Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Välitä viljelijästä -sidosryhmäverkosto : varhaisen välittämisen mallin kehittäminen

Show full item record

Title: Välitä viljelijästä -sidosryhmäverkosto : varhaisen välittämisen mallin kehittäminen
Author(s): Karhu, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Degree program: Master´s Programme in Agricultural, Environmental and Rescource Economics
Specialisation: Agricultural economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2018
Abstract:
Viljelijöiden jaksaminen on ollut viime vuosina paljon esillä ja huolta ovat aiheuttaneet etenkin maatalouden heikko kannattavuus sekä maataloustyön henkinen kuormittavuus. Huoli ei ole turha, sillä viljelijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn on havaittu olevan muita ammattiryhmiä heikommalla tasolla. Maatalousyrittäjän työ voi olla yksinäistä eikä uupumisen merkkejä välttämättä aina itse havaitse. Tällöin voi olla hyödyksi, että maatalouden parissa toimivat sidosryhmät havaitsevat tilanteen ja ohjaavat viljelijän oikeanlaisen asiantuntija-avun piiriin. Varhainen välittäminen on yksi hyvä tapa tukea viljelijöiden työssä jaksamista. Tämä tutkimus tehtiin Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Melalle) Välitä viljelijästä -projektiin, varhaisen välittämisen mallin kehittämisen tueksi. Välitä viljelijästä -projektin tavoitteena on viljelijöiden jaksamisen tukeminen välittömien tukitoimien lisäksi pitkävaikutteisen ja ennaltaehkäisevän varhaisen välittämisen toimintamallin avulla. Sen tarkoituksena on muodostaa maatalouden parissa toimivista eri organisaatioista viljelijöiden varhaisen välittämisen mallin mukaan toimiva Välitä viljelijästä -verkosto. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Välitä viljelijästä -sidosryhmäverkosto saadaan toimimaan. Tutkimuksessa selvitettiin kahdeksan Keski-Suomessa sijaitsevan maatalouden sidosryhmäorganisaation näkemyksiä liittyen viljelijöiden varhaiseen välittämiseen ja Välitä viljelijästä -verkostoon. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelujen ja sähköisen kyselylomakkeen avulla. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin, jonka jälkeen koko tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn keinoin. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi sosiaalisten verkostojen teoria ja tutkimusaihetta lähestyttiin verkostojohtamisen näkökulmasta. Tutkimustulokset osoittivat, että viljelijöiden jaksamisesta ollaan huolestuneita ja viljelijöiden jaksamisen tueksi tehtävää työtä pidetään tärkeänä. Välitä viljelijästä -verkostossa mukanaoloon suhtauduttiin positiivisesti, mutta toiminta ei saisi olla liian aikaa vievää. Toimiva verkosto vaatii moottorikseen koordinaattorin, jonka tehtävänä olisi aktivoida alueellisia sidosryhmiä mukaan varhaisen välittämisen toimintaan. Jotta organisaatiot omaksuvat varhaisen välittämisen osaksi toimintaansa, kunkin organisaation oma verkostoyhteyshenkilö osallistuisi verkoston tapahtumiin ja sitouttaisi varhaisen välittämisen toimintaa omassa organisaatiossaan. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Välitä viljelijästä -verkostolla on hyvät edellytykset lähteä toimimaan.
During the last years there have been concerns about farmers’ well-being at work. These concerns are caused by the weak profitability and mental load of farming and they are justified because farmers’ well-being at work and ability to work has been found to be weaker than in the other occupational groups. The farm work might sometimes be lonely, and farmers might not see their signs of exhaustion. In this case it could be helpful if organizations working in agriculture could notice the situation and advice farmers where they could get help. This kind of early support is one good way to assist farmers’ well-being at work. This study was conducted for the Farmers’ Social Insurance Institution Mela in the Support the Farmer Project to help to develop an early support model. The project’s objective is to help farmers instantly and to offer early support. The underlying goal of the project is to aggregate different organizations to implement an early support model. This organization form is called Support the Farmer Organization Network. The aim of this study was to examine how to make this Organization Network functional. The study investigated visions related to the network and social support by eight organizations working in agriculture in Central Finland. The research data was collected in theme interviews and a web survey. After the interviews had been recorded and transcribed, the whole research data was analysed by using thematizing and typecasting. The theoretical framework for this study was social network theory and the research theme was approached from a network management perspective. Based on this research, the farmers’ situation raises concern and early support is considered important. Participation in the Organization Network was considered positively however, early support should not be too time consuming. To work the Support the Farmer Organization Network requires a coordinator who should activate the regional organizations to implement early support. In order for the regional organizations to commit themselves to early support, the organizations’ contact persons should participate in the networks’ events. Based on the results, the Support the Farmer Organization Network seems to have good possibilities to be functional.
Keyword(s): Support the farmer early support well-being at work burnout social network Välitä viljelijästä varhainen välittäminen työkyky uupumus jaksaminen sosiaaliset verkostot


Files in this item

Files Size Format View
Karhu_Susanna_Pro_gradu_2018.pdf 1.748Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record