä osin asumiskustannukset selittävät toimeentulotuen asiakkuuksia, sekä mitkä tekijät altistavat jotkut pienituloiset kotitaloudet muita korkeammille asumiskustannuksille. Lisäksi tutkitaan opiskelijoiden toimeentulotuen käyttöä yleisesti. Tutkimus kattaa vuodet 2008–2010. Toimeentulotuen käyttö kasvoi tutkimusajankohtana merkittävästi koko Suomessa ja tämä näkyy myös lisääntyneenä opiskelijoiden toimeentulotuen käyttönä. Työssä käytettävä tutkimusaineisto on yhdistetty Helsingin kaupungin sosiaalitoimen toimeentulotuen maksurekisteristä, opintotuen maksurekisteristä, väestötietorekisteristä sekä verottajan verotiedoista. Aineisto on helsinkiläisten osalta kokonaisaineisto, eli se kattaa kaikki rekistereissä olevat henkilöt ja maksut. Tutkimus keskittyy opintotuen asumislisän saajiin, eli käytännössä vuokralla asuviin. Opiskelijoiden toimeentulon ja asumisen tunnuslukuja käsitellään ensin yleistasolla. Sen jälkeen hyödynnetään regressiomalleja, joilla tutkitaan yhteyksiä opiskelijoiden taustaominaisuuksien, toimeentulotuen saamisen ja vuokran välillä. Aineisto ja käytetyt menetelmät eivät mahdollista kausaalitulkintojen tekemistä, joten regressioanalyysi on tältä osin luonteeltaan kuvaileva. Toimeentulotukea saaneiden opiskelijoiden havaitaan maksaneen keskimäärin korkeampaa vuokraa kuin muut opiskelijat. Yhteys erottuu sekä absoluuttisesti, että tutkimusjoukon jäsenten taustaominaisuuksia vakioimalla. Vuokra- ja tulotaso ovat käytössä olleista muuttujista merkittävimmät selittäjät toimeentulotuen asiakkuudelle. Tämä heijastelee tuen myöntöperusteita. Toimeentulotuen asiakkaiksi on siis päätynyt erityisesti pienituloisia opiskelijoita, joilla asumiskustannukset ovat suuret. Tulotason vaihtelussa erityisesti ilman kesätöitä jääminen näyttää ajavan opiskelijoita toimeentulotuen asiakkaiksi. Kesäkuukaudet poikkeavat muusta vuodesta, sillä opintotukea ei pääosin silloin myönnetä. Kesäkuukaudet erottuvatkin selvästi opiskelijoiden toimeentulotuen käytön yleisyydessä. Toimeentulotukea kevät- tai syyslukukausien aikana saaneista yli puolet on ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita. Vain kesäkuukausina tukea saaneista puolestaan enemmistö opiskeli ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Yksilöllisten preferenssien lisäksi opiskelijoiden asumiskustannuksissa voi esiintyä vaihtelua useasta syystä. Taloustieteellisen kirjallisuuden perusteella vuokrataso voi olla väliaikaisesti optimaalisen tason yläpuolella mm. asunnon vaihtamiseen liittyvien kustannusten tai huonomman vuokramarkkina-aseman vuoksi. Markkinahintaa alhaisemman vuokratasonsa vuoksi opiskelija-asunnot näyttävät alentaneen tarvetta toimeentulotuelle kaikilla oppilaitosasteilla, mutta niiden saatavuus on rajallista. Yksinasuminen ilmenee kolmantena mahdollisena selitystekijänä sille, mikä on aiheuttanut toimeentulotuen asiakkaiden muita keskimäärin korkeammat asumiskustannukset. Näiden lisäksi mahdollinen selitys on, että toimeentulotuki valuu osittain vuokranantajille. Toisin kuin matala opintotuen asumislisä, toimeentulotuki ei välttämättä myöskään kannusta etsimään edullisinta asuntoa. Toimeentulotuen kohtaantovaikutuksiin ei kuitenkaan tutkimuksen pohjalta voida ottaa kantaa.
Keyword(s): toimeentulotuki asumistuki asumiskustannukset opiskelijat toimeentulotuki asumistuki asuminen opiskelijat


Files in this item

Files Size Format View
Soininvaara_Ohto_Pro_gradu_2018.pdf 742.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record