Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Applying Article III of the Liability Convention to damage caused to space objects by collision with space debris

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-12-20T09:36:03Z
dc.date.available 2018-12-20T09:36:03Z
dc.date.issued 2018-12-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/21768
dc.title Applying Article III of the Liability Convention to damage caused to space objects by collision with space debris en
ethesis.discipline Kansainvälinen oikeus fi
ethesis.discipline International law en
ethesis.discipline Folkrätt sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/74580cd9-268b-449d-857f-ece9f295cc69 und
ethesis.faculty Oikeustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Law en
ethesis.faculty Juridiska fakulteten sv
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/5a29ad0e-46f3-4834-92a6-4a95699cc1e8
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingfors universitet sv
dct.creator Kuusela, Laura
dct.issued 2018
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan lähettäjävaltion kansainvälistä korvausvastuuta avaruusromun avaruusesineelle aiheuttamasta vahingosta. Kansainvälisessä oikeudessa ei toistaiseksi ole avaruusromua eksplisiittisesti koskevia sitovia oikeussääntöjä. Työn tarkoitus on selvittää, voiko valtion vastuu avaruusromun avaruusesineelle aiheuttamasta vahingosta siitä huolimatta perustua voimassaolevaan oikeuteen eli YK:n avaruutta koskeviin yleissopimuksiin tai kansainvälisen vastuun yleisiin periaatteisiin. Keskeinen tutkimuskysymys on, soveltuuko YK:n kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevan yleissopimuksen (vastuusopimus, Liability Convention) 3 artikla avaruusromun aiheuttamaan vahinkoon. Esikysymyksenä käsitellään vastuusopimuksen 1 artiklan sisältämää avaruusesineen määritelmää, sillä lähettäjävaltio voi olla vastuusopimuksen nojalla korvausvastuussa vain avaruusesineen aiheuttamasta vahingosta. Käsitteen tulkinnassa käytetään kansainvälisen oikeuden yleisiä valtiosopimusten tulkintasääntöjä. Niihin perustuvan analyysin pohjalta työssä todetaan, ettei avaruusesineen käsitteen voida sen epäselvyyden vuoksi varmasti sanoa sisältävän avaruusromua. Tutkimuksessa esitetään kuitenkin erityisesti vastuusopimuksen tarkoituksen ja päämäärän sekä 1 artiklan sanamuodon pohjalta tulkintasuositus, jonka mukaan sopimusta sovellettaisiin myös avaruusromuun. Vastuusopimuksen 3 artiklan soveltamisen kannalta keskeinen on myös sen sisältämä syy-kriteeri: lähettäjävaltio on velvollinen korvaamaan avaruudessa aiheutuneen vahingon vain, jos se on luettavissa lähettäjävaltion syyksi tai niiden tahojen syyksi, joista lähettäjävaltio on vastuussa. Tästä syystä työssä selvitetään myös, mitä tuottamusvastuu merkitsee kansainvälisessä oikeudessa ja vastuusopimuksen kontekstissa. Syy-kriteeriä arvioidaan YK:n valtioiden toimintaa johtavia periaatteita niiden tutkiessa ja käyttäessä avaruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet koskevan yleissopimuksen (avaruusyleissopimus, Outer Space Treaty) 9 artiklan ja avaruusromua koskevan soft law'n sisällön valossa. Tutkimuksessa todetaan, että käytännössä lähettäjävaltion tuottamuksen osoittaminen voi muodostua ylitsepääsemättömäksi esteeksi korvausvastuun toteutumiselle, vaikka avaruusromun aiheuttama vahinko kuuluisikin vastuusopimuksen soveltamisalaan. Vaihtoehtoisina korvausvastuun perusteina tarkastellaan siksi avaruusyleissopimuksen 7 artiklan yleistä korvausvastuuta koskevaa sääntöä sekä kansainvälisen vastuun yleisiä periaatteita, joiden arvioidaan voivan joissakin tapauksissa tarjota vastuusopimusta laajempaa suojaa. Lopuksi arvioidaan vastuusopimuksen puutteiden pohjalta esitettyjä kehitysehdotuksia ja tullaan siihen johtopäätökseen, että avaruusromua koskevan kansainvälisen oikeustilan päivitys on tarpeellista mutta poliittisen tahdon puutteen vuoksi epätodennäköistä. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language englanti fi
ethesis.language English en
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.ethesis E-thesisID:c30feb6a-f47f-4bbe-9cce-c9ba0442bdc1
ethesis-internal.timestamp.reviewStep 2018-11-26 14:21:16:313
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201812203743
dc.type.dcmitype Text
ethesis.facultystudyline.URI none und
ethesis.mastersdegreeprogram.URI none und

Files in this item

Files Size Format View
Kuusela_Laura_Pro_gradu_2018.pdf 1.132Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record